Powerpoint informatieavond vmbo 3

Report
VOORLICHTINGSAVOND VMBO 3
24 september 2014
RGO Middelharnis
PROGRAMMA
•
•
•
•
•
INRICHTING VAN HET EXAMEN
EXAMENVAKKEN
HERKANSING / HEREXAMEN
SLAAG / ZAKREGELING
WERKWEEK
EXAMEN
Het examen vmbo bestaat uit het
schoolexamen en het centraal examen
•
SCHOOLEXAMEN start in leerjaar 3
•
CENTRAAL EXAMEN mei-juni 2016
EXAMENVAKKEN basis- en kaderberoepsgericht
SCHOOLEXAMEN EN CENTRAALEXAMEN
•
NEDERLANDS
•
ENGELS
•
ECONOMIE
•
DUITS of WISKUNDE
•
ADMINISTRATIE of ICT( TELT VOOR 2 )
UITSLUITEND SCHOOLEXAMEN
•
MAATSCHAPPIJLEER ( telt wel volledig mee in
slaag/zakregeling, ook voor het gemiddelde)
•
KUNSTVAKKEN 1
•
LICHAMELIJKE OPVOEDING
EXAMENVAKKEN MAVO
SCHOOLEXAMEN EN CENTRAALEXAMEN
•
NEDERLANDS, ENGELS, WISKUNDE
•
3 of 4 van de vakken;
•
ECONOMIE, DUITS, FRANS, AARDRIJKSKUNDE,
GESCHIEDENIS, NATUURKUNDE,
SCHEIKUNDE, BIOLOGIE, ADMINISTRATIE of
ICT
UITSLUITEND SCHOOLEXAMEN
•
MAATSCHAPPIJLEER ( telt wel volledig mee in
slaag/zakregeling, ook voor het gemiddelde)
•
CKV
•
LICHAMELIJKE OPVOEDING
VOORBEELD PTA NEDERLANDS
HERKANSINGEN
HERKANSING SCHOOLEXAMEN
•
APRIL 2015 ( 2 vakken zie ex.reglement)
•
In het PTA is zichtbaar welke toetsen
herkansbaar zijn.
SLAAG / ZAK REGELING
•
•
•
•
•
•
GEMIDDELDE CIJFER CE MINIMAAL 5,5
NEDERLANDS MINIMAAL EEN 5
ÉÉN VAK CIJFER 5, OVERIGE 6 OF
HOGER
ÉÉN VAK CIJFER 4, COMPENSEREN MET EEN
7, OVERIGE 6 OF HOGER
TWEE VAKKEN CIJFER 5, COMPENSEREN MET
EEN 7, OVERIGE 6 OF HOGER
KUNSTVAKKEN 1 EN LICHAMELIJKE
OPVOEDING MET GOED OF VOLDOENDE
AFGESLOTEN
TOETSWEKEN
•
•
•
•
Klas 3 doet mee aan de volgende
toetsweken:
Week 4
Week 26-27
Dit betekent dat de lessen in deze weken
vervallen en de leerlingen uitsluitend voor
toetsen op school zijn.
WERKWEEK EN OVERIGE EXCURSIES
•
di 27 jan. excursie beeld en geluid vm3
•
20 april – 24 april werkweek vmbo 3
Kanotocht, bezoek concentratiekamp,
Bezoek Berlijn, boomklimparcours,
rodelen
•
Kosten € 350,-
DECAAN MEVR.T. MAST-CASSA
•
•
Begeleidt de oriëntatie op leren en
werken
Is aanspreekpunt voor leerlingen en
ouders met betrekking tot het kiezen van
vakken en vervolgopleiding
ORIËNTATIE OP LEREN EN WERKEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aantal keren per jaar uitleg over pakketkeuze en
vervolgopleidingen
Door middel van rgovmbomavo.dedecaan.net
Ouders kunnen inloggen
Op de site van school onder nieuws pagina 5
MBO - avond op 12 januari 2015 voor
ouders+leerlingen
Infomarkt tijdens MBO – avond
Na voorlichtingsavond ( maandag 9 maart 2015)
formulier pakketkeuze op dedecaan.net
Eventueel bezoek ROC
Open dagen of meeloopdagen
CONTACT
•
•
•
Gesprek
Telefoon 0187-482777
Mail: [email protected]
MENTOREN
•
•
•
•
•
•
V3a
V3a
V3b
M3a/3b
M3b
M3c
Mevr. T. van Oostende
Dhr. D. Orgers
Mevr. F. van Strien
Mevr. M. Van Emmerik
Dhr. E. De Jong
Dhr. R. Geluk
lokaal 201
lokaal 201
lokaal 246
lokaal 046
lokaal 044
lokaal 230
TAKEN MENTOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Contactpersoon voor de leerlingen
Vertrouwenspersoon voor de leerlingen, maar ook:
T. Mast
W. van Dis
Welbevinden van de leerlingen (op school en thuis)
Sfeer in de klas (lukt niet alleen!)
Contacten met ouders
Overleg met collega’s
Rapportvergaderingen/spreekavonden
Hulp inschakelen indien nodig
RGO Middelharnis
Contact met u
•
•
•
•
•
•
door mentor:
over cijfers en/of gedrag
(bellen of mail, maar mail werkt sneller)
tussen ouders en mentor:
op de spreekavond (december en maart)
door de ouders:
tussendoor indien gewenst
(geen probleem als u mij bij de voornaam
noemt in mailverkeer)
ouders kunnen contact opnemen via:
mail
telefonisch op 0187-482777 (school)
RGO Middelharnis
Afspraken
•
•
•
•
•
•
Geen alcohol
Geen drugs
Geen energydrinks (redbull etc)
Geen telefoon aan in de klas
Kluisjes en omgeving netjes houden
Boeken, schriften, rekenmachine mee
RGO Middelharnis
Bevorderingsprocedure klas vmbo3
De leerling wordt bevorderd naar leerjaar 4 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
het gemiddelde van alle op hele cijfers afgeronde eindcijfers is
tenminste 6,0;
er zijn bij de eindcijfers maximaal twee op hele cijfers afgeronde
onvoldoenden:
1x5 of 1x4 of 2x5 of 1x5 samen met 1x4;
voor administratie of ICT is het cijfer afgerond 5 of hoger;
voor de vakken Nederlands, wiskunde en Engels mag bij de
eindcijfers in totaal één afgeronde onvoldoende staan die niet lager
is dan een 5;
voor de kunstvakken1 voldoende (V) of goed (G);
alle examenonderdelen van leerjaar 3 zijn afgerond
Er wordt gewerkt met een doorlopend gemiddelde
HOT lessen ( Huiswerk Onder Toezicht)
•
•
•
Indien een leerling niet bevorderbaar
staat wordt hij verplicht om op
maandag-dinsdag en woensdag op
school te werken aan een tekortvak
( 8.00-8.30 uur)
Tips
•
•
•
•
•
•
•
Eten vóór schooltijd
Huiswerk maken zonder radio, televisie, telefoon
Social media ( ‘s-nachts, pesten, weet wat uw kind
doet! )
Hulp bij het plannen bieden;
controleer de agenda en af en toe het huiswerk
Probeer uzelf op de hoogte te blijven houden van
de cijfers van uw kind ( Magister)
Neem contact op bij problemen
Tip voor uw kind: maak een goede start!
RGO Middelharnis
Tot slot..
•
Gelegenheid voor vragen
•
Ik wens u en uw zoon of dochter een heel fijn
schooljaar toe!
RGO Middelharnis

similar documents