استانداردهای داده

Report
‫استانداردهای داده‬
‫استانداردهای جمع اوری داده ها‬
‫مقدمه‪:‬‬
‫پرونده سالمتی بیمار مجموعه ای ازعوامل داده ایی وروایی ازوسایل‬
‫ارتباطی مختلف مانند کاغذ‪،‬به صورت صوتی‪ ،‬تصویری‪،‬‬
‫الکترونیکی واشکال موجی است‪.‬سازمانهای مختلف دربخشهای‬
‫خصوصی ودولتی اقدامات گسترده ای انجام می دهند تاگزارشها‬
‫راشامل توسعه محتوای داده ها واستانداردهای جمع اوری اطالعات‬
‫رااستانداردسازی کنند‪.‬‬
‫اقدامات استانداردسازی داده های مراقبت پزشکی وسالمتی اززمان‬
‫اقدامات اولیه برای ثبت مرگ ومیروداده های بیماری وجودداشته‬
‫اند‪.‬‬
‫دراوایل دهه ی ‪،90‬تغییرات چشمگیری درمراقبت‬
‫پزشکی وسالمتی وسیستم های جمع اوری داده ها‬
‫واطالعات رخ داده است‪.‬‬
‫توسعه ی استانداردهای داده های بالینی‬
‫عملکرددرونی معنایی ‪،‬توانایی تبادل اطالعات بامعنی است‪.‬‬
‫امازمانی مشکل بوجودمی اید که یک اصطالح چندمعنی‬
‫یاچنداصطالح یک معنی یکسان داشته باشند‪ .‬هماهنگ‬
‫سازی سیستم های اطالعاتی جداگانه ‪,‬به استانداردهای داده‬
‫ایی ویک چارچوب تنظیمی نیازدارد که کاربردانها را‬
‫ترویج می کند‪.‬‬
‫‪،‬گروه علوم پزشکی وسالمتی ‪W3C‬مانندکنسورتیوم* جهانی‬
‫انتولوژی ‪,‬تکنولوژی اطالعا ت سالمتی هستند که‬
‫وپروژه‬
‫ِ‬
‫هدف انها به اشتراک گذاشتن داده است‪.‬‬
‫‪---------------------------------------------------------‬‬‫‪*CONSORTIUM‬‬
‫استانداردهای داده ومستندسازی خدمات سالمت‬
‫شیوه های مستندسازی واقدامات جمع اوری‪،‬کدگذاری ‪،‬‬
‫سفارش دهی ‪،‬ذخیره سازی وبازیابی اطالعات راتوصیف‬
‫می کندتاکارهای اینده انجام شود‪.‬باوجوداینکه اطالعات‬
‫جمع اوری ‪،‬ذخیره‪،‬وبرروی کاغذپیاده می شوند‬
‫امابطورالکترونیکی ذخیره شده وبه صورت اسنادقدیمی‬
‫درکامپیوترنشان داده می شوداماپیش نیازهای محتوای داده‬
‫ها یکسان باقی می ماند‪.‬کیفیت وایمنی تصمیم گیری پزشکی‬
‫درطی ارائه خدمات پزشکی ‪،‬به بموقع بودن ودرستی‬
‫اطالعات موجودبستگی دارد‪.‬‬
‫ساختارومحتوای داده ها ‪,‬چارچوبی رابرای یک ثبت گزارش بهینه‬
‫وتبادل اطالعات کارامد‪،‬استانداردهای بین تامین کنندگان سالمتی‬
‫فراهم میکند‪.‬استانداردهای رایج درثبت گزارشات الکترونیکی شامل‬
‫موارد بکاررفته درزیر هستند‪:‬‬
‫‪(ASTM-HL7‬استمرارثبت گزارشات مراقبتی پزشکی( •‬
‫)‪NCPDP‬انجمن ملی برنامه های دارویی وپزشکی( •‬
‫)‪DICOM‬ارتباطات وعکسبرداری دیجیتالی پزشکی( •‬
‫)‪LOINC‬شناسایی کنندگان اسامی وکدهای مشاهده ی منطقی ( •‬
----------------------------------------------------------------NCPDP:National Coucil for Prescription Drug Programs
DICOM:Digital Imaging and Communications in
Medicine
LOINC:Logical Observation Identifiers Names and Codes
‫استانداردهای داده ها‪،‬کیفیت داده ها‬
‫وعملکرددرونی‬
‫)‪،‬انجمن ها‪،‬نهادهای دولتی ‪SDO‬سازمان توسعه ی استانداردها(‬
‫وسازمانهای غیردولتی ارایشی ازاستانداردهای داده ایی بوجوداورده‬
‫اندکه به چندین ناحیه می پردازد‪.‬استانداردهای مختلف الزم هستند‬
‫)رااجراکرده ‪EHR‬تاگزارشات ثبت شده ی سالمتی الکترونیکی (‬
‫وعملکرددرونی رااسان سازند‪ .‬استانداردها بطورملی وبین المللی‬
‫)‪ANSI‬ایجادمی شوند‪ .‬موسسه ی ملی استانداردهای امریکا(‬
‫‪------------------------------------------------------------‬‬‫‪SDO:Standards Development Organisation‬‬
‫‪ANSI:American National Standards Institute‬‬
‫توسعه وبکارگیری استانداردهارادرایالت متحده هماهنگ کرده‬
‫ونیازهاودیدگاه های دست اندرکاران امریکارادر استاندارد‬
‫سازی درسراسرجهان نشان می دهد‪.‬‬
‫توسعه استانداردهای ملی امریکاراتوسط شیوه های ‪ANSI‬‬
‫سازمان های توسعه دهنده ی استاندارد هااسان می کند‪.‬‬
‫دراسالیدهای بعدی نمونه ای ازاستانداردهای رایج بکاررفته‬
‫رانشان می دهد‪.‬قراردادن یک استاندارد دریک دسته دشوار‬
‫است زیرااستانداردهای مختلف رامی توان دربیشتراز یک‬
‫شیوه دسته بندی کرد ‪.‬‬
‫‪CCR:Continuity of Care‬‬
‫‪Record‬‬
‫استمرار ثبت گزارشات‬
‫مراقبتی(‪)CCR‬‬
‫استانداردسند ومحتوای داده‬
‫ها برای ارائه یک مجموعه‬
‫داده های هسته ای بیمار‬
‫برای انتقال‬
‫‪CDA:Clinical Document‬‬
‫انتشار‪CDA‬یک مدل تبادل‬
‫‪ Architecture‬رابرای اسناد بالینی ارائه می‬
‫کند‬
‫انتشارساختارسندومدرک‬
‫بالینی هفت سطح مراقبت‬
‫وبهداشت‬
‫پیوستگی ‪HL7‬سندومدرک مراقبت‬
‫وسالمتی‬
‫‪CCD‬به عنوان یک فعالیت بین‬
‫‪ASTM‬و‪HL7‬بوجود امدوهدف ان‬
‫اجرای پیوستگی ‪ASTM‬ثبت گزارشات‬
‫هسته ای برای موسسات یاسازمانهای‬
‫اجراکننده ساختارسند‪HL7‬است‪.‬‬
‫استانداردارتباطی ‪،HL7‬نسخه ی سوم‬
‫یک اسلوب شناسی براساس مدل‬
‫اطالعاتی رابکارمی برد‪.‬هدف اصلی ان‬
‫ارائه استانداردی است که قطعی وقابل‬
‫ازمایش است‬
‫‪NCPDP:National Counicl for‬‬
‫استانداردهای محتوای داده ها‬
‫‪Drug Programs Prescription‬‬
‫ودیکشنری داده ها برای داده های‬
‫‪ Data Dictionary‬داروخانه ای ایجادشده توسط )‪(NCPDP‬‬
‫انجمن ملی دیکشنری داده های برنامه‬
‫های دارویی‬
‫استانداردهای تکنیکی‪/‬درون عملکردی‬
‫استانداردهایی که انواع دیگراستانداردهارا اجراکرده‬
‫وعملکرددرونی راتوسط ارائه نقشها‪،‬پروتکل ها وچگونگی‬
‫انتقال داده ها ازیک سیستم کامپیوتری به سیستم دیگر‬
‫ممکن می سازد‪.‬‬
‫ارتباطات وعکسبرداری دیجیتالی‬
‫پزشکی‪DICOM‬‬
‫استاندارد پیام دهی برای‬
‫تصاویردیجیتالی‬
‫برای پردازشگرها‪،‬واسطه های‬
‫استاندارد واحدصورتحساب‬
‫دهی‪NCPDP‬‬
‫مالی ومدیران وبرنامه های‬
‫پزشکی بوجودامد تا زبان واحدی‬
‫رابرای تسویه حساب ارائه کند‪.‬‬
‫استانداردسود‪NCPDP‬‬
‫یک وسیله برای پرداخت کننده‬
‫های سود برای اطالعات ارائه می‬
‫کند‪.‬‬
‫سازمانهای توسعه استانداردها‬
‫‪HL7:Health Level 7‬‬
‫‪CLSI:Clinical and‬‬
‫‪Laboratory Standards‬‬
‫‪Institute‬‬
‫‪ADA:American Dental‬‬
‫‪Aassociation‬‬
‫انجمن دندانپزشکی امریکا‬
‫استانداردهای پیام دهی ‪،‬محتوای‬
‫داده ها وسند رابرای حمایت‬
‫ازتبادل اطالعات پزشکی ارائه می‬
‫کند‪.‬‬
‫سازمان توسعه دهنده ی‬
‫استاندارداست که راهکارها‬
‫واستاندارد های توافق شده راارائه‬
‫می کند‬
‫یک سازمان توسعه دهنده ی‬
‫استانداردهای دندانپزشکی برای‬
‫ترویج سالمت دهان ودندان است‬
‫هماهنگ کنندگان وترویج کنندگان توسعه ی‬
‫استانداردها‬
‫‪HIMSS:Healthcare Information and‬‬
‫‪Management Systems Society‬‬
‫اطالعات مراقبت بهداشتی ومدیریت سیستم ها‬
‫برروی رهبری جهانی برای کاربردبهینه‬
‫تکنولوژی اطالعات وسیستم های مدیریت‬
‫تمرکز می کند‬
‫‪HITSP:Health care Infor mation‬‬
‫‪Technology Standards Panel‬‬
‫طرح استانداردهای تکنولوژی اطالعات مراقبت‬
‫بهداشتی‬
‫توسعه وارزیابی یک پروسه هماهنگ سازی‬
‫رابرای کسب یک مجموعه مفیدازاستانداردهای‬
‫‪It‬سالمتی انجام می دهد که ازعملکرد درونی‬
‫میان کاربردهای نرم افزاری سالمتی پشتیبانی‬
‫خواهد کرد‪.‬‬
‫‪ PHIN:Public Health Information‬سیستم های اطالعاتی رادرسازمانهای بسیاری به‬
‫‪Network‬‬
‫روز می کندکه درسالمت عموم شرکت دارند‬
‫وساختارتکنیکی وتجاری چندسازمانی رابرای‬
‫شبکه جهانی اطالعات سالمت‬
‫سیستم های اطالعات سالمت عمومی اجرامی‬
‫کند‪.‬‬
‫‪CHIMA‬‬
‫انجمن مدیریت اطالعات سالمت وبهداشت کانادا‬
‫استانداردها‬
‫درگزارشات مراقبتی وبهداشتی‪،‬کیفیت وپیوستگی داده ها برای‬
‫تضمین ایمنی وارائه خدمات ارتباطی سالمتی حیاتی است‪.‬‬
‫ارزیابی کیفیت وپیوستگی داده ها به استانداردهای داده ایی نیاز‬
‫دارد‪.‬‬
‫موسسه گزارش پزشکی ”سالمتی وایمنی بیمار‪:‬دستیابی به یک‬
‫استانداردجدید برای مراقبت وبهداشت درسطح اصلی واولیه‬
‫بیان می کند که استانداردهای داده ها درباره ی‬
‫‪---------------------------------------------------------‬‬‫‪CHIMA:Canadian Health Information Management‬‬
‫‪Assocition‬‬
‫استانداردسازی عوامل داده ایی هستند‪-1:‬تعریف‬
‫چگونگی جمع اوری داده ها ‪-2‬تصمیم گیری درباره‬
‫ی چگونگی ارائه ونمایش داده های جمع اوری شده‬
‫با تعیین انواع داده ها یااصطالحات ‪-3‬تعیین‬
‫چگونگی رمزگشایی داده ها برای انتقال‪.‬‬
‫کاربرد پیوسته ی اصطالحات استاندارد‪،‬کلمات‬
‫وتعاریف ‪,‬ازعملکرد درونی بین سیستم هابدون‬
‫درنظرگرفتن مکان یامشتریان حمایت می کند‪.‬‬
‫ای‬
‫استانداردهارادرک ‪HIM‬افرادحرفه‬
‫نیازدارندتا‬
‫کنندتادرایجادوارزیابی دیکشنری داده ها بصورت‬
‫کاربردهای نرم افزاری برای مدیریت داده های سالمتی‬
‫وبهداشتی ‪،‬اسرار ثبت اطالعات الکترونیکی وپروسه های‬
‫مدیریت کلی داده ها شرکت کنندپیوستگی وقابلیت اعتمادبه‬
‫اطالعات راتضمین کنند‪.‬ارزیابی قابلیت اعتماد‪،‬موثق بودن‬
‫کامل بودن وبموقع بودن داده ها ازطریق مجموعه ای‬
‫ازپروسه های انسانی وماشینی انجام می شودواستانداردها‬
‫یک منبع ارزشمندهستند‪.‬‬
‫مسول توسعه یک شبکه ازراحل های ‪CHI‬درکانادا‪،‬‬
‫ثبت الکترونیکی گزارشات سالمتی درسرتاسر کانادا‬
‫است که کلینکها‪،‬بیمارستانها ‪ ،‬داروخانه ها‬
‫ومراکزدرمانی رابهم وصل می کند‬
‫‪---------------------------------------------------‬‬‫‪CHI:Canada Health Infoway‬‬
‫چندگروه دست اندرکار(ملی وبین المللی)وجوددارد که درهماهنگ‬
‫سازی اقدامات برای مدیریت اطالعات درپروسه ها ی استاندارد‬
‫شده شرکت می کنندکه به اشتراک گذاشتن داده ها راممکن می‬
‫سازند‪.‬‬
‫استانداردها یک عامل درست ویک پیش نیاز کلیدی برای ایجادیک‬
‫(سیستم ثبت گزارشات کانادا)است‪iEHR.‬‬
‫استانداردها ی داده های سالمتی تاثیرچشم گیری برروی مدیریت‬
‫کمک می کنند‪EHR.‬اطالعات دارند که به شکل گیری‬
‫‪----------------------------------------------------------‬‬‫‪iEHR:interoperable Electronic Health Record‬‬
‫استانداردهای داده ها‪،‬کیفیت وعملکرددرونی داده‬
‫انجمن مدیریت اطالعات سالمتی امریکا ‪/‬انجمن صنعت‬
‫)یک واحداستاندارد برای سنجیدن ‪MTIA/AHIMA‬پزشکی(‬
‫گزارشات پزشکی بیمارتوصیه می کند‪.‬هدف ان اجرای یک‬
‫استاندارد برای سنجش محتوایی است که متخصصان مدیریت‬
‫اطالعات سالمت می توانند بکاربرند تاتامین کنندگان خدمات داخلی‬
‫وخارجی راارزیابی کنند‪.‬‬
‫توصیه این نیروی کاری برروی این فرضیه استواراست که بخش‬
‫استاندارد باید برای همه ی انواع گزارشات پزشکی وتکنولوژی‬
‫های مختلف قابل کاربردباشد‬
‫‪----------------------------------------------------------‬‬‫‪----------AHIMA:American Health Information‬‬
‫‪Management Association‬‬
‫‪MTIA:Medical Trancription Idustry Association‬‬
‫درگزارش دهی اطالعات سالمت وبهداشت‪،‬پیوستگی وکیفیت‬
‫داده ها برای تضمین ایمنی بیمار وارائه خدمات ارتباطی‬
‫سالمتی حیاتی هستند‪.‬‬
‫‪DHHS‬دپارتمان خدمات انسانی وبهداشتی‬
‫جمع اوری‪،‬انالیزوانتشاراطالعات مربوط به سالمت وبهداشت جنبه‬
‫) هستند‪DHHS .‬های مهم وحیاتی مسولیتهای این دپارتمان (‬
‫نقش رهبری محلی رادرسیاست محرمانه بودن اطالعات ‪DHHS‬‬
‫سالمت واستانداردهای داده های سالمت ایفا می کندبه عالوه‬
‫باسازمانها‪،‬سازمان استانداردها ودولت ‪،‬انجمن بین المللی ‪DHHS‬‬
‫وکشورهای دیگررابرای تقویت سازگاری تطبیق‪،‬استانداردهای داده‬
‫های سالمت وتحقیقات بین المللی همکاری می کند‬
‫‪-----------------------------------------------------------------‬‬‫‪DHHS:Department of Health and Human Services‬‬
‫انجمن داده های خدمات انسانی وبهداشتی‬
‫اقدامات انالیز وجمع اوری داده های ‪DHHS‬انجمن داده های‬
‫بهداشت سالمتی وغیرسالمتی این دپارتمان شامل استراتژی‬
‫جمع اوری داده های سالمت‪،‬هماهنگ سازی استانداردهای‬
‫داده های سالمت واطالعات سالمتی وسیاست محرمانه‬
‫بودن راهماهنگ می سازد‪.‬‬
‫بررسی ومروری برمجموعه های داده ها‬
‫واطالعات‬
‫نمایندگی اصلی دولت در حوزه ی استانداردسازی اطالعات ‪NCVHS‬‬
‫سالمت وبهداشت بویژه ازطریق مجموعه داده های یکسان‬
‫ویکنواخت ازدهه ی‪50‬است وبه نیاز‪,‬به استانداردهای قابل مقایسه‬
‫ویکنواخت درنواحی جغرافیایی‪،‬جمعیتها ‪،‬سیستم ها موسسات‬
‫ومحلهای بهداشتی می پردازد تا کارایی ترویج سالمتی ومراقبت‬
‫رابه حداکثر رسانده وبارمسولیت ایجادداده ها راکاهش دهد‪.‬‬
‫‪----------------------------------------------------------------‬‬‫‪NCVHS:National Committee on Vital and Health Statistics‬‬
‫درباره ی چنین مسائلی مانند روابط ایالت فدرال ‪NCVHS‬پس‬
‫‪،‬سیستم های دسته بندی ‪،‬مجموعه داده های هسته ای‬
‫مشاوره ‪ DHHS‬ودستیابی به مسائل محرمانه‪ ,‬به‬
‫داده است‪.‬‬

similar documents