Rezonanční struktury

Report
Identifikace vzdělávacího materiálu
VY_52_INOVACE_FrF201
Škola, adresa
Gy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025
Autor
Ing. Eva Frýdová
Období tvorby VM
Listopad 2013
Ročník
Sexta
Předmět
Chemie
Název, anotace
Rezonanční struktrury; základní pravidla pro zapisování
rezonančních struktrur
EU OP VK
Přehled citací a odkazů:
1) MCMURRY, John. Organická chemie. Vyd. 1. VUTIUM: VŠCHT, 2007, s. 770-820. ISBN 978-80-214-3291-8.
2) BEYER, Hans. ORGANICKÁ CHEMIE. Vydání první. Spálená 51, Praha II: Státní nakladatelství technické literatury,
1958, s. 186-202. TYPOVÉ ČÍSLO: 16-B3-4-III/6201.
3) Aniline-3D-vdW.png. In: MILLS, Ben. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2008 [cit. 2013-11-19]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Aniline-3DvdW.png
4) Nitrobenzene-3D-vdW.png. In: BENJAH-BMM27. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2013-11-19]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Nitrobenzene-3D-vdW.png
Rezonanční struktury
Ing. Eva Frýdová
Rezonanční struktury:
 Nejsou existujícími formami molekul, jedná se pouze o imaginární vzorce odvozené z
elektronové hustoty v konjugovaném systémů p elektronů.
Pravidla psaní rezonanční struktury:
1)
Ve strukturních vzorcích je nutné vyznačit vazby, nepárové elektrony, náboje a nejlépe i
volné elektronové.
2) Nelze měnit polohu atomů a jejich vazebné umístění (tzn. nelze přesouvat σ-vazeb).
–
–
H–N–H
Rezonanční struktury:
 Nejsou existujícími formami molekul, jedná se pouze o imaginární vzorce odvozené z
elektronové hustoty v konjugovaném systémů p elektronů.
Pravidla psaní rezonanční struktury:
1)
Ve strukturních vzorcích je nutné vyznačit vazby, nepárové elektrony, náboje a nejlépe i
volné elektronové.
2) Nelze měnit polohu atomů a jejich vazebné umístění (tzn. nelze přesouvat σ-vazeb).
3) Mohou se přemisťovat pouze π-elektrony, nepárové elektrony a volné elektronové páry.
Součet všech π-elektronů, nespárovaných elektronů a volných elektronových párů musí
být stejný. Také celkový náboj molekuly musí být stejný.
–
–
H–N–H
Rezonanční struktury:
+
+
-
H–N–H
–
–
–
H–N–H
Benzenamin = anilin
Hybridní rezonanční struktury
=
=
-
H–N–H
=
H–N–H
–
H–N–H
+
=
–
=
- O–N=O
+
+
–
- O–N=O
Nitrobenzen
- O–N=O
+
+
Hybridní rezonanční struktury
=
Rezonanční struktury:
+
- O–N=O
- O–N=O
Rezonanční struktury: příklady na procvičení
1) Brombenzen
+
+
-
=
–
=
–
Br
–
–
Br
Kolik má rezonančních struktur?
-
Br
=
Br
Br
+
Rezonanční struktury: příklady na procvičení
a) Kyselina benzenkarboxylová
b) 2-Fenylprop-2ol
c) Octanový iont
d) Uhličitanový aniont
DĚKUJI ZA POZORNOST

similar documents