439_Tabulky – zásady pro jejich vyhotovování_Prezentace

Report
VY_32_INOVACE_08_PEK_439_Kop
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5
„EU peníze středním školám“
Název školy
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Název OP
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0258
Název projektu
Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ
Šablona
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Označení vzdělávacího materiálu
VY_32_INOVACE_08_PEK_439_Kop
Druh učebního materiálu
Prezentace
Autor
Ing. Hana Kopicová
Vzdělávací obor, pro který je
materiál určen
Předmět
Obchodní akademie, Hotelnictví
Ročník
2. ročník
Název tematické oblasti (sady)
Písemnosti fyzických a právnických osob, vnitropodnikové písemnosti
Název vzdělávacího materiálu
Tabulky – zásady pro jejich vyhotovování
Anotace
Zhotoveno, (datum/období)
Cílem této prezentace je naučit žáky správně vytvořit tabulky jak v MS
Word, tak i v MS Excel, v návaznosti na předmět ICT. Žáci se naučí, jak se
dá někdy méně přehledný slovní text vyjádřit přehledněji pomocí
tabulky. Vedle toho, že žáci umí správným způsobem tabulku vyhotovit,
učí se také údaje v tabulce interpretovat, popř. dopočítat nebo dořešit.
18. listopadu 2013
Ověřeno
13. prosince 2013
Písemná a elektronická komunikace
TABULKY
– zásady pro jejich vyhotovování
Tabulky můžeme vyhotovovat v:
 MS WORD
 MS EXCEL
Zásady pro vyhotovování tabulek z hlediska předmětu
PEK (písemné a elektronická komunikace):
 tabulka se vyhotovuje na střed stránky
 můžeme ji vyhotovovat na střed stránky vodorovně i svisle
Nadpis tabulky:






každá tabulka by měla mít svůj nadpis
umísťujeme ho doprostřed nad tabulku
neměl by v něm být název tabulka, přehled apod.
za nadpisem se nedělá tečka
nadpis by neměl být širší než vlastní tabulka
pod nadpisem se vynechávají 2 volné řádky (meziodstavcová
mezera 24 bodů)
Nadpis tabulky:
 nadpis tabulky se zvýrazňuje podtržením, zvýrazněním písma
 pokud nadpis potrháváme, tak každý řádek, nebo řádek poslední,
ale v šíři nejdelšího řádku
 je-li pro tabulku společná měrná jednotka, píše se do závorky pod
nadpis a již se nijak nezvýrazňuje, např. (v kg), (v %) apod.
 do vlastní tabulky se měrná jednotka píše pouze v případě, že jich
je víc a jsou různého druhu (nebo se měrná jednotka vztahuje
pouze k jednomu sloupci nebo řádku)
Vlastní tvorba tabulky – záhlaví (hlavička tabulky):









prvním řádkem tabulky je záhlaví
tvoří jej názvy sloupců, do kterých jsme rozdělili obsah tabulky
názvy sloupců označují jejich obsah
text se píše zásadně vodorovně, jen u velmi úzkých sloupců lze
psát text svisle, zdola nahoru
názvy sloupců se píší velkým písmenem
umísťují se na horizontální nebo vertikální střed buňky
názvy podsloupců se píší písmenem malým
záhlaví se od vlastní tabulky odděluje dvojitou čarou, popř.
tučnou čarou
má-li tabulka součtový řádek odděluje se tento poslední řádek
také dvojitou, popř. tučnou čarou
Vlastní tvorba tabulky – řádky:
 názvy jednotlivých řádků se píší velkým písmenem
 řádky v tabulce se mohou i nemusí oddělovat vodorovnou
čarou
Vlastní tvorba tabulky – sloupce:
 šířka sloupců se volí podle nejširšího údaje (může to být text
nadpisu)
 pokud je text příliš dlouhý, píše se do dvou i více řádků
 číselné údaje se zpravidla umísťují na střed sloupce, píší se pod
sebe vždy podle řádu čísel
 ve všech sloupcích má být vzdálenost mezi textem a svislými
linkami vlevo i vpravo alespoň 1 mm
 slovní údaje se řadí od levé svislice
Vlastní tvorba tabulky – vysvětlující údaje k tabulce –
obecná poznámka:
 uvádí se pod tabulkou od levé svislice
 je-li ve formě věty, zakončuje se tečkou
 text poznámky nesmí přesahovat šířku tabulky, je-li třeba,
rozdělí se do více řádků
 uvádí-li se zdroj, nepíše se za ním tečka, u webových stránek se
zdroj píše s malým počátečním písmenem
Například:
Poznámka: Údaje byly čerpány z České statistické ročenky.
Zdroj: Akademie věd ČR
Zdroj: www.finance.cz
Vlastní tvorba tabulky – vysvětlující údaje k tabulce –
zvláštní poznámka:
 obsahuje vysvětlující text k některým údajům v tabulce
 u příslušného údaje se uvede číslo poznámky (arabskou číslicí
s okrouhlou závorkou)
 číselné označení se umísťuje pořadově shora dolů a zleva
doprava
 očíslované poznámky se píší pod tabulku pod obecnou
poznámku
Značky v tabulce:
- (pomlčka) případ se v tabulce nevyskytuje
0 (nula) číselná hodnota je tak malá, že ji nelze vyjádřit podle
pravidla o zaokrouhlování čísel
x údaj by byl v daném místě nelogický
. (tečka) údaj není k dispozici nebo není věrohodný
Značky se používají z důvodu, aby byla v tabulce vyplněna všechna pole a aby
se zabránilo dodatečnému vpisování číselných hodnot.
Umístění tabulky do textu:
 lze ji zarovnat doleva, na střed nebo doprava
 lze také nastavit obtékaní tabulky textem, v tomto případě se
nad tabulkou i pod tabulkou vynechává alespoň jeden řádek
 přednostně se tabulka umísťuje na jednu stránku
 pokud se na stránku nevejde, je nutné upozornit na její
rozdělení a na následující stránce se uvede, že jde o dokončení
tabulky (celá hlavička se opakuje)
POUŽITÁ LITERATURA:
Úprava písemností zpracovaných textovými editory:
ČSN 01 6910. Praha: Český normalizační institut, 2007. 45 s.
STANISLAVA ŠTIKOVÁ. PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE:
Normalizovaná úprava písemností v MS Word. Plzeň: Ing.
Stanislava Štiková - Korespondent, 2002.
Zdroj: http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=461&t=19159
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky
a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv
další využití podléhá autorskému zákonu.

similar documents