An Clásal Coibhneasta

Report
An Clásal Coibhneasta
Díreach 1
An clásal coibhneasta díreach
Bíonn clásail in abairtí go minic. Baintear úsáid as
an mír choibhneasta chun na clásail sin a cheangal
le chéile. Tugann an clásal coibhneasta díreach
tuilleadh eolais faoin gclásal a thagann roimhe.
Féach na samplaí thíos, a bhfuil an mhír
choibhneasta i gcló dubh iontu. Tá an mhír
choibhneasta ag oibriú mar chónasc nó mar
dhroichead idir an dá chlásal.
Sin é an fear a cheannaíonn an páipéar nuachta
gach Aoine.
Sin é an fear nach gceannaíonn an páipéar nuachta
gach Aoine.
Sin é an fear a cheannaigh an páipéar Dé hAoine
seo caite.
Sin é an fear nár cheannaigh an páipéar nuachta
Dé hAoine seo caite.
An Clásal Coibhneasta
Díreach 2
1) Roinn gach abairt ar an sleamhnán deireanach
in dhá abairt.
2) Athscríobh an chéad dá abairt ar an sleamhnán
deireanach anois san aimsir fháistineach. Is
ionann an mhír choibhneasta san aimsir
fháistineach agus san aimsir láithreach.
An raibh an ceart agat?
o Sin é an fear. Ceannaíonn sé an páipéar nuachta
gach Aoine.
o Sin é an fear. Ní cheannaíonn sé an páipéar
nuachta gach Aoine.
o Sin é an fear. Cheannaigh sé an páipéar nuachta
Dé hAoine seo caite.
o Sin é an fear. Níor cheannaigh sé an páipéar
nuachta Dé hAoine seo caite.
 Sin é an fear a cheannóidh an páipéar nuachta
Dé hAoine seo chugainn.
 Sin é an fear nach gceannóidh an páipéar
nuachta Dé hAoine seo chugainn.
An Clásal Coibhneasta
Indíreach 1
Bíonn clásail in abairtí go minic. Baintear úsáid as an mír
choibhneasta chun na clásail sin a cheangal le chéile. Bíonn
an clásal coibhneasta indíreach i gceist áfach, nuair a bhíonn
an dara clásal ag tagairt siar don chlásal a thagann roimhe.
Cúpla nod chun an clásal coibhneasta indíreach a úsáid:
 Is minic a bhíonn an tuiseal tabharthach i gceist agus
bíonn an forainm réamhfhoclach ag deireadh na habairte,
mar shampla:
Sin í an bhean ar thug mé an t-airgead di. (Thug mé an tairgead don bhean)
 Is minic a bhíonn an tuiseal ginideach i gceist sa dara
clásal, mar shampla:
Sin í an bhean ar bhris a mac an fhuinneog. (Bhris mac na
mná an fhuinneog)
 Ní ionann an t-ainmní sa dá leath.
Sin í an bhean. Bhuail mé í.
Sin í an bhean ar bhuail mé í.
Sin é an fear. Chonaic a iníon an tine.
Sin é an fear a bhfaca a iníon an tine.
An Clásal Coibhneasta
Indíreach 2
 Is é an mhír choibhneasta san aimsir láithreach,
san aimsir ghnáthláithreach agus san aimsir
fháistineach ná:
a + urú (dearfach) – Seo é an fear a n-itheann a mhadra
seacláid.
nach + urú (diúltach) – Seo é an fear nach n-itheann a mhadra
seacláid.
 Is é an mhír choibhneasta san aimsir chaite ná:
ar + séimhiú – Sin é an dalta scoile ar cheannaigh mé an
rothar uaidh.
nár + séimhiú – Sin é an dalta scoile nár cheannaigh mé an
rothar uaidh.
 Bí cúramach leis na briathra mírialta áfach!
Leanann an fhoirm cheisteach na míreanna
coibhneasta. Mar shampla:
An raibh tú ann?
Sin é an fear a raibh a mhac ann.
An ndeachaigh tú abhaile ar a haon a chlog?
Sin é an duine a ndeachaigh a bhean chéile abhaile
ar a haon.
An Clásal Coibhneasta
Indíreach 3
Ceangail na habairtí thíos le chéile. Bain úsáid as
an gclásal coibhneasta indíreach.
1.
(Is maith liom milseáin)(Tá cnónna iontu)
2.
(Sin é an teach tábhairne)(Oibríonn Seán ann)
3.
(Chonaic mé an madra)(Is leis an mbean é)
4.
(Chas mé le cara)(Tá cónaí air i gCorcaigh)
5.
(Rachaidh mé go dtí an ollscoil)(Beidh mo dheirfiúr
ag freastal uirthi)
6.
(Cuireadh an buachaill abhaile)(Tugadh cic dó)
8.
(An raibh aithne agat ar an gcailín?)(Ní raibh
aon chairde aici)
9.
(Bhí éad air leis an gcailín)(Níor tugadh obair bhaile
di)
10.
(An é sin an múinteoir)(Bhí gach duine ag magadh
faoi)
An Clásal Coibhneasta
Indíreach 4
An raibh an ceart agat?
1.
Is maith liom milseáin a bhfuil cnónna iontu.
2.
Sin é an teach tábhairne a n-oibríonn Seán ann.
3.
Chonaic mé an madra ar leis an mbean é.
4.
Chas mé le cara a bhfuil cónaí air i gCorcaigh.
5.
Rachaidh mé go dtí an ollscoil a mbeidh mo dheirfiúr
ag freastal uirthi.
6.
Cuireadh an buachaill abhaile ar tugadh cic dó.
8.
An raibh aithne agat ar an gcailín nach raibh
aon chairde aici?
9.
Bhí éad air leis an gcailín nár tugadh obair bhaile
di.
10.
An é sin an múinteoir a raibh gach duine ag magadh
faoi?
An Clásal Coibhneasta
Ceisteanna 1
An clásal coibhneasta agus ceisteanna.
Féach ar na ceisteanna coitianta seo. Cén abairt an
bhfuil an clásal coibhneasta indíreach inti? Cén fáth
a ndeir tú amhlaidh?
Conas atá tú?
Cad é mar atá tú?
Cén chaoi a bhfuil tú?
Féach ar na mionfhocail seo ar fad a úsáidtear chun
ceisteanna a chumadh. Leanann an clásal
coibhneasta díreach cuid acu agus leanann an
clásal coibhneasta indíreach an chuid eile.
Cuir na mionfhocail sna boscaí cearta:
cé chomh minic, cad chuige, cén chaoi, cad, cé,
cathain, conas, cén tslí, cén fáth, céard, cén áit, cén
fhad, cén uair, cad é mar agus cén dóigh
Clásal coibhneasta díreach
Clásal coibhneasta indíreach
Cum ceisteanna leis na focail sna boscaí thuas anois.
An Clásal Coibhneasta
Ceisteanna 2
Freagraí
Clásal coibhneasta díreach
Clásal coibhneasta indíreach
cé chomh minic, cad, cé, cad chuige, cén chaoi, cén
cathain, conas, céard, cén tslí, cén fáth, cén áit, cén
fhad, cén uair, cad é mar dóigh
Cé chomh minic is a théann tú abhaile?
Cad a dhéanann an duine sin?
Cé a d’ól an deoch sin?
Cathain a bheidh sé ag teacht?
Conas atá tú?
Céard a dúirt sé?
Cén fhad a fhanfaidh sé?
Cén uair a thagann sé?
Cad é mar atá an aimsir?
Cad chuige a bhfuil fearg air?
Cén chaoi a dtéann tú ann?
Cén tslí a ndeir tú an focal sin?
Cén fáth a bhfuil sé sin amhlaidh?
Cén áit a mbíonn na páistí?
Cén dóigh a ndearna tú é?

similar documents