Zawody - Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy

Report
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2
IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY
www.mechanik.home.pl
e-mail: [email protected]
Firmy partnerskie w edukacji, praktykach, pracy
zawodowej oraz stypendiach fundowanych.
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2
IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY
TECHNIKUM
Do wyboru dwa z trzech języków- angielski, niemiecki i rosyjski,
ogólny i zawodowy (poziom podstawowy i rozszerzony).
Ukończenie dziennego czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, do którego dołącza
się EUROPASS- Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje
Zawodowe, który jest wydawany w języku polskim i angielskim. Dokument
ułatwia jego posiadaczowi poruszanie się po europejskim rynku pracy.
Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po
zdaniu egzaminu maturalnego. Szkoła przygotowuje swoich absolwentów
do podjęcia studiów wyższych politechnicznych i inżynierskich,
przygotowuje również do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.
Zawody:
Technik pojazdów samochodowych
Diagnostyka , prowadzenie usług motoryzacyjnych








organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
ocena stanu technicznego pojazdów , ustalania przyczyn niesprawności oraz
sposobów napraw;
wykonywanie napraw pojazdów samochodowych;
kontrolowanie jakości wykonanych napraw;
prowadzenie usług motoryzacyjnych;
sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;
prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów
samochodowych;
kierowanie pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie
prawa jazdy kategorii B.
TECHNIKUM
Zawody: Technik elektryk
Energoelektronika, energoenergetyka, maszyny i
instalacje elektryczne
Elektryk to profesjonalista o wysokiej pozycji rynkowej.
W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić urządzenie typowo elektryczne,
które nie miałoby również zawartej w sobie części elektronicznej, a nawet nie
byłoby sterowane komputerowo. Elektryk musi być zatem po części
elektronikiem, automatykiem, informatykiem, mechanikiem itp. Absolwent tego
kierunku posiada wiedzę z zakresu systemów automatyki, maszyn elektrycznych
i instalacji elektrycznych. Ponadto posiada umiejętności z zakresu obsługi
modułów logicznych, sterowników programowalnych i falowników.
Technik mechanik
Projektowanie, budowa i obsługa maszyn i urządzeń
 organizowanie oraz nadzorowanie przebiegu wytwarzania maszyn i
urządzeń;
 przeprowadzanie kontroli jakości wykonania wyrobów i usług;
 dozorowanie pracy maszyn i urządzeń oraz rozpoznanie ich stanu
technicznego;
 projektowanie prostych obiektów mechanicznych i sporządzanie ich
dokumentacji konstrukcyjnej przy użyciu najnowszej wersji
programu Solid Edge ST umożliwiającego wykonywanie
trójwymiarowych modeli pojedynczych części i zespołów;
 projektowanie podstawowych procesów obróbki i montażu oraz
sporządzanie dokumentacji technologicznej;
 sporządzanie uproszczonej kalkulacji wytwarzania i naprawiania
maszyn i urządzeń;
 organizowanie zaopatrzenia i zbytu.
TECHNIKUM
Zawody:
Technik elektronik
Programowanie mikroprocesorów i
mikrokomputerów
 organizowanie stanowisk pracy przy produkcji urządzeń
elektronicznych
 przeprowadzanie kontroli technicznej
 monitorowanie, instalowanie, uruchamianie i testowanie
urządzeń elektronicznych
 nadzorowanie i kontrolowanie pracy sprzętu elektronicznego
 naprawianie urządzeń elektronicznych
W naszej szkole przyszli elektronicy na zajęciach pozalekcyjnych
zdobywają wiedzę z zakresu projektowania i administrowania
sieciami LAN , a także projektowania, wykonywania i
uruchamiania drukowanych obwodów elektronicznych.
Technik spedytor
Systemy logistyczno-transportowe krajowe i
zagraniczne
Spedytor organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy
towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych
wewnątrz kraju. Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji
wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz
organizacją wyładunku towarów lub załadunku ich do
samochodów, wagonów, samolotów. Sporządza umowy z
klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia
sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła,
wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów
sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju.
TECHNIKUM Technik informatyk
Zawody:
Grafika komputerowa, projektowanie
 wykonywanie prac z dziedziny programowania strukturalnego (Pascal,
C++), programowania w języku Java, programowania Microsoft Visual
Basic;
 administrowanie systemami operacyjnymi Windows i Linux;
 posługiwanie się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego
(Microsoft Office 2010 i inne)
 projektowanie i zakładanie baz danych;
 administrowanie bazami danych i systemami przetwarzania informacji;
 dobieranie konfiguracja sprzętu i oprogramowania dla różnych
zastosowań;
 konfigurowanie lokalnych sieci komputerowych i nadzorowanie ich pracy.
Technik teleinformatyk
Systemy i sieci komputerowe, łącza
teletransmisyjne i światłowodowe
 montowanie i instalacja sprzętu komputerowego;
 diagnozowanie stanu technicznego komputerów;
 instalowanie systemów operacyjnych z Windows XP, Windows 7,
Windows Serwer 2003 i 2008, systemy Linux oraz oprogramowania
użytkowego i narzędziowego w komputerach,
 budowanie i uruchamianie sieci komputerowych LAN;
 dbanie o bezpieczeństwo informacji w sieciach komputerowych;
 obsługa i eksploatacja urządzeń sieci teletransmisyjnych: xDSL, ISDN,
GSM, WLAN
 instalowanie oprogramowania i uruchamianie telefonów komórkowych;
 obsługa, diagnozowanie i naprawa telefonów komórkowych;
 montowanie łączy teletransmisyjnych miedzianych i światłowodowych;
 sprawdzanie stanu technicznego łączy transmisyjnych oraz urządzeń i
podzespołów wchodzących w skład sieci.
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2
IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY
LICEUM PROFILOWANE
Profil- Zarządzanie Informacją
Okres nauki –trzy lata
Do wyboru dwa z trzech języków- angielski, niemiecki
i rosyjski (poziom podstawowy i rozszerzony).
Umiejętności ogólnozawodowe:

analizowanie, segregowanie, wybieranie informacji pochodzącej
z różnych źródeł medialnych,

stosowanie technologii informatycznej w zarządzaniu informacją
(Internet i bazy danych).

cyfrowa obróbka fotografii, dźwięku i filmu
Bloki tematyczne:
1.
Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji.
2.
Przetwarzanie informacji.
3.
Upowszechnianie informacji
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2
IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY
ZASADNICZA SZKOŁA
ZAWODOWA
W 3-letnim cyklu nauczania szkoła przygotowuje robotników
wykwalifikowanych . Do wyboru jeden z trzech języków- angielski,
niemiecki i rosyjski.
Szkoła zapewnienie absolwentowi przygotowanie ogólne celem kontynuacji
nauki w technikum uzupełniającym lub liceum uzupełniającym.
Kwalifikacje zawodowe potwierdza się egzaminem zawodowym odbywającym
się po ukończeniu szkoły zasadniczej.
Zawody:

Mechanik pojazdów samochodowych
Uczniowie zdobywają prawo jazdy przynajmniej kategorii B. W ramach nauki zdobywają
wiele umiejętności np.: posługiwanie się narzędziami ślusarskimi, przyrządami
diagnostycznymi i specjalnymi, wykonywanie obsługi technicznej pojazdu, określanie stanu
technicznego zespołów pojazdu, wykonywanie regulacji, naprawy pojazdów itp.

Operator obrabiarek skrawających
Absolwenci mogą być zatrudnieni w różnych zakładach przemysłowych (w działach
produkcyjnych, naprawczych, narzędziowniach, prototypowniach, kontroli technicznej), w
zakładach usługowych, rzemieślniczych, jako operatorzy

Elektromechanik pojazdów samochodowych
Uczniowie zdobywają prawo jazdy przynajmniej kategorii B. Uczeń zdobywa wykształcenie
zawodowe poprzez nauczanie przedmiotów zawodowych w formie kursowej oraz odbywa
zajęcia praktyczne jako „młodociany pracownik” w zakładzie pracy, na podstawie umowy
zawartej z pracodawcą.
ZASADNICZA SZKOŁA
ZAWODOWA
Zawody:
 Ślusarz
Absolwenci mogą być zatrudnieni w: zakładach usługowych,
naprawczych, działach obsługi technicznej, warsztatach
mechanicznych, zakładach gospodarki komunalnej, np. gazowniach,
wodociągach miejskich, administracjach domów mieszkalnych.
 Elektromechanik
Absolwent potrafi wykonywać naprawy maszyn i urządzeń
elektrycznych, przeprowadzać konserwację i przeglądy maszyn
elektrycznych, obsługiwać akumulatory, wykonywać próby i badania
urządzeń elektrycznych.
 Elektryk
Absolwent może być zatrudniony w: zakładach przemysłowych,
usługowych i rzemieślniczych jako monter instalacji elektrycznych, w
zakładach wytwarzających i przesyłających energię elektryczną,
zakładach eksploatujących energię elektryczną, zakładach
produkujących maszyny elektryczne, zakładach naprawczych
sprzętu elektrycznego.
ZASADNICZA SZKOŁA
ZAWODOWA
 Blacharz samochodowy
Uczniowie zdobywają prawo jazdy kategorii B. Podczas nauki uczniowie zdobywają
wiele umiejętności. Są to między innymi: posługiwanie się narzędziami ślusarskimi,
posługiwanie się narzędziami specjalnymi i urządzeniami do obróbki blach, ustalenie
zakresu prac blacharskich oraz dobór właściwej technologii naprawy i narzędzi,
W 2-letnim cyklu nauczania szkoła przygotowuje robotników wykwalifikowanych
. Do wyboru jeden z trzech języków- angielski, niemiecki i rosyjski.
Szkoła zapewnienie absolwentowi przygotowanie ogólne celem kontynuacji nauki w
technikum uzupełniającym lub liceum uzupełniającym.
Kwalifikacje zawodowe potwierdza się egzaminem zawodowym odbywającym się po
ukończeniu szkoły zasadniczej.
Zawody:
 Lakiernik
Absolwenci mogą być zatrudnieni w: zakładach usługowych, naprawczych, Szkoła
zapewnienie absolwentowi przygotowanie ogólne celem kontynuacji nauki w
technikum uzupełniającym lub liceum uzupełniającym.
 Mechanik maszyn i urządzeń drogowych
Absolwenci mogą podejmować pracę związaną z obsługą maszyn i urządzeń
drogowych, montażem maszyn oraz konserwacją i remontem eksploatowanych
maszyn.
Szkoła zapewnia
 Kadrę pedagogiczną posiadającą kwalifikacje
egzaminatorów w kształceniu ogólnym i
zawodowym.
 Opiekę pedagoga i psychologa.
 Zajęcia fakultatywne przygotowujące do matury i
egzaminu zawodowego
 Zajęcia pozalekcyjne w formie konsultacji
indywidualnych i grupowych dla uczniów
uzdolnionych
 Zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze w formie
konsultacji indywidualnych i grupowych
 Warsztaty dla młodzieży kształcące umiejętności
interpersonalne
Kształcenie odbywa się na bazie
pracowni i laboratoriów:
 Blok samochodowo-mechaniczny: pracownia
samochodowa, diagnostyczna, techniczna,
rysunku technicznego, logistyczno-spedycyjna.
 Blok informatyczno-elektroniczny: pracownia
elektroniczna, elektryczno-elektroniczna, sieci
komputerowych, systemów komputerowych,
teleinformatyczna, grafiki komputerowej, Akademia
CISCO, pracownie informatyczne do obsługi
programów modelowania i projektowania
komputerowego
Szkoła posiada:
 Certyfikowane Laboratorium Edukacyjne
EDCL, w którym odbywają się egzaminy na
Europejski Certyfikat Umiejętności
Komputerowych
 Ośrodek egzaminacyjny dla technika
informatyka i teleinformatyka
 Pracownie zawodowe wyposażone w tablice
interaktywne i urządzenia multimedialne oraz
oprogramowanie : Cabri, CorelDRAW,
AutoCAD, Solid Edge, LabVIEW, multiSIM
 Pracownie do przedmiotów
ogólnokształcących wyposażone w sprzęt
multimedialny
Szkoła posiada
 Salę do gier zespołowych, salę do
gimnastyki, aerobiku i tańca, siłownię
 Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną
nawierzchnią, tereny lekkoatletyczne
 Kawiarenkę młodzieżową
 Bibliotekę wyposażoną w sprzęt
multimedialny
 Świetlicę multimedialną
 Plac manewrowy do nauki jazdy
 Parking dla samochodów i jednośladów
Prowadzimy kurs na prawo jazdy kategorii B:
 jazdy samochodem: Toyota Yaris ; 6-cio biegowa
 zajęcia teoretyczne odbywają się w OSK
 egzaminy zdajemy w całym kraju
Wkrótce:
Pierwszy w Mińsku Mazowieckim profesjonalny
symulator do nauki jazdy
Oferujemy 30% zniżki dla uczniów Zespołu
ZAJĘCIA SPORTOWE
Zajęcia specjalizacyjne, fakultatywne i treningowe:
 piłka nożna
 piłka koszykowa
 lekkoatletyka
 pływanie
 zajęcia fitness i siłownia
ZAJĘCIA DLA PASJONATÓW









Gazetka szkolna
Radiowęzeł , szkolne radio,
Telewizja kablowa i internetowa
Klub filmowy
Koło teatralne i fotograficzne
Samorząd uczniowski
Klub motoryzacyjny
Coroczne wyjazdy integracyjne klas pierwszych
Szkolne wycieczki dydaktyczne
STOWARZYSZENIE SPORTOWO
REKREACYJNE „MECHANIK”
przy ZSZ nr2 im. Powstańców Warszawy.
ZAJĘCIA DLA
PASJONATÓW:
Klub żeglarski „PAGAJ”
Organizujemy przedsięwzięcia kulturalne,
naukowe i sportowe dla społeczności
uczniowskiej i lokalnej
 Powiatowy konkurs informatyczny pod patronatem
Starosty Mińskiego organizowany przez
zespół nauczycieli technik informatycznych
 Powiatowy konkurs „Wokół liczby π”
pod patronatem Starosty Mińskiego organizowany
przez zespół nauczycieli matematyki
 Święto Patrona miasta św. Jana Chrzciciela –”Piknik
Świętojański”
 Adwentowy Dzień Skupienia
 Powiatowy przegląd Piosenki Nauczycielskiej
 Powiatowa Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w:
 Piłce Siatkowej Męskiej
 Piłce Koszykowej Męskiej
 Turnieje powiatowe:
 Piłki Nożnej 5-cio osobowej dla zakładów pracy
 Piłki Nożnej pięcioosobowej
 Piłki Siatkowej 4-osobowej
 Koszykówki Strectbal
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim
w latach 2009 – 2013 realizuje projekt unijny:
Edukacja w naszej szkole szansą zdobycia ciekawego zawodu i
dodatkowych kwalifikacji w ramach którego uczniowie
technikum i zasadniczej szkoły zawodowej mogą uczestniczyć
w bezpłatnych kursach i zajęciach pozalekcyjnych:
 prawa jazdy kat.B i kat.C
 spawania
 operatorów wózków podnośnikowych, spalinowych i
akumulatorowych
 projektowanie i administrowanie sieciami komputerowymi
LAN
O przyjęciu decydują wyniki w nauce (z klasyfikacji przed
naborem) oraz frekwencja.
Współpracujemy z Wyższą Szkołą Nauk
Społecznych
im. J. Majki w Mińsku Mazowieckim
Absolwenci naszego Zespołu mogą kontynuować
naukę na kierunku mechatronika na preferencyjnych
warunkach- część przedmiotów zaliczana na
podstawie świadectwa szkolnego.
Współpracujemy z firmami:
Luccihni Poland i BDIM -powstały klasy
partnerskie w dziedzinie realizacji praktyk
zawodowych, zajęć praktycznych, stypendiów
oraz pracy dla absolwentów szkoły
I ty możesz polecieć do USA...
…następna edycja w 2012r.
…rekrutacja już jesienią 2011r.
Oni już tam byli…
…dołącz do nich!
Współpracujemy z czeską szkołą z Krnov dziedzinie
motoryzacji , praktyk zawodowych, przedsięwzięć sportowych i
kulturalnych
„Mechanik” bierze udział w projekcie:
Informatyka+ to ponadregionalny projekt edukacyjny z
zakresu informatyki i technologii informacyjnokomunikacyjnych, w którym bierze udział ponad 5000 szkół
ponadgimnazjalnych z pięciu województw.
Uczniowie ZSZ nr 2 uczestniczą w projekcie
edukacyjnym:
„Matematyka bez tajemnic” dostarcza uczniom,
nauczycielom oraz szkołom platformy e-learningowej z
interaktywnym, multimedialnym materiałem szkoleniowym
obejmującym podstawę programową nauczania
matematyki na poziomie szkół ponadgimnazjalnych.
Adres platformy: www.webtutor.com.pl
Program wzmocnienia efektywności
PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU
PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY - ETAP II
Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z
Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki,
Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”.
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców
Warszawy w Mińsku Mazowieckim uczestniczy w drugiej
edycji projektu systemowego.
"Gotowi do zmian - Młodzież na lokalnym rynku pracy"
Projekt realizowany we
współpracy z CKU w Mińsku
Mazowieckim
PŁYWANIE BEZ TAJEMNIC






Wszechstronny rozwój organizmu.
Kształtowanie pozytywnej postawy
wobec aktywności fizycznej.
Pokonywanie lęku przed wodą
Nauka i doskonalenie pływania
Przygotowanie uczniów do
rywalizacji w zawodach
sportowych i osiąganie jak
najlepszych wyników
Możliwość zostania młodszym
ratownikiem WOPR
Biała szkoła
• Nauka i doskonalenie jazdy na
nartach snowboardzie
• Zajęcia z ratownictwa górskiego
• Zajęcia w snowparku
• Zawody narciarskie i
snowboardowe
• Jazda skuterami śnieżnymi
• Relaks w źródłach termalnych
Termin
data
od 16 maja (poniedziałek)
do 24 maja ((wtorek)
od 16 czerwca (czwartek)
do 21 czerwca (wtorek)
Zadania - czynności
godzina
10.00
13.00
od godz.
10.00
do godz.
13.00
Kandydat
Szkolna Komisja
Rekrutacyjna/Dyrektor Szkoły
Kandydat składa podaniekwestionariusz o przyjęcie do
szkoły
Szkolna Komisja Rekrutacyjna
przyjmuje dokumenty od
kandydatów
Kandydat ma możliwość
dokonywania zmian w decyzji o
wyborze szkół/oddziałów.
Dokonuje zmian.
od 22 czerwca (środa)
do 27 czerwca (poniedziałek)
11.00
14.00
Dostarcza poświadczone przez
Przyjmuje dokumenty, wprowadza do
dyrektora gimnazjum kopie
programu
świadectwa i zaświadczenia o
szczegółowych wynikach egzaminu
do wybranej szkoły
od 27 czerwca (poniedziałek)
do 1 lipca (piątek)
14.00
14.00
Prowadzi postępowanie rekrutacyjne
wg przyjętych w szkole procedur
1 lipca (piątek)
14.00
Ogłasza listy kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia,
uwzględniając zasadę umieszczania
kandydatów na listach w kolejności,
zgodnie z liczbą uzyskanych punktów
oraz kryteriami zawartymi w statucie
szkoły.
1 lipca (piątek)
do 5 lipca (wtorek)
14.00
14.00
Kandydat zakwalifikowany do
przyjęcia składa oświadczenie o
woli podjęcia nauki w szkole oraz
oryginał świadectwa i oryginał
zaświadczenia
Uwagi
Kandydat może wybrać w
szkole nawet wszystkie
oddziały, wskazując
kolejność wg własnych
preferencji.
Termin
data
Zadania - czynności
godzina
5 lipca (wtorek)
16.00
6 lipca (środa) i 7 lipca
(czwartek)
12.00
7 lipca (czwartek)
14.00
od 7 lipca (czwartek)
do 11 lipca (poniedziałek)
14.00
14.00
11 lipca (poniedziałek)
15.00
11 lipca (poniedziałek)
15.30
Od 22 sierpnia
(poniedziałek)
do 26 sierpnia (piątek)
Kandydat
Szkolna Komisja
Rekrutacyjna/Dyrektor Szkoły
Ogłasza listy kandydatów
przyjętych do szkoły, którzy
potwierdzili wolę uczęszczania do
wybranej szkoły.
Kandydat składa dokumenty na
kierunki, w których są wolne
miejsca
Ogłasza wyniki rekrutacji
uzupełniającej
Kandydat umieszczony na liście
zakwalifikowanych do przyjęcia
w wyniku rekrutacji
uzupełniającej składa
oświadczenie woli podjęcia
nauki oraz oryginały świadectwa
i zaświadczenia gimnazjalnego
Ogłasza listy przyjętych do klas
pierwszych na rok szkolny
2011/2012
Dyrektor szkoły przesyła
informację do Wydziału
Wspomagania i Komunikacji
Społecznej w KO w Warszawie o
liczbie przyjętych do oddziałów
klasy pierwszej oraz o liczbie
wolnych miejsc.
Przeprowadza dodatkową
rekrutację na kierunki, na których
są wolne miejsca.
Uwagi
DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
1 KWIETNIA 2011 ROKU
www.mechanik.home.pl
e-mail: [email protected]

similar documents