(ОЗОН) на уроках української мови та літератури: презентація

Report
ОЗОН
У КИЇВСЬКІЙ
ГІМНАЗІЇ № 154
Робота гімназії №154
у системі
особистісно
зорієнтованого
навчання (ОЗОН)
на уроках української
мови та літератури
Щоб надати своєму життю
сенс, людина повинна
поставити перед собою мету,
яка перевершує її здібності.
У.К.Дюран
СХЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ОЗОН
(ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ)
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Річний план гімназії
Нарада при директорові
Виробнича нарада
Педагогічна рада гімназії
Методичні
об’єднання
Семінари,
тренінги,
відкриті уроки,
аналіз уроків
Методична рада гімназії
Творчі групи,
творчі пари,
творчі майстерні
Педагогічні
читання,
самоосвіта,
вивчення ППД
Рада методичного
кабінету
Школа
педагогічної
майстерності
ОЗНАКИ ОСОБИСТІСНОЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
ОПЕРТЯНА
НА
ОПЕРТЯ
СУБ’ЄКТНИЙ
СУБ’
’ЄКТНИЙ
СУБ
ДОСВІД
ДОСВІД
СУБ’ЄКТСУБ’
’ЄКТСУБ
ЄКТСУБ’ЄКТНІ
СУБ’
’ЄКТНІ
СУБ
ВІДНОСИНИ
ВІДНОСИНИ
ДІЯЛЬНІСНА
ДІЯЛЬНІСНА
ОСНОВА
ОСНОВА
Визначається
Визначається
ціннісноціннісносмислове
смислове
ставлення
ставленняучня
учня
до
довиучуваного
виучуваного
матеріалу
матеріалу
Учень
Ученьвизначає
визначає
зміст,
зміст,цілі,
цілі,
форми
форми
діяльності,
діяльності,
рефлексує
рефлексуєта
та
оцінює
оцінюєїїїї
Учень
Ученьвчиться
вчиться
самостійно
самостійно
здобувати
здобуватиі і
застосовувати
застосовувати
знання
знання
МЕТОЮ
ОСОБИСТІСНОЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ Є
СТВОРЕННЯ УМОВ
ДЛЯ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ
ШКОЛЯРА,
ПОБУДОВИ ПОЗИТИВНОЇ ЯКОНЦЕПЦІЇ,
ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ
СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ФУНКЦІЙ
(за В. Сєриковим):
мотиваційної (прийняття й
обґрунтування власної діяльності);
 критичної (стосовно пропонованих зовні
цінностей і норм);
 рефлексивної (осмислення сутності
власного "Я", побудова Я-концепції);
 смислотворчої (визначення смислів і
утворення їх ієрархії);
 самореалізації (прагнення до
самоствердження і визнання свого образу
"Я" оточуючими) та ін.

ОЗНАКИ ОСОБИСТІСНО
ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
ОПЕРТЯ НА
СУБ’ЄКТНИЙ
ДОСВІД
СУБ’ЄКТСУБ’ЄКТНІ
ВІДНОСИНИ
ДІЯЛЬНІСНА
ОСНОВА
З'ясовується
ціннісносмислове
ставлення учня
до виучуваного
матеріалу
Учень і вчитель в
діалозі
визначають зміст,
цілі, форми,
смисл діяльності,
рефлексують та
оцінюють її
Перевага
самостійної і
парно-групової
пошукової і
дослідницької
діяльності
Етап
цілевизначенн
я і планування
Мотиваційний
етап
(з'ясування
(забезпечення)
емоційної готовності,
актуалізація суб'єктного
досвіду й опорних
Структура
особистісно
зорієнтованого
уроку
знань)
Рефлексивнооцінювальний етап
Етап
опрацювання
навчального
матеріалу
ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
РІВЕНЬ
НАВЧЕНОСТІ
РІВЕНЬ
НАУЧУВАНОСТІ
Оцінювання
предметних і
загальнонавчальних
(у т.ч. оргдіяльнісних)
знань, умінь
і навичок,
порівняння
“стартового”
й досягнутого рівня
Оцінювання
навчальних
можливостей та їх
змін,
розвитку пам'яті,
уваги, мислення
тощо
РІВЕНЬ
ОСОБИСТІСНОГО
ЗРОСТАННЯ
Оцінювання
рівня суб'єктності,
тривожності,
змін у мотивації,
сформованості
Я-концепції
Традиційні форми, а також
діагностичні карти, освітні характеристики, папки успіху
РЕЗУЛЬТАТ ОСОБИСТІСНО
ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
ОСОБИСТІСНИЙ
РОЗВИТОК
СУБ'ЄКТНІСТЬ
НАБУТІ
УМІННЯ І ЯКОСТІ
Позитивна динаміка
ціннісних орієнтацій,
низький рівень
тривожності,
сформованість
позитивної Яконцепції, прагнення
самоактуалізації
Наявність внутрішньої
мотивації до вивчення
мови і літератури
володіння
управлінським
циклом, вияв
ініціативи, прагнення
до самоосвіти,
саморозвитку
Розвиток уяви, емпатії,
образного мислення і
мовлення, уміння
розуміти текст і
підтекст, авторську
позицію, помічати
художню деталь,
налагоджувати діалог
із текстом та ін.

similar documents