Odbor hygieny detí a mládeže

Report
Odbor hygieny detí a mládeže
{
Dominika Jelínková
Nikola Kováčová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Obsah
Odbor hygieny detí a mládeže
(charakteristika, výkon ŠZD)
Hlavný odborník
Financovanie
Organizačná štruktúra
Predpisy na úseku HDM
Vzdelávanie
Programy a projekty HDaM
Plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva
v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže.
 Činnosť je zameraná na rozvoj a zlepšovanie
zdravia mladej generácie prostredníctvom
starostlivosti o zdravé životné a pracovné
podmienky a podporovaním správneho spôsobu
života detí a mládeže.

Odbor hygieny detí a
mládeže
V odbore sú vytvorené 4 pracovné skupiny
a) oblasť ochrany zdravia detí a mládeže,
b) oblasť trendov v telesnom raste a vývine,
c) oblasť prevencie rizikového správania,
d) oblasť špeciálnych problémov minoritných skupín

Odbor hygieny detí a
mládeže





Medicínsky vedný odbor zameraný na primárnu prevenciu v
detskom a mladistvom veku.
Sleduje a vyhodnocuje zdravie, psycho-somatický vývoj detí a
mládeže, vrátane vysokoškolákov vo vzťahu k determinantom
zdravia.
Stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a
šírenia ochorenia a iných porúch zdravia detí a mládeže, ako aj
opatrenia zamerané na kladné ovplyvnenie zdravia, prostredia,
životného štýlu mladej generácie.
Zdravotný stav detí a mládeže, identifikácia zdravotných rizík a
determinantov zdravia sa sleduje a realizuje epidemiologickými
metódami práce a metódami zdravotnej výchovy
Kontrola a hodnotenie sa vykonáva taktiež metódami štátneho
zdravotného dozoru.
Charakteristika









detské jasle
predškolské zariadenia: materské školy, špeciálne materské školy,
súkromné materské školy
základné školy a materské školy ako jeden právny subjekt
základné školy, špeciálne základné školy
zariadenia mimoškolskej výchovy : školské kluby detí, strediská
záujmovej činnosti pri ZŠ
gymnáziá
stredné odborné školy
stredné odborné učilištia
strediská praktického vyučovania a pracoviská praktického vyučovania
Výkon ŠZD











vysoké školy
domovy sociálnych služieb pre deti
domovy mládeže pri stredných školách
domovy mládeže pri SŠ a VŠ
detské domovy
telovýchovné zariadenia: telocvične pri ZŠ, SŠ, bazény, vonkajšie
telovýchovné plochy, športoviská, detské ihriská, pieskoviská
zotavovacie podujatia pre deti: školy v prírode, prímestské
rekreácie, letné a zimné zotavovacie podujatia
ostatné : jazykové školy pre deti a mládež, základné umelecké školy,
súkromné umelecké školy, pedagogicko-psychologické poradne
štátny zdravotný a úradná kontrola potravín v stravovacích zariadeniach
- zariadeniach školského stravovania: školské jedálne a školské bufety
Výkon ŠZD zahŕňa aj odber vzoriek ( hotové pokrmy, pitná voda,
piesok z pieskovísk, voda na kúpanie a stery z pracovného prostredia).









Rozhodovacia činnosť orgánu verejného zdravotníctva pre vydávanie
záväzného stanoviska:
k územnoplánovacím podkladom , ak boli RÚVZ predložené
k územným plánom a k návrhom na územné konanie ,k návrhom na
kolaudáciu stavieb
k návrhom na zmenu v užívaní stavieb
pre vydávanie rozhodnutí :
na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich
prevádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného
prostredia, alebo pracovného prostredia o návrhoch na uvedenie
priestorov do skúšobnej prevádzky
schválenie alebo zmenu prevádzkového poriadku
o návrhoch na zotavovacie podujatia
metodická, konzultačná a expertízna
činnosť pre právnické a fyzické osoby
a ich odborné usmerňovanie v záujme
vytvárania a ochrany podmienok
priaznivých pre ochranu a podporu
zdravia detí a mladistvých
 prešetrovanie podnetov

Ďalšie činnosti
{
MUDr. Jana
Hamade, PhD
Hlavný odborník pre
Hygienu detí a mládeže


Všetky RÚVZ a ÚVZ sú financované v rámci
rozpočtu MZ SR
Jednotlivé RÚVZ hospodária samostatne podľa
schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im
určí správca kapitoly Ministerstvo zdravotníctva
SR v rámci svojho rozpočtu
Financovanie



Referent
kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie
rutinné činnosti pri príprave rozhodnutí spravidla s
úplnými informáciami spracúvanými podľa presných
postupov a podrobných pokynov, pod odborným
dozorom
Organizačná zložka
Samostatný referent:
 kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie
 samostatné rutinné opakujúce sa činnosti s
premenlivými informáciami spracúvanými podľa
rámcových pokynov alebo zaužívaného postupu s
presne určenými výstupmi, so zodpovednosťou za
výsledky ovplyvňujúce činnosť kolektívu;
zabezpečovanie časti zverenej agendy vyžadujúce
koordinovanie činnosti v rámci organizačného
útvaru

Odborný referent:
 kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie
alebo vyššie odborné vzdelanie.
 odborné činnosti pri príprave rozhodnutí alebo pri
príprave správneho konania alebo súdneho
konania zvládnuteľné v rámci existujúcich
štandardov alebo samostatné zabezpečovanie
menej zložitých agend vo vymedzenej časti štátnej
služby so značným rozsahom väzieb v rámci
súboru vykonávaných činností

Hlavný referent:
 kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie
alebo vyššie odborné vzdelanie
 samostatné odborné činnosti alebo samostatné
vykonávanie ucelených agend s rozhodovacou
právomocou na príslušnom úseku štátnej služby
(HDaM); samostatné činnosti vyžadujúce
spoluprácu aj s inými organizačnými útvarmi v
služobnom úrade

Radca:
 kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie
prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad
 príprava rozhodnutí na koordinovanie a
usmerňovanie aktivít vo vymedzenej časti štátnej
služby, odborná príprava rozhodnutí v druhom
stupni správneho konania na príslušnom úseku
štátnej správy vrátane účasti na kontrole

Samostatný radca
kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské
vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa
samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí a
vykonávanie kontroly; rozhodovanie na druhom
stupni správneho konania; samostatné ucelené
odborné činnosti v príslušnom odbore; riadenie,
koordinovanie a usmerňovanie aktivít vo
vymedzenom úseku štátnej služby (HDaM)

1.
2.
3.
Objekty a prevádzky zariadení, kde prebieha
výchovno-vzdelávací proces, telovýchovné
zariadenia a športové plochy, strediská
praktického vyučovania, zotavovacie podujatia:
Školské jedálne , stravovacie zariadenia ,školské
bufety
Domovy mládeže a ubytovacie zariadenia počas
zotavovacích podujatí
Predpisy na úseku HDM
Od roku 2010 pustil ÚVZ SR projekt s názvom „Tvorba
a realizácia systému vzdelávania pracovníkov RÚVZ v
SR“
 Projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym
fondom a štátnym rozpočtom prostredníctvom
Operačného programu Vzdelávanie.
 Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku je
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Vzdelávanie pracovníkov
Hlavným cieľom je vytvoriť komplexný systém
celoživotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR
 Do projektu sa zapojilo 35 RÚVZ západného, stredného a
východného Slovenska
 Cieľovou skupinou sú odborní pracovníci RÚVZ
(pracovníci v zdravotníctve), ktorí pracujú mimo
Bratislavského kraja




,,Prieskum telesného vývoja detí a mládeže v SR a zistenie trendov
v ich telesnom raste a vývine“
Organizácia a koordinácia - odbor HDM UVZ SR, gestor ÚH LF UK
v Bratislave
Cieľ - získať podklady pre zhodnotenie telesného vývoja detí a mládeže
v roku 2011 a posúdiť trendy telesného vývoja v porovnaní s rokom
2001, resp. s predchádzajúcimi rokmi. A na základe výsledkov
pravidelne vykonávaných antropometrických meraní detí a mládeže vo
veku od 6 do 18 rokov získať poznatky o rastovej akcelerácii
a sekulárnom trende slovenskej mladej populácie a získať štandardné
referenčné hodnoty.
Programy a projekty
odboru HDM




,,Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií vybranej
populácie detí SR a hodnotenie expozície vybraných rizík spojených s
konzumáciou jedál“
Organizácia a koordinácia - gestor úlohy je RÚVZ so sídlom v Rimavskej
Sobote v spolupráci s ÚVZ SR.
Krátkodobý cieľ - zhodnotenie stravovacích zvyklostí vybraných vekových
skupín populácie detí SR, posúdenie zmien ich stravovacích zvyklostí so
stúpajúcim vekom, zhodnotenie vybraných ukazovateľov stavu zdravia, ako aj
zhodnotenie energetického a nutričného príjmu vo vzťahu k odporúčaným
výživovým dávkam (OVD) a pohybovému režimu, posúdiť zmeny
stravovacích zvyklostí so stúpajúcim vekom detí a zhodnotiť vybrané
ukazovatele stavu zdravia.
Dlhodobý cieľ - hodnotenie expozície vybraných rizík spojených
s konzumáciou jedál u citlivých populačných skupín SR. Získané informácie sa
využijú v rámci poradenských aktivít, zameraných na podporu a rozvoj zdravia
detí v zriadených poradniach zdravia pre deti a mládež pri jednotlivých RUVZ
v SR.



„Monitoring spotreby vybraných aditívnych látok do potravín
u detí“
Organizácia a koordinácia – gestor projektu je ÚVZ SR
Cieľ - získať prehľad o množstvách vybraných aditívnych látok
(farbivá) prijatých potravou u detí predškolského a školského
veku a porovnať príjem každej vybranej prídavnej látky s jej
stanoveným prijateľným denným príjmom (ADI) a
prostredníctvom dotazníkovej metódy získať informácie
o životospráve detí vybraných vekových skupín.



,,Monitorovanie jodúrie u detí predškolského veku“
Organizácia a koordinácia – gestormi sú RÚVZ v
Rimavskej Sobote, RÚVZ v Košiciah a ÚVZ SR
Cieľ - zavedenie celoplošného dlhodobého monitorovania
jodúrie u detí, ako indikátora nasýtenia biopozitívnym
prvkom (jódom ) v organizme dieťaťa, s cieľom zistiť
aktuálny stav ale aj trendy v dlhodobom sledovaní tejto
problematiky. Navrhnúť opatrenia preventívneho
charakteru v rámci ktorých by príp. bolo možné určiť
ďalšie potravinové komodity , ktoré by v budúcnosti mohli
byť fortifikované jódom.



,,Objektivizácia expozície a hodnotenie styrénu vo
vnútornom prostredí vybraných materských škôl v súvislosti
s použitím polystyrénových a polyesterových materiálov“
Organizácia a koordinácia - gestor úlohy je RÚVZ hl. mesto
Bratislava so sídlom v Bratislave.
Cieľ - prevencia akútnych a chornických ochorení a alergií u detí
predškolského veku prostredníctvom zistenia úrovne
environmentálnych faktorov ako východiská pre zlepšovanie
kvality prostredia



„Monitoring telovýchovných podmienok žiakov základných
a stredných škôl; využitie hodín TV“
Organizácia a koordinácia - gestormi úlohy sú RÚVZ so sídlom
vo Zvolene, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici a ÚVZ SR.
Cieľ - zabezpečiť v hygienicky vyhovujúcom prostredí
primeranú úroveň fyzickej aktivity detí a dorastu podľa potrieb
zdravého fyzického a duševného vývinu. Odborne zdôvodniť
potrebu minimálne 30 minútovej pohybovej aktivity denne pre
všetkých žiakov v školách v súlade s Globálnou stratégiou
WHO pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie a v súlade
s jednou z 12 koncepcií redukcie a prevencie nadváhy a obezity
u detí a mládeže Európskeho informačného systému životného
prostredia a zdravia.





http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content
&view=category&layout=blog&id=63&Itemid=70
http://www.ruvzlm.sk/oddelenie/hdm/predpisy.pdf
http://www.health.gov.sk/Clanok?zmeny-v-zakonec-312-2001-z-z-a-dalsie-vykonanych-novelouzakonom-c-551-2003-z-z
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content
&view=category&layout=blog&id=122&Itemid=95
www.ruvztn.sk/htc.doc
Použitá literatúra
Ďakujeme za pozornosť

similar documents