Prezentacja OK Asia i Teresa

Report
14.01 - 18.01.2013 i 3.06. – 7.06. 2013
Janoshalma – Nawojowa - Londyn
Porównanie kształcenia
zawodowego na
przykładach
węgierskich i brytyjskich
Staż realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci - VETPRO
POLSKA
WĘGRY
WIELKA
BRYTANIA
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej
SZKOLNICTWO ZAWODOWE
WĘGRY
POLSKA
 zasadnicze szkoły
zawodowe
 technika
 szkoły policealne
 kursy czeladnicze
 kursy zawodowe
 centra doskonalenia
praktycznego
WIELKA BRYTANIA
 szkoły przysposobienia  kolegia typu
zawodowego
further education college(Szakmunkásképző iskola)
 szkoły ogólnokształcące
 średnie szkoły
sixth form colleges
zawodowe
 kursy czeladnicze
(Szakközépiskola)
 kursy zawodowe
 szkoły pomaturalne
 centra doskonalenia
(Szakiskola)
zawodowego
 instytuty zawodowe
 tertiary college (szkoły
pomaturalne)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej
SIATKA GODZIN – Rolnik klasa 11-12 przedmioty zawodowe
szkoła w Janshalma
Przedmiot
Klasa 11
teoretyczne
Klasa 11
praktyczne
Klasa 12
teoretyczne
Klasa 12
praktyczne
Produkcja roślinna
1
6
2
7
Produkcja zwierzęca
2
7
2
7
Mechanizacja rolnictwa
1,5
3
1
4
Ogrodnictwo
1
4
0
3
Ekonomika rolnictwa
0,5
1
1
-
Zarządzanie firmą
1
-
2
-
Ochrona środowiska
-
-
1
-
Przepisy ruchu drogowego,
nauka jazdy
1
1
-
-
informatyka
1
-
1
-
język obcy zawodowy
1
-
1
-
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W JANOSHALMA
Zajęcia praktyczne z przedmiotów
rolniczych uczniowie odbywają w
warsztatach szkolnych, które
znajdują się na terenie gospodarstwa.
Dziennie zajęcia praktyczne odbywa
około 120 uczniów, w 6 -14 osobowych
grupach pod kierunkiem 10 nauczycieli
praktycznej nauki zawodu.
W gospodarstwie zatrudnionych jest
na stałe 5 pracowników.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W JANOSHALMA
W kształceniu zawodowym bardzo duży nacisk
Kładzie się na umiejętności praktyczne, co widoczne
jest w tygodniowej liczbie godzin, przeznaczonych
na zajęcia praktyczne. Kształcenie modułowe odbywa
się w dwutygodniowych cyklach np.
Klasa 9-10 (10 godz. zajęć /tygodniowo)
Klasa 11-12 (14 godz. zajęć /tygodniowo)
Klasa 13-14 (21 godz. zajęć /tygodniowo)
Wakacyjna praktyka dzielona jest na 2 części
1 tydzień w warsztatach szkolnych 3 tygodnie poza
szkołą, (uczniowie sami szukają miejsca do
odbywania praktyki)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej
BAZA DYDAKTYCZNA W SZKOLE W JANOSHALMA
Baza dydaktyczna do kształcenia,
praktycznego w zawodzie rolnik
Jest bardzo rozbudowana,
świadczy to o poziomie rolnictwa
na Węgrzech. Wyposażenie sal w
pomoce naukowe jest porównywalne z
wyposażeniem naszej szkoły. Z
zakresu produkcji zwierzęcej
imponujące wrażenie robi stado krów
mlecznych rasy Holsztyńsko Fryzyjskiej, oraz wyposażenie do
chowu i użytkowania bydła.
Bydło
mleczne
rasy HF
Nowoczesna
udojnia mleka
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej
BAZA DYDAKTYCZNA W SZKOLE W JANOSHALMA
Maciory rasy węgierskiej białej ostrouchej
Owce węgierskiej rasy cygaja
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej
LICZBA GODZIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
W ZSP W NAWOJOWEJ
KLASA
SEMESTR I
SEMESTR II
Klasa I
brak
brak
Klasa II
8
8
Klasa III
14
10
Klasa IV
10
0
W ZSP w Nawojowej nauka przedmiotów zawodowych odbywa się w/g
kształcenia przedmiotowego. Na podstawie analizy liczby godzin zajęć
praktycznych w czteroletnim cyklu kształcenia liczba godzin zajęć
na Węgrzech wynosi 48 godzin a po reformie w Polsce 25 godzin.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej
BSiX Sixth Form College
Każdy uczeń musi wykonać w ciągu cyklu
kształcenia 18 projektów (na jeden
projekt może składać się kilka prac)
Przeglądanie projektów uczniów
Spotkanie z nauczycielami collegu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej
BSiX Sixth Form College
W collegu zapoznałyśmy się z metodyką
prowadzenia lekcji, wyposażeniem
gabinetów przedmiotowych. Uczniowie na
zajęciach wypełniają karty odpowiedzi.
Obserwujemy zajęcia z chemii
Wejście do collegu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej
EGZAMINY ZAWODOWE
Polska
 Kwalifikacja 1- poziom
szkoły zasadniczej
klasa III 2 półrocze)test pisemny i zadanie
praktyczne
 Kwalifikacja 2– poziom
szkoły średniej po
ukończeniu szkoły
średniej uzyskanie tytułu
technika ( klasa IV 2
półrocze) test pisemny i
wykonanie projektu)
egzaminy zewnętrzneegzaminy państwowe
przeprowadzany przez Centralną
Komisję Egzaminacyjną
Węgry
Rok przed maturą
uczniowie wybierają jeden
przedmiot zawodowy który
będzie zdawany przy
maturze np. mechanizacja
rolnictwa, agroturystyka
– uzyskanie świadectwa
potwierdzające
kwalifikacje zawodowe
egzaminyzewnętrzneegzaminy państwowe
przeprowadzany przez
przedstawiciela ministerstwa,
związku pracodawców, izby
przemysłowej i związków
branżowych
Wielka Brytania
 General Certificate of
Secondary Education
(GCSE)
egzamin wewnętrzny
 egzamin z przedmiotów
zawodowych GSE A levels
 kwalifikacja wstępna
BTEC Introductory –
 kwalifikacja pierwsza
BTEC First Diploma kwalifikacje krajowe
BTEC National Qualification
egzaminy zewnętrzne Edexcel International, Brytyjską
Organizację non-profit.
ECVET (European Credit System for Vocational
Education and Training)
ECVET, to europejski system punktów
edukacyjnych w kształceniu zawodowym,
którego celem jest promowanie mobilności
osób podejmujących kształcenie zawodowe
pierwszego stopnia poprzez ułatwianie
zaliczania osiągniętych za granicą wyników
nauczania w kraju pochodzenia oraz ułatwianie
ich transferu do tegoż kraju. System ten
działa w Wielkiej Brytanii. W Polsce będzie
wprowadzany przez CKE dla uczniów, którzy w
2015 roku przystąpią do pierwszych
egzaminów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe. Na Węgrzech system ten również
będzie wprowadzany. System ECVET ma
Spotkanie w ADC College z Panem Rogeren
Hobbsem – ekspertem w Wielkiej Brytanii od
spraw ECVET
działać krajach Unii Europejskiej do 2020
roku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej
KSZTAŁCENIE LUDZI STARSZYCH
Polska
Węgry
Wielka Brytania
Uniwersytet Trzeciego
Wieku - aktywizacja
intelektualna, psychiczna i
fizyczna, profilaktyka
gerontologiczna.
Działa w strukturach bądź
pod patronatem wyższej
uczelni lub stowarzyszenia
prowadzącego działalność
popularno - naukową,
Brak danych
uniwersytety
niezależne ośrodki
kształcenia ludzi
starszych. Wykładane
są zarówno przedmioty
akademickie, ale także
prowadzone są zajęcia
praktyczne.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej
INSTYTUT SZTUKI W LONDYNIE
Spotkanie z Panią Barbarą Mansidyrektorem Instytutu
Przed wejściem do Instytutu Sztuki
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej
PRACOWNIE ARTYSTYCZNE
W pracowni malowania na szkle
W pracowni rysunku
Instytut jest jednostką prywatną, w
której nauka jest odpłatna. Kształci
osoby pełnoletnie od 18 do 90 roku życia.
W instytucie kładzie się nacisk na
umiejętności praktyczne. Około 80 %
słuchaczy to emeryci, którzy mogą
rozwijać swoje pasje.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej
EFEKTY WYMIANY
NIEWYMIERNE



zdobycie nowej wiedzy z
zakresu systemu szkolnictwa
zawodowego na Węgrzech i w
Wielkiej Brytanii oraz jej
promocji
rozwój osobisty
zwiększenie kompetencji
językowych
a) niewymierne:



WYMIERNE
wykorzystanie nabytej wiedzy w
celu uatrakcyjnienia procesu
kształcenia (stosowanie nowych
metod zaobserwowanych,
ukierunkowanie na osiąganie
konkretnych celów w nauczaniu,
w staraniach o pozyskiwanie
nowych pomocy dydaktycznych)
zwiększenie naboru do szkoły
dzięki promowaniu jej, jako
ośrodka umiejącego pozyskiwać
fundusze unijne, organizującego
zagraniczne formy kształcenia
doskonała promocja współpracy
międzynarodowej, promocja
szkoły w środowisku, promocja
nauczycieli i programu „Uczenie
się przez całe życie”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej
Dziękujemy za uwagę…
Opracowanie::
Joanna Hołownicka-Plaszczyk
Teresa Sendecka
Staż realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci - VETPRO

similar documents