"ปี ๒๕๕๘ ขยะล้นเมือง" โดย นายณพชัย สมานสวน บจก.เสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป

Report
ยินดีตอนรั
บทุกทานเข
าสู
้
่
้ ่ การ
นาเสนอวิธก
ี ารแกไขปั
ญหาขยะ
้
แบบบูรณาการอยางยั
ง่ ยืนครบ
่
วงจร
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
ชุมชน
โดย
ขยะ
เป็ นปัญหาใหญของ
่
ชุมชนเมืองทัว่ ไป
ความเจริญอยาง
่
รวดเร็ว
เป็ นตัวเรงปริ
มาณขยะให้เพิม
่ มากขึน
้
่
จากการสารวจทีผ
่ านมาพบว
าทั
่
่ ว่ ทัง้ ประเทศไทย
ปริมาณขยะมีวน
ั ละ 43,779 ตัน/วัน หรือปี ละกวา่
15.97
ลานตั
น
งบประมาณทีส
่ นับสนุ นใน
้
การจัด
เก็บและกาจัดขยะเพียงอยางเดี
ยวไม่
่
สามารถทาให้ชุมชนนั้นๆ จัดเก็บและกาจัดขยะได้
อยางสะอาด
รวดเร็ว เรียบรอย
และประหยัดได้
่
้
ระบบโครงสรางและแผนงานการบริ
หารจัดการทีม
่ ี
้
ประสิ ทธิภาพเทานั
และ
่ ้นจึงจะทาให้การจัดเก็บ
กาจัดขยะประสบผลสาเร็จกลาว
โดยทัว่ ไป
่
ี ด
ั เก็บและกาจัดขยะมูลฝอยและขยะตาง
ควรใช้วิธจ
่
ๆ ดังนี้
ทองถิ
น
่ ใช้กันอยูในขณะนี
้
้
่
คือ
1. การทิง้ ทัว่ ไปโดยผิดวิธป
ี ระมาณ 15 % ซึง่ พบ
มากทีส
่ ุดในแหลงชุ
่ มชน
พืน
้ ทีร่ กราง
วางเปล
า่
และบางแหงโยน
้
่
่
ลงแมน
่ ้าลาคลอง
2. การเผาแบบงาย
ๆ ประมาณ
10 %
่
ในอุณหภูมใิ นการเผาที่
80 -150
องศาเซลเซียส
3. การคัดแยกไปแปรรูปประมาณ 10 % เป็ น
เพียงขัน
้ ตอนหนึ่ง
กอนน
าไปฝังกลบ
่
4. การฝังกลบขยะมากถึง
65 %
ซึง่ วิธก
ี ารกาจัด
วนั
ั
ๆ ดังทีก
่ ลาวมาแล
ขยะแบบตาง
้ ้นในปัจจุบน
่
่
และในอนาคต ไมสามารถท
าไดอี
เพราะ
่
้ กตอไป
่
สรางปั
ญหาในดานมลพิ
ษตอสิ
มชน
้
้
่ ่ งแวดลอมและชุ
้
และการฝังกลบขยะนั้นเป็ นการสิ้ นเปลืองพืน
้ ทีม
่ าก
มีตนทุ
ฝังกลบไมทั
้ นสูง
่ นทาให้ขยะตกคาง
้
กลายเป็ นแหลงเพาะพั
นธุเชื
้ โรค สรางผลกระทบ
่
์ อ
้
ตอแหล
งน
่
่ ้าธรรมชาติและแหลงน
่ ้าใตดิ
้ นเพราะน้า
เสี ยจากบอฝั
เริม
่ ซึมซับเขาสู
่ งกลบขยะ
้ ่ แหลงน
่ ้า
ธรรมชาติและแหลงน
ทาให้น้าเน่าเสี ย
่ ้าใตดิ
้ น
บางแหงเริ
่ ใช้การไมได
เป็ นปัญหาดาน
่ ม
่ ้
้
มลพิษกับสิ่ งแวดลอมและเกิ
ดปัญหาการตอต
้
่ านการ
้
ฝังกลบขยะจากชุมชนทัว่ ไป
บริษท
ั เสริมทรัพยไพศาล
กรุ๊ป 1999
์
จากัด รวมกั
บ WUXI HUAGUAGN BOILER
่
CO.,LTD จากประเทศจีน และ บริษท
ั ลาวี
เอ็นจิเนียริง่ (ประเทศไทย) จากัด จึงขอนาเสนอ
แนวทางการกาจัดขยะใหม่ โดยการใช้
เทคโนโลยีใหมที
่ น
ั สมัยมาช่วยหรือทีเ่ ลือกวา่
่ ท
โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน
(โรงงานเตาเผาขยะมูลฝอยแบบไรมลพิ
ษและผลิต
้
กระแสไฟฟ้าเพือ
่ จาหน่าย) เพือ
่ เป็ นการแกปั
้ ญหา
ขยะและกาจัดของเสี ยทีท
่ ก
ุ คนรังเกียจมาทาให้เกิด
ประโยชนสู
ด
่ ก
ี ลับมา
์ งสุด และไดสิ
้ ่ งแวดลอมที
้
ทาลายทีอ
่ ุณหภูมค
ิ วามรอนตั
ง่ แต่
850-1,500 องศา
้
เซลเซียส
ซึง่ ดวยความร
อนขนาดนี
้สามารถเผาเชือ
้ โรค
้
้
และก๊าซตาง
ๆ
ทีเ่ กิดจากการเผาไดอย
ประสิ ทธิภาพ
่
้ างมี
่
สูงสุด
จึงหมดปัญหาเรือ
่ งมลพิษจากการเผา และสามารถ
เผาทาลายขยะไดในปริ
มาณ 300 - 1,500 ตัน/วัน
้
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน จึงเป็ นวิธก
ี ารแกไขปั
ญหา
้
ขยะในภาวะขยะลนเมื
องทีด
่ ท
ี ส
ี่ ุด แทนการกาจัดขยะในแบบ
้
ตาง
ๆ ซึง่ สรางมลพิ
ษตอสิ
มชนอยาง
่
้
่ ่ งแวดลอมและชุ
้
่
มากมาย
เพราะการฝังกลบขยะกลายเป็ นการเพิม
่ ปัญหา
ดานมลพิ
ษตอสิ
มชน
ทัง้ ในปัจจุบน
ั และใน
้
่ ่ งแวดลอมและชุ
้
อนาคต ทัง้ เรือ
่ ง
อากาศเสี ย – น้าเสี ย – กลิน
่ เหม็น
–เป็ นแหลงเพราะพั
นธเชื
้ โรค
ทีส
่ าคัญ เป็ นสาเหตุทาให้
่
์ อ
แหลงน
่ ้าธรรมชาติและแหลงน
่ ้าใตดิ
้ นเสี ยหาย หลายแหงใช
่
้
การไมได
านท
าให้
่ ้ น้าเสี ยจากบอขยะไหลออกสู
่
่ ไรนาชาวบ
่
้
มีผลกระทบเป็ นบริเวณกวางต
อสิ
มชน และ
้
่ ่ งแวดลอมและชุ
้
ทาให้ทัศนีย ภาพของบริเวณนั้นและจังหวัดนั้น ๆ
องคการบริ
หารส่วนจังหวัด
เทศบาล
หรือ
์
องคการบริ
หารส่วนตาบล ส่วนใหญมี
่ งบประมาณของตนเอง
์
และอาจขอสนับสนุ นงบประมาณจากส่วนกลางเป็ นบางส่วน
ยิง่ แตละเทศบาล
หรือ องคการบริ
หารส่วนตาบล
่
์
ดาเนินการเองโดยไมมี
่ ี
ก็จะทาให้มี
่ การบริหารจัดการทีด
ปัญหาเรือ
่ งขยะเพิม
่ มากขึน
้
เพราะแตละพื
น
้ ทีม
่ จ
ี านวน
่
ประชากรและปริมาณขยะทีไ่ มเท
ท
่ ง้ิ และ
่ ากั
่ น ส่งผลตอการหาที
่
กาจัดขยะหรือจุดทีจะฝังกลบขยะมีปญ
ั หามาโดยตลอดกลายเป็ น
วาน
เป็ นการยก
่ าขยะจากเขตนั้นมาทิง้ และฝังกลบในเขตนี้
ปัญหาจากทีห
่ นึ่งมาสรางปั
ญหาให้กับอีกทีห
่ นึ่ง
อีกทัง้
้
ปัญหามวลชน การเมืองทองถิ
น
่
การบริหารงบประมาณ
้
ของแตละเขต
ทีส
่ ่ งผลเสี ยตอการจั
ดเก็บและกาจัดขยะทัง้
่
่
ระบบ สาเหตุหลักคือตางคนต
างท
าไมประสานแนวคิ
ดและ
่
่
่
วิธก
ี ารเขาด
น “ การรวมศูนย ์ ” จึงเป็ นวิธก
ี ารหนึ่ง
ที่
้ วยกั
้
ปกครองส่วนทองถิ
น
่ ( เป็ นเจ้าของโครงการหรือ
้
คูสั
ั ทีล
่ งทุน)
่ ญญาในการรวบรวมขยะกับบริษท
วางแผนระบบการขนส่งขยะขนาดใหญ่ (ระบบโลจิส
ติกส์ ) กาหนดจุดรับขยะดัวยรถขนส่งขยะขนาดใหญ่
แลวน
าเภอ ๆ ละ 1 จุด
้ าเขาสู
้ ่ โรงงานฯในแตละอ
่
เพือ
่ เป็ นการลดจานวนรถขนขยะจะวิง่ เขาโรงงานฯ
้
เป็ นจานวนมากเหลือเพือ
่ แค่ 1 คัน (จุดรับขยะควร
เป็ นบอฝั
ั ฝังกลบขยะอยูแล
่ งกลบขยะเดิมทีร่ บ
่ ว
้ โดย
เจ้าของโครงการควรเจรจากับเจ้าของบอขยะเดิ
มใน
่
การรับขยะมาเผากาจัดให้ในราคาตา่ หรือกาจัดให้ฟรี)
กาหนดกรอบระยะเวลาการดาเนินงาน กาหนด
ปริมาณพืน
้ ทีใ่ ช้สอย กาหนดงบประมาณการกอสร
าง
่
้
ทัง้ ระบบ(กรณีดาเนินการเอง) โดยการดาเนินการเอง
หรือจ้าง บริษท
ั มาดาเนินการ หรือมอบ หมายให้
จัดกำรปั ญหำขยะในปั จจุบันใช้ วิธีกำรนำไปฝั งกลบ
ก่ อนนำไปฝังกลบพนักงำนเก็บขยะ จะคัดแยกขยะเช่ น พลำสติก ขวด แก้ ว เศษเหล็ก เศษอะลูมเิ นียมและอืน่ ๆ
ทีใ่ ช้ ประโยชน์ ได้ เพือ่ นำไปขำยเป็ นรำยได้ เสริมเพือ่ นำไปรีไซเคิลและนำส่ วนที่เหลือไปทิง้ ทีบ่ ่ อฝังกลบต่ อไป
สภาพตามถนนและคลองมีแต่ ขยะ ปัญหาทีต่ ามมาคือ นา้ เน่ าเสี ยและมีกลิน่ เหม็นรุ นแรง
กำรกำจัดขยะด้ วยกำรฝังกลบหรือแบบอืน่ ๆ
แบบไร้ มลพิษเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและชุ มชน
ประโยชน์ ที่องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ประชำชนและประเทศชำติจะได้ รับ
1.ปัญหำของขยะทั้งเรื่อง กลิน่ นำ้ เน่ ำเสี ย แหล่ งเพำะพันธุ์เชื้อโรค จะหมดไป
2.ทำให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นประหยัดงบประมำณในกำรจ่ ำยค่ ำฝังกลบขยะ(ตันละ 350 บำท)
3.องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น คู่สัญญำ กลับมีรำยได้ จำกกำรรวบรวมขยะตันละ 30 บำท (บริษทั จ่ ำยให้ )
4.องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ทีต่ ั่งโครงกำรมีรำยได้ จำกค่ ำภำษีจำหน่ ำยไฟฟ้ ำมำพัฒนำชุ มชนทัง่ ด้ ำน
กำรศึษำ กำรกีฬำ และด้ ำนสำธำรณโภค โดยไม่ รองบประมำณจำกภำครัฐ ปี ละกว่ ำ 28 ล้ ำนบำท
5.ประชำชนทีอ่ ยู่โดยรอบโครงกำรได้ รับเงินตำมระเบียบกำรไฟฟ้ ำปี ละประมำณ 1 ล้ ำนบำท
6.เป็ นกำรสร้ ำงงำนสร้ ำงรำยได้ ให้ กบั ประชำชนทีอ่ ำศัยอยู่โดยรอบเพรำะจะกลำยเป็ นแหล่ งเรียนรู้ดูงำน
7.ได้ พนื้ ทีส่ ี เขียวและสิ่ งแวดล้ อมทีด่ กี ลับคืนให้ กบั ธรรมชำติและประชำชน
8.เป็ นกำรนำของเสียมำสร้ ำงเป็ นพลังงำนสะอำดทดแทนให้ กบั ประเทศชำติ(ทำให้ ประเทศชำติประหยัด
เงินตรำในกำรซื้อเชื้อเพลิงจำกต่ ำงประเทศเพือ่ มำผลิตกระแสไฟฟ้ ำ เช่ น แก๊ ส ก๊ ำซ และนำ้ มัน)
เปลีย่ นบ่ อฝังกลบขยะที่สร้ ำงปัญหำด้ ำนมลพิษต่ อสิ่ งแวดล้ อมและชุ มชน
กำรเก็บรองรับขยะมูลฝอย,กำรป้ องกันกลิน่ และนำ้ เสี ยจำกโรงงำน
อาคารเก็บขยะ
ไดออกแบบ
้
ในการป้องกันกลิน
่ ของขยะเป็ นระบบ
(VacCum)เพือ
่ ดูดซับกลิน
่ ของขยะเขา้
ไปเผาในเตาเผาขยะกลิน
่ ของขยะ จึง
กลายเป็ นเชือ
้ เพลิง
เสริมในการเผา
ขยะ
การป้องกันน้าเสี ยไดออกแบบ
้
เป็ นระบบกันซึมเพือ
่ ป้องกันน้าเสี ยจาก
ห้องเก็บขยะ
ออกไปสู่ภายนอก
โรงงาน น้าเสี ยทีม
่ ากับขยะจะถูกหมัก
จนเป็ นแก็ส
กลายเป็ นเชือ
้ เพลิงเสริม
ช่วยในการเผากาจัดขยะและผลิต
กระแสไฟฟ้าไดเป็
หรือนาไป
้ นอยางดี
่
บาบัดจนกลายเป็ นน้า ดีนากลับมาใช้
ในโครงการ
จึงมัน
่ ใจไดว
น
่ และ
้ ากลิ
่
น้าเสี ย
จะไมหลุ
่ ดลอดออกนอก
โรงงานฯ
อาคารรับขยะถูกออก
แบบให้มีขนาดใหญในพื
น
้ ที่ 1
ไร่
่
สามารถรองรับขยะมูลฝอยไดใน
้
ปริมาณ 4,000-5,000 ตัน หรือ 7
วัน (ในกรณีปิดซ่อมบารุง) โดยรถ
เทคโนโลยีทกี่ ้ ำวลำ้ นำสมัย กำรเผำขยะด้ วยระบบ CFB
TECNOLOGY by FOSTER
WHEELER
เทคโนโลยีทก
ี่ าวล
า้ นาสมัย การเผา
้
ขยะดวยระบบ
้
กำ วย
เป็จำกประเทศอเมริ
นระบบการเผาขยะด
้
ทรายรอนและเผาใน
BOILER
้
ดวยความร
อนมากกว
า่
850
้
้
องศาเซลเซียส
จึงสามารถ
เผาขยะทีม
่ ค
ี วาม
ชืน
้ สูงได้
เป็ นการเผากาจัดขยะแบบ
หมุนเวียนดัวยความรอนขนาด
้
นี้จงึ เผาทาเชือ
้ โรคตาง
ๆ
่
ไดท
้ าให้สามารถ เผาขยะทุก
ชนิดไดอย
บูรณแบบ
้ างสม
่
์
เต็มประสิ ทธิภาพ
ทาให้
หมดปัญหาดานมลพิษ
ตอ
ระบบการทางานของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน ระบบ
CFB TECHNOLOGY
การป้ อนขยะโดยตัวคีบ ครั้งละ 3 - 5 ตัน โดยผ่านทางปล่องรับขยะ และดวยระบบการเผาขยะในหม
้
ต้มน้า(Boiler)ผสมดวยทรายร
อนกว
า่ 850 องศาเซลเซียส ทาให้สามารถ
้
้
เผาขยะไดทุ
รณแบบเต็
มประสิ ทธิภาพเพราะทรายรอนจะเข
้ กชนิดอยางสมบู
่
้
้า
์
ผสมและเผาขยะไปในตัวและเป็ นการเผาขยะแบบหมุนเวียนชา้ หลายครัง้
จึงสามารถเผาทาลายแก๊สพิษตางๆที
เ่ กิดจากการเผาขยะทุกชนิด การเผา
่
ขยะดวยระบบ
CFB TECHNOLOGY
จึงเป็ นเผาขยะทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ และไม
้
ระบบการทางานของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนระบบ
TECHNOLOGY & MOVING GRATES
CFB
ห้องปรับอุณหภูม ิ Economizer เป็ นตัวนาความรอนส
่ ก
ั จะ
้
่ วน ทีม
สูญเสี ยไปจาก
Boiler มาอุนน
่ ้าและป้อนเข้าไปใน Boiler และอุน
่
อากาศ กอนป
มระบบการเผาไหม้ช่วยประหยัดพลังงานลดการ
่
้ อนเขาเสริ
้
ใช้เชือ
้ เพลิง(ขยะ)รวมทัง้ ลดรังสี ความรอนที
จ
่ ะแผออกสู
้
่
่ สิ่ งแวดลอมและ
้
ชุมชน น้าเสี ยจากขยะ จะถูกดูดไปเผากาจัดหรือนาไปบาบัดแลวนา
ระบบการทางานของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนระบบ
CFB
TECHNOLOGY & MOVING
GRATES
•เครือ
่ งกาเนิ
ดและผลิตดระแส
ระบบดักจับมลพิษกอนจะระบายอากาศออก
่
ไฟฟ้า
Air
Pollution Control
ภายนอก
ปลองระบาย
่
อากาศ
ใช้ Multi Cyclones ในการกาจัดฝุ่ นหนัก แล้ วผ่ านมาที่ Dry Absorption ซึ่งคอยดักจับไอพิษ และใช้ Bag Filter
คอยดักจับเถ้ าลอยและอนุภาคขนาดเล็กก่ อนโดยมีระบบ CEMS คอยตรวจวัดคุณภาพอากาศก่ อนปล่ อยระบาย
ออกสู่ ภายนอกในปริมาณน้ อยกว่ า 10 mg/m3ซึ่งระบบ CEMS นีจ้ ะเชื่อมข้ อมูลเข้ ากับระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุม
การทางานของเครื่องจักรอุปกรณ์ เพือ่ ค่ อยรายงานผลของอากาศทีป่ ล่ อยออกสู่ ภายนอกถ้ าอากาศไม่ ได้ มาตรฐาน
ระบบ CEMS จะไม่ อนุญาตให้ ปล่ อยอากาศออกและจะสั่ งให้ ระบบควบคุมดูดอากาศที่ไม่ ได้ มาตรฐานกลับไปเผา
ซ้าใหม่ จนกว่ าจะได้ มาตรฐานตามทีก่ รมควบคุมมลพิษกาหนดจึงจะอนุญาตให้ ปล่ อยอากาศออกโดยปล่ องระบาย
อากาศ ด้ วยระบบการป้ องกันด้ านมลพิษให้ กบั สิ่ งแวดล้ อมและชุ มชนนีจ้ ึงสามารถขายคาร์ บอนเครดิต(อากาศดี)ได้
จึงมัน่ ใจได้ ว่าอากาศทีป่ ล่ อยออกสู่ ภายนอกไร้ มลพิษเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อมและชุ มชน
ระบบควบคุมคุณภำพอำกำศ Continuous Emission Monitoring System (CEMS)
สารควบคุม
ปริมำณฝุ่ นละออง (mg/cm3)
ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ SO2 (PPM)
ไนโตรเจนไดออกไซด์
ควบคุมและตรวจวัดคุณภำพอำกำศ ที่
[email protected] (PPM)
ปล่ อยออกสู่ ภำยนอกได้ อย่ ำงต่ อเนื่องโดย
ด้ วยระบบCEMSซึ่งจะส่ งข้ อมูลรำยงำน
ค่ำควำมทึบแสง,%
Opacity
ผลของกำรปล่ อยระบำยอำกำศไปยังกรม
ควบคุมมลพิษตลอดเวลำถ้ ำสำรตัวไหนที่
ไฮโดรเจนคลอไรด์
ปล่ อยออกเกินกฎหมำยกำหนดจะอำรำม
HCL (PPM)
ไปทีก่ รมควบคุมมลพิษทันที ซึ่งทำงกรม
ควบคุมมลพิษ จะสั่ งกำรให้ โรงงำนหยุด ไดออกซิน DIOXIN PCDD/Fs
as International Toxic
เพือ่ ทำกำรแก้ ไขทันที ทำให้ มนั่ ใจได้ ว่ำ
Equivalent; I-TEQ
ชุ มชนทีอ่ ยู่ใกล้ หรือไกล จะไม่ ได้ รับผล
(nanogram/cm3)
กระทบจำกโรงไฟฟ้ ำพลังขยะชุ มชน
ค่ ากาหนด
ค่ าจากปล่ อง
120
30
20-60
20
180
100
10
5
25
15
0.5
0.1
ระบบเพราะไดออกแบบอาคารรั
บขยะขนาดใหญ่
้
ระบบ
สถึ้ติงก6,000
ส์ (การขนส
ซึง่ รองรับโลจิ
ขยะได
- 8,000 ตัน่ งขยะจากแหล
เพือ
่ เป็ นการเก็บงขยะตาม
่ สารองเชือ้ เพลิง(ขยะ)
ไดอย
ยงพอ และทางโรงไฟฟ้าพลั
งงานขยะชุ
มชน
อาเภอต
างๆ
้ างเพี
่
่
สามารถใช้เชือ
้ เพลิงเสริมไดไม
้ เกิ
่ น 25 % ของปริมาณขยะตามระเบียบของการ
ไฟฟ้า เชือ
้ เพลิงเสริมเหลานี
่ ้ เช่นเศษซากพืชไรทุ
่ กชนิด
ทีช
่ าวบานต
องการก
าจัดทิง้ ( โดยการรับซือ
้ จากชาวบานซึ
ง่ จะเป็ นรายไดเสริ
้
้
้
้ ม
ให้กับประชาชนทีอ
่ ยูโดยรอบ
) เพราะเศษซากพืชไรและ
่
่
เศษซากวัสดุตางๆเหล
านี
้ เพลิงเสริมอยางดี
สามารถเผารวมกับขยะทาให้
่
่ ้เป็ นเชือ
่
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดเพิ
่ มากขึน
้
้ ม
การขนส่งเชือ
้ เพลิง(ขยะ)เขาสู
่ เป็ นการลดจานวนรถขนส่งขยะทีจ
่ ะวิง่ เขาสู
้ ่ โรงไฟฟ้า เพือ
้ ่
โรงไฟฟ้าเป็ นจานวนมาก
ซึง่ อาจจะทาให้
ตัวประชาชนเดื
อยางระบบ
อดร้อนโลจิ
บริษท
ั
จึงใชระบบการขนส่งขยะขนาดใหญในการรั
บขยะ
่
่
การขนถ้ ายขยะฯจากจุ
ด
รั
บ
ขยะเข
าสู
โครงการใช
รถ
่
้ ่
้
ในแตละอ
าเภอ สติ
ๆ ก
ละส1 จุด ซึง่ รถขนขยะตาม
องค
กร
่
์
ประมาณ 8-10 คัน
์
ปกครองส่วนท้องถิน
่
ตางๆในอ
าเภอนั้นสามารถนาขยะมาส่งทีจ
่ ุดรับส่งขยะไดท
่
้ า
1
ให้ประหยัดเวลาและงบประมาณการขนส
่ งขยะ
จุดตัง้
2
โรงงาน
3
8
สถานีขนถ่ายขยะเข้ าโรงไฟฟ้ าพลังงานขยะชุมชน
จุดรับขยะในแตละอ
าเภอ
่
5
6
ที่ตั ้งโรงไฟฟ้ าพลังงานขยะชุมชน
4
7
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน
ดวยระบบ
้
CFB TECHNOLOGY
ของ
WUXIHUAGUANG BOILER
CO.,LTD
ภายใตลิ
้ ขสิ ทธิ ์ ของ Foster Wheeler
จากประเทศสหรัฐอเมริกา
และผลงานการสรางโรงไฟฟ
้
้ าขยะ
และชีวมวล
&
LAWI EINGINEERING
19
ผลงานการสรางโรงไฟฟ
าด
วย
ระบบ
CFB
เทคโนโลยี
ภายใต
ลิ
ข
สิ
ทธิ ์
้
้ ้
้
ของ
Foster Wheeler
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนขนาด 750 ตัน/วัน
เมือง เหอหลงเจียง
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนขนาด 550
ตัน/วัน
เมือง ซือ
่ เจียง
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะขนาด
900 ตัน/วัน
เมือง ซือ
่ เจียง.
3×350T/D
in Henan
Zhengzhou
โรงไฟฟ
งงานขยะ
ขนาด
550 ตัน/
้ าพลัplant
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ขนาด 550
3×200T/D plant in Anhui Wuhu
ผลงานการสรางโรงไฟฟ
ระบบ CFB เทคโนโลยี ภายใตลิ
้
้ าดวย
้
้ ขสิ ทธิ ์
ของ
Foster Wheeler
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะขนาด 750 ตัน/วัน เมือง เหอหนาน
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะขนาด 1,800 ตัน/วัน เมืองเจียง
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะขนาด 750 ตัน/วันเมือง หมิงปอ
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะขนาด 1200 ตัน/วันเมือง ยูนาน
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะเมือง จูไห่
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะขนาด 775 ตัน/วัน เมืองเจียงซู
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะเมือง ซันตุง
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะเมือง หางโจว
ผลงานการสรางโรงไฟฟ
ระบบ CFB เทคโนโลยี ภายใต้
้
้ าดวย
้
ลิขสิ ทธิ ์ ของ
Foster Wheeler
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนเมืองฮิโรชิม่า ขนาดกาจัด 1,560 ตัน/วัน
โรงไฟฟ้าถ่ านหิน TK Kawasan.Industri Dumai เมืองดูไม ขนาด 1,800 ตัน/วัน
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน Turkey ETI Energy Department Refinery เมืองบันดีมา
ขนาด 3,120 ตัน/วัน เปิ ดดาเนินการเมื่อปี 2553
21
โรงไฟฟ้าพลังานขยะชุ มชน เมืองปูซาน ขนาดกาจัดขยะ 1,200 ตัน/วัน
โรงไฟฟ้าถ่ านหิน PTM ultinabatisvlawesi เมืองบิตุง ขนาด 1,800 ตัน/วัน
โรงไฟฟ้ าพลังงานขยะชุมชน Vietnam National Coal Industry Group เมืองบันดีมา
ขนาด 3,120 ตัน/วัน (กาลังก่อสร้าง)
โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากเศษซากพืชไรในประเทศไทย
่
ระบบ MOVING GRATES( LAWI )
โรงไฟฟ้าชีวมวล บริษท
ั
ก้าวหน้าพาวเวอรซั
์ พพลาย จากัด
ขนาด
10 Mw
ณ
จังหวัดอุบลราชธานี
ดาเนินการมาตัง้ แตปี่
2550
โรงไฟฟ้าชีวมวล
บริษท
ั ศรีเจริญ ไบโอเพาเวอร ์
Mw.
จากัด ขนาด 9.9

similar documents