Podstawowe informacje

Report
60 lat tradycji
Instytut Badań Edukacyjnych został złożony
w 1952 roku. Nasze badania koncentrują się
na funkcjonowaniu i efektywności systemu
edukacji w Polsce.
Główne kierunki
działań
 Interdyscyplinarne badania
w dziedzinie edukacji
 Monitorowanie badań
edukacyjnych w Polsce
i za granicą
 Dydaktyki przedmiotowe,
narzędzia dydaktyczne,
wsparcie nauczycieli
 Studia podyplomowe
i doktoranckie
Pięć obszarów
badawczych
 Podstawy programowe i rozwój
dydaktyk przedmiotowych
 Psychologiczne i pedagogiczne
podstawy osiągnięć szkolnych
 Socjologiczno-prawne aspekty
polityki edukacyjnej
 Ekonomika edukacji
 Edukacja a rynek pracy
Ponad 130 ekspertów
Instytut zatrudnia ponad 130 badaczy – socjologów,
psychologów, pedagogów, ekonomistów,
politologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin
naukowych.
Kto skorzysta
z naszych badań?
 Władze oświatowe
 Szkoły, nauczyciele,
dyrektorzy szkół i inni
pracownicy oświaty
 Naukowcy
 Pracownicy nadzoru
pedagogicznego
 Wszyscy zainteresowani
sprawami oświaty
Dwa projekty systemowe
Kwalifikacje po europejsku
2010-2013
• Celem projektu systemowego jest stworzenie
spójnego systemu opisu i potwierdzania kwalifikacji
– Krajowej Ramy Kwalifikacji , która ułatwi
porównywanie kwalifikacji zdobywanych w różnym
czasie, miejscach i formach oraz dostosowanie
systemu edukacji do potrzeb rynku pracy.
Entuzjaści edukacji
2009-2015
• Celem projektu jest wzmocnienie zdolności
systemu edukacji w zakresie badań edukacyjnych
oraz zwiększenie możliwości wykorzystywania
badań naukowych w polityce i praktyce
edukacyjnej oraz zarządzaniu oświatą.
Kwalifikacje po europejsku
cele projektu
spójny system
opisywania i
potwierdzania
kwalifikacji
transfer
osiągnięć w
uczeniu się
(ECVET, ECTS)
procedury oceny
i uznawania
osiągnięć
standaryzowanie
opisu kwalifikacji
jako efektów
uczenia się
kwalifikacje
dostosowane
do potrzeb
gospodarki i
społeczeństwa
Entuzjaści edukacji
cele projektu
wykorzystywania
wyników badań
naukowych w
polityce i
praktyce
edukacyjnej
międzynarodowa
współpraca wymiana wiedzy i
doświadczeń
wspieranie
nowoczesnych
strategii w
polityce i
praktyce
edukacyjnej
wzmocnienie
Polskiej nauki w
zakresie badań
oświatowych
wsparcie
nauczycieli –
darmowy dostęp
do materiałów
dydaktycznych
……
Szkoła samodzielnego myślenia
Otoczenie instytucjonalne
placówek edukacyjnych Zarządzanie kompetencjami
w uczeniu się przez całe życie
Badanie początkujących nauczycieli
Monitorowanie losów
absolwentów uczelni wyższych
Szkolne uwarunkowania
efektywności kształcenia
Uwarunkowania decyzji edukacyjnych–
badanie panelowe gospodarstw dom.
Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów
Wewnątrzszkolny system
oceniania
Losy absolwentów
Ponad
20 projektów badawczych
szkół gimnazjalnych
Zrównanie wyników egzaminów
zewnętrznych w gimnazjum
Analiza regulacji prawnych
zawodu nauczyciela w Polsce
Badanie czasu i warunków
pracy nauczycieli
Podstawa programowa i
rozwój dydaktyk przedmiotowych
……
Najnowsze badania
Szkoła samodzielnego myślenia
Badanie koncentruje się na umiejętności
rozumowania analizowania i argumentowania
w zakresie dwóch przedmiotów: języka polskiego
i matematyki. W szególności przedmiotem badania
będzie świadome posługiwanie się językiem,
logiczne myślenie i staranne formułowanie myśli.
Najnowsze badania
Laboratorium Myślenia
Badanie obejmuje cztery przedmioty
przyrodnicze: biologię, chemię, fizykę
i geografię. Celem jest „wydobycie” wspólnych
cech rozumowania w przedmiotach
przyrodniczych i zwrócenie uwagi uczniów
na zrozumienie istoty dociekań naukowych..
Najnowsze badania
Diagnoza Kompetencji Gimnazjalistów
W odpowiedzi na inicjatywę CKE i OKE dotyczącą
przeprowadzenia próbnego egaminu
gimnazjalnego w nowej formule, dzięki
któremu szkoły będą mogły określić mocne
i słabe strony swoich uczniów, eksperci IBE
zaprojektowali komplementarne badanie Diagnozę Kompetencji Gimnazjalistów.
Badanie polega na pogłębionej analizie prac
uczniów, z losowo wybranych gimnazjów,
wspólnie z ich nauczycielami.
Wyniki prac pozwolą na opracowanie
materiałów edukacyjnych, które będą bezpłatnie
udostępniane nauczycielom, uczniom i ich
rodzicom.
Najnowsze badania
Test osiągnięć uczniów na starcie szkolnym
Eksperci IBE rozpoczęli przygotowania do pilotażowego testu
sprawdzającego umiejętności uczniów na starcie szkolnym
(TUNSS) Badanie TUNSS rozpocznie się we wrześniu 2012 r.
wśród dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej i
zostanie powtórzone w 2013 r. Wyniki pierwszej części pozwolą
określić, jakie jest zróżnicowanie umiejętności uczniów
trafiających do szkół. Dzięki drugiemu badaniu będzie można
zobaczyć, jakie postępy poczynili uczniowie.
Najnowsze badania
Zrównywanie wyników egzaminów zewnętrznych
Badanie dotyczące zrównania wyników egzaminów zewnętrznych
ma na celu opracowanie metodologii i narzędzi pozwalających na
uzyskanie porównywalności wyników egzaminów prowadzonych w
latach 2002-2011. W efekcie możliwe będzie przeliczenie
dowolnego wyniku z danego roku na punktację z roku, który został
wybrany jako tzw. rok porównawczy, jak również na porównanie
wyników wszystkich edycji egzaminu.
Pięć projektów międzynarodowych
• Badania Kompetencji Osób
Dorosłych (OECD)
• Międzynarodowe Badanie
Nauczania i Uczenia się (OECD)
• Europejskie Badanie Kompetencji
Językowych (Surveylang)
• Międzynarodowe Badanie
Alfabetyzmu Komputerowego
i Informacyjnego (IEA)
• Survey of Health, Ageing and
Retirement in Europe (ERIC)
Pierwszy Kongres Polskiej Edukacji
5-6 czerwca 2011
• ponad 2000 uczestników
• ponad 50 prelegentów
• siedem grup tematycznych
Za jedno z największych
osiągnięć przemian po
1989 roku można uznać
zasadniczy wzrost
społecznie odczuwanej
wartości edukacji oraz
idącej z tym w parze woli
podnoszenia poziomu
swojego wykształcenia i
rosnących aspiracji
wobec wykształcenia
dzieci. Na tym sukcesie
oparte są wszystkie
następne.
Kreowanie zmian w nadzorze
pedagogicznym
Odnoszenie egzaminów
językowych do europejskiego
systemu opisu kształcenia
językowego
Ocenianie umiejętności dzieci i
młodzieży w nauce języków
obcych.
Czytanie piętnastolatków w
świetle badań PISA oraz badań
czytelnictwa Biblioteki Narodowej
Jak pomóc
nauczycielom w przeIndywidualizacjaPonad
– pomiędzy
10 seminariów
rocznie
kazywaniu młodzieży wartości?
ideologią a praktyką
Jak zmieniają się umiejętności
uczniów od 2000 roku
Ocenianie w szkole – prawo
i praktyka
Raport o stanie edukacji
Rozpoznawanie uzdolnień
matematycznych
Wymagania, narzędzia i wyniki
egzaminów zewnętrznych w
systemie ewaluacji oświaty
Kształcenie nauczycieli i rozwijanie dydaktyk przedmiotowych
Unikalna synteza: Raport o stanie edukacji
Społeczeństwo w drodze
do wiedzy
Raport o stanie edukacji 2010
„Będziemy przygotowywać
corocznie takie raporty,
ponieważ mamy przekonanie,
że przyszłość Polski, jej
miejsce w świecie i jakość
życia kolejnych pokoleń coraz
bardziej zależą od efektów
szeroko rozumianego
systemu edukacji.”
Michał Federowicz
dyrektor Instytutu Badań
Edukacyjnych
Kwartalniki
Edukacja
Studia – Badania – Innowacje
ukazuje się od 1982 roku
Edukacja
biologiczna
i środowiskowa
Innowacje – Inspiracje
IBE w Internecie
Entuzjaści Edukacji
Kwalifikacje po europejsku
I Kongres Polskiej Edukacji
Baza narzędzi dydaktycznych
„Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja
zaplecza badawczego”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Instytut Badań Edukacyjnych
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa
tel.: (22) 241 71 00, e-mail: [email protected]

similar documents