Slide 1

Report
‫بيهوش ي در چشم‬
‫‪ -1‬اسکلرا‬
‫‪3‬الیه کره چشم { ‪uvea - 2‬‬
‫‪ -3‬ریتن‬
‫شریان چشم ‪ :‬شریان افتاملیک شاخه ای از ‪Internal carotid‬‬
‫سینوس کاورنوس‬
‫وریدهای افتاملیک فوقانی و تحتانی‬
‫اعصاب چشم ‪:‬‬
‫زوج‪ 2‬سیگنالهای شبکیه را به مغز می برد ‪.‬‬
‫‪ 6-4-3‬عضالت خارج چشم‬
‫حس و درد را عصب ‪ irigeminal‬به مغز می برد ‪.‬‬
‫شاخه ای از ) ‪maxillary ( n‬‬
‫پلک تحتانی‬
‫شاخه فرونتال عصب افتاملیک‬
‫پلک فوقانی‬
‫شاخه چشمی به کیسه اشکی ‪ ،‬کانتوس داخلی و گانگلیون سیلیاری‬
‫شاخه نازو سیلیاری‬
‫( عصب افتاملیک )‬
‫گانگلیون سیلیاری‬
‫رشته های پاراسمپاتیک از عصب اکولوموتور‬
‫حس قرینه ‪ ،‬عنبیه ‪،‬‬
‫چشم مژگانی‬
‫عضالت گشاد کننده عنبیه‬
‫رشته های سمپاتیک شبکه کاروتید‬
‫رفلکس اکولو کاردیاک‬
‫کشش عضالت خارج چشمی به خصوص رکتوس داخلی‬
‫گانگلیون سیلیاری‬
‫تحریک هر کدام از بخش های ارییت از جمله پریوست‬
‫هسته حس ی‬
‫قسمت افتاملیک عصب ‪trigeminal‬‬
‫برادیکاردی‬
‫وابران{‬
‫عصب واگ‬
‫قلب‬
‫بلوک ‪av‬‬
‫اکتوپی بطنی‬
‫آسیستول‬
‫هیپوکس ی‬
‫عوامل تشدید کننده‬
‫هیپر کاپنی‬
‫درمان‬
‫توقف عمل جراحی‬
‫بررس ی وضعیت تنفس‬
‫آتروپین‬
‫‪ = Map – iop‬فشار پر فیوژن‬
‫‪ -1 :iop‬مقدار زاللیه‬
‫‪ - 2‬حجم خون کوروئید‬
‫زاللیه ‪ 2/3 -1 :‬حجم جسم مژگانی ترشح می کند ‪.‬‬
‫‪1/3 -2‬از طریق عروق عنبیه‬
‫مقدار نرمال ‪10-20mhg‬‬
‫افزایش ‪ – 1 : iop‬اختالل دردرناژ زاللیه{ انسداد زاویه اتاق قدامی‬
‫اسکلروز شبکه ترابکوالر‬
‫‪ - 2‬حجم خون کوروئید ‪ -1 :‬هیپر کاپنی‬
‫‪ -3‬سرفه ‪ ،‬زور زدن ‪ ،‬استفراغ ‪ ،‬اینتو باسیون ‪ ،‬فشار خارجی بر چشم ‪.‬‬
‫کاهش ‪ – 1 : iop‬بیهوش ی عمیق با گاز یا نسدونال ‪ % 30 – 40‬آن را کاهش می دهد ‪.‬‬
‫داروها ‪:‬‬
‫استازوال مید ‪:‬‬
‫‪-1‬کربنیک آنهیدراز ‪inhibitor‬‬
‫‪-2‬کاهش افزایش مزمن ‪iop‬‬
‫‪ -3‬باعث دیورز قلیایی و کاهش پتاسیم‬
‫آتروپین ‪:‬‬
‫‪ -1‬تاکیکاردی‬
‫‪ -2‬پوست خشک‬
‫‪ -3‬تب و آژیتاسیون‬
‫درمان ‪ over dose‬آتروپین ‪ :‬فیزو ستگمین‬
‫اکوتیوفات ‪:‬‬
‫‪ -1‬آنتی کولین استراژ موضعی‬
‫‪ -2‬ایجاد میوز در گلوکوم‬
‫‪ -3‬در صورت دادن ساکس بعد از آن باعث طوالنی شدن فلج عضالنی می شود ‪.‬‬
‫‪ -4‬مهار متابولیسم یا ‪ local anesthetic‬استری بیمار را در معرض مسمومیت قرار می دهد ‪.‬‬
‫‪ -5‬بازگشت آنزیم به شرایط نرمال ممکن است ‪ 4-6‬هفته طول بکشد ‪.‬‬
‫مانیتول ‪ CHF -1 :‬در بیماران با کارکرد بطنی ضعیف‬
‫فینل افرین ‪ – 1‬آگونیست ‪ a‬آدرنرژیک‬
‫‪ - 2‬افزایش شدید فشار خون با محلول ‪%10‬‬
‫پیلوکارپین و استیل کولین ‪ – 1 :‬انقباض مردمک‬
‫‪ -2‬برادیکاردی و برونکواسپاسم‬
‫تیمولول ‪:‬‬
‫‪ -1‬بتابلوکر‬
‫‪ -2‬برادیکاردی و برونکو اسپاسم ‪ ،‬وخامت ‪CHF‬‬
‫‪ -3‬احتیاط در بیماران ‪COPD‬‬
‫تامسولوزین ‪:‬‬
‫‪a -1‬بلوکر اختصاص ی‬
‫‪ -2‬ایجاد مشکالت در جراحی کاتاراکت حتی بعد از قطع ‪ 7-28‬روزه‬
‫‪ : ECG‬درد سینه جدید ‪ ،‬تحمل ورزش پایین ‪ ،‬طپش قلب با برادیکاردی تاکیکاردی نتایج مهم ‪ :‬عالئم ایسکمی یا‬
‫آسیب قلبی آریتمی بدخیم ‪ ،‬بلوک کامل قلبی ‪.‬‬
‫الکترولیتهای سرم ‪ :‬استفراغ و اسهال شدید ‪ ،‬تغذیه بد ‪ ،‬عوض کردن دیورتیک یا آریتمی ‪ >120‬سدیم>‪150‬‬
‫‪ : B.U.N‬عالئم نارسایی کلیه ‪:‬‬
‫گلوکز سرم ‪ :‬پلی دیپس ی ‪ ،‬پلی اوری ‪484<GLU<46‬‬
‫‪Hb – Hct‬تاکیاردی – خستگی‬
‫فشار خون ‪ :‬یک مشکل شایع ‪ ،‬فشار خون درجه ‪ 3‬در این بیماران جراحی بعد از دو هفته‬
‫مالحظات اندوکرین ‪:‬‬
‫‪D .M‬‬
‫‪-1‬عمل در صبح زود انجام شود ‪.‬‬
‫‪-2‬استفاده از انسولین‬
‫‪-3‬قند خون ‪150 – 250‬‬
‫‪-4‬توجه به نوروپاتی‬
‫دریافت استروئید بطور مزمن ‪ ،‬استرس دوز در جراحی چشم الزم نیست ‪ .‬در صورت هیپوتنشن ‪ ،‬خستگی ‪ ،‬تهوع دوز اضافه می دهیم‬
‫آنتی کواگوالنت ‪:‬‬
‫ریسک ترومبوز‬
‫‪ -1‬اندیکاسیون درمان آنتی کواگوالنت ‪ ،‬بیماریهایی که ترومبو آمبولی شریانی می دهند مثل ‪ A.F‬یا بیماری ‪ -2‬دریچه ای قلب مشکالت‬
‫جدیشان بیشتر از ترومبوز وریدی است ‪.‬‬
‫عوامل خطرساز ترومبوآمبولی بخصوص وقتی که بیمار قبال یک اپیزود ترومبوآمبولی داشته است ‪.‬‬
‫ریسک عوارض خونریزی دهنده ‪:‬‬
‫‪ -1‬درجه ضد انعقاد‬
‫پتانسیل عمل جراحی برای ایجاد خونریزی بیشترین ‪ :‬جراحی اربیتال و جراحی پالستیک چشم‬
‫متوسط ‪ :‬ویتره رتینالی ‪ ،‬گلوکوما و پیوند قرنیه‬
‫کمترین ‪ :‬کاتاراکت‬
‫در کاتاراکت وارفارین قطع نمی شود ‪.‬‬
‫ریسک متوسط ‪ :‬قطع وارفارین ‪ 4‬روز قبل از عمل‬
‫ریسک باال ‪ :‬وارفارین به هپارین تبدیل می شود ‪.‬‬
‫تکنیکهای بیهوش ی ‪:‬‬
‫رژیونال ‪:‬‬
‫‪ -1‬بلوک عصب فاسیال و قتی بی حرکتی کامل پلک الزم است ‪ .‬بکار می رود ‪.‬‬
‫‪ -2‬رتروبولبار بلوک ‪ :‬آکنیزی و آنستزی عالی‬
‫اکیموز و پروپتوز و خونریزی رتوبولبر ‪IOP :‬مونیتور شود ‪.‬‬
‫‪ -3‬بلوک پری بولبار خلقی ‪ :‬زمان طوالنی شروع بی حرکتی کامل‬
‫سوراخ شدن کره چشم‬
‫بلوک ‪ subtenon‬بی دردی عالی‬
‫بیهوش عمومی ‪ ، N2O :‬در جراحی رتین که از گاز برای تامپونادرتین استفاده می شود ‪ .‬باید اجتناب کرد ‪ 15‬دقیقه‬
‫قبل و ‪ 7 -10‬روز بعد از کاربرد گاز‬

similar documents