Komunikácia

Report
Maroš Tenkel
2013/ 2014
Pojem komunikácia
• Je definovaná ako kontakt medzi ľuďmi, obsahom
ktorého je výmena oznámení (vo forme informácie,
znamenia alebo signálu).
Druhy komunikácie
• Verbálna – realizuje sa pomocou jazykových
prostriedkov, patrí sem:
- ústna (monológ, dialóg, diskusia, polemika),
- písomná,
- počúvanie, načúvanie.
• Neverbálna – realizuje sa pomocou mimo jazykových
prostriedkov, patrí sem:
- mimika,
- gestikulácia,
- Haptika – komunikácia hmatom,
- Posturika – postoj a konfigurácia tela,
- Kinezika – pohyb a držanie tela,
- Proxemika – osobná zóna,
- Paralingvistika – fonetické zvuky v akustickej reči.
Rozdelenie komunikácie
• Priama komunikácia – obaja účastníci sú v priamom
kontakte, funguje spätná väzba,
• Nepriama komunikácia – účastníci nie sú v tej istej
chvíli na tom istom mieste, dorozumievajú sa
sprostredkovane,
• Bežná komunikácia – odohráva sa v súkromnej sfére,
využívanie slangových výrazov, nespisovné slová...,
• Oficiálna komunikácia – realizuje sa vo verejnej sfére,
štátna správa, administratíva..., využíva spisovný
jazyk, odborné názvy...
Princípy komunikácie
• Princíp zrozumiteľnosti,
• Pravdivosť,
• Jednoznačnosť,
• Odstraňovanie nejasnosti,
• Sledovanie spätnej väzby a reakcia na ňu,
• Ovládanie problematiky,
• Zreteľne uvažovať a triediť informácie.
Komunikačný reťazec
Odosielateľ (komunikant 1, autor) – vytvára informáciu,
ktorú chce odoslať inému účastníkovi komunikácie, je
ovplyvnený biologickými faktormi, vzdelaním,
prostredím...
-kóduje informáciu – spracúva ju pomocou
jazykových prostriedkov,
- musí mať zámer.
Príjimateľ (komunikant 2, adresát) – príma text, ale
musí poznať rovnaký kód, dekóduje informáciu
a spracúva ju svojím vedomím na ďalšie využitie, dáva
spätnú väzbu odosielateľovi.
Kódovanie – pomocou vedomia meníme obsah
informácií do jazykovej podoby.
Kanál (médium) – časť komunikácie v ktorej sa
prekonáva vzdialenosť medzi účastníkmi
komunikácie, napr. vzduch.
Komunikačná situácia – súhrn sociálnych a
technických podmienok v ktorých v ktorých sa
komunikačná udalosť koná.

similar documents