Informacje

Report
1
• PISEMNE – 9:00 lub 14:00
• 8:30rozpoczynamy procedury
• 13:30
• Ustne – 8:00
•
•
•
Przychodzić punktualnie na egzamin z dowodem
tożsamości
Lista zdających – czas przybycia na egzamin
Wyniki części ustnej egzaminu bezpośrednio po
zakończeniu egzaminu
wyniki są ostateczne
wgląd do prac pisemnych – po złożeniu wniosku do CKE
Zdający wchodzą do sali pojedynczo
Spóźniona osoba nie może wejść na salę
Konieczny dowód tożsamości
Kodowanie pracy
Odpowiednie przybory (CZARNY długopis)
Bez telefonów komórkowych! i innych urządzeń i
przedmiotów (tylko z listy)
Zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej
4
zapoznać się z informacją na pierwszej stronie arkusza,
sprawdzić kompletności arkusza,
kodowania arkusza egzaminacyjnego i karty odpowiedzi:
PESEL na arkuszu i karcie odpowiedzi
datę urodzenia na karcie odpowiedzi
nakleić naklejki na arkuszu i karcie odpowiedzi
zasady oddawania prac:
Podniesienie ręki
Zadbać o właściwe przybory EKIERKA TO NIE LINIJKA
W przypadku gdy zdający nie
przystąpi do egzaminu – na
świadectwie będzie wpisane 0
6
W
szczególnych
przypadkach
losowych
lub
zdrowotnych
uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu
zgodnie z
harmonogramem, zdający może zdawać egzamin w dodatkowym terminie,
w pierwszym tygodniu czerwca.
• Udokumentowany wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie
dodatkowym należy złożyć do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu, w
którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu (w sesji majowej) .
Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich
przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie zdał
egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu, może w sierpniu ponownie
przystąpić do egzaminu z tego samego przedmiotu .
• Oświadczenie o przystąpieniu złożyć do Dyrektora do 5
lipca
• Do sesji poprawkowej nie mogą przystąpić osoby, którym
unieważniono egzamin maturalny!
Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku:
• stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego
przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym
(np. wniesienie na salę telefonu komórkowego).
• stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na
skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to
naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu;
• stwierdzenia,
podczas
sprawdzania
arkuszy
egzaminacyjnych,
niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego
przedmiotu w części pisemnej.
9
W przypadku niezdania egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów
można przystąpić ponownie do egzaminu w okresie 5 lat od pierwszego
egzaminu maturalnego,
W celu podwyższenia wyniku lub zdania przedmiotu dodatkowego można
przystąpić do egzaminu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.
10
Prawo wglądu do sprawdzonego i ocenionego arkusza egzaminacyjnego
ma wyłącznie zdający na pisemny wniosek skierowany do Dyrektora OKE
(wzór wniosku na stronie OKE).
Pisemną informację o miejscu i terminie wglądu zdający otrzyma w
terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku do OKE
11
SŁOWNIKI
HASŁA DO SERWISU Z WYNIKAMI
LAPTOPY
12
Odbiór świadectw – 28.06 od godziny 8:00 –
biblioteka, później w sekretariacie.
Można upoważnić np. rodzica do odbioru. Konieczny
dowód osobisty i PISEMNE upoważnienie.
13
najpóźniej w dniu, w którym odbywa
się egzamin z danego przedmiotu
złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu
w terminie dodatkowym
28 czerwca 2013 r.
WYNIKI I ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI
Hasła do internetowego serwisu wyników www.oke.lomza.com
do 5 lipca 2013 r.
złożyć oświadczenie o ponownym przystąpieniu do
egzaminu w terminie poprawkowym
26-30 sierpnia
Sesja poprawkowa
27 sierpnia
Egzamin pisemny
13 września 2013 r.
Wyniki i świadectwa sesji poprawkowej
14
POWODZENIA
15

similar documents