Definišite pojmove - Internacionalni Univerzitet Travnik

Report
 Kada
je održan Samit o Zemlji?
•
Koje godine je potpisan
Kyoto protokol?
•
Nabrojte životne sredine i
životne oblasti na Zemlji!



 Šta
su ekološki faktori ?
 Podjela
ekoloških faktora?
Podjela abiotičkih faktora?
Definišite pojmove:
klimatski faktori,
makroklima,
mikroklima?



Podjela biljaka u
odnosu na svjetlost?



 Šta
je ekološka valenca?
 Definišite
pojmove:
 euritermni, stenotermni,
homeotermni i poikilotermni
organizmi?







Podjela biljaka u odnosu na stanište?
Nabrojte fizičko hemijske
faktore sredine?


Navedite odnose u ekosistemu?

Nabrojte i objasnite kategorije
biotičkih odnosa?






Definišite pojmove:
simbioza i mikoriza!
Nabrojte biotičke sisteme?
Biosfera
Ekosistem
Biocenoza
Populacija
Jedinka
Šta je populacija?
•
•
•
Navedite atributre populacije?







Kakav može biti raspored vrsta u
populaciji?
Kretanja populacije?




Definišite pojmove:
fekunditet, fertilitet?
Navedite faze rasta populacije?

Šta je biocenoza, koje prvi
uveo termin biocenoza,
podjela biocenoza?





Navedite karakteristike biocenoze?
•
•
•
•
•
•
Šta predstavlja kvalitativni sastav biocenoze?
Šta podrazumjeva kvantitativni
sastav biocenoze?
Definišite pojmove: disperzija,
spratovnost, sukcesije?







Definišite pojmove:
filobionti, dendrobionti?


 Podjela
organizama u prirodi?

Definišite pojmove:
karnivore, saprofagi?


Klasifikacija heterotrofnih
organizama u odnosu na
trofičku adaptaciju?





Definišite lanac ishrane i objasnite isti?







Šta je ekosistem?

Navedite glavne dijelove ekosistema?





Navedite ulazne dijelove ekosistema?


Nabrojte i definišite životne forme
organizama u moru?




 Podjela
ekosistema u prirodi?



Šta su biomi, klasifikacija istih?


Kolika je površina vode na planeti Zemlji?

Nabrojte terestričke biome?
Tropske kišne šume
Lišćarsko -listopadne
šume
Tropske savane
Pustinje
Čarapal
Stepe
Tundra
Tajga

Opće odlike tropskih kišnih šuma?





Koja je najveća prašuma svijeta, opće odlike iste?
•
•
•
•
•
•
•
Značaj prašuma?







B I O D I V E R Z I T E T?
Strasni cvijet Passiflora granadilla
Drvo putnik Ravanela
madagascarensis
Reflezija Refflesija arnoldii
Acai Euterpe
oleracea
Bonobo Pan paniscus
Pamuk stablo
Jaguar
Kapok Tree
Panthera onca
Ružičasti zimzelen Catharanthus
roseus
Binturong Arctictis binturong
Orangutan Pongo pygmaeus
Kinkajou Potos flavus
Gorila Gorila gorila
Lemuri Eulemur rufus
Smeđi medvjed
arctos
Ursus
Afrički slon Loxodonta africana
Opće odlike savana?










FAUNA SAVANE?
Lav Panthera leon
Impala
Aepyceros melampus
Žirafa Giraffa camelopardalis
Gazela
Gerenuk Litocranius walleri Crveni kengur Macropus rufus
Gazele thompsona
Zebra
Cute zebras
Opće odlike pustinje?







BIODIVERZITET
Velvičija Welwitschia mirabilis
Šakal Canis mesomelas
Okotilo Fouquireia speledns
Varan
Varanus griseus
Kaktus bure
wislizenii
Ferocactus
Arapski oriks Oryx leucoryx
Opće odlike mediteranskog bioma?







B I O D I V E R Z I T E T?
Maslina Olea europaea
Obični cvrčak
Lyristes plebejus
Planika Arbutus unedo
Divokoza Rupicapra rupicapra
Čempres
Cupressus sempervirens
Lasica
Mustela nivalis
Mirta
Myrtus communis
Veliki cvrčak Cicada plebeia
Opće odlike liščarsko-listopadne šume?




Javor-klen
Acer pseudoplatanus
BIODIVERZITE T?
Hrast lužnjak
Quercus robur
Lipa Tiliaicordata
Kesten
Castanea sativa
Brijest Ulmus laevis
Bukva
Fagus sylvatica
Lišajevi
Odlike borealne šume/tajge?







BIODIVERZITET
Jela
Bijeli bor Pinus silvestris
Jela
Ris
Gorska kuna
Felis lynx
Abies alba
Gulo gulo
Smreka
Picea abies
Kuna zlatica Martes martes
Ariš
Larix decidua
Leming
Lemmus lemmus
Opće odlike tundre?









BIODIVERZITET
Crnjuša
Erica carnea
Alpska kokoš
Lagopus mutus
Lišajevi
Mošusno goveće
Ovibus moschatus
Polarna vrba
Salix polaris
Karibu Tieteellinen luokittelu
Polarni medvjed
Ursus maritimus
Polarni zec
Lepus arcticus

Šta je biološka
raznolikost/biodiverzitet?

Vrste diverziteta?

Definišite pojmove:
izumrle vrste, ugrožene vrste, izumiranje?




Navedite glavne razloge ugroženosti
biodiverziteta?
“HIPPO”
H-Habitat alteration
I – Invasive species
P – Pollution
P – Population
growth
O –Overexploitation

Invazivne vrste
Gubitak staništa
Gubitak staništa
Krivolov
Zagađivanje
Očuvanje biodiverziteta?



Navedite probleme koje nastaju kako
posljedica porasta stanovništva?







Šta je aerozagađivanje?
•
•
•
•
•
•

Na koji način nastaje prirodno
zagađivanje?
•
•
•

•

Na koji način nastaje vejštačko
zagađivanje?
•
•



•

Koji su efekti zagađenog zraka na
zdravlje ljudi?



Šta su kisele padavine?

Navedite efekte kiselih kiša?









Šta su staklenički gasovi?




Koji je efekat staklenika?











Objasniti pojam globalno zagrijavanje?





Šta je ozonski omotač?









Šta su UV zraci i navedite kategorije UV zraka?






Navedite načine hidrozagađivanja?














Bitno je napomenuti!!!






Hvala na pažnji
I
Sretno na ispitu!!!

similar documents