Matura 2015 – prezentacja.

Report
I LO Bytów 2014
MATURA 2015
MATURA 2015
STRATEGIA DZIAŁANIA:
 CEL
 ETAP (STUDIA)
 ETAP (REKRUTACJA)
 ETAP (MATURA)
 DZIEŃ DZISIEJSZY
MATURA 2015
Podstawowe źródła informacji:
 Informatory
 Podstawa programowa dla liceum (IV etap
edukacyjny)
 Przykładowe arkusze
 Egzaminy pilotażowe
MATURA 2015
Gdzie szukać informacji?
 http://www.oke.gda.pl/index.php/egzaminy/eg
zamin-maturalny
 http://www.cke.edu.pl/index.php/egzaminmaturalny-left/http-www-cke-edu-pl-index-phpaktualnosci-left-85-matura-2015
 http://www.bip.men.gov.pl/men_bip/akty_praw
ne/rozporzadzenie_20081223_zal_4.pdf
MATURA 2015
Egzamin maturalny 2015 sprawdza stan wiedzy i
opanowania
umiejętności
z
etapów
edukacyjnych:
 IV (LO),
 III (Gimn.),
 II (Podst.)
MATURA 2015
Części składowe
Ustna
(bez określania poziomu)
 j. polski (30%)
 j. obcy nowożytny (30%)




Pisemna
J. polski – P (30%)
J. obcy – P (30%)
Matematyka – P (30%)
Dodatkowy – R (przystąpienie)
MATURA 2015
Struktura egzaminu ustnego z j. polskiego
 Losowanie zadań
 Przygotowanie się do odpowiedzi (15 min.)
 Wypowiedź monologowa (10 min.)
 Rozmowa z zespołem egz. (5 min.)
MATURA 2015
Jeszcze 5 przedmiotów dodatkowych.
(Ich dobór nie jest zależny od typu szkoły.)
MATURA 2015
Kładzie się nacisk na opanowanie umiejętności:
 Korzystanie z wiedzy
 Rozwiązywanie problemów
 Stawianie hipotez
 Wnioskowanie
 Analiza materiałów źródłowych
MATURA 2015
Dziękuję za uwagę

similar documents