Leerlingenprognose - Terug met dat tekort

Report
Terug Met Dat Tekort
Amsterdam
Sil Vrielink
Inleiding
Aanpak Knelpuntregio’s VO: “Terug Met Dat Tekort”
Drie projecten in Amsterdam:
1.
2.
3.
Leraar worden, leraar blijven (stagebegeleiding en begeleiding startende docenten)
Opleiden voor de regio (informatiepunt, zij-instromers)
De leraar van de toekomst (onderwijsvernieuwing met minder leraarshanden voor de klas)
Presentatie: “Hoe groot is het lerarentekort”
•
•
•
Arbeidsmarktraming voor Amsterdam
Bevoegdheid docenten VO
Ontwikkeling studentenaantallen (DUO)
Arbeidsmarktraming*
Werkgelegenheid Amsterdam/Zuidelijk Noord-Holland, (index 2013=100)
115
110
105
100
95
90
85
2013
2014
2015
2016
Amsterdam
2017
2018
2019
2020
Zuidelijk Noord-Holland
* Centerdata (2015) Arbeidsmarktraming 2013-2024. Tilburg
2021
2022
Totaal
2023
2024
Arbeidsmarktraming Amsterdam
Uitbreidings- en vervangingsvraag, 2013-2024
250
200
FTE
150
100
50
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Vervangingsvraag
2019
2020
Uitbreidingsvraag
2021
2022
2023
2024
Benodigde instroom, 2013-2024
Totale benodigde instroom
Amsterdam: benodigde instroom uit opleiding
250
175
225
150
200
125
FTE
175
100
150
75
125
50
100
75
25
50
0
Amsterdam
Zuidelijk Noord-Holland
Tweedegraads
Eerstegraads
Benodigde instroom uit opleiding (in fte)
Gemiddelde per jaar
Nederlands
Duits
Engels
Frans
Biologie
Informatica
Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde
Aardrijkskunde
Economie
Geschiedenis
Levensbeschouwing
Maatschappijleer
Techniek
CKV, Kunstvakken
Gezondheidszorg en…
Klassieke Talen
Lichamelijke Opvoeding
Overige Vakken
Praktijkonderwijs
0
5
10
fte
2015 - 2019
2020 - 2024
15
20
Raming vacaturegraad, 2013-2024
3.5%
Kwalitatieve mismatch:
3.0%
Tekortvakken:
• Wis-, natuur- & scheikunde
• Duits, Frans, klassieke talen
2.5%
2.0%
Overschotvakken:
• Geschiedenis, LO, Kunst vakken
• Op termijn: NL, Eng., Bio, Economie
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
Eerstegraads
Tweedegraads
Totaal
Bevoegdheid docenten vo
NOA en Sectorakkoord:
IPTO-gegevens (2009, 2001)
• In 2017:
•
•
•
– alle docenten bevoegd
– alle docenten geregistreerd (lerarenregister)
Bevoegd
Benoembaar
Onbevoegd
• Schoolbesturen stellen onbevoegde
docenten in staat om bevoegdheid te halen
• Scholing vmbo-docenten in
beroepsgerichte vakken
• Benoembaar: in opleiding, onderbevoegd, bevoegd voor ander vak
Bevoegdheid, naar graadsector*
100%
90%
80%
14%
18%
11%
7%
75%
75%
75%
Tweedegraad
Eerstegraad
Tweedegraad
18%
20%
11%
5%
71%
Eerstegraad
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Amsterdam
bevoegd
• Bron: IPTO 2011, bewerking MOOZ
Zuidelijk Noord-Holland
benoembaar
onbevoegd
Bevoegdheid docenten, naar vakgebied
Amsterdam (2011)
Lichamelijke opvoeding
94%
Nederlands
3%
80%
Maatschappij vakken
78%
Engels, Duits en Frans
77%
Zorg en Welzijn
77%
Exacte vakken
70%
Wiskunde
70%
Kunst en cultuur
68%
Techniek
12%
15%
14%
23%
24%
20%
30%
66%
Economie, handel, admin.
31%
51%
39%
Overige talen
73%
22%
Overige vakken
72%
24%
0%
10%
bevoegd
20%
30%
40%
benoembaar
50%
60%
onbevoegd
70%
80%
90% 100%
Bevoegdheid docenten, naar schooltype
Amsterdam (2011): tweedegraads gebied
100%
90%
20%
29%
80%
70%
21%
5%
13%
3%
8%
3%
60%
50%
40%
30%
84%
75%
71%
VMBO/HAVO/VWO
MAVO/HAVO/VWO
68%
20%
10%
0%
VMBO
bevoegd
benoembaar
onbevoegd
HAVO/VWO
Onbevoegde docenten, naar vakgebied & schooltype
Amsterdam (2011): tweedegraads gebied
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
vmbo
vmbo/havo/vwo
mavo/havo/vwo
havo/vwo
Ontwikkeling aantal studenten in Amsterdam
Eerste en tweedegraads lerarenopleidingen
6,000
5,000
4,000
799
770
789
757
3,854
4,046
4,245
4,260
4,251
2008
2009
2010
2011
2012
535
685
3,000
2,000
4,585
1,000
0
tweedegraad
eerstegraad
• Bron: DUO (2014) Basisgegevens Bekostigd Onderwijs, bewerking MOOZ
2013
Regiofunctie van Amsterdamse lerarenopleiding
Woonplaats van studenten (2013)
wo - eerstegraads
50%
hbo - eerstegraads
24%
tweedegraads
13%
21%
29%
0%
10%
37%
54%
28%
20%
Amsterdam
30%
40%
44%
50%
Zuidelijk Noord-Holland
60%
70%
Overig NL
80%
90%
100%
Conclusies
Amsterdam heeft een “dubbel lerarenprobleem”: een kwantitatief tekort aan
kwalitatief goede leraren.
•
•
Kwantitatief tekort: m.n. bij exacte vakken én talen.
Kwalitatief tekort: o.m. bij exacte vakken én vmbo.
Wat betekent dit voor de drie programma’s?
• Meer opleiden voor de regio;
• Op- en bijscholen onbevoegde docenten
• Spanning tussen kwantiteit en kwaliteit

similar documents