Slide 1 - Atma M.I.S.

Report
EÞþòʹÉ
iÉÆjÉYÉÉxÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ
ªÉÆjÉhÉÉ
(+Éi¨ÉÉ)
iÉɱÉÖEòÉ
VÉɱÉxÉÉ
G.B.
AMC
BTT
FAC
EÞþòÊ¹É iÉÆjÉYÉÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ªÉÆjÉhÉÉ
+ÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉäiÉEò®Ò ºÉ±±ÉÉ
ºÉʨÉiÉÒ ÊxÉ´Éb÷ ºÉxÉ 2012-13
EÞþòÊ¹É iÉÆjÉYÉÉxÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ªÉÆjÉhÉÉ
+.G
iÉÉ±É EòÉ{É +ÆiÉMÉÇiÉ
¦ÉÉV ¡ò³ýÊ{ ¶Éäb ¡Öò± BEÖòhÉ
(+Éi¨ÉÉ)
ò ÖCªÉÉ ÖºÉ
ÉÒ{É ÉEò
÷xÉ É¶Éäi ºlÉÉ{ÉxÉ
SÉä
.ºÉÉäªÉ ɱÉÉ =i{ÉÉ ä]õ ÉÒ
Eäò±Éä±
ºlÉÉ{ÉxÉ
Eäò±Éä±Éä
xÉÉ´É É¤ÉÒx =i{ÉÉ nùEò MÉ] MÉ]õ ªÉÉ
É
nùEò MÉ]õ õ
MÉ]õÉSÉ
MÉ]õ=i{ÉÉn
ºÉxÉMÉ]õ2012-13
Ò
ùEò
MÉ]õ
VÉÉ 90
±Éx
ºÉÆJªÉÉ
10 20 2
3
125
EÞþòÊ¹É iÉÆjÉYÉÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ
ªÉÆjÉhÉÉ (+Éi¨ÉÉ) ºÉxÉ 2012- 13
+ÆiÉMÉÇiÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ
ªÉähÉÉ-ªÉÉ |ÉʶÉIÉhÉ ¤ÉɤÉiÉ.
1) ®úÉVªÉɤÉɽäþ®úÒ±É |ÉʶÉIÉhÉ
&25¶ÉäiÉEò-ªÉÉÆxÉÉ ÊGòb÷É ´É
½èþpùɤÉÉnù ªÉälÉä |ÉʶÉIÉhÉ
näùhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ɽäþ .
EÞþòÊ¹É iÉÆjÉYÉÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ
ªÉÆjÉhÉÉ (+Éi¨ÉÉ) ºÉxÉ 2012- 13
+ÆiÉMÉÇiÉ ®úɤÉʴɱÉ䱪ÉÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò
ºÉ½þ±ÉÒ .
1) ®úÉVªÉɤÉɽäþ®úÒ±É ºÉ½þ±É &2) ®úÉVªÉÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ½þ±É &3) ÊVɱÁÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ½þ±É&1 ˺ÉvÉÒ EòɳäýMÉÉ´É –b÷ɳýÓ¤É
,|ÉÊGòªÉÉ >ðnùªÉÉäMÉ
+.G
ò
EÞþòÊ¹É iÉjÉYÉÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ªÉÆjÉhÉÉ
(+Éi¨ÉÉ) ºÉxÉ 2012- 13 +ÆiÉMÉÇiÉ
®úɤÉʴɱÉä
|ÉÉiªÉÊIÉEäò
iÉɱÉÖCªÉÉSÉä
|ÉÉiªÉIÉÊEò ºÉÆJªÉÉ
¶Éä®úÉ
xÉÉ´É
±ÉIÉ
ºÉÉvªÉ
1 VÉÉ 08 08 ½þ®
±ÉxÉ
ú¦É
É
®É
+.
G
Æ
ò.
1
2
3
4
5
EÞþòÊ¹É iÉÆjÉYÉÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ
ªÉÆjÉhÉÉ (+Éi¨ÉÉ) ºÉxÉ 2012- 13
+ÆiÉMÉÇiÉ
MÉÉ´ÉÉSÉ Ê{ÉEò/ ¶ÉäiÉ EòÞ¹ÉÒ ºÉ.xÉÉ´É
®úɤÉʴɱÉ䱪ÉÉ ¶ÉäiÉÒ¶ÉɳýÉ
ä xÉÉ´É Ê´É¹Éª Ò¶ÉÉ
É
³
´ÉÉ®ú
˶Énäù Ê{É.B.
´ÉÉxÉb÷
ý
lÉÉä®úÉiÉ ¤ÉÒ
MÉÉ´É
¨ÉvÉÖ
{ÉÒ.
vÉÉ®úEò±ª ¨ÉIÉÒ ¨ÉÆ
±ÉÉb÷Eäò
ÉÉhÉ
EòÉ Mɳý
{ÉÒ.ªÉÖ.
vÉÉÆbä÷ pùÉIÉä ´ÉÉ®ú +ƦÉÉä®äú VÉÒ.B.
MÉÉ´É ¨ÉÉäºÉ ¤ÉÖv ±É½þÉhÉä . BºÉ.

similar documents