BEPS - eroze da*ového základu a p*esouvání zisku

Report
BEPS - eroze daňového základu a
přesouvání zisku
Jakub Sehnal
8. října 2013
Organizace pro hospodářskou spolupráci a
rozvoj (OECD)
►
►
►
►
„Klub bohatých“
Sdružení vyspělých zemí světa (členové vytváří šedesát procent světové
produkce), které se skrze organizaci snaží prosazovat své názory a
požadavky
Dobře definovaná a časem prověřená funkce v mezinárodních
ekonomických vztazích
Historicky toky do vyspělých zemí bez daně, nyní se “vymklo z rukou” 
Akční plán ohledně rozmělňování daňového základu a přesouvání zisků
korporací (BEPS)
Page 2
BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku
Iniciativa BEPS
►
►
Práce na projektu začaly v roce 2012
Projekt vedou především klíčový členové OECD – Francie, Německo, Velká
Británie, Spojené státy americké….
►
Původně projekt vychází z diskuzí skupin G20 a G8
►
Projekt je úzce spojen s diskuzí o reformě mezinárodního zdanění v
jednotlivých státech
►
Velký zájem vlád o projekt vede ke zrychlenému procesu a je zde
pravděpodobnost velké podpory od jednotlivých států
►
Reakce na rostoucí trend posledních let
►
►
Page 3
Zisky nadnárodních korporací uměle přesouvány z domovských zemí do
jurisdikcí s nízkou, popř. nulovou mírou zdanění
Dochází k dvojímu nezdanění
BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku
Iniciativa BEPS
►
Příklad / obrázek:
►
"Big 7" znázorňuje Hong Kong, Irsko, Libanon, Libérii, Panamu, Singapur,
and Švýcarsko.
►
Zdroj: „Money at the Docks of Tax Havens: A Guide“
http://en.wikipedia.org/wiki/File:German_GDP_in_tax_havens.png
Page 4
BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku
Iniciativa BEPS
►
První zpráva OECD byla vydána 12. února 2013 – „Addressing Base
Erosion and Profit Shifting“
►
►
►
Akční plán OECD byl vydán 19. července 2013 (= necelého ½ roku po
zprávě)
►
►
►
V souvislosti se setkáním ministrů financí skupiny G20, 15. a 16. února
Zpráva poskytla základní informace o projektu a identifikovala klíčové body pro
další rozpracování
V souvislosti se setkáním ministrů financí skupiny G20, 19. a 20. července 2013
Plán předkládá 15 akčních bodů na které se OECD zaměří v následujících 2 a ½
letech
Malá část upravuje oblast převodních cen, další části se zabývají zneužitím
práva, umělými transakcemi, požadavky na transparentnost a dokumentaci..
Page 5
BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku
Důvody pro vznik iniciativy
►
►
►
Dle OECD dosahují daňové ztráty v USA téměř 100 mld USD ročně, v EU
až 250 mld EUR
Dle Hospodářského a měnového výboru EP stojí daňové úniky a agresivní
daňové plánování rozpočty členských států v sumě cca 2 000 EUR na
občana EU (víc než jednotlivé země utrácí za zdravotní péči a 4x více než
investují do vzdělání)
Dle odhadů může BEPS znamenat pro rozvojové země ztrátu ve veřejných
financích mezi 120 a 160 mld USD ročně – 3x tolik kolik je potřeba na
investici do zemědělství umožňující vymýcení hladu ve světě
►
Důvody čistě politické (ale dodávají BEPSu na síle a podpoře)
►
Zamyšlení nad problematiku černého pasažéra chybí
►
Page 6
Státy optimalizaci kritizují ale zároveň zavádějí preferenční daňové režimy
BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku
Akční plán BEPS
Page 7
BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku
Akční plán BEPS – 15 bodů
►
15 oblastí kde by mělo dojít ke změnám
1 Daňové výzvy digitálního světa
2 Nekonzistentnost zdanění hybridních instrumentů a entit
3 Pravidla CFC (Controlled Foreign Corporation)
4 Uznatelnost úroků a dalších finančních plateb
5 Škodlivé daňové praktiky jednotlivých zemí
6 Zneužívání smluv o zamezení dvojímu zdanění
7 Umělé zamezování vzniku stálé provozovny
8 Převodní ceny pro nehmotný majetek
9 Převodní ceny pro rizika a kapitál
10 Převodní ceny pro ostatní vysoce rizikové transakce
11 Vývoj údajů o BEPS a související opatření
12 Dobrovolné zveřejnění nástrojů pro agresivní daňové plánování
13 Dokumentace k převodním cenám
14 Účinnost smluvních mechanismů pro řešení sporů
15 Vývoj mnohostraného nástroje pro změnu dvoustraných smluv
Page 8
BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku
Akční plán BEPS – stálá provozovna
►
►
Posuzování vzniku stálé provozovny má být zpřísněno
Snaha o zabránění umělému zamezování vzniku stálé provozovny
►
►
►
Zabránění účelovému použití výjimek ze vzniku stálé provozovny
►
►
V případě závislého agenta
Umělé použití komisionáře
Např. umělé štěpení činností mezi více společnosti, aby se část kvalifikovala pro
osvobození činností přípravného a pomocného charakteru
Vznik virtuální stálé provozovny (viz dále)
Změna modelové smlouvy (a dvoustranných smluv = běh na dlouhou trať)
Nebo multilaterální smlouva (v EU?)
Koncepční změna – vyžaduje konsenzus
Page 9
BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku
Akční plán BEPS – nízká kapitalizace / úroky
obecně
►
Zhodnocení efektivity různých způsobů omezení uznatelnosti a následný vývoj
konkrétních doporučení a pravidel
►
Posílení stávajících pravidel nízké kapitalizace (+ EBITDA pravidla)
►
Další pravidla omezující uznatelnost úroků a jiných finančních nákladů
(Ne)uznatelnost úroků a dalších finančních plateb vůbec
►
Změny národních legislativ
Lze zavádět postupně (a rychle)
Page 10
BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku
Akční plán BEPS – CFC
►
Schvalení použití tzv. CFC (Controlled Foreign Corporation) pravidel
►
►
Pravidla CFC se v různém rozsahu uplatňují v mnoha státech
►
►
►
►
►
Zdanění příjmů ze zahraniční dceřiné společnosti korporátní daní v centrále skupiny
V ČR se o jejich zavedení doposud neuvažovalo
V minulosti OECD CFC pravidlům nevěnovalo pozornost
Nyní OECD výslovně schvaluje použití CFC pravidel
Potřeba vyjasnit dopad na právo EU (včetně zakládajících smluv a judikatury
Soudního dvora EU)
V extrému jde o skupinové zdanění
Doporučení změn národních legislativ
Vyžaduje koncepční změnu mezinárodního zdanění – nepravděpodobné v
krátkém časovém horizontu
Page 11
BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku
Akční plán BEPS – digitální činnost
►
►
►
►
Revize mezinárodních pravidel zdanění s cílem pokrýt digitální, resp. virtuální
činnosti
Snaha o zajištění efektivního výběru nepřímých daní u přeshraniční "digitální
dodávky" a pokrytí ostatních daňových dopadů digitalizace
Problém se současnou definicí stálé provozovny jako fyzicky existujícího místa
pro podnikání  snaha o změnu výkladu / definice pojmu stálá provozovna
Nejednotnost názorů států  významnější změny v příštích několika letech
nepříliš pravděpodobné ?
Zpráva identifikující problémy a jejich možná řešení.
►
Asi nejvágnější bod akčního plánu
Page 12
BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku
Akční plán BEPS – zdanění nehmotného
majetku
►
►
►
Prosazuje odklon od formálně právního přístupu k obchodní realitě (základ daně
tam, kde se vytváří hodnota, nikoli tam, kde je majetek formálně právně
vlastněn)
Brojí především proti umělým přesunům nehmotného majetku do zemí s nízkou
daňovou sazbou či jinak preferenčním režimem zdanění
Navrhuje mj. vytvořit TP pravidla pro převod nehmotného majetku, který je
obtížně ocenitelný
Změna směrnice OECD o převodních cenách a případně modelové smlouvy
OECD
Do určité míry stačí změna výkladu
Page 13
BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku
Akční plán BEPS – převodní ceny
►
Přesun od alokace rizik a kapitálu k funkčnímu pojetí
►
►
Základ daně tam, kde padají rozhodnutí a vytváří se hodnoty, nikoliv tam kde jsou
formálně smluvně nesena rizika
Doporučuje se zavedení povinné dokumentace k převodním cenám a dalších
nástrojů zvyšujících transparentnost pro daňové správy
►
Např. zavedení společného vzoru pro dotazník, do kterého by poplatník uváděl
informace ohledně alokace zisků, ekonomické činnosti a daňových odvodech
v jednotlivých zemích
Změna směrnice OECD o převodních cenách; modelové smlouvy OECD;
národních legislativ
Funkční pojetí v zásadě lze dosáhnout změnou výkladu
Page 14
BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku
Akční plán BEPS – výměna informací
►
Posílení výměny informací a prohloubení spolupráce mezi daňovými správami
►
►
Větší transparentnost a spontánní výměna informací mezi daňovými správami
Revize mechanismu řešení sporů mezi státy podle smluv o zamezení dvojímu
zdanění
►
V důsledku stávající absence efektivního arbitrážního řízení není v praxi mimo EU
využíván
Změna modelové smlouvy OECD a dvoustranných případně multilaterálních
smluv
Page 15
BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku
Akční plán BEPS – další
►
Nekonzistentnost zdanění hybridních instrumentů a entit
►
►
Škodlivé daňové praktiky jednotlivých zemí
►
►
Vývoj nástrojů a metodologie ke zkoumání dopadů přijatých opatření proti rozmělňování daňových
základů a přesouvání zisků.
Dobrovolné zveřejnění nástrojů pro agresivní daňové plánování
►
►
Zamezení zneužívaní pravidel vedoucího k "dvojímu nezdanění" a benefitování z těchto pravidel v
účelových situacích (tam, kde nebylo zamýšleno).
Vývoj údajů o BEPS a související opatření
►
►
Prosazení požadavku na existenci skutečné aktivity/obchodní podstaty v souvislosti s tzv.
preferenčními daňovými režimy.
Zneužívání smluv o zamezení dvojímu zdanění
►
►
Vývoj nástrojů neutralizujících efekt hybridních instrumentů a entit, které mohou vést k "dvojímu
nezdanění".
Rozšíření povinné spolupráce daňových subjektů s daňovými správami v souladu s dalšími
doporučeními OECD.
Vývoj mnohostranného nástroje pro změnu dvoustranných smluv
►
Page 16
Zpružnění nástroje pro změny jednotlivých smluv o zamezení dvojímu zdanění mezi státy (proces
je v současné době složitý a pomalý)
BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku
Děkujeme za pozornost
Page 17
BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku

similar documents