3 สถิติผู้ป่วยอายุรกรรม 6.01 pptx 25 มกราคม 2556

Report
1.Stroke
2.Heart
3.DM+HT
4.COPD , Pneumonia
5.RF
6.CA+Hematology
2110
2127
2000 1891
1769
1647 1699 14671683
1500
1411
2500
1000
500
0
16231751
939 1098
873
897
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
2000
1901
1595
1500
1000
Readmit
951
500
0
3.34%
6.11%
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
4.65%
พ.ศ.2555
อัตรา Re-admit
7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
อัตรา Re-admit
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
250
200
238
(14%)
202
188
(10%)
(12%)
140
พ.ศ.
123(7%)
110(6%)
2553
102
(6%)
86
82
78
(8%)
69(6%)
62
(9%)
59 57(12%)
(5%)
39 (6%) (11%)
(5%)
150
100
50
0
Pneumonia
IHD
CVD
CHF
HIV
• 1.Disease Management
-ESRD ทีท
่ า CAPD
-Stroke
-STEMI
-Lymphoma , Leukemia
-TB,AIDS with ART
• 2.Hight Volume : DKA
• 3.Hight Risk : COPD

similar documents