Szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE)

Report
Szkolny organizator rozwoju
edukacji (SORE)
„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego
systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim”
Źródła informacji o pracy szkół
• Okręgowe Komisje Egzaminacyjne -wyniki
• System Ewaluacji Oświaty –raporty z ewaluacji
szkół
• Projekt EWD – przetworzone wyniki
egzaminacyjne
• Strony WWW szkół
• …….
Średnie wyniki egzaminacyjne
• Według badań (dr J. Herczyńskiego) najważniejszym czynnikiem
określającym jakość szkoły – w opinii samorządowców (63,5%)
są wyniki egzaminów zewnętrznych
• System motywowania finansowego - w opinii samorządowców,
uwzględnia przede wszystkim wyniki egzaminów zewnętrznych
i aktywność dyrektorów w pozyskiwaniu środków unijnych (71%)
– J. Fijas, Proces budżetowy w oświacie, Warszawa 2012
– J. Herczyński, Wskaźniki oświatowe, Warszawa 2012
Funkcje systemu egzaminacyjnego
• ocena osiągnięć szkolnych uczniów w świetle
wymagań programowych (funkcja selekcyjna)
• diagnoza (opis) osiągnięć szkolnych uczniów
• monitorowanie procesów edukacyjnych
• ewaluacja szkół ze względu na wyniki
nauczania
Gdzie szukać wyników egzaminacyjnych
Sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej 2012 rok
Sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej 2012 rok
W skład powiatu brzeskiego
wchodzi 7 gmin
49 szkół podstawowych
w tym:
4 szkoły z wynikami niskimi,
34 szkoły z wynikami średnimi,
11 szkół z wynikami wysokimi
Zakres treści informacji o wynikach nauczania
w szkołach – ogólnie dostępny
Informacje o wynikach nauczania
egzamin gimnazjalny
Zakres treści informacji o wynikach nauczania
w szkołach – ogólnie dostępny
Problemy wynikające z stosowania skali
surowych wyników
• Uniemożliwia porównywanie wyników pomiędzy latami
• Duże zróżnicowanie arkuszy pomiędzy latami utrudnia
orientację, czy dany wynik jest wysoki czy też niski
• Powoduje błędne oceny pracy szkół, jeżeli nie uwzględnimy
potencjału, możliwości uczniów uczęszczających do danej
szkoły
• Może doprowadzić do niesprawiedliwej oceny pracy szkoły,
jest obrazem poziomu opanowania wiedzy przedmiotowej
nie wkładu pracy grona pedagogicznego
Jak komunikować wyniki egzaminacyjne, żeby
były one przydatne do oceny pracy szkoły?
Konsekwencją używania średniego wyniku do oceny szkoły jest
również:
• przecenianie małych różnic w wyniku – stosowanie krótkiej skali staninowej
(często 1-3 stanin szkoła ma się sama „naprawić”)
• nie uwzględnianie liczebności, ani rozproszenia wyników
• fałszywy sygnał o efektywności nauczania (nie uwzględnia zasobów na
wejściu)
Co to jest EWD?
• EWD jest jedną z metod statystycznych analizowania
wyników egzaminacyjnych
• Efektem zastosowania metody są wskaźniki EWD
• Wskaźnik EWD jest miarą efektywności nauczania w danej
szkole w zakresie sprawdzanym egzaminami zewnętrznymi
• Wskaźniki EWD są jednym ze sposobów komunikowania
wyników egzaminacyjnych
Idea edukacyjnej wartości dodanej
Wyniki
końcowe
Wyniki
egzaminacyjne
wkład szkoły w końcowe
wyniki egzaminacyjne
Zasoby na wejściu
Nauka w szkole
Efekty pracy
http://www.ewd.edu.pl/
Lata, dla których podano średnie wyniki egzaminacyjne
i wskaźniki EWD
1
2
3
4
5
2006
2007
2008
2007
2008
2009
2008
2009
2010
2009
2010
2011
2010
2011
EFEKTYWNOŚĆ NAUCZANIA W GIMNAZJACH
2012
EWD gimnazjalne - wskaźniki trzyletnie –
graficzna prezentacja
• Wynik egzaminacyjny i wskaźnik EWD to miary
uzupełniające się
• Łącznie uzyskujemy pełniejszą informację o szkole
• Pozycja szkoły prezentowana jest w układzie
współrzędnych – na wykresie
• Oś pozioma oznacza średni trzyletni wynik
egzaminacyjny szkoły, a oś pionowa symbolizuje
trzyletnią EWD szkoły
Gimnazja w powiecie - aktualne dane 2010-2012
Część humanistyczna
Gimnazja w powiecie - aktualne dane 2010-2012
Część matematyczno-przyrodnicza
Trzyletnie wyniki egzaminacyjne i EWD
– wyniki aktualne
Bielcza
Szczepanów
Borzęcin
Część humanistyczna
Część matematyczno-przyrodnicza
2010 - 2012
Gmina Borzęcin
część humanistyczna
Borzęcin
Bielcza
Szczepanów
Część matematyczno-przyrodnicza 2006-2012
Bielcza
Borzęcin
Przyborów
Brzesko – część humanistyczna 2006-2012
Brzesko – część matematyczno-przyrodnicza 2006-2012
Gimnazjum nr 1 w Brzesku
Gimnazjum nr 2 w Brzesku
Jadowniki
Gmina Dębno- 3 gimnazja (najmniejsze usunięto z rys.)
2010-2012
2006-2008
Część humanistyczna
Gmina Dębno- 3 gimnazja (najmniejsze usunięto z rys.)
2006-2008
2010-2012
Część matematyczno-przyrodnicza
Gmina Iwkowa - 2 gimnazja
2006-2008
Część humanistyczna
2010-2012
Gmina Iwkowa - 2 gimnazja
2006-2008
Część matematyczno-przyrodnicza
2010-2012
Gmina Szczurowa - 2 gimnazja
2006-2008
Część humanistyczna
2010-2012
Gmina Szczurowa - 2 gimnazja
2006-2008
Część matematyczno-przyrodnicza
2010-2012
SZKOŁY OTRZYMAŁY NARZĘDZIA DO
PROWADZENIA ANALIZ WYNIKÓW EGZAMINÓW
MOGĄ PROWADZIĆ ANALIZY
WEWNĄTRZSZKOLNE
Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100
Część humanistyczna
Język polski
Historia i wos
Część matematyczno-przyrodnicza
Matematyka
Przedmioty przyrodnicze
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ZACHĘCAMY DO STUDIOWANIA SPRAWOZDAŃ CKE I OKE
Wskaźnik humanistyczny
Wskaźnik - język polski
Wskaźnik matematyczno-przyrodniczy
Wskaźnik matematyczny
Technika
Wskaźnik humanistyczny
Wskaźnik matematyczno-przyrodniczy
Analizy efektywności nauczania matematyki w latach 2010-2012
w szkole
Matematyka 2010 rok
Szkoły maturalne - technikum
Matematyka 2011
Matematyka 2012
Zestawienie zbiorcze – EWD matematyka 2010-2012
Zdawalność egzaminu maturalnego według powiatów
Ewaluacyjna funkcja wskaźników
egzaminacyjnych
• Wskaźniki egzaminacyjne pokazują jak jest, ale
nie pokazują dlaczego tak jest
• Odpowiedzi na pytanie „dlaczego tak jest”
należy poszukiwać na drodze ewaluacji
wewnętrznej
Wskaźniki EWD jako
wskaźniki monitorujące
skuteczność podjętych
działań
Co zrobić,
żeby było tak
jak powinno
być?
Jak jest?
Ewaluacja
wewnętrzna
Dlaczego nie
jest tak jak
powinno
być?
Wskaźniki EWD jako
dowody spełnienia
(lub nie) wymagań
Jak powinno
być?
Wskaźniki EWD
jako impuls do
ewaluacji
wewnętrznej
Do każdego działania należy się
przygotować
Gdybym miał 1 godzinę na rozwiązanie problemu, od którego
zależałoby moje życie, to 45 minut poświęciłbym
na sformułowanie problemu, 10 minut na sprawdzenie, czy
dobrze problem sformułowałem, a 5 minut przeznaczyłbym
na rozwiązanie.
Do odpowiedniej interpretacji danych egzaminacyjnych
konieczne jest konfrontowanie, łączenie informacji
otrzymanych z egzaminów zewnętrznych oraz z innych źródeł
Nie ma rzeczywistości samej w sobie, są tylko obrazy widziane
z różnych perspektyw.
A. Einstein
Uwagi końcowe
• Nie ma gotowych recept, jak poprawić pracę szkoły
mierzoną wynikami egzaminacyjnymi
• Każda szkoła wymaga podjęcia innych działań
• Często podejmowane działania nie przynoszą
efektów
• Jakie czynniki powodują trudności w podejmowaniu
decyzji???
Pamiętajmy, że analiza wyników egzaminacyjnych
to tylko element pracy szkoły
Dziękuję za uwagę
Anna Rappe
W prezentacji wykorzystano materiały zespołu EWD
oraz opracowania dr M. K. Szmigel

similar documents