HTA - FBMI

Report
Hodnocení
zdravotnických prostředků
Vladimír Rogalewicz
Katedra biomedicínské techniky
[email protected]
HTA
Health Technology
Assessment
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
2
Výchozí situace
Během posledních 50 let se zvýšila technologická
základna zdravotní péče, a to jak co se týče znalostí,
tak co se týče investic do zařízení, přístrojů a léků.
Tento proces proběhl v zásadě dobře.
Přesto se objevily problémy ve vztahu k pořizování,
šíření a využití lékařské techniky.
Byly také vysloveny pochybnosti o účinnosti,
efektivnosti a vhodnosti již zavedených postupů ve
zdravotní péči.
Zdroj: INAHTA (International Network of Agencies for Health Technology Assessment)
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
3
Pokrok v lékařství
 Christian Bernard transplantoval srdce –1967

První transplantace srdce v Československu – 1968
 Publikován první obraz získaný pomocí magnetické
rezonance (MRI) – 1973

První komerční MRI přístroj v Československu – 1988
 Robotická chirurgie – konec 80. let

FBMI, 03.12.2012
První operační robot (da Vinci) v ČR – 2005
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
4
Dilema zdravotnictví
Nebývalý technologický pokrok v posledních
desetiletích
- nové léky
- nové přístroje
- nové chirurgické a terapeutické techniky atd.
Pacienti vyžadují přístup k nejnovějším objevům
Lékaři chtějí pro své pacienty to nejlepší
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
5
Náklady
Možnosti a limity
financování zdravotnictví
Rozvoj technologií
„health gap“
Dostupné zdroje
(Zdroj: T. Doležal, 2010)
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
čas
6
Health Technology Assessment
Health technology assessment (HTA) =
systematické hodnocení vlastností, účinku a
důsledků zdravotnických technologií.
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
7
Health Technology Assessment
Health technology assessment (HTA) =
systematické hodnocení vlastností, účinku a
důsledků zdravotnických technologií.
léky, lékařské přístroje, zdravotnické
prostředky, diagnostické a terapeutické
metody, organizace zdravotnictví
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
8
Definice INAHTA/HTAi
Health technology assessment (HTA) =
systematické hodnocení
vlastností a účinků zdravotnických technologií,
které se zabývá přímými i nepřímými účinky
těchto technologií
a také jejich nepřímými a nezáměrnými důsledky
a jehož cílem je zejména
poskytování informací pro rozhodování
o zdravotnických technologiích.
Zdroj: http://htaglossary.net (společný projekt INAHTA a HTAi)
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
9
Health Technology Assessment
• Popisuje důkazy nebo nedostatek důkazů o přínosu a ceně
zdravotních intervencí
• Syntetizuje zjištění ze zdravotnických výzkumů
o efektivitě různých zdravotních intervencí
• Hodnotí ekonomické důsledky a analyzuje náklady a
nákladovou efektivitu
• Vyhodnocuje sociální a etické důsledky šíření a využití
zdravotnických technologií a také jejich organizační důsledky
• Pomáhá identifikovat nejlepší postupy ve zdravotní péči a tím
zvyšuje bezpečnost, zlepšuje kvalitu a šetří náklady
Zdroj: INAHTA (International Network of Agencies for Health Technology Assessment)
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
10
Co HTA hodnotí?
•
Technické parametry/vlastnosti
•
Bezpečnost
•
Účinnost a efektivitu
•
Ekonomické nároky a důsledky
•
Sociální, právní, etické a politické důsledky
(Zdroj: C.S.Goodman: HTA101, The Lewin Group, 2004)
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
11
Příklady využití HTA
• Je liraglutid účinnější než s exenatid pro pacienty
s diabetem 2. typu?
• Kdy je u deprese lepší konzultace u lékaře než
podávání antidepresiv?
• Má se jako primární prevence kardiovaskulární
nemoci užívat aspirin?
• Máme pro diagnostiku koronárních tepen využívat CT
nebo invazivní angiografii?
• Kolik přístrojů MRI je pro ČR optimální a jak mají být
rozmístěny?
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
12
Příklady technologií, u kterých byla pomocí
HTA prokázána neefektivita nebo škodlivost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Autologní transplantace kostní dřeně spojená s vysokou dávkou chemoterapie při pokročilé
rakovině prsu
Kolektomie pro léčbu epilepsie
Diethylstilbestrol (DES) užívaný pro zabránění potratu
Elektronická monitorace plodu během porodu bez přístupu k testům ze skalpu plodu
Epiziotomie (rutinní nebo liberální) při porodu
Extrakraniální-intrakraniální bypass ke snížení rizika ischemické mrtvice
Žaludeční bublina při chorobné obezitě
Zmrazení žaludku při žaludečních vředech
Hormonální náhražková terapie pro zdravé ženy v menopauze
Hydralazin při chronické srdeční vadě
Umělé dýchání přerušovaným přetlakem
Radiační terapie u akné
Spaní na břiše pro kojence
Přídavný kyslík pro zdravé nedonošené děti
Thalidomid jako sedativum pro těhotné ženy
Ozařování brzlíku u zdravých dětí
Zdroj: C.S.Goodman: HTA101,
Triparanol (MER-29) pro snížení hladiny cholesterolu
The Lewin Group, 2004
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
13
Základní zaměření HTA
 Technologicky zaměřené hodnocení má za úkol určit vlastnosti nebo
důsledky konkrétních technologií. Například státní instituce může chtít zhodnotit
klinické, ekonomické nebo sociální důsledky nebo důsledky pro zdravotníky nebo průmysl
u plošného zavedení screeningu rakoviny, kochleárních implantátů nebo jiné technologie.
 Problémově zaměřené hodnocení se koncentruje na řešení nebo strategie
řešení konkrétního problému, kde mohou být využity alternativní nebo
komplementární technologie. Například lékaři zabývající se problémem demence by
chtěli vytvořit standardy pro klinickou praxi zahrnující kombinaci nebo posloupnost
anamnézy, neurologického vyšetření a zobrazovacích diagnostických metod využívajících
různé modality.
 Projektově zaměřené hodnocení se zaměřuje na umístění nebo využití
technologie v konkrétním zdravotnickém zařízení, programu, projektu.
Například pokud se konkrétní nemocnice rozhoduje, zda pořídit MRI skener, přičemž bere
v úvahu vybavení, personál a další zdroje potřebné pro instalaci a provoz MRI, svoji finanční
situaci, poptávku po provádění vyšetření pomocí MRI v daném místě, otázky konkurenceschopnosti, pověst nemocnice atd.
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
14
Co všechno patří do HTA
• Párové srovnávání (matematická statistika, 1927)
• Metaanalýza (1940, v medicíně 1955, EBM)
• Měření kvality života (sociologie, vztažené ke zdraví)
• QALY (quality-adjusted life years)
• Nákladové analýzy (COI, CMA, CEA, CUA, CBA)
• ICER (incremental cost-effectiveness ratio),
prahová hodnota ICER
• Ochota platit (WTP)
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
15
V čem je tedy přínos HTA ?
• Jednotné metodické vedení
• Standardizované postupy
• Striktně zadané podmínky a postupy pro
jednotlivé kroky analýz
•  reprodukovatelnost, srovnatelnost
• Systematické zveřejňování úplných studií
HTA
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
16
Hodnocení  rozhodování
Hodnocení
Rozhodování
využití studie HTA
provedení studie HTA
odborná činnost,
založená na důkazech
politický proces,
vstupuje do něj mnoho
dalších faktorů
nezávislá agentura HTA
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
orgán přijímající
rozhodnutí
17
Hodnocení  rozhodování
Hodnocení
Rozhodování
využití studie HTA
provedení studie HTA
odborná činnost,
založená na důkazech
politický proces,
vstupuje do něj mnoho
dalších faktorů
nezávislá agentura HTA
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
orgán přijímající
rozhodnutí
18
Hodnocení  rozhodování
Hodnocení
Rozhodování
využití studie HTA
provedení studie HTA
odborná činnost,
založená na důkazech
politický proces,
vstupuje do něj mnoho
dalších faktorů
nezávislá agentura HTA
orgán přijímající
rozhodnutí
HTA nezbavuje autority odpovědnosti !
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
19
Některé metody HTA
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském inženýrství
20
Nákladové analýzy
COI
–
CM –
CEA –
CUA –
CBA –
FBMI, 03.12.2012
cost of illness
náklady na onemocnění
cost minimization
minimizace nákladů
cost-effectiveness analysis
analýza efektivnosti nákladů
cost-utility analysis
analýza nákladů a užitků
cost-benefit analysis
analýza nákladů a přínosů
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
21
COI
Cost of Illness
Náklady na onemocnění
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském inženýrství
22
COI: Výpočetní perspektiva
Poskytovatel péče:
•
•
•
•
„micro-costing“
Kolik to nemocnici reálně stojí
Zná nemocnice všechny své skutečné náklady?
A zná alespoň jejich strukturu?
Je ochotna tyto náklady zveřejnit?
Režijní náklady?
Plátce:
•
•
•
Výkony, DRG
Léčiva, ZUM
Investice
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
23
COI: Výpočetní perspektiva
Společnost:
•
•
•
Náklady na léčení
Sociální náklady (nemocenská, ošetřování,…)
Ztráta produktivity (snížení HDP?)
Pacient:
•
•
•
•
Náklady na léčení
Další vyvolané náklady (doprava, ošetřování)
Ztráta výdělku
Ztráta budoucích příležitostí?
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
24
POZOR!
Náklady je třeba
diskontovat.
Obvykle používaná
sazba: 3 % p.a.
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
25
CEA
Cost-Effectiveness Analysis
Analýza nákladové efektivity
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském inženýrství
26
CEA: Náklady vs. přínos
Podíl nákladů na léčbu a jejího relativního účinku:
náklady na léčení
CER =
reativní přínos léčby
Srovnání pro dvě (nebo více)
různé technologie (intervence)
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
27
ICER
Incremental cost-effectiveness ratio
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském inženýrství
28
ICER - výpočet
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
29
CUA
Cost-Utility Analysis
Analýza nákladů a užitku
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském inženýrství
30
CUA: Náklady vs. přínos
Podíl nákladů na léčbu a jejího relativního účinku:
náklady na léčení
CER =
reativní přínos léčby
Relativní přínos léčby se měří v QALY
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
31
QALY
„Quality-adjusted life year“
Zdroj:
Farmakoekonomika č. 1, r. 2006
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
32
QALY
Příklad výpočtu:
10 let v plném zdraví …………….… 10 x 1,0
10 let s poloviční kvalitou života ….. 10 x 0,5
CELKEM …………… 10 x 1,0 + 10 x 0,5 = 15
Nový lék:
10 let v plném zdraví …………….… 10 x 1,0
6 let s 80% kvalitou života ……..….. 6 x 0,8
6 let s poloviční kvalitou života ……. 6 x 0,5
CELKEM …………… 10 x 1,0 + 6 x 0,8 + 6 x 0,5 = 17,8
Zdroj:
Farmakoekonomika č. 1, r. 2006
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
33
QALY
Zdroj:
Farmakoekonomika č. 1, r. 2006
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
34
QoL
Quality of Life
Kvalita života
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském inženýrství
35
QoL: Dotazníky
GENERICKÉ
• EQ-5D
• SF-6D
SPECIFICKÉ
• Pro konkrétní (skupinu) onemocnění
• Pro věkovou skupinu
• apod.
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
36
CBA
Cost-Benefit Analysis
Analýza nákladů a přínosů
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském inženýrství
37
CBA: Náklady vs. přínos
Podíl nákladů na léčbu a jejího relativního účinku:
náklady na léčení
CER =
reativní přínos léčby
Relativní přínos léčby se měří
v peněžních jednotkách
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
38
Struktura CBA
1.
2.
3.
4.
5.
Vymezení projektu
Stanovení dopadů projektu
Které dopady jsou ekonomicky relevantní
Fyzická kvantifikace relevantních dopadů
Převedení relevantních dopadů na měnové
jednotky
6. Diskontování toku nákladů a přínosů
7. Test čisté současné hodnoty
8. Analýza citlivosti
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
39
Peněžní ocenění
relevantních vlivů
Převedení na společné jednotky – peníze ($, €, £, ¥, Kč,…)
Trhy vytvářejí relativní ceny všeho obchodovatelného zboží a služeb
Ceny nesou cenné informace.
Zbylé úkoly pro analytiky CBA:
(i) Předpovědět ceny pro toky hodnot extrapolované do budoucnosti
(ii) Upravit tržní ceny (v případě nedokonalé konkurence, vládních
intervencí na trhu, absence trhu)
(iii) Kalkulovat ceny, kde neexistují (Jak započítat cenu lidského života?)
Metodiky pro odhad mezních společenských nákladů a přínosů
(ohodnocení nepředvídatelných událostí, metoda dopravních nákladů,
hédonické stanovení cen, metoda odvrácených nákladů, reakce na dávky)
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
40
Problémy
Obecně se při použití CBA na životního prostředí objevují tyto problémy:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
Ocenění netržního zboží (divoká příroda, krajina). Jak to udělat a
nakolik se společnost může spolehnout na takto provedené odhady?
Je nemorální, jestliže takovým věcem přiřazujeme peněžní hodnotu?
Komplexnost ekosystému: jak může společnost přesně předpovědět
vliv přivedení odpadních vod do vodního ekosystému?
Diskontování a diskontní míra: má se diskontovat? Jakou míru
použít? Poškozuje diskontování práva budoucích generací?
Zajetí úřadem: je CBA objektivní nebo ji mohou úřady zneužít pro své
cíle?
Nejistota a nevratnost: jak je zahrnout?
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
41
Použití v oblasti zdravotnictví
Hlavní problém:
Ocenění lidského života
PODEZŘENÍ:
život chudých lidí se oceňuje nižší hodnotou
než život bohatého člověka
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
42
WTP
Willingness to pay
Ochota platit
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském inženýrství
43
WTP: Ochota platit za QALY?
Určitě existuje hranice WTP!
Jak ji zjistit?
Liší se WTP z pohledu obyvatel
a WTP z pohledu úřadů (MZd, VZP).
Myšlenka: stanovit WTP za QALY
a na základě této hodnoty stanovit,
na co má pacient nárok.
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
44
WTP: Hodnota za QALY?
Technicistní přístup: můžeme stanovit
UK: 20 000 – 30 000 £
US: 50 000 – 100 000 $
Hypotéza: 3 * HDP per capita
CZ: ~ 1 000 000 Kč
Poznámka (SK: 20 000 – 26 500 €)
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
45
WTP: Hodnota za QALY?
Teoreticky napadnuté
(ekonomická teorie blahobytu)
Prakticky:
- QALY: zdraví za roky života
WTP: zdraví za peníze
- jinak uvažuje chudý a nemocný a jinak bohatý a zdravý
- člověk uvažuje jinak teoreticky, než kdyby musel peníze
skutečně vydat
- extrémní případ: smrtelná choroba; jak to funguje při
„pouhém“ zlepšení zdravotního stavu
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
46
HTA
v České republice
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském inženýrství
47
Historie HTA
~1970 Návrh HTA (zhruba ve stejné době jako EIA)
~1990 První specializované agentury HTA (US, UK)
1992 US Department of Health zveřejnil zlomovou
zprávu Hodnocení účinků zdravotnických
technologií
1993 Založena INAHTA
(International Network of Agencies for HTA)
2003 Založena HTAi
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
48
Česká republika
První informace přicházejí velmi pozdě:
• 2002, 2003: dva informativní články v časopise
Praktický lékař
• 2004: celá příloha časopisu Klinická onkologie
• 2008: rozsáhlá studie o možnostech HTA v časopise
Zdravotnictvi v ČR
• Trvalé úsilí farmakoekonoma Tomáše Doležala
• 2007: nový zákon, studie HTA povinná při zavedení
nového léku
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
49
Současný stav
• V ČR neexistuje jednotný postup pro HTA ani struktura
(agentura) na jeho prosazování
• MZ spustilo pilotní projekt (návrh metodiky pro
hodnocení a posouzení technologií a zkušební HTA
hodnocení v každé kategorii) – na základě výběrového
řízení měla připravit do konce srpna Academy of Health
Care Management (dosud není)
• Od začátku roku 2010 působí na FBMI (KBT) skupina
CzechHTA.
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
50
Příklady studií HTA
realizovaných na FBMI
(diplomové práce)
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
51
Porovnání CT a MR ve zdravotnictví Prahy
Diplomová práce, 2011
Ing. Jan Koudelka (vedoucí: Ing. Ivana Juřičková)
- analýza rozmístění CT a MR v Praze
- využití přístrojů
- dojezdové vzdálenosti
- hodnocení vyšetřovacího procesu
- pacienty
- lékaři
- radiologickými asistenty
- porovnání parametrů instalovaných přístrojů CT / MR
(multikriteriální analýza, CEA)
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
52
Srovnání hemodialýzy a peritoneální dialýzy
Diplomové práce, 2011
Ing. Tereza Šatná (vedoucí: doc. Juraj Borovský)
Ing. Tereza Tobiášková (vedoucí: doc. Vladimír Rogalewicz)
- hemodialýza – prováděná v dialyzačních centrech
peritoneální dialýza – prováděná v domácnosti
- z pohledu nákladové efektivity nejvýhodnější kontinuální
ambulantní peritoneální dialýza (CAPD)
- u všech modalit jsou výrazně vyšší úhrady ZP než reálné
náklady zdravotnického zařízení (výrazněji u PD)
- kvalita života – nejsou významné rozdíly
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
53
Analýza nákladů při implantaci různých typů stentů
Diplomová práce, 2012
Ing. Kateřina Polreichová (vedoucí: Dr. Tomáš Doležal)
-
srovnání lékových stentů (DES) a holých kovových stentů (BMS)
z hlediska účinnosti, bezpečnosti a nákladové efektivity
podrobná rešerše výsledků ze zahraničních publikací
kalkulace nákladů pro podmínky ČR
výsledky:
- v krátkodobém horizontu neexistují rozdíly mezi DES a BMS v úmrtnosti
a výskytu trombózy
- po 2 letech výrazné zvýšení trombózy a restenózy u DES
- v úmrtnosti z kardiální příčiny a infarktu myokardu neexistují rozdíly
- DES nákladově efektivní pouze u pacientů s vysokým rizikem restenózy
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
54
Efektivita vynakládaných prostředků na léčbu obezity
Diplomová práce, 2011
Ing. Lukáš Roubík (vedoucí: doc. Juraj Borovský)
- porovnání chirurgické léčby s konzervativní léčbou
- metaanalýza zahraničních prací: chirurgické řešení je klinicky
i nákladově efektivnější
- kalkulace nákladů pro podmínky ČR
- CEA v podmínkách ČR
(náklady: terapie + terapie komorbidit; klinický efekt: úbytek tělesné hmotnosti)
léčba
konzervativní
adjust. bandáž
tubulizace
plikace
poměr C/E
8 654 Kč
4 123 Kč
3 985 Kč
1 991 Kč
- výpočet ICER, časová studie nákladové efektivity
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
55
Porovnání léčby diabetické neuropatie gabapentinem
a pregabalinem – klinická a nákladová efektivita
Diplomová práce, 2011
Ing. Odeta Matušková (vedoucí: doc. Vladimír Rogalewicz)
-
-
typická farmakoekonomická studie (retrospektivní)
193 pacientů s potvrzenou diagnózou diabetické polyneuropatie a
nově zahájenou léčbou v období 1.1.2009 až 31.3.2010
počty: gabapentin – 94; pregabalin – 56; kombinovaná – 43
6 stupňová škála bolesti
rychlejší nástup účinku pregabalinu a jeho výraznější efekt na
snížení skóre bolesti
roční náklady: gabapentin – 2 926 Kč; pregabalin – 15 634 Kč
nižší efekt léčby bolesti gabapentinem může souviset také
s nevyužíváním plného dávkovacího rozmezí léku
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
56
Screening tyreopatií žen po časných spontánních
potratech – klinická a nákladová efektivita
Diplomová práce, 2012
Ing. Jana Bartáková (vedoucí: doc. Vladimír Rogalewicz)
-
-
III. interní klinika VFN poskytla retrospektivní data 297 žen
do studie bylo zařazeno celkem 251 žen (84,5 %)
byla použita CEA ve vztahu k reprodukčnímu zdraví ženy z perspektivy zdravotní
pojišťovny a časového horizontu 6 let prospektivně; diskontní sazba 3 %
znovu otěhotnělo 197 žen (78,5 %), i přes snahu neotěhotnělo 24 (12,0 %) žen,
o další graviditu se nesnažilo 30 (9,6 %) žen
léčba Levothyroxinem vedla k navýšení počtu úspěšně ukončených těhotenství
o 5 dětí/100 žen ve srovnání se skupinou Neléčené a k úspoře 403 251 Kč/100 žen
náklady na jedno úspěšně ukončené další těhotenství dosáhly:
v Kontrolní skupině 24 599 Kč, ve skupině Léčené 28 959 Kč, ve skupině Neléčené
46 369 Kč
výsledek: screening tyreopatií u žen po spontánním potratu a léčba Levothyroxinem
je z perspektivy reprodukčního zdraví žen klinicky i nákladově efektivní
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
57
Modelování cíleného screeningu karcinomu prsu
Diplomové práce, 2011 (V.Š.) a 2012 (K.K.)
Ing. Veronika Šinkorová, Ing. Kateřina Kotajná
(vedoucí: doc. Vladimír Rogalewicz)
-
spolupráce s onkologickou klinikou VFN
karcinom prsu způsobený mutací genů BRCA1 a BRCA2
využití dat z databáze zdravotnického zařízení – od roku 2002
malý vzorek  využití modelování metodou Monte Carlo
QALY použity z literatury (Schleinitz et al., 2006)
na základě výpočtu je vyslovena hypotéza, že tento screening není
ekonomicky efektivní
studie ukázala na chyby v zařazování žen do screeningového
programu
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
58
Kvalita pracovního života pacientů
s roztroušenou sklerózou
Diplomová práce, 2011
Ing. Veronika Mezerová (vedoucí: dr. Lubomír Poušek)
-
měření pomocí dotazníků
MSQOL-54: kvalita života (specifický dotazník pro pacienty s RS)
SQWL: subjektivní kvalita pracovního života (Sociologický ústav AV)
237 resp. 199 respondentů
-
statisticky významný rozdíl mezi zaměstnanými a nezaměstnanými
pacienty s relaps-remitentní nemocí
-
pacienti s RS vykazují vyšší index kvality pracovního života než
běžná populace (!!)
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
59
VÝBĚR VHODNÉHO
PŘÍSTROJE PRO DANOU
NEMOCNICI
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
60
Vysoké a tajné ceny
Přes všechny úvahy o HTA,
Hlavní problém v České republice představují
ceny (nákladných) lékařských přístrojů.
 České nemocnice historicky nedostatečně vybavené
 Strukturální fondy EU (“peníze za přistoupení k EU”)
 Český trh: vyšší ceny než GER, AUT, BEL,…
 Některé instalace byly předražené (až dvojnásobně)?
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
61
Co může být důvodem?
? Velikost trhu
? Očekávání dodavatelů (předem určená
částka pro investice ve zdravotnictví)
? Menší snaha investorů nasmlouvat nižší
cenu, když utrácejí evropské peníze
? Role kompletátorů
? Úplatky, trestné jednání
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
62
Transparentnost tvorby cen
Hypotéza: Transparentnost v tvorbě cen zlepší
efektivitu trhu lékařských přístrojů
(ČTI: ceny klesnou)
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
63
Transparentnost tvorby cen
Hypotéza: Transparentnost v tvorbě cen zlepší
efektivitu trhu lékařských přístrojů
(ČTI: ceny klesnou)
+
-
 Zkušenost z jiných odvětví  Zvláštnosti trhu
 Spotřebitelé porozumí
lékařských přístrojů
tomu, jak jsou ceny
 Příležitost pro “koordinaci
tvořeny, a získají určitou
cen mezi dodavateli”
kontrolu
 Nemocnice budou platit
podobné ceny
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
64
Transparentnost tvorby cen
Hypotéza: Transparentnost v tvorbě cen zlepší
efektivitu trhu lékařských přístrojů
(ČTI: ceny klesnou)
 V oboru je jen několik dodavatelů
+
 Neexistence náhrad
 Velká
standardizace
Zkušenost
z jiných odvětví  Zvláštnosti trhu
 Omezená
konkurence
mezi
Spotřebitelé
porozumí
lékařských přístrojů
nemocnicemi
tomu, jak jsou ceny
 Příležitost pro “koordinaci
 Mezičlánek
který si vybírá
tvořeny, a (lékaři),
získají určitou
cen mezi dodavateli”
 Platba
třetí stranou (pojišťovny)
kontrolu
 Nemocnice budou platit
podobné ceny
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
65
Americký návrh zákona č. 2221
(není to jen český problém)
V roce 2007 byl v Kongresu USA předložen
návrh zákona o transparentnosti tvorby cen
zdravotnických přístrojů
Transparentnost = zveřejnění cen
Nikdy se nestal zákonem.
(Zasedání Kongresu USA trvá 2 roky; na jeho konci jsou
anulovány všechny návrhy, které do té doby nebyly
schváleny.)
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
66
Americký návrh zákona č. 2221 (2)
Alergická reakce výrobců (podívejte se na google!)
– tvrdili, že to zvýší ceny.
Výrobci přístrojů: “Jsme jen malé část zdravotnictví”
ALE: jen v USA, představují obchod v rozsahu
150 miliard $ ročně, kterému dominuje malé
množství velkých výrobců
Nemocnice, lékaři, pojistitelé, výrobci se spojují do
sítí, které mnoho expertů nazývá kartely.
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
67
Příklad:
nákupy MRI v ČR 2008-9
Cena (MCZK)
bez DPH
Výběrové řízení č.
Dodavatel
Fakultní nemocnice Ostrava
Oblastní nemocnice Mladá
Boleslav
35.7
2006/S 246-264032
Siemens
35.4
2007/S 239-290472
Siemens
Nemocnice Na Homolce, Praha
23.6
2008/S 124-165215
Siemens
Oblastní nemocnice Kladno
42.2
2008/S 86-116375
consolidating dealer
Nemocnice Znojmo
41.3
2008/S 129-171045
consolidating dealer
Nemocnice Jablonec nad Nisou
32.8
2008/S 243-322819
Philips
Nemocnice Uherské Hradiště
Fakultní nemocnice U sv. Anny
Brno
Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady, Praha
41.6
2009/S 235-335828
consolidating dealer
25.8
2009/S 47-067747
GE
33.7
2009/S 11-013952
consolidating dealer
Fakultní nemocnice Ostrava
Všeobecná fakultní nemocnice,
Praha
21.0
2009/S 245-350482
Siemens
25.6
2009/S 198-283872
Philips
Kupující
Příklad:
nákupy MRI v ČR 2008-9
Cena (MCZK)
bez DPH
Výběrové řízení č.
Dodavatel
Fakultní nemocnice Ostrava
Oblastní nemocnice Mladá
Boleslav
35.7
2006/S 246-264032
Siemens
35.4
2007/S 239-290472
Siemens
Nemocnice Na Homolce, Praha
23.6
2008/S 124-165215
MAX
Siemens
Oblastní nemocnice Kladno
42.2
2008/S 86-116375
consolidating dealer
Nemocnice Znojmo
41.3
2008/S 129-171045
consolidating dealer
Nemocnice Jablonec nad Nisou
32.8
2008/S 243-322819
Philips
Nemocnice Uherské Hradiště
Fakultní nemocnice U sv. Anny
Brno
Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady, Praha
41.6
2009/S 235-335828
consolidating dealer
25.8
2009/S 47-067747
GE
33.7
2009/S 11-013952
Fakultní nemocnice Ostrava
Všeobecná fakultní nemocnice,
Praha
21.0
2009/S 245-350482
Siemens
25.6
2009/S 198-283872
Philips
Kupující
MIN
consolidating dealer
Příklad:
nákupy MRI v ČR 2008-9
Cena (MCZK)
bez DPH
Výběrové řízení č.
Dodavatel
Fakultní nemocnice Ostrava
Oblastní nemocnice Mladá
Boleslav
35.7
2006/S 246-264032
Siemens
35.4
2007/S 239-290472
Siemens
Nemocnice Na Homolce, Praha
23.6
2008/S 124-165215
Siemens
Oblastní nemocnice Kladno
42.2
2008/S 86-116375
kompletátor
Nemocnice Znojmo
41.3
2008/S 129-171045
kompletátor
Nemocnice Jablonec nad Nisou
32.8
2008/S 243-322819
Philips
Nemocnice Uherské Hradiště
Fakultní nemocnice U sv. Anny
Brno
Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady, Praha
41.6
2009/S 235-335828
kompletátor
25.8
2009/S 47-067747
GE
33.7
2009/S 11-013952
consolidating dealer
Fakultní nemocnice Ostrava
Všeobecná fakultní nemocnice,
Praha
21.0
2009/S 245-350482
Siemens
25.6
2009/S 198-283872
Philips
Kupující
Expertní systém na výběr
 Možné řešení
 Využití metod mnohorozměrné analýzy
(analytic hierarchy process)*
 Nutno vytvořit databázi přístrojů s vlastnostmi
(technickými, ekonomickými, klinickými,…)
 Nutno vytvořit pool expertů
 Pilotní řešení: MRI (Ing. Ivlev, 2012)
*
Viz např. http://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_hierarchy_process
FBMI, 03.12.2012
Pokroky v biomedicínském
inženýrství
71
Děkuji spolupracovníkům, kteří se na FBMI podílejí na rozvoji HTA
a kteří přispěli k tomuto příspěvku:
•
•
•
•
Prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.
Prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.
Doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D.
Ing. Zuzana Darmopilová, Ph.D.
•
•
•
Doktorandi:
Ing. Gleb Donin
Ing. Zuzana Gabrhelíková
Sečanská
Mgr. Ilya Ivlev
Ing. Ivana Juřičková
Ing. Roman Komkov
Ing. Karolina Kreuterová
Ing. Klára Kruntorádová
Ing. Veronika Mezerová
Ing. Pavel Rosenlacher
Ing. Lukáš Roubík
Ing. Jakub Vacek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
www.czechhta.cz
Děkuji za pozornost

similar documents