และงานวิชาการรับใช้สังคม

Report
ระบบบริหารจัดการที่เอื้อให้
เกิดผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Outline

ความสาคัญของงานวิชาการรับใช้สงั คม
 University Community Engagement และงานวิชาการ
รับใช้สงั คม
 กลไกสนับสนุ นการทางานวิชาการรับใช้สง
ั คม
 ตัวอย่างผลงานวิชาการรับใช้สง
ั คม
 ข้อเสนอแนะ
ความสาคัญ- วิสยั ทัศน์ระยะยาว
เป็ นเลิศสู่สากล
เป็ นหลักในถิ่น
เป็ นแหล่งเรียนรู ้
เป็ นองค์การธรรมรัฐ

หนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ ปั จจุบนั - พ.ศ.2560
คือ“การวิจยั และบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสังคม
เข้มแข็ง แข่งขันได้ และรองรับการพัฒนาประเทศ”
University Community Engagement
Engagement
และงานวิชาการรับใช้สงั คม
Community engagement
“the process of working collaboratively with and
through groups of people affiliated by
geographic proximity, special interest, or similar
situations to address issues affecting the wellbeing of those people”
Center for Disease Control and Preventi
http://www.atsdr.cdc.gov/communityengagement/pdf/PCE
หลักการ 4 ประการของ Community Engagement
Universit
y
Commun
ity
Engage
ment
Partnershi
p
Mutual
Benefits
Scholarshi
p
Social
Impact
ศ.ดร.วิจติ ร ศรีสอ้าน, 17 กันยายน 2556
Community engagement continuum
Center for Disease Control and Prevention (C
http://www.atsdr.cdc.gov/communityengagement/pdf/PCE
Process สู่ Product
University Community Engagement
Outreach
Consult
Involve
Collaborate
Shared
Leadership
ผลงาน
วิชาการ
รับใช้สงั คม
กลไกสนับสนุนการทางานวิชาการรับใช้สงั คม
นโยบาย 3 ล แหล่งเรียนรู ้ หลักในถิ่น เลิศสู่สากล
สานักวิชา
สถาบันวิจยั
และพัฒนา
ศูนย์บริการ
วิชาการ
บูรณาการภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
Research
Teaching
& Learning
Academic
service
Art &
Culture
ส่งเสริมให้คณาจารย์/นักวิจยั รวมตัวกัน

กลุ่มวิจยั (Research Group) ทุน 100,000 บาท/ปี
ไม่เกิน 3 ปี
 หน่วยวิจย
ั (Research Unit) ต่อมาปรับเป็ นหน่วย
วิจยั และบริการวิชาการ ทุน 300,000 บาท/ปี
ระยะ 3 ปี แรก หลังจากนั้นให้ตามผลการประเมิน
(100,000-300,000 บาท/ปี )
ส่งเสริมให้คณาจารย์/นักวิจยั รวมตัวกัน

ศูนย์วิจยั ความเป็ นเลิศ (Research Center of
Excellence) ทุน 500,000 บาท/ปี + 30% ของค่า
บริหารโครงการที่นาเข้ามหาวิทยาลัย
พัฒนานักวิจยั ในสายรับใช้สงั คม

ทุนพัฒนางานวิจยั เชิงพื้นที่ (จังหวัด
นครศรีธรรมราช) ความร่วมมือระหว่าง มวล. และ
สกว. ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลา
ดาเนินการไม่เกิน 2 ปี เสริมความเข้มแข็งให้กบั
กลุ่มวิจยั หน่วยวิจยั ศูนย์วิจยั ความเป็ นเลิศฯ
ตัวอย่างผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
ศูนย์วจิ ยั ความเป็ นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้
ไม้ยาง ไม้ไผ่ ไม้ปาล์ม ฯลฯ
ศึกษาธรรมชาติเนื้อไม้ พัฒนานวัตกรรมการเลื่อย การอบไม้
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้โรงงานในพื้นที่ภาคใต้
ศูนย์วจิ ยั ความเป็ นเลิศด้านกุง้
คัดเลือกและพัฒนาสายพันธุก์ ุง้ ปลอดโรค
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คาปรึกษา: การบริหารจัดการบ่อ
สูตรอาหาร การป้องกันโรค EMS ฯลฯ
ศูนย์วจิ ยั ความเป็ นเลิศด้านนวัตกรรมฟิ สิกส์ยงั ่ ยืนฯ
การอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟ : ปลา ผัก พริก ข้าว ฯลฯ
นวัตกรรมเครื่องให้ความร้อนที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ศูนย์ความรูเ้ ฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์ฯ
การใช้ระบบเซนเซอร์กบั แนวปะการัง ป่ าประ Smart Farm
หน่ วยวิจยั และบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก
การแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกที่เน้นการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อเสนอแนะ - เพื่อความต่อเนื่องและยั ่งยืน
สร้างระบบการสนับสนุนตลอดเส้นทาง
Outre
ach
Cons
ult
Invol
ve
Collabo
rate
Shared
Leader
ship
โครงสร้าง/ระบบ/กลไก สนับสนุนก
สร้างเสริมศักยภาพบุคลากร

สร้าง engagement culture ในการทางานการ
เรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 สร้างสมรรถนะ เพิ่มความรูแ
้ ละทักษะที่จาเป็ น
ต่อการทางานร่วมกับชุมชนแบบการเป็ น
หุน้ ส่วนระยะยาว (long-term partnership)
วัลลา ตันตโยทัย
ail : [email protected]; [email protected]

similar documents