Mokinių rūkymo modelis Lietuvoje GYTS programos kontekste

Report
Mokinių rūkymo modelis Lietuvoje GYTS
programos kontekste
Antanas Goštautas
GYTS koordinatorius Lietuvoje
Pranešimas konferencijai: Mokslo pažanga – psichoaktyvių medžiagų vartojimo
prevencija bendrojo ugdymo mokyklose. Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės
departamentas, švietimo ir mokslo ministerija. LR seimo III rūmai, konf. salė 2012.10.25.
Priešistorija
Sistemingi, epidemiologiniai mokinių rūkymo paplitimo (MRP) tyrimai
Lietuvoje pradėti PSO koordinuojamos integruotos lėtinių ligų profilaktikos kontekste
1980 m. Rūkančių mokinių procento nustatymui taikytos klasių atstovų apklausos,
tiesioginiai klausimai.
Keli klausimai apie rūkymą įjungti reprezentuojančiose Lietuvą, tarptautiniuose
tęstiniuose projektuose ESPAD, HBSC; Narkotikų kontrolės departamento metinėse
ataskaitose. Rūkančių mokinių procento pokyčiais buvo vertinamas profilaktinio
poveikio efektyvumas keturių metų pradinių klasių 1986 – 1990 m. projekte,
Nacionalinės 12-kos metų mokinių rūkymo profilaktikos programoje (1992 – 1994...);
Sveikatą stiprinančių mokyklų rūkymo vertinimo paprogramėje. Sumažinti paauglių
rūkymo paplitimą 15 proc. buvo numatyta valstybės sveikatos programoje nuo 1997
iki 2010 metų.
MRP yra kompleksinis rodiklis, – priklauso nuo tabako platintojų aktyvumo,
visuomenės, mokyklų bendruomenės požiūrio, kontroliuojančių rūkymą įstatymų,
profilaktinių priemonių veiksmingumo.
Pranešimas konferencijai: Mokslo pažanga – psichoaktyvių medžiagų vartojimo
prevencija bendrojo ugdymo mokyklose. Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės
departamentas, švietimo ir mokslo ministerija. LR seimo III rūmai, konf. salė 2012.10.25.
Problema
Mokinių rūkymo paplitimo rodiklio (MRP)
kompleksiškumas riboja jo pritaikymo galimybes
prevencijos programose. Kita vertus, MRP atspindi tabako
vartotojų (rūkančių) procentą, tačiau menkai atspindi
rūkymo reiškinio sudėtingumą, jį skatinančias ar
stabdančias biologines, psichologines bei socialines
aplinkybes, sudarančias bendrąjį psichotropinių medžiagų
vartojimo modelį.
Mokinių rūkymo prevencijos (profilaktikos) programose
svarbu sudaryti modelį atitinkančią rodiklių sistemą
poveikio veiksmingumo nustatymui.
Šio pranešimo tikslas pristatyti Lietuvoje vykdomo
tarptautinio tyrimo GYTS metodologinį modelį ir tyrimo
rezultatus.
Pranešimas konferencijai: Mokslo pažanga – psichoaktyvių medžiagų vartojimo
prevencija bendrojo ugdymo mokyklose. Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės
departamentas, švietimo ir mokslo ministerija. LR seimo III rūmai, konf. salė 2012.10.25.
Veiksniai įtakojantys mokinių rūkymą socialiniu lygmeniu
Tabako verslas –
aktyvus, palankios pavojingų
medžiagų vartojimui aplinkos
kūrimas ir vartojimo skatinimas
Pinigai
palaikantys
verslą
Prevencija
Atsakingų institucijų NVO ir
bendruomenės aktyvumas
Įstatymai
– saugantys sveikatą, reguliuojantys
psichotropinių medžiagų gamybą,
platinimą ir vartojimą; Įstatymų priežiūra.
Visuomenė
Požiūris į rūkymą,
vartojimo pasekmės
Asmuo – vartotojas
Motyvacija; Savikontrolė; Su r.
susijęs elgesys; R. pasekmės.,
Pranešimas konferencijai: Mokslo pažanga – psichoaktyvių medžiagų vartojimo
prevencija bendrojo ugdymo mokyklose. Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės
departamentas, švietimo ir mokslo ministerija. LR seimo III rūmai, konf. salė 2012.10.25.
GYTS charakteristika
Kompleksinis, tarptautinis, tęstinis Pasaulio
jaunimo rūkymo tyrimas – GYTS pradėtas vykdyti
1980 m. JAV, Atlantoje, CDC kartu su PSO
Ženevoje ir Kopenhagoje. 2010 m. projekte
dalyvavo 130 Amerikos, Afrikos, Europos ir Azijos
valstybių, taikančių unifikuotą standartinę
apklausą skirtą įvertinti psichologinius – elgesio ir
socialinius rūkymo aspektus, svarbius šalims
planuojančioms mokyklose intervencines rūkymo
prevencijos programas ir visapusiškai įvertinti
profilaktinių priemonių efektyvumą.
Šaltinis: A. Goštautas. Mokinių rūkymas Lietuvoje 30 metų laikotarpiu.
Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas – 2011. Lietuvos
sveikatos programa: rezultatai ir išvados. Vilnius, 2011, 68-70.
Pranešimas konferencijai: Mokslo pažanga – psichoaktyvių medžiagų vartojimo
prevencija bendrojo ugdymo mokyklose. Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės
departamentas, švietimo ir mokslo ministerija. LR seimo III rūmai, konf. salė 2012.10.25.
Tiriamieji ir metodika
• Tiriamųjų mokinių atranka vykdoma centralizuotai – Atlantoje iš
visų Lietuvos mokyklų, turinčių 7-9 klases, atsižvelgiant į klasių ir
mokinių skaičių pagal Lietuvos Švietimo ministerijos pateiktus
duomenis. Atranka sudaroma naudojant dviejų etapų klasterizuotas
imtis. 1. Atsitiktinio proporcingumo tiriamam dydžiui būdu buvo
atrinktos mokyklos 2001, 2004 ir 2009 metų tyrimuose – po 50. 2.
Atsitiktinumo principu buvo atrinktos 7-9 klasės, kurių visi mokiniai
buvo kviečiami dalyvauti tyrime. Tyrime dalyvavo atitinkamai: 1993,
1853, 1237 mokiniai. Nuo visų kviečiamų dalyvauti skaičiaus tai
sudarė: 82,4%; 82,8%; 81,8%. Pagal GYTS standartą buvo
analizuojami tik 13, 14 ir 15 metų mokiniai. Tyrimui buvo taikomas
standartizuotas klausimynas, paruoštas pagal GYTS centro
reikalavimus. Aprobuotas atgalinis vertimas į anglų kalbą.
Šaltinis: Global Youth Tobacco Survey (GYTS): Factsheet > Ages 13-15. GTSS. CDC, WHO,
Canadian Public Health Association, 2009.
A. Goštautas. Mokymo medžiaga. 2010 m.
Su rūkymu (r.) susiję reiškiniai vertinami GYTS programoje
Savikontrolę stiprinančio
neigiamo požiūrio,
rūkymo žalos suvokimas
Aplinka –
skatinanti rūkymą:
•Aplinkinių r.
•Cig. reklama
Vartotojas: požiūris,
savikontrolė, elgesio motyvacija,
amžius, lytis, ištekliai
Atsparumą rūkymui
stiprinanti aplinka:
•Prevencinė informacija
•R. žalos aptarimas šeimoje
•Mokymas pamokose
Elgesys:
įsigyja, vartoja, nutraukia
The Global Youth Tobacco Survey Collaborative Group. Tobacco use among youth: a cross country comparison. Tobacco Control. 2002; 11:252-270.
Goštautas A. Global Youth Tobacco Survey in Lithuania “Visuomenės sveikata” – Public Health Nr. 3(22), Vilnius, 2003, p. 33-37.
Goštautas A. Mokinių rūkymas Lietuvoje 30 metų laikotarpiu Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas – 2011 m. Lietuvos sveikatos programa:
rezultatas ir išvados. Vilnius, 2011, 68-70.
A. Goštautas, GYTS koordinatorius Lietuvoje.
Mokymo medžiaga.
Mokinių rūkymo vertinamieji rodikliai GYTS tyrimo
kontekste Lietuvoje 2001, 2004/5, 2009 m.
•
•
•
•
•
•
Asmens elgesys
Rūkymas (paplitimas)
Cigarečių įsigijimas, pirkimas
Rūkymo metimas
– Asmeniniai motyvai
Ketinimai, planai susiję su rūkymu
– Požiūris
Į rūkymo draudimą, rūkančiuosius
Rūkymo žalos suvokimas
Tabako verslo kuriama rūkymą
skatinanti aplinka
• Reklama, cigarečių ir daiktų su
firmos logotipu dalinimas, firmos
dovanojamos cigaretės, draugų ir
kitų aplinkinių rūkymas – šeimoje,
visuomenėje.
– Prevencinio aktyvumo rodikliai
• Antireklama
• Mokymo apie rūkymo žalą
mokykloje rodikliai
Pranešimas konferencijai: Mokslo pažanga – psichoaktyvių medžiagų vartojimo
prevencija bendrojo ugdymo mokyklose. Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės
departamentas, švietimo ir mokslo ministerija. LR seimo III rūmai, konf. salė 2012.10.25.
Mokinių suvokiamų rūkymą įtakojančių asmeninių ir socialinių
aplinkybių modelis GYTS metodikos kontekste
Mokinių rūkymas
Cigarečių įsigijimas
Aplinkinių rūkymas
Rūkymo privalumų
suvokimas
Asmens suvokimas,
požiūris ir elgesys
Rūkymo reklama
Socialinės
aplinkybės
Planai rūkymui
ateityje
Rūkymo pasekmių
suvokimas
Rūkymo
nutraukimas
Informacija
prieš rūkymą
Prevencinis
mokymas pamokose
The Global Youth Tobacco Survey Collaborative Group. Tobacco use among youth: a cross country comparison. Tobacco Control. 2002; 11:252-270.
Goštautas A. Global Youth Tobacco Survey in Lithuania “Visuomenės sveikata” – Public Health Nr. 3(22), Vilnius, 2003, p. 33-37.
Goštautas A. Mokinių rūkymas Lietuvoje 30 metų laikotarpiu Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas – 2011 m. Lietuvos sveikatos programa:
rezultatas ir išvados. Vilnius, 2011, 68-70.
A. Goštautas, GYTS koordinatorius Lietuvoje.
Mokymo medžiaga.
GYTS – kompleksinių vidinių ir išorinių mokinių rūkymo paskatų vertinimo
metodika – Rodikliai
Savikontrolės stiprinimas:
16. Šeimoje kalbėjo apie r. Žalą
41. Žiniasklaida prieš r. per 30 d.
42. Renginiuose – prieš r.
50. Apie r. pavojus – pamokoje
51. R. priežastis (bendraamžių)
52. Apie r. pasekmes (pastebimas)
53. Apie r. ir sveikatą
Požiūris:
28. Rūkančius vyrus; 29. R. moteris
31. T. Dūmai kenkia; 26. R. sveikatai
34. Pritaria r. draudimui viešose v.
Aplinka
Skatinimas rūkyti:
14. Tėvų rūkymas
15. Draugas siūlo r.
27. Draugas rūko
33. Aplinkiniai r. (7 d.)
32. Namuose r. (7 d.)
6. Pasiūlos įvairovė (cig.)
Vartotojas
Savikontrolė, motyvacija r.
(Norai, ketinimai) įsigyti,
vartoti ar nutraukti
Elgesys
Įsigijimas
5. Kaip įsigyja cig.; 12. Kur rūko.
6. Kokių firmų cig. perka.
8. Cig. išleidžia lit. per mėn.
9. Turi kišenpinigių
10. Atsisakė parduoti dėl amžiaus
Rūkymas
1. R. Bandymai; 2. r. pradžia (m.)
3. r. dienų sk.; 4. Cig. sk. per d.
13. R. ryte; 11. R. kitką (ne cig.)
17. Ketina pradėti r. po 12 mėn.
18. R. po 5 metų.
Šaltinis: Global Youth Tobacco Survey Collaborating Group (Warren Ch.) Differences in
World wide tobacco use by gender: findings from GYTS, Journal of School Health, 2003;
73(6):204-215. Goštautas A. Global Youth Tobacco Survey in Lithuania. Visuomenės
sveikata, 2003;3(22):24-28.
Motyvacijos r. ugdymas:
43. TV matė r. aktorių
45. TV matė firmos pavadinimą
46. Matė cig. Stendus (per 30 d.)
47. R. reklama spaudoje (per 30 d.)
48. Cig. reklama renginiuose
44. Turi cig. reklamos daiktą
49. Firmos atstovas siūlė cig. dykai
7. Pakelio kaina
Požiūris į r. privalumus
20. R. berniukai – daugiau draugų
21. R. mergaitės – daugiau draugų
22. R. padeda geriau jaustis
23. R. daro b. patrauklesniais
24. R. daro m. patrauklesnėmis
Nutraukimas
19. Pradėjus R. – sunku mesti
35. Nori mesti r.
36. Bandė mesti per 12 mėn.
37. Metė (kada)
38. Priežastis metimo r.
39. Panorėjęs gali mesti r.
40. Sulaukė paramos mesti r.
A. Goštautas. GYTS rodikliai. Mokymo medžiaga.
Kaunas – Ženeva 2000 m.
Cigarečių rūkymas
82.8
100
68.1
80
80.0
80.4
65.6
67.6
Berniukai
Mergaitės
60
37.6
40
20
29.6
33.8
25.9
34.4
Bent kartą rūkė
27.1
0
2001
Patarąjį mėnesį rūkė
2005
Šaltinis: A. Goštautas. Mokinių rūkymas Lietuvoje 30 metų laikotarpiu.
Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas – 2011. Lietuvos
sveikatos programa: rezultatai ir išvados. Vilnius, 2011, 68-70.
2009
Pranešimas konferencijai: Mokslo pažanga – psichoaktyvių medžiagų vartojimo
prevencija bendrojo ugdymo mokyklose. Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės
departamentas, švietimo ir mokslo ministerija. LR seimo III rūmai, konf. salė 2012.10.25.
Cigarečių pirkimo įgūdžiai
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
32.9
35.5
28.6
29.6
25.2
20.8
17.0
Mergaitės
14.3
15.4
10.5
2001
Berniukai
2005
Šaltinis: A. Goštautas. Mokinių rūkymas Lietuvoje 30 metų laikotarpiu.
Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas – 2011. Lietuvos
sveikatos programa: rezultatai ir išvados. Vilnius, 2011, 68-70.
13.2
10.1
Parduotuvėje
pirko cigaretes
Žino tabako
firmos “brandą”
2009
Pranešimas konferencijai: Mokslo pažanga – psichoaktyvių medžiagų vartojimo
prevencija bendrojo ugdymo mokyklose. Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės
departamentas, švietimo ir mokslo ministerija. LR seimo III rūmai, konf. salė 2012.10.25.
Rūkymo kenksmingumas
96.5
100.0
93.2
95.0
89.6
90.4
90.0
85.0
94.1
93.3
90.5
90.1
89.5
Mergaitės
Berniukai
86.8
82.7
80.0
85.0
75.0
2001
2005
Šaltinis: A. Goštautas. Mokinių rūkymas Lietuvoje 30 metų laikotarpiu.
Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas – 2011. Lietuvos
sveikatos programa: rezultatai ir išvados. Vilnius, 2011, 68-70.
Rūkymas kenkia
mano sveikatai
Kitų rūkymas man
kenkia
2009
Pranešimas konferencijai: Mokslo pažanga – psichoaktyvių medžiagų vartojimo
prevencija bendrojo ugdymo mokyklose. Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės
departamentas, švietimo ir mokslo ministerija. LR seimo III rūmai, konf. salė 2012.10.25.
Rūkymo metimas
33.7
40.0
31.1
27.7
24.1
30.0
18.6
20.0
24.2
24.9
10.9
Mergaitės
17.8
14.7
10.0
Berniukai
10.4
Mano, kad gali
mesti rūkymą
10.2
0.0
2001
Nori mesti rūkyti
dabar
2005
Šaltinis: A. Goštautas. Mokinių rūkymas Lietuvoje 30 metų laikotarpiu.
Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas – 2011. Lietuvos
sveikatos programa: rezultatai ir išvados. Vilnius, 2011, 68-70.
2009
Pranešimas konferencijai: Mokslo pažanga – psichoaktyvių medžiagų vartojimo
prevencija bendrojo ugdymo mokyklose. Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės
departamentas, švietimo ir mokslo ministerija. LR seimo III rūmai, konf. salė 2012.10.25.
Tėvų rūkymas namuose
64.1
61.7
70
56.8
60
49.7
50
40
62.1
59.2
46.9
58.4
Mergaitės
Berniukai
45.0
42.6
44.6
30
34.1
20
Bent vienas tėvų rūko
10
0
2001
Rūkė šalia per 7 d.
2005
Šaltinis: A. Goštautas. Mokinių rūkymas Lietuvoje 30 metų laikotarpiu.
Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas – 2011. Lietuvos
sveikatos programa: rezultatai ir išvados. Vilnius, 2011, 68-70.
2009
Pranešimas konferencijai: Mokslo pažanga – psichoaktyvių medžiagų vartojimo
prevencija bendrojo ugdymo mokyklose. Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės
departamentas, švietimo ir mokslo ministerija. LR seimo III rūmai, konf. salė 2012.10.25.
Rūkančių populiarumas
39.9
37.5
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
34.2
32.8
31.5
38.2
25.0
21.4
2001
Mergaitės
17.3
21.0
20.0
20.0
Berniukai
R. berniukai turi
daugiau draugų
R. mergaitės turi
daugiau draugų
2005
Šaltinis: A. Goštautas. Mokinių rūkymas Lietuvoje 30 metų laikotarpiu.
Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas – 2011. Lietuvos
sveikatos programa: rezultatai ir išvados. Vilnius, 2011, 68-70.
2009
Pranešimas konferencijai: Mokslo pažanga – psichoaktyvių medžiagų vartojimo
prevencija bendrojo ugdymo mokyklose. Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės
departamentas, švietimo ir mokslo ministerija. LR seimo III rūmai, konf. salė 2012.10.25.
Rūkymas viešose vietose
74.0
73.3
71.0
80
65.4
60
72.6
64.0
78.1
68.4
63.6
73.4
72.7
Mergaitės
67.7
Berniukai
40
Matė stenduose
rūkymo reklamą
20
0
2001
Pritaria r. draudimui
viešose vietose
2005
Šaltinis: A. Goštautas. Mokinių rūkymas Lietuvoje 30 metų laikotarpiu.
Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas – 2011. Lietuvos
sveikatos programa: rezultatai ir išvados. Vilnius, 2011, 68-70.
2009
Pranešimas konferencijai: Mokslo pažanga – psichoaktyvių medžiagų vartojimo
prevencija bendrojo ugdymo mokyklose. Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės
departamentas, švietimo ir mokslo ministerija. LR seimo III rūmai, konf. salė 2012.10.25.
Veiksniai skatinantys rūkymą
29.7
30.0
20.7
22.3
25.0
20.0
12.2
15.0
10.0
5.0
13.8
Berniukai
9.0
8.9
5.9
6.2
2.5
0.0
2001
3.3
2005
Šaltinis: A. Goštautas. Mokinių rūkymas Lietuvoje 30 metų laikotarpiu.
Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas – 2011. Lietuvos
sveikatos programa: rezultatai ir išvados. Vilnius, 2011, 68-70.
Mergaitės
Turi daiktą
reklamuojantį r.
3.5
2009
Siūlė “dykai”
cigaretes
Pranešimas konferencijai: Mokslo pažanga – psichoaktyvių medžiagų vartojimo
prevencija bendrojo ugdymo mokyklose. Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės
departamentas, švietimo ir mokslo ministerija. LR seimo III rūmai, konf. salė 2012.10.25.
Matė informaciją prieš rūkymą
89.6
81.9
100
68.4
80
60
88.3
83.1
86.7
83.5
74.8
72.9
73.5
91.1
81.5
Mergaitės
Berniukai
40
Žiniasklaidoje
per 30 d.
20
0
2001
2005
Šaltinis: A. Goštautas. Mokinių rūkymas Lietuvoje 30 metų laikotarpiu.
Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas – 2011. Lietuvos
sveikatos programa: rezultatai ir išvados. Vilnius, 2011, 68-70.
Sporto ir kituose
renginiuose
2009
Pranešimas konferencijai: Mokslo pažanga – psichoaktyvių medžiagų vartojimo
prevencija bendrojo ugdymo mokyklose. Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės
departamentas, švietimo ir mokslo ministerija. LR seimo III rūmai, konf. salė 2012.10.25.
Prevencinis mokymas mokykloje
35.7
60
50
50.8
38.4
40
30
35.5
31.1
56.5
51.3
34.3
30.4
44.9
Mergaitės
Berniukai
30.5
27.2
20
Apie rūkymo
pavojus
10
0
2001
2005
Šaltinis: A. Goštautas. Mokinių rūkymas Lietuvoje 30 metų laikotarpiu.
Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas – 2011. Lietuvos
sveikatos programa: rezultatai ir išvados. Vilnius, 2011, 68-70.
Apie bendraamžių
rūkymą
2009
Pranešimas konferencijai: Mokslo pažanga – psichoaktyvių medžiagų vartojimo
prevencija bendrojo ugdymo mokyklose. Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės
departamentas, švietimo ir mokslo ministerija. LR seimo III rūmai, konf. salė 2012.10.25.
Apibendrinimas
GYTS mokinių rūkymo tyrimo modelis atitinka
bendrąjį priklausomybės ligas sukeliančių
medžiagų paplitimo ir prevencijos modelį. GYTS
tyrimo metodika (klausimynas) įgalina įvertinti
esminius, susijusius su rūkymu, mokinių
psichologinius – elgesio ir socialinius rodiklius,
svarbius rūkymo reiškinio supratimui, situacijos
įvertinimui ir prevencijos priemonių planavimui.
GYTS modelio taikymas įgalina tikslingai
organizuoti mokinių rūkymo prevenciją ir įvertinti
ilgalaikių prevencinių priemonių efektyvumą.
Pranešimas konferencijai: Mokslo pažanga – psichoaktyvių medžiagų vartojimo
prevencija bendrojo ugdymo mokyklose. Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės
departamentas, švietimo ir mokslo ministerija. LR seimo III rūmai, konf. salė 2012.10.25.
Išvada
Trys tyrimai atlikti taikant GYTS metodiką,
2001-2009 m. laikotarpiu, reprezentuojančiose
Lietuvą mokyklose ir 7-9 klasių mokinių
kohortose nenustatyta statistiškai patikimų
rūkymo paplitimo pokyčių, tačiau pastebimi
mokinių požiūrio ir aplinkos pasikeitimai
palankūs rūkymo nutraukimui.

similar documents