Srf + SSR 10 dec2013

Report
Våra krav
Riksdagen måste förtydliga
- att gravt synskadade och dövblinda ingår i LSS-lagens personkrets!
- att insatserna ledsagning och personlig assistans har olika syften!
- behörighetskrav och beslutsmandat för LSS-handläggare och chefer!
Socialutskottet 2013-12-10
LSS-handläggarna menar att lagen inte tillämpas
såsom det var tänkt
• 67 % svarar nej på frågan om de upplever att deras kommun klarar
kvaliteten enligt lagens intentioner
• 50 % svarar nej på frågan om de upplever att deras kommun klarar
rättssäkerheten enligt lagens intentioner
• 48 % svarar att de mer än någon gång i veckan saknar utrymme att
arbeta på ett sätt som de själva tycker är professionellt
Några citat från LSS-handläggare
”Lagens intention är bra – verkligheten är dessvärre än
annan...”
”Även kommunerna har ju skärpt tillämpningen av lagen,
avseende alla insatser, på senare år. Detta är ju främst ett
resultat av förvaltningsdomstolarnas praxis gällande LSS,
där man inom flera insatser gjort snävare tolkningar av
lagens intentioner.”
”Efter att ha jobbat sedan 1995 med LSS (med några
avbrott) kan jag se att man kommer allt längre bort från
intentionerna och helhetssynen i lagen…”
Citat från LSS-handläggare
” … innebär en stor rättsosäkerhet att t ex personkretstillhörigheten
kan bedömas så olika (ffa personkrets 3) och /.../ förändras över tid. Det
har blivit mer restriktivt på senare år än förut.”
”… det är ett litet nålsöga i pk3 för att få rätt att söka insatser”
”Den stärker vissa gruppers möjlighet till goda levnadsvillkor men
lämnar andra grupper utanför.”
”Utvecklingen/rättspraxis gällande ledsagning är negativ.”
Rättsläget
• När LSS-lagen var ny fick gravt synskadade regelmässigt
ledsagarservice!
• Dom i regeringsrätten 1999, där en synskadad man i 80-årsålden inte
ansågs ha rätt till insatser enligt LSS, har i praktiken bildat prejudikat
• I dag är det praxis att för att ingå i LSS-kretsen ska man ha problem
med att sköta sin hygien, klä av och på sig etc
• I dag tenderar både domstolarna och kommuner att sammanblanda
rätten till personlig assistans och tillhörighet till personkretsen.
• Sedan 2010 nekas även dövblinda personer insatser enligt LSS
Några exempel
• TV 4 den 9 november 2013; ensamstående blind mamma mister sin
ledsagning för att hon flyttat till annan kommundel.
• X, som är blind sedan 11 års ålder, fick 1994 beviljat 75 timmars
ledsagning enligt LSS. X ansågs tillhöra personkrets 3 och
funktionsnedsättningen ansågs stor och varaktig. I maj 2013 meddelar
handläggaren att X inte längre tillhör personkrets 3.
• B, som är gravt synskadad sedan 1970-talet, nekades ledsagning enligt
LSS med hänvisning till att ”han sett dåligt tillräckligt länge för att ha
hunnit träna på sin synnedsättning…”.
Hög tid för förändring!
•
2013/14: So400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
•
2013/14: So284 av Agneta Luttropp och Mats Pertoft (MP)
•
2013/14: So215 av Christer Winbäck och Ulf Nilsson (FP)
•
2013/14: So218 av Kerstin Nilsson (S)
•
2013/14:So252 av Roland Utbult (KD)LSS
•
2013/14:So456 av Eva Olofsson m.fl. (V)
•
2013/14:So465 av Emma Carlsson Löfdahl (FP)
•
2013/14:So425 av Maria Stenberg och Hannah Bergstedt (S)
•
2013/14:So304 av Eva Lohman (M)
•
2013/14:So562 av Thomas Strand m.fl. (S)
En ungdomlig kvinna från Hökarängen,
vill så gärna va med uti svängen.
Men, ledsagarlös
hon var stackars tös.
Bäst att bli kvar här i sängen!

similar documents