วิธีการติดตั้ง GarenaCIG

Report
คูมื
่ อการติดตัง้ GCA
ปิ ดการใช้งานโปรแกรมสารองหรือฟื้ นฟูขอ้ มูลในฮาร์ดดิสก์ เช่น โปรแกรม
Deep Freeze , Go Back
1.
คลิกขวาที่ GarenaCIGและกด
เรียกใช้เป็ นผูด้ ูแลระบบ(Run as
administrator)สาหรับ
Window XP, หรืออีกทางเลือกหนึ่ง
สาหรับคอมพิวเตอร์บางเครื่องดับเบิ้ลคลิก
เพือ่ ทาการเปิ ดโปรแกรม
1.
ทาการกรอก GCA Key และ
คลิกติดตัง้ .
2.
เมือ่ ทาการติดตัง้ เสร็จสิ้นจะมีคาขึ้นมา
ว่าคุณได้ทาการติดตัง้ เสร็จแล ้วหรือ
Installation Completed.
1.
ทาการคลิกทีไ่ อคอน
GarenaCIG อยู่ทม่ี มุ ขวา
ล่างของจอภาพ.
1.
2.
3.
เมือ่ คลิกไอคอนแล้วหน้าต่างการให้บริการจะ
ปรากฎขึ้น
ถ้ามีรูปโล่สที อง แสดงว่า GCA-HON
ของท่านสมาชิกสามารถใช้ได้
ถ้ามีสญั ลักษณ์น้ ปี รากฏขึ้น นัน่
หมายความว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จของท่าน
นัน้ ไม่มี GCA หรืออาจจะเกิดข้อผิดพลาด
ต่างๆ, โปรดดูทค่ี ู่มอื การเกิดผิดพลาดCIG
หากท่านตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว:
1.
ท่านสามารถเปิ ดการใช้งานโปรแกรม Backup/Restoration Hardisk
2.
Restart คอมพิวเตอร์.
ขอบคุณครับ
.

similar documents