Internet

Report
Služby Internetu
Základné sieťové služby Internetu
1.
2.
Neinteraktívna komunikácia - elektronická
pošta (e-mail)
Interaktívna komunikácia (irc, icq, msn,
skype)
3.
Služba www
4.
Služba ftp
1. Neinteraktívna komunikácia – e-mail
Je distribučná služba pre individuálnu
komunikáciu v sieti Internet. Pracuje v režime
off-line , to znamená, že nevyžaduje súčasnú
aktivitu komunikujúcich na obidvoch stranách.
Výhody: rýchlosť, malé náklady, pohodlnosť,
efektívnosť, prenos veľkého množstva pošty.
Poštový klient – je to program na spracovanie
elektronickej pošty.
Napr. MS Outlook, Outlook Expres, Opera,
Messenger ....
Poštová schránka – je vyčlenený priestor pre
uloženie správ užívateľa.
Zloženie poštovej správy
Hlavička - adresa odosielateľa a príjemcu,
predmet správy, čas odoslania a atribúty pošt.
správy
Telo ( body ) – text správy
Príloha - ľubovoľný súbor
Zloženie adresy v elektronickej pošte :
názov poštovej schrá[email protected]ázov poštového
Možnosti elektronickej pošty
Všetky programy pre prácu s elektronickou poštou nám
umožňujú:
•
prečítať si doručenú správu
•
odpovedať na správu
•
posielať správu spolu s prílohami správy
•
presmerovať správu inému adresátovi
•
vymazať nepotrebné správy
•
vytvoriť si vlastné priečinky na ukladanie správ,
presúvať správy do iných priečinkov a tak si udržiavať
SPAM – je to nevyžiadaná, väčšinou komerčná
pošta, ktorej účelom je vytvárať reklamu alebo
ponúkať rôzne formy obchodu, služieb ...
2. On-line komunikácia
Je spôsob komunikácie prostredníctvom
počítačovej siete Internet, ktorá funguje
v reálnom čase ( odosielateľ a prijímateľ musia
byť pri komunikácií prítomný), môže byť
písomná alebo hovorová.
a. Chat ( talk ) - je komunikácia dvoch účastníkov
v podobe ako telefónny rozhovor ale v písanej podobe.
V súčasnosti vznikol video-chat, kde sa účastníci vidia
prostredníctvom webkamier.
b. IRC – je to komunikácia založená na rovnakých
princípoch ako chat ( talk ), ale sú do nej zapojený
viacerí účastníci. Táto služba sa využíva v rôznych
diskusných skupinách. Najznámejším programom na IRC
komunikáciu je mIRC.
c. Internetové telefonovanie – je to hovorová
komunikácia dvoch účastníkov prostredníctvom poč.
siete Internet, fungujúca podobne ako klasické
telefonovanie.
d. Elektronická konferencia – je to diskusia viacerých
účastníkov v podobe hovorovej a vizuálnej.
V rámci elektr. konferencie viacerí účastníci navzájom
„telefonujú“ a zároveň sa vidia cez webkamery.
e. Kombinácia viacerých typov on-line komunikácie
Najznámejšie programy pre on-line komunikáciu u nás:
ICQ, Skype
3. Služba WWW
WWW ( World Wide Web ) – svetová pavučina,
najobľúbenejšia služba.
Základným stavebným kameňom sveta www je
webová stránka.
Jej súčasťou môže byť všetko, čo počítač dokáže
spracovať, od textu až po animácie a videá.
Prehliadače
•
Prehliadač (Browser) – je program pre
prehliadanie www stránok, zabezpečuje
preklad zdrojového kódu do konečnej podoby
stránky (IE, Mozilla, Opera...).
Slúži pre komunikáciu so zdrojom webovej
stránky, k zobrazeniu web stránky a k práci s
web stránkou.
Zastaviť
Späť
Refresh
Home
Obľúbené
History
Dopredu
Okno prehliadača
Stavový riadok
Prehliadač Internet Explorer
význam ikôn
Späť – vráti nás na predchádzajúcu stránku
Vpred – vráti nás na nasledujúcu stránku
Stop – zastavuje načítanie zvolenej stránky
Refresh – obnovuje načítanie zvolenej stránky
Obľúbené – umožňuje zaznamenávať URL adresy,
ktoré nás zaujali
History – história navštívených URL adries
Nastavenie domovskej stránky
Menu:
Nástroje –
Možnosti siete
Internet
(Možnosti
Internetu)...
Zlé zobrazenie textov s diakritikou
Menu: Zobraziť / Kódovanie
Najbežnejšie kódovania stránok s našou diakritikou sú: stredoeurópske jazyky
(Windows) a UTF-8.
Ostatné príkazy:
Spustenie nového okna prehliadača: CTRL+N
alebo Súbor – Nový
Otvorenie stránky na novej karte: Ctrl+T
Zobrazenie histórie, obľúbené stránky:
Pridať
Upraviť názov
stránky
Uložiť
Fungovanie www stránok
Svet www pracuje na princípe klient-server.
Fungovanie www stránok
Svet www pracuje na princípe klient-server.
Webový server je program, ktorý beží na
počítači, na ktorom sú web stránky. Webovým
klientom je prehliadač bežiaci na našom
počítači. Klient požiada server o zaslanie web
stránky, server ju nájde na svojom harddisku a
pošle ju, poprípade oznámi, že stránka už
neexistuje.
Vyriešenie požiadavky
neúspešne vyriešená požiadavka klienta
WWW na získanie dokumentu z WWW
servera
úspešne vyriešená požiadavka klienta WWW
na získanie dokumentu z WWW servera
Adresa webových stránok
Adresy webových stránok nazývame aj URL.
Vyzerajú napr. takto:
http://www.cpress.cz/knihkupectvi/knihy.html
protokol
adresa počítača
adresár
súbor so zdrojovým
kódom
Čiže:
http://adresa počítača/cesta k dokumentu/názov dokumentu
Adresa webových stránok
Adresy webových stránok nazývame aj URL. Vyzerajú napr.
takto:
http://www.cpress.cz/knihkupectvi/knihy.html
URL sa skladá z týchto častí:
a)
b)
c)
d)
http:// označuje protokol, umožňujúci komunikáciu s
počítačom.
www.cpress.cz je adresa počítača, na ktorom sa
stránka nachádza. Častiam oddeleným bodkami sa
hovorí domény, najvyššou je národná doména, teda cz.
/knihkupectvi/ je adresár, v ktorom má prehliadač
hľadať požadovanú stránku
knihy.html je meno súboru so zdrojovým kódom
adresa http://www.cpress.cz je rovnaká, ako
keď zadáme http://www.cpress.cz/index.html
Webové stránky sú pospájané pomocou
odkazov, ktorým hovoríme hypertext.
Vytvárajú hypertextový dokument.
Ak v prípade, že neuvedieme meno súboru, ale len
adresu http://www.cpress.cz/, server hľadá súbor
nastavený ako štandardný počiatočný súbor,
obvykle index.html.
Takže adresa http://www.cpress.cz je rovnaká, ako
keď zadáme http://www.cpress.cz/index.html
Webové stránky sú pospájané pomocou odkazov,
ktorým hovoríme hypertext. Vytvárajú hypertextový
dokument.
Hypertext je text, v ktorom je niektorá časť
textu označená ako odkaz na inú stránku.
Hypertextové vlastnosti :
Najdôležitejšou je aktívny odkaz (zabezpečuje
prepojenie s ďalším súborom, miestom v dokumente
alebo s inou www stránkou v poč. sieti).
Ďalšie vlastnosti : text, obrázok, video, hudba,
animácia, tabuľka, formulár , databáza ....
V súčasnosti veľmi obľúbený flash.
Štruktúra stránok
Každý hypertextový dokument zložený z
webových stránok a pospájaný odkazmi môže
mať rôznu štruktúru.
a) Lineárna štruktúra
a) Lineárna štruktúra – najjednoduchšia, skladá
sa zo stránky obsahujúcej odkazy na všetky
podstránky a odkazom na prvú stránku a
podstránok. Ide vlastne o spôsob knihy, kedy sa
listuje zo stránky na stránku. Používa sa pre
dokumenty, ktoré by v reálnom svete mali
podobu knihy, novín alebo časopisov.
b) Hierarchická štruktúra
b) Hierarchická štruktúra – je tvorená
podstránkami s odkazmi na ďalšie stránky. Slúžia
na rýchlejšie vyhľadávanie informácií.
c) Pavučinová štruktúra
c) Pavučinová štruktúra – je vlastne kombináciou
predchádzajúcich dvoch štruktúr. Používa sa na
vytváranie rôznych encyklopédií.
Domovská stránka označuje hlavnu –
počiatočnú stránku v štruktúre stránok.
Odkazy na stránkach bývajú často farebne
odlíšené a podčiarknuté.
Tvorba webových stránok
Webové stránky sú napísané v jazyku HTML (
Hyper Text Markup Language ). Základom tohto
jazyka sú značky - text v špicatých zátvorkách <
>, nazývajú sa tagy.
Text mimo tieto zátvorky je zobrazený na
obrazovke.
Pomocou týchto značiek vie prehliadač, ako má
stránku zobraziť.
Základné rozvrhnutie HTML dokumentov
•
skladá sa z týchto častí:
–
–
–
•
Prvý riadok <!DOCTYPE ...> určuje používanú verziu HTML
Celý dokument okrem prvého riadku je vpísaný medzi tagy
<HTML>
hlava (HEAD), obsahuje titulok stránky (TITLE - názov
stránky), meta informácia (META – typ jazyka, pomocné
informácie pre vyhľadávač, kľúčové slová) a niektoré ďalšie
prvky
telo (BODY) obsahuje obsah stránok , ktorý potom
vidíme vo vyhľadávači ( to znamená všetky príkazy
pre tvorbu objektov, textov a odkazov .... )
Príklad
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML
4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>titulok stránky</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>
Najjednoduchšia web služba pre vytvorenie
stránky: www.emule.zoznam.sk
Vyhľadávanie na Internete
•
•
Na internete sa nachádza obrovské množstvo
webových stránok s rôznymi informáciami.
Najčastejší spôsob vyhľadávania informácií na
internete je využívať a používať internetové
vyhľadávače alebo katalógy
Vyhľadávač vs. katalóg
Vyhľadávač - softvér na prehľadávanie webových
stránok, ktoré keď nájde na internete, zaindexuje a
ukladá ich do svojej databázy.
Katalóg - je to vlastne systém odkazov, zatriedený do
jednotlivých kategórií podľa zamerania stránok.
Príklady katalógov:
Atlas.sk, Centrum.sk, Surf.sk, Zoznam.sk,...
Vyhľadávanie v katalógu prebieha nalistovaním
konkrétnej kategórie vzťahujúcej sa k téme, ktorá nás
zaujíma, alebo vyhľadávaním v databáze podľa
kľúčoveho slova.
Triky pri vyhľadávaní na Google
Buďte konkrétni - neuvádzajte všeobecné výrazy ale
skúšajte konkrétnejšie slová
•
Znamienko plus alebo mínus.
•
znamienko + dáme pred slovo, ktoré chceme na
vyhľadávaných stránkach
znamienko – dáme pred slovo, ktoré nechceme na
vyhľadávaných stránkach (chceme ho vynechať)
"výraz v úvodzovkách" - nájde presnú frázu tak ako
je v úvodzovkách napísaná.
•
•
•
Novinkou na Google je aj podpora znaku *
(hviezdička), ktorý zastupuje ľubovoľný počet
znakov a umožňuje násť aj to, čo neviete ako
sa volá.
Google má aj pokročilé vyhľadávanie – skúste
si ho!
Bodka na záver
Vedeli ste, že Google funguje ako kalkulačka?
Len skúste miesto slovného spojenia do
vyhľadávacieho boxu zadať napr. 2+2 a stlačte
ENTER...
4. Služba FTP
File Transport Protocol - je jedna zo základných a dnes druhá
najpoužívanejšia služba počítačovej siete Internet.
Slúži na prenos súborov.
Najčastejšie sa táto služba používa v dvoch prípadoch:
•
•
užívateľ má na vzdialenom počítači účet, napr. tam má svoje
WWW stránky, ktoré občas aktualizuje
prenos súborov z anonymných FTP serverov na lokálny
počítač (anonymous FTP servere sú počítače, kde sú uložené
voľne širiteľné súbory [public domain programy, shareware,
freeware])
FTP klienti
1.
2.
3.
Textový klient sa používa najčastejšie v znakovom
prostredí systému UNIX alebo v prostredí systému
MS DOS. Užívateľ priamo píše príkazy, preto ich
musí ovladať.
Grafickí klienti F T P - Títo klienti umožňujú
užívateľovi vytvoriť si vlastné databázy FTP serverov
a tak si pod jedným menom pripravit parametre
spojenia (server, užívateľ a aj heslo, ak to dovolíme).
Medzi najpoužívanejších grafických klientov patrí
Windows Commander.
prezerače WWW stránok
Služba Web 2.0
•
Okrem komunikácie typu jeden – jeden a
jeden – viacerí je možné využívať komunikáciu
podľa modelu viacerí – viacerí. Pomocou
webových denníkov (weblog, blog) môžu
používatelia publikovať informácie a tiež
na ne reagovať. Veľká skupina blogov je
na stránkach denníka SME
http://blog.sme.sk
Netiketa
•
Netiketa je teda súhrn zásad spoločenského
správania, ktorý by ste mali dodržiavať pri
komunikácii v sieti. Vaše správy sa môžu
dostať k desaťtisícom ľudí na celom svete.
Samozrejme záleží na tóne a obsahu správy,
aký dojem z vás títo ľudia budú mať. Vždy
majte na pamäti, že nekomunikujete s
počítačmi, ale s ľuďmi, ktorí majú city
podobne ako vy.
Viac na:
•
•
•
Dodržiavajte všetky pravidlá slušnosti z normálneho
života. Čo je zlé v bežnom živote, bude určite
nevhodné aj na internete.
Zistite si, kde sa nachádzate. Cez internet totiž
komunikujete s ľuďmi z celého sveta. A čo je v jednej
skupine na internete dovolené, iná to môže
považovať za neprípustné. Politika, náboženstvo a iné
rozporuplné témy by mali byť diskutované s
maximálnou ohľaduplnosťou a taktom.
Nebuďte grobianom! Aj keď píšeme bez diakritiky
(bez dĺžňov a mäkčeňov) snažme sa o správny
pravopis. Publikovať nepravdivé informácie, alebo
niekoho ohovárať tiež nie je vhodné. Nevydávajme za
•
•
•
•
•
•
Rešpektujme súkromie iných. Omylom vám prišla
správa, ktorá vám nepatrí? Správajme sa tak, ako by sme
chceli, keby niekto iný našiel našu poštu…
Nezneužívajme svoju moc a vedomosti. Užívatelia so
špeciálnymi privilégiami, napr. správcovia serverov ktorí
majú prístup k pošte ostatných musia mať dôveru
bežných užívateľov.
Odpúšťajme druhým chyby. Aj vy ste niekedy začínali.
Nemusíme hneď reagovať výsmešne alebo so zlosťou.
Nešírte reťazové listy a poplašné správy, HOAX, typu
pošli túto správu x ľuďom, pretože takýmto správaním
spomaľujete internet.
Nerozosielajte spam.
Rešpektujte autorské práva iných. Nepublikujte cudzí
text pod svojim menom, vždy uvádzajte meno pravého
Bezpečnosť na Internete
•
•
Počítačová bezpečnosť je oblasť vedy o
počítačoch, ktorá sa zaoberá odhaľovaním a
eliminovaním rizík spojených s používaním
počítača.
Firewall je sieťové zariadenie a/alebo softvér,
ktorého úlohou je oddeliť siete s rôznymi
prístupovými právami (typicky napr. Internet a
Intranet) a kontrolovať tok dát medzi týmito
sieťami.
HOAX
•
Hoax (anglické slovo hoax označuje podvod,
žart) je predovšetkým prostredníctvom
internetu elektronicky šírená správa (najmä emailová), ktorá napriek svojej nezmyselnosti
vyzýva na to, aby bola preposielaná ďalším
používateľom systému. Jednoduchosť a
prakticky nulová cena a námaha pri
preposielaní spôsobila ich veľký rozmach.
Vírus
•
Počítačový vírus v oblasti počítačovej
bezpečnosti označuje program alebo kód,
ktorý sa dokáže sám šíriť bez vedomia
používateľa. Aby sa mohol rozmnožovať,
vkladá kópie svojho kódu do iných
spustiteľných súborov alebo dokumentov,
ktoré sa tak stávajú prostriedkom na aktiváciu
ďalšieho vírusu.
Antivírusové programy
•
Antivírusový softvér je počítačový program,
ktorého cieľom je identifikovať a eliminovať
počítačové vírusy.
V súčasnosti existuje niekoľko antivírových
programov a problematikou vírusov sa
zaoberá niekoľko firiem. Medzi najznámejšie
patria antivírové programy patria AVG, NOD,
TOOLKIT...
Typy antivírových programov
(podľa použitej metódy)
•
•
Programy sledujúce zmeny v súboroch odhaľujú vírus ak je v súboroch vykonaná
neoprávnená zmena v obsahu súboru. Tieto
antivírové programy nie sú vhodné na
detekciu neviditeľných vírusov.
Rezidentné antivírové programy - sledujú
činnosť systému a upozornia na podozrivé
správanie programu. Tieto programy majú
vysokú účinnosť detekcie, ale značne
spomaľujú činnosť systému
•
•
Kontrola programových kódov, kde sa
vyhľadávajú vírusové identifikátory
Programy, ktoré porovnávajú súbor s
dostupnou databázou vírusov. Ich účinnosť je
podmienená kvalitou obsahu databázy a jej
aktualizácie.

similar documents