Energieffektivisering inom sjöfarten

Report
Hannes Johnson, doktorand
Maritime Environment, Chalmers
Sjöfartens utsläpp av CO2 och
omvärldens förväntningar
EU: 20% 2020
EU: 40-50%
2050
Forskningsfrågor
•
•
•
•
Dagens globaliserade värld är beroende av effektiv tillförlitlig
sjöfart. Samtidigt står sjöfarten för över 3% av världens
koldioxidutsläpp, vilket förväntas öka dramatiskt (exponentiellt)
allt eftersom världsekonomin förväntas växa (exponentiellt).
Kan vi öka energieffektiviteten inom sjöfarten snabbare än vad
samhällets behov av handel ökar? Vilka kostnader är i såfall
involverade?
Vi forskar kring varför rederier inte är tillräckligt bra på
energieffektivisering idag, och hur de kan bli bättre.
– Samarbetesprojekt tillsammans med Det Norske Veritas
kring implementering av energiledningssystem (ISO 50001
och SEEMP) inom Transatlantic och Laurin Maritime.
Även forskning kring avancerade fartygskoncept (t ex
luftsmörjda skrov), optimering av energisystem ombord, och
”eco-driving”.
Möjligheter och kostnader
•
•
•
IMO 2nd GHG report (Buhaug et al, 2009)
– 25-75% CO2 effektivisering möjlig, varav merparten p g a
energieffektivisering
Future cost scenarios for reduction of ship CO2 emissions (Eide
et al, 2011)
– Uteslutande energieffektivisering
– 33% minskning från baseline vid 2020, noll marginalkostnad
– 47% minskning från baseline vid 2030, 100 USD/ton CO2
Enorm potential finns i åtgärder med till synes stora
negativa kostnader!
Möjligheter och kostnader
Fordonsutveckling...
•
•
•
•
Fordon och flygplan utvecklas och
tillverkas av stora globala leverantörer
Utvecklingskostnaden fördelas på en
lång serie leveranser.
Leverantörerna tar ett livscykelansvar
för fordonets funktion.
Transportföretagen lägger därför inga
egna resurser på utveckling av
fordonssystem
(Klippt ur presentation av Bengt-Olof Petersen, Laurin Maritime)
... kontra fartygsutveckling
(problem 1)
•
•
•
•
•
•
Fartyg byggs i små serier av en
fragmenterad varvsindustri
Varje fartyg byggs på beställning
Utvecklingskostnaden per fartyg är
liten
Varvens konkurrensförmåga
baseras på kapacitet och
leveransförmåga
Varvet tar inget livscykelansvar för
fartygets funktion.
Rederier som önskar vara
innovativa måste således själva
eller via nätverk utveckla
kompetens och förmåga att driva
teknikutveckling i en beställarroll
Institutionella barriärer
(problem 2)
•
Fartygsägandet i en del sektorer (tank & bulk) sedan länge
separerad från fartygsdrift, bemanning och operation.
Ägare
Fartygsoperation
Lastägare
Bemanning och drift
Hamn
•
•
Fartygsägandet ofta spekulativt!
Principal-agent relationer, ”split-incentives”
– ”Det är ju ändå min kund som betalar bunker”
Organisationella barriärer
(problem 3)
•
•
•
Energieffektivisering: ett stort spektrum av åtgärder!
– från operationella åtgärder som fartminskningar,
– till systematisk mätning och uppföljning av skrov/propeller
kondition,
– till frekvensregleringar av sjövattenpumpar,
– till miljardupphandlingar av nya fartyg,
– till bättre kommunikation med hamnar och lastägare, osv.
Ur ett ledningsperspektiv: Hur internt kostnadseffektivt prioritera och
koordinera åtgärder? Svårt även i ett helintegrerat rederi! Omöjligt i ett
rent operativt?
Modellen med best practice (ISO) löser många problem.
– Systematiserar arbete, fokus på att mäta och följa upp besparingar
– ”Tvingar ihop” olika delar av organisationer
– För upp kunskap till ledningen
– Krav vid upphandling
Hannes Johnson
[email protected]
+46 31 772 34 77

similar documents