Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych

Report
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Art. 5a ust. 4 u.o.s.o. z dnia 7 września 1991 r. - „ Organ wykonawczy JST, w
terminie do dnia 31 października , przedstawia organowi stanowiącemu jednostki
samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej
jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o
których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 lit. b- f, w szkołach tych typów, których
prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.
Celem przedstawienia w/w
informacji jest:
Jasny i zwięzły obraz
wypełniania obowiązków w
obszarze oświaty przez
Powiat Wołowski
Postęp i trudności w
poprawianiu szans
oświatowych dzieci i
młodzieży z terenu
Powiatu Wołowskiego
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Wstęp, metryczka i mapa powiatu
Dane za rok
Metryczka powiatu
2011
47 873
Liczba ludności powiatu (dane GUS na dzień 30.03.2011 r.)
49 446 991,00
58 083 149,50
1 032,88
1 213,28
26 098 948,46
30 280 033,50
1 784 119,97
1 629 564,00
20 722 116,00
22 639 432,00
8 769,41
9 687,39
(wykonanie
22 105 323,00
25 687 703,00
(wykonanie
9 354,77
10 991,74
Budżet powiatu (wykonanie za 2011, plan na 2012)
Budżet w przeliczeniu na jednego mieszkańca
Dochody własne powiatu bez subwencji oświatowej
(wykonanie za
2011, plan na 2012)
Dochody własne powiatu związane z oświatą
2012
(wykonanie za 2011, plan
na 2012)
Otrzymana subwencja oświatowa (wykonanie za 2011, plan na 2012)
Subwencja oświatowa w przeliczeniu na jednego ucznia
Wydatki na oświatę i wychowanie w działach 801 i 854
za 2011, plan na 2012)
Wydatki na oświatę i wychowanie w działach 801 i 854
za 2011, plan na 2012) w przeliczeniu na jednego ucznia
Liczba uczniów i wychowanków w szkołach i placówkach
prowadzonych przez JST
Liczba uczniów i wychowanków w szkołach i placówkach
dotowanych przez JST
2 287
76
2 261
76
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Podstawowe decyzje prawne i strategiczne
1. Uchwały podjęte przez Radę Powiatu :
• w zakresie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w
Powiecie Wołowskim;
• w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół im.
T. Kościuszki w Wołowie;
• dotyczące przekształcenia dotychczasowych dwuletnich Zasadniczych Szkół
Zawodowych w trzyletnie ponadgimnazjalne Zasadnicze Szkoły Zawodowe;
•w sprawie likwidacji z dniem 01.09.2012 r. lub stopniowej likwidacji następujących
szkół: 1) w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie: ZSZ dla dorosłych, Technikum
dla Dorosłych, Liceum Profilowanego dla Dorosłych, ZSZ dla młodzieży, Liceum
Profilowanego dla młodzieży, 2) w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie : Technikum
Uzupełniające dla Dorosłych, Technikum Uzupełniające dla Młodzieży, 3) w Zespole
Szkół Ogólnokształcących: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące;
•w sprawie nadania pierwszego statutu dla: Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie oraz Gimnazjum nr 5 w Młodzieżowym
Ośrodku Socjoterapii w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie;
• w sprawie nadania numerów porządkowych Szkole Podstawowej Specjalnej i
Gimnazjum Specjalnemu wchodzącym w skład MOW w Zespole Placówek
Resocjalizacyjnych
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Podstawowe decyzje prawne i strategiczne
1. Uchwały podjęte przez Radę Powiatu (cd.):
•w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze
godzin,……;
•W sprawie określania zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od
obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze…;
•W sprawie zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2. Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu (organ wykonawczy):
•w sprawie przyznania dopłat dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych… w związku ze wspieraniem dokształcania i doskonalenia zawodowego;
•w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego;
•w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki żywieniowej w PWPO-W w Godzięcinie
•w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012 r.
•w sprawie ustalenia planowanej liczby oddziałów oraz liczby uczniów przyjmowanych do
klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013
•W sprawie ustalenia zasad przygotowywania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny
2012/2013 dla szkół i placówek…;
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Demografia
Analiza naboru do klas I szkół ponadgimnazjalnych
700
591
600
535
500
504
513
458
400
385
300
200
100
0
1992
1993
1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000
liczba dzieci przyjętych do kl. I
2001
2002
2003
2004
2005
liczba dzieci zamieszkałych na terenie powiatu
absolwenci gimnazjów
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Demografia
Rok
szkolny
Absolwenci
gimnazjów
Rok
szkolny
Uczniowie klas pierwszych szkół
ponadgimnazjalnych (
LO
T
ZSZ
Niep. LO
Razem
Liczba
oddziałów
wykon./plan.
2010/11
539
2011/12
166
208
113
26
513/487
17
2011/12
470
2012/13
173
171
100
14
458/444
15/14
2012/13
448
2013/14
?
?
?
?
385/359
? /13,81
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Sieć szkół i placówek
PCE i PPP w W
ZSS w L
ZPR w BD
ZSS nr 4 w W
ZSZ w BD
ZSO w W
PZS w BD
ZS im. T. K w W
ZSZ w W
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Sieć szkół i placówek
PZS w BD
ZSZ W BD
ZSZ w W
ZSO w W
ZS im. T. K.
wW
T
T
T
GM Nr 2
ZSZ D
LO
LP M
ZSZ
TD
ZSZ
GM nr 5
MOS
TU M
LO
SP D
U LO
LO
ZSZ M
TU D
LP D
TU D
LO D
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Sieć szkół i placówek
ZPR w BD
ZSS Nr 4 w W
GM Nr 3
SP Nr 4
SP Nr 3
GM Nr 4
ZSS w L
PCE i PPP
SP
PPP w BD
PPP w W
GM
MOS
ZSZ Nr 4
MOW
Szkoła
Przysposabiająca
do Pracy
BP
LO
PODN
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Sieć szkół i placówek
Liczba uczniów uczęszczających do poszczególnych szkół
(dane SIO na dzień 30.09. r.)
671
649
700
600
500
411
394
400
300
229
223
356
319
322
298
2009/10
2010/11
2011/12
172
112
200
100
2012/13
103
82
62
63
0
PZS w BD
ZSZ w BD
ZSZ w W
ZS im. T. K.
wW
ZSO w W
ZPR w BD
ZSS Nr 4 w
W
ZSS w L
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Sieć szkół i placówek
Do szkół prowadzonych i dotowanych przez Powiat
Wołowski uczęszczało w roku szkolnym 2011/12 ogółem
2 337 uczniów, w tym w szkołach:
(dane SIO na dzień 30.09. r.)
14%
15%
72%
dla młodzieży
dla dorosłych
szk. Specjalne
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Sieć szkół i placówek
Publiczne
Niepubliczne
Liczba
Liczba
Dla dorosłych
Dla młodzieży
Uczniowie na oddział
Szkół
Uczniów
Oddziałów
LO
4
545
22
25,05
T
3
654
25
26,16
ZSZ
3
319
14
24,33
22,78
GM
5
325
21
23,67
15,48
SP
3
69
8
8,63
SP d P
1
20
3
6,67
TU
1
67
3
22,33
LP
1
183
6
30,5
S.Poli.
1
79
4
19,75
CKU
bez specjal.
Szkół
Uczniów
1
72
1
0
ze specjal.
24,77
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Kadra nauczycielska, administracja i obsługa
Struktura kadry pedagogicznej w szkołach i
placówkach, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Wołowski
2%
29%
33%
35%
stażyści
kontraktowi
mianowani
dyplomowani
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Kadra nauczycielska, administracja i obsługa
Liczba etatów pracowników pedagogicznych w szkołach/placówkach, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski, w podziale na stopnie
awansu zawodowego
350
316
282
300
250
200
150
98 104
100
92
111
86
92
50
6 7
1 2
0
stażyści
kontraktowi
mianowani
dyplomowani
2009/10
2010/11
2011/12
bez stopnia
ogółem
2012/13
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Kadra nauczycielska, administracja i obsługa
Stan na 30.09.2011 r.
UCZNIOWIE
Ogółem
Dorośli
ODDZIAŁY
Ogółem
ETATY
N-LI
Dla
dorosłych
Etat n-li ETATY ETATY
na oddział ADM. OBSŁUG
I
ZSO w W
356
15
32,56
2,17
2,2
5
PZS w BD
223
9
23,37
2,6
1
6,75
ZSZ w BD
322
12
24,44
2,04
3
7
ZSZ w W
411
16
32,48
2,03
2
5
ZS im.T.K
671
52,59
1,88
5
12,5
ZSS NR 4 w
W
103
13
27,62
2,12
1
6,75
63
5
16,72
3,34
1
0,5
112
8
44,94
5,62
2
13
ZSS w L
ZPR w BD
363
28
13
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Kadra nauczycielska, administracja i obsługa
Wysokość wynagrodzeń nauczycieli w roku szkolnym
2011/2012
4973
n-l dyplom.
4817
4329
n-l mian.
3770
3649
n-l kontr.
2906
2646
n-l staż.
2618
0
1000
2000
rz.wyn. od I do VIII 2012
śr. min.wynagr.
3000
4000
5000
6000
rzecz. wyn. od IX do XII 2011
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Kadra nauczycielska, administracja i obsługa
Awans na n- la
kontraktowego
•5
Awans na n - la
mianowanego
•14
Awans na n – la
dyplomowanego
•5
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Kadra nauczycielska, administracja i obsługa
Na doskonalenie zawodowe n-li w roku 2012
przeznaczono kwotę 117 520 zł, w tym na:
szkolenia, seminaria oraz konferencje szkoleniowe dla n-li - 30675 zł
dopłaty za studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne - 86834 zł
26%
74%
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Kadra nauczycielska, administracja i obsługa
Wysokość przyznanych przez Zarząd Powiatu
dopłat do studiów podyplomowych oraz kursów
kwalifikacyjnych
13222.5
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
6000
5464
3150
3050
1400
0
0
ZSS Nr ZSS w L ZS im. ZSZ w ZPR w
4wW
T.K w
W
BD
W
PCEi
PPP
0
PZS w ZSO w
BD
W
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Kadra nauczycielska, administracja i obsługa
Zwiększenie planu wydatków na rok 2012 szkół i
placówek na dokształcanie nauczycieli (§ 4700)
5000
5000
4500
4305
3700
4000
3420
3500
2500
3000
2500
2000
3000
2500
2000
1750
1500
1000
500
0
ZSS Nr ZSS w L ZS im.
4wW
T.K w
W
ZSZ w
W
ZSZ w
BD
PZS w
BD
ZSO w
W
ZPR w
BD
PCE i
PPP
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Kadra nauczycielska, administracja i obsługa
Liczba
nauczycieli
Liczba
dyrektorów
Rodzaj nagrody i wyróżnienia
2011
2012
2011
2012
Nagroda MEN
-
-
1
1
Nagroda Kuratora
-
-
1
2
Nagroda Starosty
5
5
2
4
Medal KEN
2
6
2
1
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Finansowanie oświaty
Wysokość subwencji w latach 2010 -2013 (plan)
25000000
22639432
20310759
22913092
20597017
20000000
15000000
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013r. (potw)
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Finansowanie oświaty
Miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych szkołach lub
placówkach w stosunku do subwencji za okres od I – XII 2011 r.
4500
4065
4000
3500
3011
3000
2500
2000
1500
1547
1541
0
-500
1380
1054
1000
500
2086
706
-6
ZSS w W
ZSS w L
ZPR w
B.D.
647
532
486
501
417
473
462
443
426
393
393
-28
45
-221
-93
-89
ZS im.
T.K
PZS w
B.D.
ZSZ w W
ZSZ w
B.D.
ZSO w W ZSSpo. w
W
miesięczna subwencja na 1 ucznia w 2011 r.
wydatki miesięczne na 1ucznia w 2011 r.
różnica
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Finansowanie oświaty
Miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych szkołach lub
placówkach w stosunku do subwencji za okres od I – VIII 2012 r.
5000
4381
4000
3271
3000
2000
1746
1729
2438
1767
1110
1000
0
671
-17
ZSS w W
-1000
ZSS w L
ZPR w
B.D.
677
593
485
504
485
454
-89
-223
ZS im.
T.K
PZS w
B.D.
ZSZ w 0W
556
465
-91
ZSZ w
B.D.
546
412
412
-134
ZSO w W ZSSpo. w
W
miesięczna subwencja na 1 ucznia w 2012 r.
plan wydatków miesięcznie na 1ucznia
różnica
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Warunki kształcenia i zarządzanie mieniem szkolnym
Remonty i wydatki inwestycyjne za lata 2011 i 2012 (plan/wydatki do 31.08.12 r.)
kwota wydatków
lp. szkoła/placówka
nazwa inwestycji
2012
2011
Wykonanie balustrady tarasu oraz murów podtrzymujących taras
1.
2.
3.
4.
"Bezpieczna i przyjazna szkoła" - zaadaptowanie i remont
pomieszczeń dla nieletnich (wymiana CO
ZPR w BD
Wykonanie modernizacji węzła ciepłowiczego (jedn.
realizująca ZPR)
Wymiana instalacji CO w budynku małym i łączniku
Remont budynku nr 4 w ZS im. T. K w W na potrzeby PPP w
PCE i PPP w W
W oraz ZS im. Wymiana stolarki okiennej w PCE i PPP oraz auli przy ZS im.
T. K. w W T. K w W
ZSS w
Lubiążu
44 452,35
693 255,95
19 000,00
103 520,01
35 730,57
24 217,00
Remont biblioteki
Częściowy remont korytarza szkolnego oraz wzmocnienie
ścian działowych
Remont holu szkolnego oraz zamontowanie instalacji
monitoringu
10 000,00
Projekt oraz prace remontowe kuchni
32 459,05
ZS im. T. K w
Wołowie Prace rozbiórkowe bunkra
(plan/wydatki
do 31.08.12
44 912,25
18 000,00
610 000,00zł /
423 080,11zł
1 898,00
przygotował Wydział Edukacji i Spraw
Zakup sprzętu do diagnostyki (kontroli Opracowanie
amortyzatorów)
31 Społecznych,
488,00 31 październik 2012 r.
Warunki kształcenia i zarządzanie mieniem szkolnym
Remonty i wydatki inwestycyjne za lata 2011 i 2012 (plan)
lp. szkoła/placówka
kwota
nazwa inwestycji
2011
5.
6.
7.
PZS w BD
ZSZ w BD
ZSZ w W
Malowanie holu głównego
10 000,00
Remont poszycia dachowego budynku szkoły
40 614,29
Całkowity remont sali gimnastycznej
173 783,25
Zmiana konstrukcji wraz z wymianą pokrycia dachu
Adaptacja Sali nr 25 na pracownie hotelarską
ZSO w W
350 000 zł / 0zł
33 000,00
72 498,00 /
492,00
8. ZSS Nr 4 w W Wykonanie elewacji budynku
9.
2012
(plan/wydatki do 31.08.12)
Wykonanie elewacji budynku
570 000,00
Razem 1 201 418,47
2 163 410,25 /
486 484,36
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Warunki kształcenia i zarządzanie mieniem szkolnym
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Projekty realizowane w roku szk. 2011/2012,
współfinansowane ze środków EFS lub MEN
Jednostka
realizująca
„Uczenie się przez całe życie” – Comenius – okres realizacji
01.08.2011 do 31.07.2013
ZSZ w BD
Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II –
program POKL Priorytet IX Działanie 9.2 – okres realizacji
01.09.2011 – 31.06.2013
ZSZ w BD, ZSZ w W,
ZS im. T. K,
ZSS Nr 4 w W
„Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności MOW w
zakresie tworzenia warunków umożliwiających terminową realizację
postanowień sądów dla tymczasowego umieszczania nieletnich w
MOW – poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych” –
okres realizacji 23.08.2011 – 15.12.2011
ZPR w BD
Radosna szkoła – rządowy program wspierania w latach 2009-2013
organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków
nauki, wychowania i opieki w kl. I – III SP
ZSS nr 4 w W
„Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy rozwój” - program
POKL 9.1.2; okres realizacji 02.07.2012 – 30.06.2013
„Nadążyć za światem” – projekt dofinansowany w ramach programu
POKL 9.1.2; okres realizacji 01.01.2013 – 31.07.2014
„Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu
szkół powiatu wołowskiego” w ramach programu POKL 3.5 – okres
realizacji od 05.11.2012 do 31.10.2014 r.
Pozyskane
środki
69 920,00
507 220,39
605 443,85
6 000,00
ZSS Nr 4 w W
30 000,00
ZPR w BD
149 393,50
1 998 770,00
PCE i PPP w W
negocjacje
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych –
matura 2012
W roku szkolnym 2011/2012 w Powiecie Wołowskim do matury
przystąpiło:
sumie
młodzieży,
304
*z
206
*w
tego
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych dla
tegorocznych
absolwentów
Ogólnokształcących i 98 absolwentów
absolwentów LO z lat poprzednich,
z
Techników,
Liceów
oraz
2
*co stanowi 82% uczniów, którzy uczęszczali do kl. IV techników w
roku szkolnym 2011/2012 oraz 99,5% uczniów kl. III LO
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych –
matura 2012
% uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012
120
100
109
100
100
99
100
100
74
80
73
59
60
40
20
0
ZSZ
(LO) w
BD
PZS (LO) ZSSpoł w ZSO w W Powiat
w BD
W
LO
ZSZ (T) ZS im T. ZSZ (T)
w BD K. (T) w
wW
W
Powiat
(T)
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych –
matura 2012
Zdawalność egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących dla młodzieży
(%)
160
135
140
120
100
2010/11
100
93.3
92
100
94.7
92.2
2011/12
80
60
40
20
0
23
25
ZSZ w BD ZSO w W PZS w BD
licz. ucz.
przystępujących do
egz. w 11/12
23
ZSSpoł Powiat LO Woj. LO
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych
Zdawalność egzaminu maturalnego w technikach dla młodzieży (%)
120
99
96.7
100
90.9
83
80
74.3
60
47
40
20
0
30
22
ZSZ w BD
ZSZ w W
ZS im. T.K
Powiat T
Woj.T
2010/11
2011/12
licz. uczn. przystępujących do egz. w 11/12
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych
Zdawalność egzaminu maturalnego w liceach profilowanych (dorośli)
70
59.5
60
50
50
40
40
33.3
liczba ucz. Zdających
wynik %
30
20
10
2
0
ZSZ w W
3
ZS im. T.K
Powiat T
Woj.T
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych
Średnie wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych
(poziom podstawowy)
Szkoła
śr. wynik wg przedmiotów (%)
j. polski
matematyka
jęz. obcy
ZSZ w BD LO
61,6
83,4
74,2
PZS w BD LO
55,2
60,5
70,4
ZSSpoł w W LO
67,3
69,6
87,5
ZSO w W
66,7
61,0
71,8
ZSZ w BD T
55,5
75,9
71,14
ZSZ w W T
52,9
70,1
59,43
ZS im. T. K w W T
56,2
51,5
52,51
Powiat śr. LO
64,8
64,4
73,6
Powiat śr. T
55,0
62,6
58,76
Woj. śr. LO
72,1
66,6
77,65
Woj. śr. T
62,7
46,7
57,57
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych
Średnia liczba egzaminów z przedmiotów dodatkowych przypadających na 1 ucznia
ZSZ w W
ZS im. T.K. w W
0.30
0.33
0.77
ZSZ w BD
1.98
ZSO w W
2.39
ZSSpo. w W
1.88
PZS w BD
1.74
ZSZ w BD
0.00
0.50
1.00
przedm. dodatkowy
1.50
2.00
2.50
przedm. dodatkowy poz. podstawowy
przedm. dodatkowy poz. rozszerzony
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych
Liczba egzaminów z przedmiotów dodatkowych w 2012 r. w zestawieniu z liczbą osób
przystępujących do matury z poszczególnych szkół
200
181
180
160
135
140
120
100
86
80
50
60
40
20
0
46
21 19 23 242325
23
5
(LO) ZSZ w
BD
(LO) PZS w (LO) ZSSpo. (LO) ZSO w
BD
wW
W
przedm. dodatkowy poz. rozszerzony
30
22
7 10
(T) ZSZ w
BD
6 9
(T) ZS im.
T.K. w W
0
9
(T) ZSZ w
W
przedm. dodatkowy poz. podstawowy
liczba maturzystów
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych
Egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym w
szkołach publicznych i niepublicznych
historia
3%
informatyka
1%
wos
8%
geografia
12%
j.polski
15%
j. obcy
14%
fizyka
11%
matematyka
18%
chemia
5%
biologia
13%
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych
Liczba egzaminów maturalnych z przedmiotów humanistycznych (dodatkowych) na poziomie
rozszerzonym w poszczególnych szkołach, z podziałem na LO i T
135
50
46
40
30
30
25
23
23
22
20
10
0
ZSZ w
BD
j.polski
j. obcy
historia
wos
przystąpiło do matury
PZS w
BD
ZSSpo.
wW
ZSO w
W
ZSZ w
BD
ZS im.
T.K. w
W
ZSZ w BD
PZS w BD
ZSSpo. w W
ZSO w W
ZSZ w BD
2
5
4
2
23
11
2
3
16
25
3
10
3
5
23
28
26
17
37
135
1
1
2
5
22
ZS im. T.K.
wW
0
3
0
1
46
ZSZ w
W
ZSZ w W
0
0
1
0
30
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych
Liczba egzaminów maturalnych z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych (dodatkowych)
na poziomie rozszerzonym w poszczególnych szkołach, z podziałem na LO i T
135
50
46
40
30
30
25
23
23
22
20
10
0
ZSZ w
BD
matem
biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka
przystąpiło do matury
PZS w
BD
ZSSpo.
wW
ZSO w
W
ZSZ w
BD
ZS im.
T.K. w
W
ZSZ w BD
PZS w BD
ZSSpo. w W
ZSO w W
ZSZ w BD
9
5
3
3
7
0
23
2
8
4
1
0
0
25
6
9
6
9
3
1
23
29
32
13
33
51
1
135
3
0
0
3
1
1
22
ZS im. T.K.
wW
2
0
1
4
4
0
46
ZSZ w
W
ZSZ w W
0
3
0
0
5
0
30
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych –
egzamin zawodowy 2012
W roku szkolnym 2011/2012 w Powiecie Wołowskim do egzaminu
zawodowego w OKE przystąpiło po raz pierwszy:
sumie 211 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych T i ZSZ ,
w tym 24 z CKU
*w
tego 47 tegorocznych absolwentów z ZSZ i
Techników,
*z
140
absolwentów
*co stanowi 92% uczniów, którzy uczęszczali do kl. IV techników w
roku szkolnym 2011/2012 oraz 42% uczniów kl. III lub II ZSZ.
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych –
egzamin zawodowy 2012
% abs. przystępujacych do egz.
zdawalność
efektywność nauki
120
100
100
86
75
%
80
64
63
60
44
36
40
22
20
0
0
0
t.
t. inf. t. arch.
t.
t. ekon. t. hand. t. log. t. inf.
mech.
k.
agrob.
ZS im. T. K
ZSZ w
BD
t.
t. org.
hotel.
usł.
gast.
ZSZ w W
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.
Uczniowie przystępujący do egzaminu w
powiecie wołowskim (bez uczniów CKU)
przystąpiło
200
180
zdało
184
181
174
160
135
140
115
120
95
100
80
60
40
20
0
42
2010
2011
2012
Zdawalność egzaminu
zawodowego ogółem
2012
2011
2010
67,50%
Kraj
66,70%
66,40%
64,40%
Dolny Śląsk
64,20%
61,30%
73,93%
Powiat
67,45%
55,72%
0,00%
43
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Zdawalność egzaminu zawodowego
w szkołach zawodowych
2012
2011
2010
81,20%
80,80%
84,20%
Kraj
72,70%
71,30%
73,50%
Dolny Śląsk
79,37%
76,06%
72,13%
Powiat
0,00%
44
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Zdawalność egzaminu zawodowego w
technikach i szkołach policealnych
2012
2011
2010
63,90%
62,90%
61,20%
Kraj
62,00%
61,90%
57%
Dolny Śląsk
71,62%
63,12%
Powiat
48,57%
0,00%
45
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Zdawalność egzaminu zawodowego
w technikach w powiecie wołowskim
2010
2011
2012
kraj
61,20%
62,90%
63,90%
województwo
57,00%
61,90%
62,00%
powiat
48,57%
63,12%
71,62%
Technikum nr 2 w ZSZ Wołów
49,25%
72,86%
82,35%
Technikum w CKU
54,54%
90,00%
75,00%
Technikum w ZSZ Brzeg Dolny
46
86,40%
Zdawalność egzaminu zawodowego
w poszczególnych szkołach zawodowych
47
2010
2011
2012
ZSZ nr 4 Wołów
16,67%
20,00%
0,00%
ZSZ Brzeg Dolny
68,00%
73,91%
60,00%
ZSZ Wołów
93,75%
85,00%
95,23%
ZSZ w CKU Wołów
78,57%
90,48%
93,75%
powiat
72,13%
76,06%
79,37%
kraj
84,20%
80,80%
81,20%
województwo
73,50%
71,30%
72,70%
Dziękuję za uwagę
Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.

similar documents