Előadás anyaga - Belügyi Tudományos Tanács

Report
A RENDÉSZETI
VEZETŐ-KIVÁLASZTÁSI RENDSZER
TUDOMÁNYOS MEGALAPOZÁSA
– avagy egy belügyi kutatás
első eredményei –
Dr. Malét-Szabó Erika Ph.D r.őrnagy
Belügyi Tudományos Tanács
Alkalmazott pszichológiai Munkacsoport
ügyvivő
A KUTATÁS ALAPJA
 2013. március 1-én hatályba lépett a 2/2013. (I.30.) BM
rendelet – a belügyminiszter irányítása alá tartozó
szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési
és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti
utánpótlási és vezetői adatbankról –,
 mely alapján a jövőben egyetlen osztályvezető, vagy annál
magasabb szintű vezető sem bízható meg, illetve
nevezhető ki, ha nem felelt meg a rendelet által előírt
kiválasztási eljáráson, valamint nem teljesítette sikeresen az
adott vezetői szint számára előírt vezetőképzési követelményeket.
KUTATÁSI CÉLKITŰZÉS
 A rendelet által előírt, az egyes belügyi szervek specifikumait is
figyelembe vevő, mégis egységes vezető-kiválasztási rendszer
széles körű konzultatív és tudományos kutatói munkán alapuló
megalapozása érdekében

a Belügyi Tudományos Tanács és a

BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság

a BTT Alkalmazott Pszichológiai Munkacsoportja
ügyvivőjének vezetésével egy kutatócsoportot hozott létre.
három
 A kutatás 2013. május 30-ig tartó első fázisának célja:


a vezető-kiválasztási eljárások során vizsgálandó kompetenciák
meghatározása,
az egyes belügyi szervek specifikumait is figyelembe véve.
KUTATÓCSOPORT
A Belügyi Tudományos Tanács Alkalmazott Pszichológiai
Munkacsoportjának tagjai:



Csató Péter munka- és pályatanácsadó szakpszichológus
Dr. Malét-Szabó Erika Ph.D klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus
Mihalovszky Gabriella klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus
A különböző rendvédelmi szerveket képviselő további tagok:





Kovács Péter munka- és szervezet szakpszichológus
Oláh László klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus
Pesti Tímea munka- és szervezet szakpszichológus
Schádné Zámolyi Judit munka- és szervezet szakpszichológus
Tomasovszki László klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus
RENDÉSZETI VEZETŐKÉPZÉSI ÉS TEHETSÉGGONDOZÁSI RENDSZER
- 2/2013. (I.30.) BM r. A jelentkezést (önkéntes vagy állományilletékes parancsnok
javaslatára) egy felmérés követi,
amit az OKTF szakértője vagy trénere végez.
Legalább 55%-os szinten kell ahhoz teljesíteni, hogy valaki
bekerüljön az adott belügyi szerv által vezetett
rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankba.
Ezt követően vehet részt – ha van rendészeti szakvizsgája –
a Rendészeti Vezetővé Képző tanfolyamon.
Ami egy zárófelméréssel és vizsgagyakorlat al zárul,

mestervezetői kompetencia-megfelelést mérő felméréssel
Aki mindezen legalább 70%-os szinten teljesít, az vehet részt a
Rendészeti Mestervezetővé Képző tanfolyamon.
A KUTATÁS KOMPETENCIA-FOGALMA
Bruner: A legtágabb értelemben vett intelligencia, a „mit” tudásán túl a
„hogyan” tudását is magában foglalja.
Udvardi-Lakos: Személyes adottság, amely révén a folytonos változásokat
követve képesek vagyunk az újabb és újabb feladatokat adekvátan megoldani.
L. Leplat: A kompetencia elválaszthatatlan az adott akciótól, amiben
megnyilvánul. Senki sem születik kompetensnek, az elméleti és tapasztalati
tanulás folyamán válik azzá.  A kompetencia nem csak kialakítható,
megszerezhető, modellezhető, hanem fejleszthető is.
A kérdőívek és interjúk során rákérdeztünk a hatékony
munkavégzéshez szükséges:
- Képességekre
- Személyes tulajdonságokra
- Ismeretekre
- Társas kapcsolatokra
- Gyakorlati alkalmazásokra
A VIZSGÁLATI MÓDSZER I.
– SZERVENKÉNT KÜLÖN –
1.
A vizsgálat kérdőíves felmérésen és interjúk felvételén alapult.


Az alkalmazott kérdőívek, valamint interjú vezérfonalak elméleti alapja
egységes volt,
megjelenése, valamint a feltett kérdések vonatkozásában azonban
heterogenitást mutatott az egyes szerveknél, mely már önmagában is a
kutatási eredmények megbízhatóságát erősítette.
Szervek
Mit?
Hogyan?
- Kérdőív
- Interjú
- Elektronikusan
- Személyesen
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága
- Kérdőív
- Papír alap, személyesen
- Kérdőív
- Elektronikusan
Alkotmányvédelmi Hivatal
- Kérdőív
- Papír alap, levél
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
- Interjú
- Személyesen
Országos Rendőr-főkapitányság
ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
Félig strukturált vezetői
interjúk (39 db)
 9 fő középv. + 29 fő felsővezető
Kérdések:
1.
2.
3.
4.
5.
személyes vezetői életút;
a rendőri általános
kompetenciák;
középvezetői kompetenciák
(mi emeli ki őket?, mi kell?);
felsővezetői kompetenciák (mi
emeli ki őket, mi kell?);
szakterületek szerinti
specifikumok (bü./rend.)
Elektronikus kérdőíves
felmérés (1600 főnek)
 a 2012-ben a belügyminiszter által
elrendelt és a BM OKTF által
lebonyolított vezetői
továbbképzésen részt vetteknek
Kérdések (befejezetlen
mondatok) saját + 2 másik vez.:
1.
A vezető legyen képes…
2.
A vezető ismerje…
3.
A vezető a gyakorlatban
alkalmazza…
4.
A vezető (legyen
valamilyen)…
5.
A vezető a Rendőrségen
belüli/kívüli kommunikáció
során törekedjen…
A KUTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK
SZERVENKÉNTI ARÁNYA
AZ EGYES SZERVEK RÉSZVÉTELI ARÁNYA
Vezetői
összlétszám
(kutatásba
bevontak
száma)
Résztvevők
száma
(válaszadók
száma)
Részvételi
arány
Országos Rendőr-főkapitányság
1600 fő
549 fő
34,3%
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
755 fő
450 fő
59,6%
Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága
436
110 fő
25,2%
Alkotmányvédelmi Hivatal
89,5%
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
32,6%
A KÖZÉP- ÉS FELSŐVEZETŐK ARÁNYA
A MINTÁBAN A VEZETŐI SZINTEK
MEGOSZLÁSA
Osztályvezetők
aránya
Főosztályvezetők
aránya
Országos Rendőr-főkapitányság
69,5% (381 fő)
30,5% (167 fő)
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
100% (450 fő)
0%
Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága
61% (67 fő)
39% (43 fő)
Alkotmányvédelmi Hivatal
72%
28%
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
87,9%
12,1%
ORFK
SZAKTERÜLETI MEGOSZLÁS
A VIZSGÁLATI MÓDSZER II.
– ÖSSZ-BELÜGYI LISTA–
1.
2.
3.
Pontosság, Megbízhatóság
Következetesség, kiszámíthatóság
Objektivitás
14.
15.
16.
Döntési képesség
Felelősségvállalás, kötelességtudat
Határozottság, magabiztosság
4.
Szakmai-, szervezeti-, hely- ismeretek
alkalmazása (tájékozottság)
Törvényesség, szabálykövetés
17.
Rugalmasság, alkalmazkodóképesség
18.
19.
20.
Empátia, tolerancia
Emberismeret, állományismeret
Motiválási képesség
21.
Érdekérvényesítés, asszertivitás
22.
Konfliktuskezelés
23.
Cél- és feladat-orienáltság
24.
Kommunikációs készség
5.
6.
7.
8.
9.
Vezetői ismeretek és készségek
alkalmazása (funkciók ellátása)
Csapatmunka, csapatépítés,
együttműködés, kompromisszumkészség
Kapcsolati tőke építése
Erőforrásokkal való gazdálkodás
(Rendőrség)
10.
11.
12.
Személyes példamutatás
25.
Önismeret, hibák felismerése, önfejlesztés
26.
Elhivatottság, lojalitás
13.
Terhelhetőség: kitartás, stressztűrés,
stresszkezelés
27.
Kreativitás, innováció
Nyitottság az új helyzetekre
Stratégiai gondolkodás, rendszerszemlélet,
lényeglátás
A VIZSGÁLATI MÓDSZER II.
– FÓKUSZCSOPORT –
1.
2.
3.
Pontosság, Megbízhatóság
Következetesség, kiszámíthatóság
Objektivitás
4.
Szakmai-, szervezeti-, hely- ismeretek
alkalmazása (tájékozottság)
II.
Törvényesség, szabálykövetés
5.
6.
7.
8.
9.
I.
Vezetői ismeretek és készségek
alkalmazása (funkciók ellátása)
III.
Csapatmunka, csapatépítés,
együttműködés, kompromisszumkészség
Kapcsolati tőke építése
Erőforrásokkal való (hatékony)
gazdálkodás (Rendőrség)
IV.
14.
15.
16.
Döntési képesség
Felelősségvállalás, kötelességtudat
Határozottság, magabiztosság
17.
Rugalmasság, alkalmazkodóképesség VIII.
18.
19.
20.
Empátia, tolerancia
Emberismeret, állományismeret
IX.
Motiválási képesség (Vezetői gondoskodás)
21.
Érdekérvényesítés, asszertivitás
X.
22.
Konfliktuskezelés
XI.
23.
Cél- és feladat-orienáltság
XII.
24.
Kommunikációs készség
XIII.
Kreativitás, innováció
Nyitottság az új helyzetekre
XIV.
10.
11.
12.
Személyes példamutatás
V.
25.
Önismeret, hibák felismerése, önfejlesztés
26.
Elhivatottság, lojalitás
13.
Terhelhetőség: kitartás, stressztűrés,
stresszkezelés
27.
VI.
VII.
Stratégiai gondolkodás, rendszerszemlélet,
lényeglátás
XV.
FŐOSZTÁLYVEZETŐ
OSZTÁLYVEZETŐ
TÁRSAS
KAPCSOLATOK
SZERVEZET
- Vezetői
gondoskodás
- Vezetői funkciók
ellátása
(szakterületi,
alrendszeri szinten)
- Erőforrásokkal
való hatékony
gazdálkodás
(meghatározza)
- Kommunikációs készség
- Konfliktuskezelés
- Érdekérvényesítés,
asszertivitás
EGYÉN
- Megbízható
- Terhelhető
- Kreatív
- Példamutató
- Stratégiai
gondolkodó
- Cél- és
feladatorientált
DÖNTÉS
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
- Szakmai ismeret
KÜLSŐ
KÖRNYEZET
- Vezetői funkciók
ellátása
(szervezeti szinten)
- Erőforrásokkal
való hatékony
gazdálkodás
(megteremti)
EGYÉNI I.
Megbízhatóság,
Következetesség,
Kiszámíthatóság
Terhelhetőség
Kreativitás,
innováció,
nyitottség
Személyes
példamutatás
KÖZÉPVEZETŐI SZINT
A feladatot határidőre, a szakma szabályainak
megfelelően elvégzi. A vonatkozó normák
betartása mellett döntéseiben következetes.
Viselkedése kiszámítató. Feladatmeghatározásai, elvárásai, átláthatók.
Munkavégzésben, céljai elérésében nehézségek
ellenére is kitartó. Magas stressz-tűrés
jellemzi, (kritikus helyzetekben nem borul ki.) A
keletkezett stresszt mind a vezetett szervezetben,
mind önmagát tekintve elfogadott technikákkal
kezelni képes. Frusztráció-tűrése magas,
folyamatosan a megoldásokat keresi.
FELSŐVEZETŐI SZINT
A feladatot határidőre, a szakma
szabályainak megfelelően elvégezteti és
visszaellenőrzi. A vonatkozó normák
betartása mellett döntéseiben
következetes. Viselkedése kiszámítató.
Feladat-meghatározásai, elvárásai,
átláthatók.
Külső, a szervezeti működés irányába
ható negatív nyomást csökkenteni
képes. Szervezet érdekében a
konfrontációt vállalja.
Kezdeményező, nyitott az újszerű
megoldásokra, módszerekre, azokat
gyakorlatban alkalmazza. Felismeri és támogatja Támogatja az innovatív
az új kezdeményezéseket. Szükséges
kezdeményezéseket.
változtatásokat bevezeti. Elismeri a fejlődés
szükségességét.
Felismeri saját határait és fejlesztendő területeit.
Önismereti és önfejlesztési igény jellemzi,
személyes és szakmai területeken egyaránt. Reális
önismerettel rendelkezik. Szakmai
tevékenységében és általános emberi értékek
területén példamutatóan viselkedik.
Szakmai előélete követésre méltó.
Szakmai tevékenységében és általános
emberi értékek területén példamutatóan
viselkedik. A szervezetet a külső
kapcsolatokban méltón megjeleníti.
EGYÉNI II.
Stratégiai
gondolkodás,
rendszerszemlélet,
lényeglátás
Cél- és feladatorientáltság
Szakmai
ismeret,
szervezeti
tájékozottság
KÖZÉPVEZETŐI SZINT
FELSŐVEZETŐI SZINT
Stratégiában, alrendszerben,
gondolkodik. Prioritásokat határoz
meg(célok), lényeglátó(információt
megszűr), összefüggéseket lát meg, általános
következtetéseket levon, elemző-értékelő
szemléletmód (tevékenység) jellemzi.
Hosszú távú stratégiában,
rendszerekben egymáshoz kapcsolódó
alrendszerekben gondolkodik.
A célt meghatározza, ahhoz méri a
feladatokat, azokat személyhez és
határidőhöz kötötten delegálja,
visszaellenőrzi.
Egész szervezetet érintő stratégiai
célokhoz kötődő feladatokat
delegál és ellenőriztet.
A feladat végrehajtásában megszerzett
elméleti és szakmai ismereteit a
gyakorlatban alkalmazza. Elméleti tudását a
szakmai gyakorlattal összeegyezteti.
Szervezeti folyamatokat átlátja, azokban
akadálymentesen eligazodik.
A feladat
elosztásában/kiadásában
megszerzett elméleti és szakmai
ismereteit a gyakorlatban alkalmazza.
Elméleti tudását a szakmai gyakorlattal
összeegyezteti. Szervezeti folyamatokat
átlátja, azokban akadálymentesen
eligazodik.
TÁRSAS
KAPCSOLATOK
KÖZÉPVEZETŐI SZINT
Szóban és írásban világosan,
egyértelműen, érthetően fogalmaz.
Kommunikációja nyílt, őszinte, hiteles,
Kommunikációs kétirányú, folyamatos (elérhetőség
biztosítása). Megfelelő diplomáciai érzékkel
készség
bír. (mind a saját szervezetébe tartozók,
mind az azon kívüli kommunikációs
helyzetekben.)
A konfliktushelyzeteket felismeri az
azokból adódó feszültségeket kezeli, a
problémákat vállalja és a hatékony
Konfliktusmegoldást menedzseli. Együttműködésre,
kezelés
partnerségre törekszik, a
konfliktushelyzeteket, vállalja, azok
hatékony megoldását menedzseli.
Érdekérvényesítés,
asszertivitás
Rugalmasság,
alkalmazkodó-
képesség
FELSŐVEZETŐI SZINT
Világos, egyértelmű, határozott
kommunikáció. Strukturált, a
szervezeti érdekeknek
megfelelően felépített, lényegre
törő kommunikációt folytat
minden szinten, szervezeten kívül
és a szervezeten belül is.
A szervezeten belül és kívüli (társ
szervek, civil intézmények stb.
irányába) a konfliktushelyzeteket
felismeri, az azokból adódó
feszültségeket kezeli, a konfliktusokat
vállalja és a hatékony megoldást
menedzseli.
A szervezeti érdekeket képviseli és
érvényesíti. Beosztottjaiért és a vezetett
szervezetért kiáll, lojális. Teljesíthető
feladatokat vállal. A szervezetről kifelé
(civilek) pozitív képet mutat.
Javaslatokat tesz a szükséges jogi és
költségvetési változtatásokra. Az
irányított szervezet érdekeit
képviseli, és a másik fél érdekeit is
figyelembe véve érvényesíti.
Elfogadja az állandó szervezeti változások
természetét, az új helyzetben tájékozódik. A
kialakult változó helyzetet felismeri,
tevékenységét és szervezete tevékenységét
annak megfelelően szervezi.
Támogatja a szükségszerű személyi és
szervezeti változásokat.
VEZETŐI
Vezetői
gondoskodás
Vezetői
funkciók
ellátása
KÖZÉPVEZETŐI SZINT
Motiválja a beosztottait; ismeri és
alkalmazza a motiválás eszközeit és az egyéni
fejlesztés eszközeit. Beosztottaival szemben
empatikus és toleráns. Munkatársait
ismeri képességeikkel, erősségeikkel,
fejlesztendő területeikkel, tisztában van. Ismeri
a beosztottak munkaképességet befolyásoló
tényezőket, azokat helyesen értelmezi, szükség
esetén tudja, hogy kitől kérhet segítséget.
Szervezi, tervezi, koordinálja és irányítja a
szakterület tevékenységét. Tervszerűen
építi kapcsolatait mind a szervezeten belül,
mind a külső partnerekkel. Együttműködésre,
partnerségre törekszik mind a formális, mind
az informális kapcsolatok területén. Csapatot
épít. Szükség esetén feladatot delegál.
Erőforrásokkal
Az adott feladat ellátásához minimálisan
való hatékony
szükséges erőforrásokat meghatározza.
gazdálkodás
FELSŐVEZETŐI SZINT
Munkatársait ismeri, képességeikkel,
erősségeikkel, fejlesztendő
területeikkel, tisztában van.
Szervezi, tervezi, koordinálja és
irányítja a szervezet tevékenységét.
Tervszerűen építi kapcsolatait mind a
szervezeten belül, mind a külső
partnerekkel. Együttműködésre,
partnerségre törekszik mind a formális,
mind az informális kapcsolatok
területén. Csapatot és bizalmat
épít. Feladatot delegál.
Megteremti a szükséges optimális
feltételeket (humán erőforrás,
eszközök).
*
DÖNTÉS
Döntés,
felelősségvállalás
KÖZÉPVEZETŐI SZINT
FELSŐVEZETŐI SZINT
A céloknak megfelelően, a
hatékony megoldás érdekében
- gyors,
- határozott,
- egyértelműen megfogalmazott
döntést hoz.
A
stratégiai
céloknak
megfelelően,
rendszerszemléletű,
a hatékony megoldás érdekében:
- gyors,
- határozott,
- egyértelműen megfogalmazott
döntést hoz.
Szükség esetén:
- döntését megváltoztatja,
- ezért felelősséget vállal.
Szükség esetén:
- döntését megváltoztatja,
- ezért felelősséget vállal.
-
-
Felelősségével tisztában van,
hibáit felismeri,
azok következményeit vállalja.
Felelősségével tisztában van,
hibáit felismeri,
azok következményeit vállalja.
SPECIALITÁSOK
ORFK
OKF
1.
2. Mindkét szinten kiemelkedik a parancsnoki
gondoskodás keretében a beosztottak
ismeretének fontossága és a humánus,
empatikus, toleráns viselkedés.
Tisztesség, becsület: A
munkavégzéshez és a szervezet imageéhez tartozó és elvárható erkölcsi és etikai
normák betartásának, betartatásának
képessége.
2.
3. Dobogós helyen van a dönteni képesség
akár nehéz helyzetekben is.
Kitartás: A feladatok végrehajtása során
megmutatkozó céltudatos, állhatatos,
szorgalmas tevékenység a célok elérése
érdekében.
3.
Csapatmunka, együttműködés: A
csoport által meghatározott normák,
szabályok betartásának képessége, a
tagokkal való együttműködés mértéke. A
csoportfolyamatok ismerete és azok
kezelésének képessége.
4.
Objektivitás, racionalitás:
Cselekedetek és döntések érzelmektől és
értékítéletektől mentes kivitelezése.
1.
A vonatkozó normák és egyéb
szabályozók pontos ismeretének és
alkalmazási képessége mindkét vezetői
szinten az elsők között szerepel.
4. Hangsúlyozott szerepe van a
példamutatásnak és az együttműködési
képességnek is.
5.
Az érdekérvényesítés fontossága és a
stratégiai szemlélet elsősorban a
felsővezetői szinten jelenik meg.
A KUTATÁS EREDMÉNYEI
 Az egyik legfontosabb eredménye az egyes belügyi szervek
vezetői állományának közös szemlélet szerint történő
vizsgálata, valamint az eredmények egységes értékelési
rendszerének kialakítása volt.

A belügyi szervek egységességét jelzi az, hogy már a felvett
kérdőívek és interjúk nyers adatai is nagymértékű
összecsengést
mutattak
a
mérőeszközök
egyfajta
heterogenitása ellenére is.
 A két vezetői szintre vonatkoztatva specifikusan is definiált
vezetői kompetenciák rendszere tökéletes kiindulópontot ad
az
egységes
belügyi
vezető-kiválasztási
és
vezetőképzési rendszer kialakítása, modernizálása
számára.
A JÖVŐ
 A 2/2013. (I.30.) BM rendelet által meghatározott belügyi vezető-
kiválasztási és vezető-képzési rendszert
összehangolni az alábbi rendszerekkel:
akkor
fontos
lenne

az 57/2009. (X.30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet által meghatározott
komplex alkalmasság-vizsgálati rendszer,

A 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelettel, valamint 26/2013. (VI.26.) BM
rendelettel szabályozott - kompetencia alapú - teljesítményértékelési rendszer,

valamint a szintén a 2/2013. (I.30.) BM rendelet által meghatározott kötelező
szakmai továbbképzési rendszer.
 Ugyan
ilyen fontos lenne, hogy a szakemberek közötti kapcsolat,
kommunikáció és együttműködés rendszere is kialakulhasson és
folyamatossá válhasson.
 A
jelenlegi rendszer ezen összehangolások és kapcsolatok
hiányában rendkívül pazarló és számos redundanciát tartalmaz,
melyek kiküszöbölésével jelentősen növelhetővé válhatna a vezetőkiválasztási rendszer hatékonysága.
A JELEN
A
kutatómunka és a szakmai módszertan
folytatódik, jelenleg is folyamatban van…
 ÁROP- 2.2.17




„Új közszolgálati életpálya”
Kompetenciatérkép pontosítása, a rendszerek összehangolása
3 online, 7 papír-ceruza teszt kidolgozása
szervezet-specifikus AC, DC gyakorlatok kidolgozása
360 fokos értékelési rendszer kidolgozása
 A kutatócsoport következő feladata:


fejlesztése
A szervezeti és szakterületi specifikumok feltérképezése,
a súlyozási rendszer kialakítása.
Köszönöm a figyelmüket!
Dr. Malét-Szabó Erika Ph.D r. őrnagy
alosztályvezető
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
Humánigazgatási Szolgálat
Egészségügyi Pszichológiai Alosztály
[email protected]

similar documents