Fysik -Tryck

Report
-Tryck
Tryck påverkar ämnen olika beroende på
om de är i fast, flytande eller i gasform.
Ex) Vi placerar en vikt med
tyngden 10 N på ett bord. Bordet
påverkas alltså av kraften 10 N.
Men eftersom kraften är fördelad
på en yta lika stor som viktens
bottenarea. Om vi antar att
bottenarean är 5cm2, d.v.s. att
varje kvadratcentimeter påverkas
av kraften 10/5=2 N. alltså är
trycket på bordskivan 2 N/cm2.
Tryck= kraft/area
Om man använder N/m2 så kan man även använda enheten pascal.
Ett papper som ligger på ett bord påverkar med trycket på ungefär en pascal.
Tryck betecknas med bokstaven p, men eftersom 1p ger så lite tryck, så
används kilopascal (kPa) eller hektopascal (hPa).
När bottenarean på en tyngd minskar, så ökar trycket på det området trycket
vilar på. Det utnyttjar vi i t.ex. spikar, knivar och yxor. De har en liten
bottenarea för att lättare kunna tränga in i olika material.
När bottenarean på en tyngd
ökar, så fördelas tyngden på en
större yta, och trycket minskar.
Vi utnyttjar den kunskapen i t.ex.
skidor och snöskor. En annan gång
det kan vara viktigt att veta är när
man befinner sig på is.
Skridskons smala undersida gör att
hela din vikt vilar på en liten yta. Om
isen brister, så är det bäst att lägga sig
ner och åla sig fram tills man når en
säkrare plats.
När man dycker ett par meter i vatten
får man ont i öronen p.g.a tryck i
trumhinnan
Att det finns tryck beror på vattnets
tyngd. Ju djupare man kommer, desto
mer vatten har man ovanför sig
Trycket ökar ju djupare vattnet man
kommer
Trycket är större i en vätska med hög
densitet t.ex saltvatten än i en vätska
med låg densitet
Alltså man utsätts i högre tryck i
saltvatten än i sötvatten.
Trycket är lika stort i alla riktningar
Om kroppen befinner sig i 10m djup hav
utsätta kroppen för 10 N/cm2
Det är lika stort tryck som om varje cm2 i
kroppen utsätts för 1 kg
Flyta eller sjunka
- densiteten avgör
-Flyta
Om man badar i saltvatten i hav flyter man mycket bättre än i sötvatten i
sjön, detta eftersom saltvattnet har högre densitet än sötvatten och desto
högre densitet en vätska har desto större är lyftkraften
Ett föremål som t.ex sten lyfts betydligt lättare i vatten än i luft. Vi säger
att stenen påverkas av en lyftkraft från vattnet
Alla vätskor har en viss lyftkraft
-Sjunka
-När ett föremål flyter på vatten så är lyftkraften lika stor som föremålets
tyngd, endast den ämnen som har högre densitet än vatten sjunker
-När ett föremål sjunker i vattnet så är lyftkraften i vattnet lägre än
föremålets tyngd
- Det är densiteten som avgör om ett föremål sjunker eller flyter i vätska
- En träplanka flyter i vatten. Eftersom trä har lägre densitet än vatten
- En tegelsten sjunker, eftersom tegelstenen har högre densitet än vatten
- Ett ämne flyter på en vätska om ämnets densitet är lägre än vätskans
Vad är kommunicerande kärl?...
- Med kommunicerande kärl menas med två eller flera kärl som
står i förbindelse med varandra. Vätskenivån ställer alltid in sig
på samma höjd i kärl som står i förbindelse med varandra
- Den egenskapen
utnyttjas bl.a för att få
fram vatten till bostäder
och andra byggnader
Enkel förklaring…
- Kommunicerande kärl fungerar som en genomskinlig slang. Om man
fyller vatten i den samtidigt somman håller slangens ändar uppåt och
nedåt, kommer de två vatten ytorna i slangen att hamna på samma
nivå. Det spelar ingen roll om man håller den ena ändan högre än den
andra
Vattentornet…
- Det fungerar genom att ställa en hög höjdtorn fyllt med stora
mängder vatten, så skapas tryck i alla vattenledningsrör
- Eftersom vattentornets nivårör ligger högre än husens,
uppkommer trycket eftersom vattnet i alla rör strävar efter att nå
samma höga nivå som vattentornets
- Byggnader som har högre nivå än vattentornet, används pumpar
som förstärker vattnettrycket från tronet
Lufttryck
Jordens lufthölje, atmosfären, trycker på jordytan p.g.a. sin
tyngd. Det kallas luftryck.
Lufttryck mäts med hektopascal (hPa) eller ibland millibar
(mbar). Båda betyder samma sak, men mbar är en äldre enhet
som ofta används i t.ex. sommarstugor. Man kan ibland stöta på
millimeter kvicksilver (mm Hg).
Lufttryck varierar från plats till
plats och ändras från dag till dag.
Ju högre upp i atmosfären man
kommer desto lägre lufttryck är det.
Hur kan man flyga?
- Den första kontrollerade flygningen
gjordes år 1903 av Orville Wright.
- Skillnaden mellan lufttrycket på vingens undersida och översida gör att
planet kan flyga. Vingarna är formade så att luften rör sig snabbare på
undersidan, vilket gör att trycket sjunker på ovansidan.
- När trycket på undersidan blir mer är ovansidan så lyfter planet.
- Ju snabbare luften rör sig under vingen, desto lägre blir ovansidans
lufttryck och lyftkraften ökar.
- Planets vingar pressar luft snett neråt bakom sig, vilket ökar lyfttrycket
under vingen

similar documents