Buddhism

Report
Buddhism
Marit Nygårds [email protected]
1
Birth of Siddharth Gautama
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Birth_of_Siddharth_Gautam.JPG
Hämtad: 2012-02-26
Marit Nygårds [email protected]
2
Siddhartas tre stadier
Lyxliv
•
•
•
•
•
•
Han växte upp i lyx och överflöd,
ovetande om livets avigsidor.
När han var 29 år fick han klart för sig
att sjukdom, ålderdom och död är alla
levande varelsers gemensamma öde
och att allting är förgängligt.
Siddharta lämnade sin lyxtillvaro för att
söka efter meningen med livet.
Han rådfrågade guruer och späkte sin
kropp, men fann ingen sanning.
Siddharta började istället meditera i
ensamhet över livets svåra frågor.
Genom meditationen kom han till insikt
om tillvarons mening och mål.
Marit Nygårds [email protected]
Asket
Bildkälla: se
anteckningar
Meditation
3
Four Heavenly Messengers
http://en.wikipedia.org/wiki/Four_sights
Hämtad:2012-02-26
Marit Nygårds [email protected]
4
De fyra ädla sanningarna
1. ALLT ÄR LIDANDE
Världens föränderlighet medför
att vi ständigt förlorar något vi
gärna ville ha kvar - alltså är allt
lidande
2.
LIDANDET UPPKOMMER UR
BEGÄRET
Med begär menas vår strävan
efter att vara lyckliga och njuta av
livet
3.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Buddha_nobletruths.jpg
LIDANDET UPPHÖR NÄR BEGÄRET
Hämtad: 2012-02-26
UTPLÅNAS
Vi måste utplåna vårt begär efter
lycka
4.
LIDANDET UPPHÖR NÄR MAN
FÖLJER, den åttafaldiga vägen
Om vi följer den åttafaldiga vägen
upphör våra begär och därmed Marit Nygårds lidandet.
[email protected]
5
Är buddhismen en religion?
RELIGION kommer av lat.gudsfruktan eller gudsdyrkan.
Det finns mer än fyrtio olika definitioner på vad som menas med religion.
Här nedan finns en vanligt förekommande förklaring på vad som menas med religion. Vill ni läsa
mer ang definitionen på ordet religion, “bjuder” NE på detta:
http://www.ne.se/jsp/customer/extra/religion.jsp
Men om vi utgår från definitionen nedan, kan inte buddhismen betraktas som en religion.
•
"Religion är en allvarligt betonad inställning hos människor gentemot den makt eller
makter vilka uppfattas som ägande den yttersta makten över människans öde."
•
Så här säger Buddha om gudar (Theravadabuddhismen)
I den mån det finns gudar, så kan de inte påverka människornas liv.
Det kan inte finnas någon vertikal kontakt mellan gudar och människor.
Om man utgår från den definitionen så kan inte buddhismen betraktas som religion.
Bönen blir meningslös, det finns ju ingen gud som lyssnar.
Det finns ingen gud som frälser.
Det är ju också en central tanke inom den rena buddhismen att människan måste
frälsa sig själv.
Marit Nygårds [email protected]
6
Ingenting är något i sig självt
• EN VAGN ÄR INTE NÅGOT I SIG SJÄLV,
UTAN BARA NAMN PÅ EN
SAMMANSÄTTNING AV OLIKA DELAR .
• EN MÄNNISKA ÄR INTE NÅGOT I SIG
SJÄLV, UTAN BARA NAMN PÅ EN
SAMMANSÄTTNING AV OLIKA DELAR.
• När samspelet mellan de olika
beståndsdelarna upphör, upphör också
jagupplevelsen
Marit Nygårds [email protected]
7
Anatta-läran - theravadbuddhismen
•
•
Anattaläran kan också kallas läran om "An-atman"
Här går den stora skiljelinjen mellan hinduismen och buddhismen (theravada)
Inom hinduismen är begreppet "atman - jaget", detsamma som en oförstörbar själ
Inom buddhismen talar man om en förstörbar själ, "an-atman - icke-jaget"
Enligt Buddha består människan av fem beståndsdelar:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
de kroppsliga, vår kropp av kött och blod;
känslorna av lust och olust;
förnimmelsena och föreställningarna, dvs de återspeglingar av verkligheten som sinnesintrycken
skapar i vår hjärna;
drivkrafterna, dvs våra begär, våra starka sinnesrörelser och vår vilja, som tillsammans utlöser våra
handlingar;
• medvetandet, som får sitt innehåll från de tre föregående slagen av beståndsdelar
Allt i tillvaron är stadd i ständig förändring.
I detta ständiga flöde av av fysiska och psykiska skeenden finns inget bestående.
Det finns ingen innersta kärna, som oföränderligt är en och densamma.
Det finns ingen atman.
När människan dör, skiljs beståndsdelarna åt.
Någon personlighetskärna som överlever döden finns inte.
Detta förklarar anatta-lärans namn: an-atta betyder "icke-själv".
Jag upplevelsen beror på samspelet melan alla fem beståndsdelara, och när de upphör, upphör
också jagupplevelsen.
Anattaläran gäller även för världen omkring oss.
Precis som människan är den uppbyggd av olika beståndsdelar, som kombineras och skiljs åt i
ständig föränderliga mönster.
Färger och former möts och bildar gröna löv.
Snart nog ändras färgen, och löven blir röda och gula. Formen ändras
och löven ruttnar bort
Inte heller i eller bakom världen finns det någon andlig verklighet, någon brahman, som består.
M.arit Nygårds 8
[email protected]
Karma inom hinduismen och buddhismen (Theravadabuddhismen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Karma inom hinduismen och buddhismen
Ordet karma har inom hinduismen betydelsen gärning
Inom buddhismen menas det, de konsekvenser som en gärning får - goda eller onda
Det finns ingen odödlig ande som återföds i en ny kropp, som hinduer tror
Mina gärningar kan inte göras ogjorda
– min karma finns kvar och tvingar en ny varelse att födas
– den nya varelsen får ta konsekvenserna av mina gärningar, allt jag tänkt, sagt och gjort
jag påverkar dess liv genom den den karma jag lämnar efer mig
– är min karma god föds den till en bättre tilvaro
– är min karma ond föds den till en sämre tillvaro
Även god karma bidrar alltså till att kretsloppet av jordiska liv, samsara, fortsätter
därmed fortsätter också lidandet.
Men det finns en väg ut ur detta onda kretslopp. Handlingar som jag utför utan själviska
motiv, av omtanke om andra, skapar ingen karma. Det är som om de inte var utförda, de får
inga konsekvenser.
För att på sikt få slut på lidandet bör jag alltså handla osjälviskt och kärleksfullt.
Hur den ska tillämpas framgår av steg 2-6 på den åttafaldiga vägen.
Marit Nygårds [email protected]
9
Regler
De buddhister som inte lever i klostret har bara 5 regler att följa:
1. Inte bruka våld,
2. inte stjäla,
3. inte vara otrogen,
4. inte använda droger eller andra berusningsmedel och
5. inte ljuga.
De bör dessutom vara frikostiga mot nunnor och munkar.
Nunnor och munkar måste däremot följa alla buddhismens 227 klosterregler
så som de författades av
De får inte:
1. äta efter middagstid,
2. ägna sig åt musik, dans eller andra världsliga nöjen,
3. pryda sig,
4. sova i en bred säng och
5. ta emot guld silver eller annat av värde.
De enda ägodelar de får ha är:
1. två orangefärgade livklädnader,
2. en nål och ett bälte av tyg,
Munkar vid en bröllopceremoni i
Thailand
3. en matskål,
4. en rakkniv och
5. en vattensil (för att inte råka dricka en mygga, och bryta mot budet att inte döda).
Den här artikeln är hämtad från
Marit Nygårds [email protected]
Bildkälla: se anteckningar!
10
Åttafaldiga vägen
1. Rätt insikt: att förstå den buddhistiska läran
2. Rätt tanke eller förståelse: att vara fri från
begär och lust
3. Rätt tal: att inte tala illa om andra, sprida
lögner eller använda hårda ord
4. Rätt handlande: att inte döda, mörda eller
stjäla, exempelvis
5. Rätt yrke eller livsuppehälle: att inte arbeta
med något som skadar andra
6. Rätt strävan: att alltid försöka göra vad som är
rätt och bekämpa det onda
7. Rätt medvetenhet: att konstant vara fokuserad
och medveten om sina känslor och tankar
8. Rätt koncentration: att meditera på ett riktigt
sätt, enligt Buddhas instruktioner d.v.s.
Marit Nygårds [email protected]
11
http://www.buddhanet.net/e-learning/history/images/theravada-map.gif
Marit Nygårds [email protected]
12
http://www.buddhanet.net/e-learning/history/maha_map.htm
Marit Nygårds [email protected]
13
Mahayana
den stora farkosten/vagnen, nordbuddhism
•Kina, Korea, Japan och Vietnam Tibet,
Nepal, Indien, Mongoliet och Sibirien
•Alla får frälsning
•Ofta uppblandad med gammal folktro
och mytologi
•Buddha Gud
•Astrologi – andetro
•Hjälp med frälsning av Boddhisattwor
•Himmelskt paradis
•En Mahayanamunk kan man känna igen
genom deras röda dräkter
•Mer uppblandad av andra läror
Marit Nygårds [email protected]
14
Theravada
- De äldstes lära
Benämns även som hinayana ”den mindervärdiga farkosten” , vilket inte anhängarna använder.
Begreppet hinayana använder mahayna-anhängare i nedsättande betydelse. Hina = mindre, sämre
•
Burma (Myanmar), Thailand, Laos, Kambodja och Sri
Lanka.
•
Gula dräkter
•
Fåtal kan nå nirvana (munk eller nunna)
•
Följa den åttafaldiga vägen
– regler som är uppsatta för munkar och nunnor.
•
•
•
•
•
Dyrkar inga gudar – Buddha endast vördas
OBS! Lekmännen d v s vanligamänniskor (ej munkar och
nunnor) betraktar ofta Buddha som Gud och offrar och
ber till honom
Finns ingen hjälp från någon högre kraft
Ingen frälsare
Vägen till befrielsen och utslocknandet bygger helt på
egen kraft
Marit Nygårds [email protected]
15
Vajrayana
Diamantfarkosten , buddhistisk tantrism, lamaism
•
•
•
•
•
Tibet, Nepal, Bhutan och Mongoliet
Ofta uppbl andad med gammal folktro
Männsikorna och framför allt munkar och nunnor kan
påverka gudarna och utverka deras nåd genom magiska
riter och formler.
Lamaismen en gren av vajrayana
gudaväsen och bodhisattvas
Marit Nygårds [email protected]
16
Jämförelse – de två största riktningarna inom buddhismen
Theravada
Mahayana
Olika namn
Sydbuddhism, de äldstas lära, den lilla
vagnen, Hinayana
Nordbuddhism, stora
farkosten/vagnen
Geografisk utbredning
Burma, Thailand, Laos, Kambodja och
Sri Lanka (Karta)
Kina, Japan, Korea och Vietnam
(Karta)
Gudstankar/Gudssyn
En enda Buddha (Tror inte på Buddha
som gud)
Flera Buddhor (tror på många olika
gudar)
Frälsning
Frälser sig själv
Endast munkar och nunnor kan få
frälsning och uppnå Nirvana.
Vajrayana
Alla människor kan få frälsning och
uppnå Nirvana.
Får hjälp av
boddhisattwor – frälsargestalter
Slutmål - Nirvana
Ett tomt ingenting
Paradisk tillvaro, jmf kristendomen och
islam vad beträffar himmel och helvete
Övriga karakteristiska drag
Mer konservativ . Buddhas rena lära
Uppstod några hundra år efter
Buddhas tid. Anpassade sig till olika
kulturer och folkslag. Uppblandad med
andra trosföreställningar
Marit Nygårds [email protected]
17
Jämförelse Hinduism/Buddhism (OBS! Theravadbuddhismen)
Begrepp
Hindism
Buddhism (theravada)
Samsara (Likhet)
Det eviga tröstlösa kretsloppet
Det eviga tröstlösa kretsloppet
Karma (Likhet)
Karma driver fram nya återfödelser
Karma driver fram nya återfödelser
Brahman/Nirvarna
Brahman – dit varje hindu vill nå.
Världssjälen/Gud/Den stora passionen
Nirvana – ett tomt ingenting
Kast
Mer eller mindre strikt kastväsen,
karman bestämmer var du hamnar i
hierarkin
Accepterar inte kastväsendet
Atman/An-atman
Atman/jaget, själen
Den individuella själen, som vandrar runt
i samsara och reinkarnerar sig i olika
kroppar (råtta, skorpion, apa, ko,
människa). Varje atman återföds
beroende på vilken karma atman har
samlat på sig under otaliga återfödelser
(reinkarnationer).
An-atman/icke-jaget , icke-själen (Anattaläran)
Här finns ju inget/ingen jag/själ. Vad är det då som
vandrar runt i samsara? Nå’t måste det vara eftersom
buddhister också tror på samsara och otaliga
återfödelser(reinkarnationer). Alla handlingar får
konsekvenser. Dessa konsekvenser generar ny karma och
följdaktligen driver karman fram nya återfödelser.
Oförgänglig,
oförstörbar/evig
Hinduismen kan karakteriseras av
begreppet oförgänglighet då det är en
individuell själ, som tänks följa med i
varje inkarnation. Denna ofögängliga själ
strävar efter att uppgå i Brahman.
Här är begreppet förgänglighet ett grundbegrepp. Allt är
förgängligt, finns ingenting bestående.
Jmfr symboliken med en sönderplockad vagn eller en
upplöst/död människokropp. När kroppen upplöses finns
ingen/inget själ/jag.
Förgänglig,
upplöst/förstörd/inte evig
Marit Nygårds [email protected]
18
Buddhism utbredning - karta
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Buddhist_distribution.png
Hämtad: 2012-02-26
Marit Nygårds [email protected]
19

similar documents