MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Report
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT
Strateške usmeritve na področju izobraževanj in
usposabljanj odraslih za potrebe kmetijstva ter pomen
Kmetijsko gozdarske zbornice pri oblikovanju
potrebnih vsebin
Boštjan Zgonc
Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje
odraslih
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT
Poklicno in strokovno izobraževanje
Temeljna načela:
• Socialno partnerstvo
• Povezovanje izobraževanja in dela
• Kompetenčna paradigma
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT
Sistemsko okolje
Zakonodaja: Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
•
Zakon o višjem strokovnem izobraževanju
•
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
•
Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah
Organiziranost:
• Center RS za poklicno izobraževanje
• Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT
Reformiranje poklicnega in
strokovnega izobraževanja
•
•
•
•
•
Bela knjiga 1996
Šolska zakonodaja 1996, 2004,2006
Izhodišča za pripravo programov 2001
Projekti PHARE MOCCA (strategije, memorandum o
nadaljnjem razvoju poklicnega izobraževanja, inovativnost, )
Projekti ESS (programska prenova, uvajanje novih
programov)
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT
Bela knjiga 2011
Analiza stanja:
• Vzgornik (vsi želijo napredovati po vertikali)
• Upadanje triletnega poklicnega izobraževanja (pod 18%
deleža generacije, ki konča OŠ, 40% generacije v gimnazije,
42% v srednje strokovne šole)
• Problematičnost modela 3+2
• Premalo praktičnega pouka, še zlasti premalo usposabljanja
z delom
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT
Uvedena programska podoba
•
•
•
Imamo preveliko število izobraževalnih programov (čeprav se je s
programsko prenovo v letih 2008 število programov zmanjšalo)
V programih je premalo časa namenjenega praktičnemu usposabljanju
(premo uveljavljena kompetenčna paradigma)
Neuravnoteženost poklicnih standardov (tehnik
energetike/zobotrebničar)
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT
Smeri razvoja
•
•
•
•
Spremeniti izhodišča za pripravo izobraževalnih programov
Pripraviti novo generacijo izobraževalnih programov (več
praktičnega izobraževanja, manj programov po principu en
program za več poklicnih standardov
Uveljaviti vseživljenjsko učenje (specializacije oziroma
programi za izpopolnjevanje)
Še bolj povezati izobraževanje in delo
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT
Izobraževanje na področju
biotehnologije /kmetijstvo
• Konzorcij kmetijskih šol/priprava strategije
razvoja
• Projekti ESS
• Kmetijsko izobraževanje deli usodo
celotnega podsistema
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT
Izzivi
•
•
•
•
Partnersko sodelovanje pri pripravi in reviziji poklicnih
standardov (KGZ, druge organizacije kmetovalcev,
povezovanje z živilstvom.
Uveljavitev principa vseživljenjskega učenja (programi za
izpopolnjevanje/specializacije)
Povezovanje sistema NPK in poklicnega izobraževanja
Skrb za kvaliteto
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT
Poklicno in strokovno izobraževanje
v novi finančni perspektivi
•
•
•
•
Vseživljenjsko učenje
Poklicne kompetence – zaposljivost
Tesnejše povezovanje izobraževanja in dela – vajeništvo?
Manj izobraženi (mladi in starejši, informacijska pismenost,
ključne kompetence).
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT
Izzivi za KGZ
•
-
Sodelovanje pri določanju poklicnih standardov, ki so
podlaga za:
Pripravo izobraževalnih programov
Pripravo katalogov znanj za nacionalne poklicne kvalifikacije
Pripravo programov izpopolnjevanja oziroma specializacije
Izvajanje praktičnega usposabljanja (mojstrske kmetije)
Sodelovanje s šolami

similar documents