Chuong4-Quanlyichatluong

Report
Chương 4:
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NỘI DUNG
1.
Khái niệm quản lý chất lượng
2.
Các phương thức quản lý chất lượng
3.
Hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng
1. Khái niệm
Quản lý
“………………………………………………
……………………………………………………”.
(ISO 9000)
 Quản lý chất lượng
“………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………………….”.
(ISO 9000)

2. Phương thức
Bài tập 1:
 Vẽ sơ đồ các phương thức quản lý chất lượng
2. Phương thức
3. Hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng
Vòng tròn
Deming
Act
Plan
Check
Do
Duy trì
Nâng cao hiệu quả quản lý,
Cải tiến liên tục
Duy trì
Cải tiến liên tục
Xem xét lại QMS
Xây dựng tài liệu, chuẩn công việc mới
Duy trì
Cơ cấu công việc và phương pháp làm
Cải tiến liên tục
3. Hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng
 P (PLAN)
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
 D (DO)
– …………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………….
–
3. Hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng
C
(CHECK)
– ……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………....
A (ACT)
– ……………………………………………
……………………………………………
3. Hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng
………………
………………
……………..
Đảm bảo chất
lượng, người tiêu
dùng tin tưởng,
thỏa mãn nhu cầu
…………….
……………..
………………
CÂU HỎI ÔN TẬP
1.
2.
3.
Hãy cho biết các phương thức quản lý chất
lượng?
Hãy vẽ chu trình Deming và cho biết ý
nghĩa của chu trình này?
Hãy vẽ sơ đồ hoạt động của hệ thống quản
lý chất lượng?

similar documents