ประกาศ ประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ ประจำปี 2557

Report
ประชาสัมพันธ์
492/2 อาคาร 8 ชั้น 3 กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง สานักงานตารวจแห่งชาติ ปทุมวันกรุ งเทพ 10330 โทร. 0-2255-3334,0-2632-9682,0-2205-2238 โทรสาร. 0-2255-3334
เว็บไซด์ WWW.cib.police.go.th, WWW.sbpolice.go.th , WWW.forensic.police.go.th
ส.ค.ส. 2557
ขอให้สุขทุกวารกาลสมัย
สุ ขภาพพลานามัย สมสุ ขศรี
เจริ ญลาภยศลือไกลชัยทวี
และครอบครัวมัง่ มีทรัพย์เจริ ญ
จาก คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
ขอเชิญท่านสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ บช.ก.-บช.ส.-สพฐ.ตร.จากัด
เข้ าร่ วมประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2556 และบรรยายพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557
ณ ห้ องคอนเวนชั่นฮอลล์ ช้ัน 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
171 ถนนสุ ขุมวิท 11 กรุ งเทพมหานคร
กาหนดการ
เวลา
08.30 น. – 10.30 น.
รายการ
ลงทะเบียนและลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
จับสลากของรางวัล
09.30 น. – 10.00 น.
บรรยายพิเศษ “ให้ ความรู้ เรื่องสหกรณ์ แก่สมาชิก”
จับสลากของรางวัล
10.30 น. – 12.00 น.
การประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2556
เพือ่ รักษาสิทธิประโยชน์ ต่างๆ สมาชิกต้ องนาบัตรประจาตัวข้ าราชการมาด้ วย
ในประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2556
วันที่ 23 มกราคม 2557
สมาชิกที่เข้ าร่ วมประชุมจะได้ รับสิทธิประโยชน์ ต่างๆ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้
รับฟั งบรรยายพิเศษ
จับสลากของรางวัล
ความรู้เรื่ องสหกรณ์
รับเงินปั นผล
รับเงินเฉลี่ยคืน
คาดว่าปี 2556
คาดว่าปี 2556
รับ 7%
รับคืน 15.00%
การจ่ ายปันผล คิดตามจานวนหุ้นทีถ่ ือในแต่ ละเดือน
การจ่ ายเงินเฉลีย่ คืน คือการจ่ายคืนดอกเบี้ยเงินกู(้ ที่สมาชิกจ่ายให้กบั สหกรณ์ 31 มกราคม -31 ธันวาคม (ยกเว้นเงินกูผ้ ปู ้ ระสบภัย
น้ าท่วม)
หลังจากการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2556 เสร็ จสิ้นสหกรณ์ฯจะดาเนินการโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ให้กบั สมาชิก โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิก ในวันที่ 24 มกราคม 2557 เป็ นต้นไป หากสมาชิก ท่านใดไม่ได้รับเงินดังกล่าว
ให้ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ประกาศ
รับฝากเงินออมทรัพย์
สหกรณ์ ฯเปิ ดรับฝากเงินออมทรัพย์ ผลตอบแทนอัตราดอกเบีย้ ร้ อยละ 4.25 ต่ อปี คานวณดอกเบีย้ รายวันรั บ
ดอกเบีย้ แบบทวีคูณดอกเบีย้ ทบต้ นทุกเดือนรวมแล้ วได้ รับ 4.43 ต่ อปี ไม่ เสียภาษีสมาชิก 1 ราย สามารถฝากได้
รายละไม่ เกิน 3 ล้ านบาท ตัง้ แต่ วันที่ 2 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป
สมาชิกโอนเงินให้ สหกรณ์
สมาชิกชาระค่าหุ้น-หนี ้ หรื อเงินฝากโดยวิธีการโอนผ่าน
ธนาคารให้ กับสหกรณ์ ฯ จะต้ องเขียนข้ อความ ในใบขอโอน
ของธนาคารโดยระบุชื่อที่อยูข่ องผู้โอนให้ ชดั เจนเพื่อสหกรณ์ฯ
สามารถตรวจสอบได้ และต้ องแจ้ งทางโทรศัพท์หรื อส่งโทรสาร
(FAX)หลักฐานแจ้ งการชาระเงินต่อเจ้ าหน้ าที่ภายในวันที่โอน
เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
การส่ งเงินชาระหุ้น-หนี้ รายเดือน
ของสมาชิกนอกหน่ วย
กรมบัญชีกลางกาหนดจ่ายเงินเดือนให้ กบั ข้ าราชการตารวจ
ก่อนสิ ้นเดือนภายใน 3 วันทาการ ดังนัน้ สหกรณ์ฯขอความร่วมมือ
ต่อการเงินหน่วยนอกสังกัด บช.ก., บช.ส. และสพฐ.ตร. ในการส่ง
ชาระเงิน หุ้น – หนี ้ รายเดือนของสมาชิกภายในวันสิ ้นเดือนเพื่อ
รักษาสิทธิ์ประโยชน์ของสมาชิก โดยเฉพาะการพิจารณาเงินกู้
และการลดยอดดอกเบี ้ยเงินกู้
หมายเลขบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิสูจน์ หลักฐานตารวจ จากัด
หรือสหกรณ์ ออมทรัพย์ บช.ก.-บช.ส.-สพฐ.ตร. จากัด
1.ธนาคารกรุ งไทย จากัด สาขา สยามสแควร์ หมายเลขบัญชี 052-1-04922-9
2.ธนาคารทหารไทย จากัด สาขา ราชประสงค์ หมายเลขบัญชี 011-2-32133-6
3.ธนาคารธนชาต จากัด สาขา สยามกิตต์ หมายเลขบัญชี 482-218728-6
ประชาสั มพันธ์ การประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2556 และบรรยายพิเศษ
สหกรณ์ ออมทรัพย์
ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสั นติบาล-พิสูจน์ หลักฐานตารวจ จากัด
ขอเรียนเชิญ
สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสั น ติบ าล-พิสูจ น์
หลักฐานตารวจ จากัด เข้ าร่ วมประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2556และบรรยายพิเศษ
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 ณ ห้ องคอนเวนชั่ นฮอลล์ โรงแรมแอมบาส
ซาเดอร์ ถนนสุ ขุมวิท ซอย 11
มีกาหนดการดังนี้
เริ่ ม ลงทะเบี ยนและลงคะแนนเสี ย งเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนิ นการ เวลา
08.30 น. ถึง 10.00 น. บรรยายพิเศษเรื่องสิ ทธิประโยชน์ ของสมาชิก เวลา 09.30 น.10.00 น. ดาเนินการประชุมเสร็จสิ้นประมาณเวลา 12.00 น.
เนื่องจากวันประชุ มเป็ นวันราชการและการไปประชุ มถือเป็ นการปฏิบัติงาน
รวมทั้งความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยจึงขอให้ สมาชิกแต่ งเครื่องแบบชุ ดปฏิบัติราชการ
เพื่อสะดวกในการกลับมาปฏิบัติราชการต่ อได้ เพื่อรั กษาสิ ทธิประโยชน์ ต่ างๆสมาชิ ก
ต้ องนาบัตรประจาตัวข้ าราชการมาด้ วย
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ประการสาคัญคือขอให้ สมาชิกทุกท่ านเข้ าร่ วม
ประชุมใหญ่ เพือ่ รับทราบผลการดาเนินงานที่ผ่านมา จึงขอเรียนเชิญสมาชิกของ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิสูจน์ หลักฐานตารวจ
จากัด เข้ าร่ วมประชุมโดยพร้ อมเพรียงกัน

similar documents