Teorie Hospodářské politiky

Report
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA, MOŽNOSTI HOSPODÁŘSKÉ
POLITIKY, TEORETICKÁ VÝCHODISKA

Co je to Hospodářská politika?
Přístup státu k ekonomice své
země.
Jedná se o záměrnou, praktickou
činnost státu.
Teoretická disciplína - analýza
probíhajících jevů, po které následují
návrhy opatření na řešení těchto jevů
pomocí konkrétních nástrojů.
HP přitom vychází především z
ekonomické teorie - jako samostatná
vědní disciplína se nachází na
pomezí ekonomické teorie a
hospodářské praxe.

Institucionální prostředí hospodářské politiky:
hospodářský
systém,
nadnárodní a
mezinárodní
organizace.
velké sociální
skupiny,
politický systém,
byrokracie
(„výkonný aparát“),

Jsou státní a nestátní instituce i neformalizované
skupiny, které hrají aktivní roli při tvorbě, realizaci a
kontrole hospodářské politiky.
Nositelé hospodářsko-politického rozhodování
/decizní sféra
Nositelé hospodářsko-politického vlivu
/vlivová sféra

Nositelé HP jsou subjekty, které vystupují v celém procesu
HP, a ten dělíme na proces: formulování HP, provádění
HP, kontroly.

Prostředky, které má stát pod svou kontrolou, a
které používá k dosažení vytyčených cílů.

Členíme podle různých hledisek:
◦
◦
◦
◦
◦
podle úrovně působení (mikro/makro-ekonomické),
podle charakteru vlivu (přímé/nepřímé),
podle oblasti působní (měnové/fiskální),
podle způsobu ovlivňování (selektivní/plošné),
podle působení na vývoj vztahů mezi účastníky trhu
(systémotvorné/běžné).

Jsou determinovány existujícím společenským
uspořádáním, které může být:
◦ despotická společnost,
◦ anarchická společnost,
◦ demokratická společnost.

Při posouzení možností se používá hodnocení ve
maximální
třech rovinách
• teoretických Tmax, praktických Pmax
Zkoumáme současně
v rovině
celospolečenské (CÚ)
a individuální (IÚ)
průměrné
• teoretických Tstř, praktických Pstř
minimální
• teoretických Tmin, praktických Pmin.
Despotická společnost
• CÚ –  ∩ 
• IÚ − ∩ 
Anarchická společnost
• CÚ –  ∩ 
• IÚ − ∩ 
Demokratická společnost
• CÚ – ř ∩ ř
• IÚ −ř ∩ ř

Liberální hospodářská politika
◦
◦
◦
◦

Učení fyziokratů
Klasický liberalismus
Neoklasické teorie školy zní vycházející
Monetarismus
Intervencionistická hospodářská politika
◦ Učení merkantilistů
◦ Keynesiánství a všechny školy vycházející z jeho
učení
◦ Teorie plánování

Merkantilismus
◦ Raný (monetární) merkantilismus
◦ Rozvinutý (manufakturní) merkantilismus

Klasická politická ekonomie
◦ Fyziokratická škola
◦ Klasická ekonomická škola



Neoklasická škola
Institucionalismus
Teorie plánování
15. – 18. stol.
Evropa (zámořské
objevy)

Intervencionistický směr
Merchant = obchodník se zahraničím
Národní bohatství = peníze/drahé kovy

RANÝ/ROZVINUTÝ MERKANTILISMUS


J.Bodin, D.Hume,T.
Mun, J.B.Colbert
◦ Raný – „jediné bohatství jsou peníze“ – zákaz vývozu peněz
◦ Rozvinutý – „peníze jsou prostředek k získání dalších peněz“

„Bohatství Anglie v zahraničním obchodě“ - T. Mun
17. – 19. stol.



Francie
J. Law, R. Cantillon, F.
Quesnay
Liberální proud
„přirozený řád“
Národní bohatství = zemědělství

„Laissez faire/ laissez passer = ponechejme věcem
volný průběh.„

Úloha státu minimální
◦ Chránit přirozený řád
◦ Zabezpečit vzdělávací výchovu
◦ Zabezpečit veřejné práce – budování cest a průplavů
18. – 19. stol.
Anglie
A. Smith, T.R.Malthus, D.
Ricardo, J.B. Say, J.S.Mill

Liberální proud
Svoboda podnikání/trhu
Sayův zákon
Smith: „Neviditelná ruka trhu“

Úloha státu 3 základní funkce

„Pojednání o podstatě a původu bohatství národů“ - A. Smith



◦ Chránit společnost před násilím a vnějším napadením
◦ Chránit každého člena společnosti před nespravedlností a útlakem
ze strany druhého
◦ Budovat a udržovat některé veřejné práce a díla veřejné instituce
"Kde má převahu kapitál, vládne pracovitost. Kde má převahu
spotřeba, vládne zahálčivost." Adam Smith
Neoklasická škola
• Statický charakter: politická ekonomie = věda, zabývající se
optimální alokací zdrojů
• A. Marshall, V. Pareto
• Národní hospodářství bylo pojímáno jako soustava dílčích trhů,
směřujících vlastními vnitřními silami k rovnováze
Institucionalismus
• Kritika neokrasické ekonomie
• T. Veblen
• Nutnost nejdříve studia institucí (společenské, politické, právní a
ekonomické struktury, které jsou základními kameny ekonomického
života) a teprve potom chování člověka ekonomického
Teorie plánování
• Centrální plánování – převzetí veškeré moci dělnickou třídou,
existence společenského vlastnictví
Konec 30. – konec 70. let
20 stol.
USA
J.M. Keynes

Intervencionistický směr
Efektivní poptávka
Teorie preference likvidity

Základní nástroj státní intervence = FISKÁLNÍ POLITIKA

Nové názory:


◦ Využití výdajové i příjmové stránky státního rozpočtu k stimulaci
agregátní poptávky
◦ Zpochybněna nutnost každoročně vyrovnaného státního rozpočtu
◦ Plná zaměstnanost povýšena nad zdravé finance
◦ Emise peněz zdroj levného úvěru, který podněcuje investování
„Pro lidi není obtížné přijmout nové myšlenky,
ale zapomenout na staré.“ J.M.Keynes
40. a 70. léta 20.stol.
Anglie, USA
J.R.Hicks, P.A.Samuelson

PROPOJENÍ KEYNESIÁNSTVÍ A NEOKLASICISMU

Intervencionistický směr
Celková rovnováha - IS-LM model
Optimální kombinace π a u pomocí AD










Monetarismus
Ordoliberalismus
Nová klasická makroekonomie
Nová keynesiánská ekonomie
Škola ekonomie strany nabídky
Škola veřejné volby
Nová institucionální ekonomie
Teorie transformace
od 70. let 20. stol.





USA
M.Friedman, F.A.Hayek
MONETARISTICKÁ KONTRAREVOLUCE
Liberální směr
Automatické tržní mechanismy
Hospodářská politika = stálá pravidla a
garance svobody vlastnických práv, tvorby
konkurenčního prostředí
Odmítání přílišných zásahů státu do ekonomiku:
◦ Snižování daňového zatížení ekonomických subjektů
◦ Globální snižování podílu státního rozpočtu na HDP
◦ Vyrovnanost státního rozpočtu
„Odpůrci svobody jsou zejména intelektuálové a obchodníci. Ti první proto,
že chtějí svobodu pro sebe, ale nepřejí ji ostatním, a ti druzí proto, že chtějí
volný trh pro své konkurenty, ale ne pro sebe.“ Milton Friedman
30. Léta 20. stol



Německo
W. Eucken
ORDO – řád, pořád, uspořádání
Propojení mezi právním řádem a hospodářským
řádem
Základ sociálně tržního hospodářství
◦ Forma centrálně plánovaného hospodářství
◦ Forma tržního hospodářství
konec 70. let


USA
A. Laffer
Agregátní nabídka
Nadměrné zdanění
„snížení daňových sazeb nepovede k poklesu
daňových příjmů státu, nýbrž naopak k jejich
růstu“ A. Laffer
Škola veřejné volby
• Východisko – lidé se chovají racionálně v oblasti ekonomie i politiky.
• Rozbor chování zájmových skupin a lobbyismus
Nová institucionální ekonomie
• Usiluje o spojení neoklasické mikroekonomie založené na
racionálním chování ekonomického člověka
Nová klasická makroekonomie
• Nazývaná také teorie racionálních očekávání – v ekonomice jednají
jednotlivci, kteří racionálně sledují své vlastní zájmy
• Z toho vyplývá – státní zásahy do ekonomiky se míjejí svým
účinkem od samého začátku, HP je neúčinná, je-li očekávaná.
Neočekávaná HP je nežádoucí, protože ekonomiku pouze
„rozkmitá“.
Nová keynesiánská ekonomie/teorie
• Nazývaná také neklasická teorie racionálních očekávání
• Uvažují strnulost mezd a cen – očekávaná HP je účinná, avšak v
malém rozsahu. Aby tvůrci HP mohli predikovat výsledky své
činnost, musí brát v úvahu čekávání ohledně této politiky.
Teorie transformace
• Transformace se stává z:
• Privatizace
• Liberalizace cen
• Liberalizace zahraničního obchodu
• Změn ve fiskální a monetární politice státu a v úsilí o stabilizaci
ekonomiky
• Šoková terapie/gradualisticky

similar documents