Slide 1 - Asrama JPN Johor

Report
1. PERANAN DAN FUNGSI PIHAK PENGURUSAN
SEKOLAH BERASRAMA
1.1 Seminar Kepimpinan Pentadbir Sekolah
- KPI 100% pentadbir sekolah berasrama menerima
pendedahan kemahiran kepimpinan
- Outcome Gaya kepimpinan dan pengurusan yang
lebih berkesan berkaitan pengurusan asrama harian
1.2 Penyediaan Kertas Konsep “ Semua Guru
Adalah Warden “
- KPI - Kertas Konsep diterima
- Outcome - Pengurangan beban tugas warden dan
pengagihan kerja meningkatkan prestasi murid
asrama
2. PEMANTAPAN PERANAN, KEBAJIKAN DAN
PENGURUSAN WARDEN
2.1 Penyediaan Keretas Cadangan
mewujudkan Jawatankuasa Warden
- KPI - Kertas cadangan diterima dan diperakukan
oleh Mesy. Pengurusan BPSH untuk dilaksanakan
- Outcome - Peranan warden dapat dipertingkatkan
2.2 Penyediaan Instrumen Pemantauan Tugas
Warden
- KPI - Instrumen telah siap menjelang 2012
- Outcome - Peningkatan kualiti pelaksanaan tugas
oleh warden
2. PEMANTAPAN PERANAN, KEBAJIKAN DAN
PENGURUSAN WARDEN
2.3 Seminar Warden peringkat Kebangsaan
- KPI - 1050 orang warden menyertai seminar
menjelang 2014
- Outcome - Peningkatan ilmu dalam kalangan
warden
2.4 Jurulatih Utama (JU) Warden peringkat
daerah, negeri & kebangsaan
- KPI - 28 JU Keb. Dan 56 JU Negeri 520 JU Daerah
telah dilantik dan diberi latihan menjelang 2012
- Outcome - Peningkatan dalam pengurusan aktiviti
dan program murid asrama
2. PEMANTAPAN PERANAN, KEBAJIKAN DAN
PENGURUSAN WARDEN
2.5 Kajian Isu Semasa berkaitan warden
- KPI - Kertas cadangan diterima dan diperakui
oleh BPSM menjelang 2012
- Kebajikan warden dapat dipertingkatkan
2.6 Kursus asas kepada warden yang baru
dilantik
- KPI - 100% warden yang baru dilantik menyertai
Kursus Warden
- Outcome - Pengurusan murid asrama dapat
diurus dengan berkesan
2. PEMANTAPAN PERANAN, KEBAJIKAN DAN
PENGURUSAN WARDEN
2.7 Pemantauan Tugas Warden
- KPI - 100% warden telah dipantau sekurangkurangnya sekali setahun
- Outcome - Peningkatan kualiti pelaksanaan
tugas warden.
3. PEMANTAUAN BANTUAN MAKANA N
ASRAMA ( BMA )
3.1 Penyediaan Prosedur dan Instrumen
Pemantauan Bantuan Makan Asrama
- KPI - Prosedur dan Instrumen diterima dan
diperakukan untuk pelaksanaan menjelang 2012
- Outcome - Pengurusan dan Pentadbiran asrama
dapat dipertingkatkan
3.2 Pemantauan Bantuan Makanan Asrama
- KPI - 100% Kontrak Dewan Makan Asrama telah
dipantau sekurang-kurangnya 2 kali setahun
- Outcome - Pengurusan dan Pentadbiran dewan
makan asrama dapat dipertingkatkan
4. PEMANTAUAN BERSEPADU ASRAMA DAN
JPN
4.1 Penyediaan Prosedur dan Instrumen
Pemantauan Bersepadu Asrama
- KPI - Prosedur dan Instrumen diterima dan
diperakukan untuk pelaksanaan menjelang 2012
- Outcome - Pengurusan dan Pentadbiran asrama
dapat dipertingkatkan
4.2 Pemantauan Bersepadu Asrama
- KPI - 100% asrama telah dipantau sekurangkurangnya 2 kali setahun
- Outcome - Pengurusan dan Pentadbiran asrama
dapat dipertingkatkan
4. PEMANTAUAN BERSEPADU ASRAMA DAN
JPN
4.3 Pemantauan Unit Asrama Jabatan Pelajaran
Negeri (JPN)
- KPI - 100% Unit Asrama JPN dipantau sekurangkurangnya sekali setahun
- Outcome - Pengurusan dan Pentadbiran Unit
Asrama dipertingkatkan
5. MENAIKTARAF DAN PEMANTAPAN PENGURUSAN
SISTEM MAKLUMAT ASRAMA (SMA)
5.1 Naik taraf Sistem Maklumat Asrama secara
“On-Line”
- KPI - Sistem maklumat Asrama (SMA “On-Line”)
telah dilaksanakan menjelang 2013
- Outcome - Pentadbiran dan Pengurusan
Maklumat asrama di sekolah, PPD, JPN dan KPM
dapat dipertingkatkan
5.2 Penghantaran SMA ke KPM
- KPI - 100% asrama telah menghantar SMA ke
KPM 3 kali setahun
- Outcome - Pengoperasian asrama dapat
dipertingkatkan
5. MENAIKTARAF DAN PEMANTAPAN PENGURUSAN
SISTEM MAKLUMAT ASRAMA (SMA)
5.3 Latihan kepada Penyelia Asrama yang
mengemaskini SMA
- KPI - 100% Penyelia Asrama telah menyertai latihan
mengemaskini SMA
- Outcome - Pentadbiran di asrama dapat
dipertingkatkan.
6. PENGURUSAN LATIHAN PERSONEL
6.1 Penyediaan Modul Kursus Latihan Untuk
(Warden, Penyelia Asrama dan Pembantu
Pengurusan Murid)
- KPI - Modul Kursus siap dan diperakukan untuk
dilaksanakan menjelang 2012
- Outcome - Kemahiran mengurus dalam kalangan
personel asrama dapat dipertingkatkan
6. PENGURUSAN LATIHAN PERSONEL
6.2 Kursus Peningkatan Profesionalisme kepada
Warden, Penyelia Asrama dan Pembantu
Pengurusan Murid
- KPI - 100% warden penyelia dan Pembantu
Pengurusan Murid menyertai Kursus
- Outcome - Peningkatan dalam aspek pengurusan
asrama secara menyeluruh

similar documents