Vem ska jag tro på? - Nacka Enskilda Gymnasium

Report
 Problemet:
• Hur vet vi egentligen det vi tror vi vet?
• Hur bedömer man sanningshalten i
informationen man möter?
• Vilka skäl har man att säga att saker och ting
förhåller sig på det ena eller det andra sättet?
 Källkritik = en samling metodregler för att ta
reda på vad som är sant (eller åtminstone mest
sannolikt)

Skriftliga källor:
• Böcker, tidningar, tidskrifter, brev, anteckningar,
dagböcker, lagar m m.

Muntliga källor:
• Intervjuer

Primär källa:
• Dokument, krönikor, dagböcker, memoarer, filmer,
ljudband m m som har något att berätta om det i historien
man vill studera

Sekundär källa:
• Bearbetningar av primära källor, t.ex. tidigare forskning,
artiklar, litteratur
1.
2.
3.
4.
Äkthet – källa ska vara det den utger sig för att
vara.
Tidssamband – ju längre tid emellan själva
händelsen och källan desto större skäl att tvivla.
Beroende – källan ska stå för sig själv och inte
vara en avskrift eller referat av en annan källa.
Tendensfrihet – man ska inte ha anledning till att
misstänka att källan avspeglar någons privata,
ekonomiska, politiska intressen för att förvränga
verkligheten.
 Rena
förfalskningar
 ”Frissering” av sanningen
 Gränserna mellan äkta och falsk kan
ibland vara svår att dra…
 Exempel:
• Massakern i Timisoara 1989
• Kuvöserna i Kuwait 1990
En källa är mer trovärdig ju mer samtida den är p g
a t ex glömska och ”frissering”
 Dagböcker brukar anses vara bra källor – nära i
tid!
 Memoarer brukar anses vara dåliga eftersom
personen har haft lång tid på sig att ”omforma” sin
historia.
 Exempel:

• Har journalisten skrivit ner sin artikel från minnet eller
har han vid intervjun använt sig av en bandspelare?

Har uppgiften gått genom flera led?
• Rykte, t ex viskleken
• Tolk. Har tolken missförstått frågan? Har intervjupersonen
missförstått frågan? Svaret? Kan vi lita på att tolken
översätter rätt?

Under vilka omständigheter har uppgiften
framkommit?
•
•
•
•
Gruppintervju och påverkan
Påverkad av bilder
Rädsla eller tvång
Beroende av att säga det som förväntas av en
 Har
källan eget intresse av att säga detta?
Ställ frågan ”Vad tjänar X på att säga det
han/hon/det säger?”
 Exempel:
• Propaganda
• Lögner i kris
• Halvsanningar – man väljer just den fakta som
ska komma fram, t ex statistik
• Att lura sig själv
 De
flesta källor har någon form av
tendens, det måste vi räkna med!
 Därför – Försök att se vilken riktning
tendensen går åt.
 Regel: Om två källor med motsatt
tendens säger samma gör detta källan
mer trovärdig.
Problemet med internet är att det finns så mycket
information som dessutom sprids mycket fort…
 Tips på pålitliga hemsidor:

• Officiella hemsidor från pålitliga organisationer.
• Gå inte på vad en ”expert” säger/skriver (vem som helst
kan vara expert…), leta efter auktoriteter som går att
kontrollera, t ex doktor, professor.
• Sök efter sidor som uppdateras ofta så att informationen
du får inte är ”gammal”.
• Kontrollera informationens beroende genom att kopiera ett textstycke och
•
•
•
•
•
•
•
•
klistra in det i en sökmotor (www.google.se). Dyker samma text upp på
andra hemsidor?
Kontrollera toppdomänen:
”.gov” innebär att det är en amerikansk
myndighet
”.edu” innebär att hemsidan är från ett svenskt universitet.
”.mil” hör till den svenska krigsmakten.
”.org” betyder att informationen kommer från en ideell organisation.
”.se”, ”.no”, ”.dk” innebär att siten är svensk, norsk eller dansk.
”.com”, ”.net” och ”.info” innebär att siten kan vara precis vad som helst.
Ser adressen ut som ett användarkonto? Seriösa siter har oftast ”rena”
adresser.
Tänk på att t ex Wikipedia kan innehålla både felaktiga och vinklade
artiklar efter som vem som helst kan regigera.

Stern – tyskt magasin,
årgång 1983

similar documents