ඕසෝන් වියන යනු කුමක්ද?

Report
ඕස ෝන් වියන යනු කුමක්ද?
ඕස ෝන් වියසනන් ඇති ප්‍රසයෝජන?
ඕස ෝන් වියන ක්ෂය වන්සන් සෙස ේද?
ඕස ෝන් වියන ආරක්ෂා ෙළ යුත්සත් සෙස ේද?
2
3
CFC
CFC
CFC
CFC
CFC
MeBR
He
CTC
MC
වැඩිදුර
මිනි
ප්‍රතිශක්තිෙරණ
පද්ධතියට
හානි
සිදුවීම
මිනිාසේ
ේසප්‍රේඇතිවීම
ෂණයනි ා
ම
පිලිාසේ
්සීමූලිෙ
ම හගතිලක්ෂණ
සේ
පිළිො
ඇස
ේ සුද පාරජේබුල
ඇතිවීම
හ
ඇ
් අන්ධවීම
සලඩ
සරෝගවලට
ඔසරොත්තුදීසේ
හැකියාව
අඩුංසේදී
වීම.
ෙරන
ජාන,
විකිරණයට
නි ා ජාන විෙෘති වීම.
6
උභය ජීවී බිත්තර විනාශ වීම, මත් ය බිත්තර විනාශවීම, ශාෙ හා ෙෘෂිෙර්මයට
අහිතෙරව බලපෑම, ශාෙ ප්ලවාංග විනාශ වීම.
මිහිතලය උණුසුේවීම නි ා අ රණ වූ ත්ව සෙොට්ඨාශ කිහිපයක්
7
8
• ඕස ෝන් ්ථරය රැෙගැනීම ඳහා වූ
වියානා ේමුතිය.(1985)
• ඕස ෝන් ක්ෂයොරෙ ද්‍රවය ඳහා වූ
සමොන්ට්‍රියල් ංධානය(1987 ැප් 16)
9
• 1989 - වියානා ේමුතියට හා සමොන්ට්‍රියල්
ංධානයට අත් න් තැබීම
• 1994 - ජාතිෙ ඕස ෝන් ඒෙෙය පිහිටුවීම.
– සමොන්ට්‍රියල් ංධානය ක්‍රියාත්මෙ ෙරනු ලබන ජාතිෙ ආයතනිෙ
යාන්ත්‍රණය ශක්තිමත් කිරීම.
– CFC හිත උපෙරණ ඕස ෝන් හිතොමී උපෙරණ බවට පරිවර්ථන
ෙරගැනීමට අවශය තාක්ෂණය ලබා දීම
– ජනතාව දැනුවත් කිරීසේ වැඩ ටහන් ංවිධානය කිරීම.
• 2004 - ශ්‍රි ලංොව ජාතිෙ ඕස ෝන් ව ර
සල නේ කිරීම
10
• ඕස ෝන් ්ථරය පිහිටා තිසබන්සන මුහුදු මට්ටසේ සිට
කි.මි. 15 ත් 35 ත් අතර
• පෘථිවිසේ ජීවය පැවැත්මට එය අතයාවශය වූ ාධෙයක්
• සූර්යයාසේ සිට පැමිසණන අහිතෙර විකිරණ වලින් අපව
ආරක්ෂා ෙරයි
• ඕස ෝන් ්ථරය විනාශවීම ඕස ෝන් ක්ෂයොරෙ ද්‍රවය
පරිසභෝජනය තුලින් සිදුවී ඇත
• ඒ නි ා අප ඕස ෝන් ක්ෂයොරෙ ද්‍රවය භාවිතය අත්හල
යුතුමය. ඕස ෝන් වියන සුරැකිය හැක්සක් එමගින් පමි
• සමම ාධෙයන් ැලකූවිට ඕස ෝන් ්ථරය සුරැකීම අප
විසින් ෙළයුතු අතයාවශයම ෙරුණකි
11

similar documents