Document

Report
‫اتاق فکر ریلی‬
‫آبان ‪93‬‬
‫مطالعه تطبیقی صنعت ریلی‬
‫ایران با سایر کشورها‬
‫گزارش اولیه‬
‫‪1‬‬
‫‪ -1‬بررس ی صنعت ریلی کشورهای مختلف‬
‫‪ -3‬تعیین سياستها و مصوبات مورد‬
‫نياز صنعت ریلی ایران‬
‫‪ -2‬بررس ی صنعت ریلی ایران‬
‫‪2‬‬
‫کشورهای پيشرو‬
‫‪ -1‬بررس ی سياستهای‬
‫ریلی کشورهای‬
‫مختلف‬
‫کشورهای همسايه و‬
‫منطقه‬
‫‪3‬‬
‫انگليس‬
‫آملان‬
‫سویس‬
‫فرانسه‬
‫اسپانیا‬
‫ژاپن‬
‫آمریکا‬
‫آفريقای جنوبی‬
‫چين‬
‫کره جنوبی‬
‫ترکيه‬
‫قزاقستان‬
‫عربستان‬
‫هند‬
‫پاکستان‬
‫مصر‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ساختار و روند تغییرات‬
‫بودجه‬
‫روند عملکردی‬
‫مشوقهای بخش خصوصی‬
‫ارتباط با حمل و نقل درون شهری و‬
‫برون شهری‬
‫قطارهای پرسرعت‬
‫قطارهای حومه ای‬
‫توسعه خطوط ریلی‬
‫• سیاستهای موجود‬
‫• استراتژیها و برنامه های پیش رو‬
‫ساختار ريلی‬
‫‪4‬‬
‫ساختار ریلی‬
Production of railway services =
Provision of infrastructure
+
provision of transportation services
5
‫ساختار ریلی‬
 Vertical integrated structure, total integration :
e.g. Japan, Hong Kong, Ireland, China, …
• a single entity produces and provides operation, design,
construction, and maintenance of both infrastructure and
transportation services
• entity may be privately (Japan) or publicly owned (China,
Ireland, HK for 70%)
 Vertical integrated structure, partial integration
e.g. Austria, Germany, Italy, Poland, France in 2015...
• Infrastructure manager and rail operator are subsidiaries of an
holding company
6
‫ساختار ریلی‬
Vertical separated structure
 one entity owns the infrastructure and other (s)
provides transportation services
  multiple transport service operators in competition
with each other. Service providers either publicly or
privately owned
  Infrastructure usually publicly owned (but does not
have to be, eg. UK)
 ...
7
‫ساختار ریلی‬
• Complete separation With a legal, organizational,
institutional (complete) separation
e.g. Netherlands, UK, Spain, Finland, Denmark, Sweden,
Portugal, Slovakia, Czech Republic, Greece
• Partial separation 
With a legal and organizational separation
BUT the main rail operator is responsible of some
essential infrastructure management
e.g. France, South Korea, Estonia, Hungary, Slovenia,
Luxembourg, Latvia
8
‫ساختار ریلی‬
Horizontal separated structure: e.g. in Japan
• There are multiple operators with vertical integrated
structure
 JR companies, other private companies, public companies
• Each operator owns and manages its own infrastructure, owns its
own rolling stock and provides transportation services in its own
area/line
• In Japan,
Each company has it’s owns network and infrastructure
In one region or railway route, more than one company can operate
and then compete, but each company in its own infrastructure
9
‫ساختار ریلی‬
‫انگلستان‬
‫‪10‬‬
‫ساختار ‪ -‬انگلستان‬
‫مقدمه ‪:‬‬
‫‪ ‬س ااا مان م ج ا م و اادم ی رصو ااان س ااا ی داه آ ه اان انگل س ااتان مد م ه ااه ‪ 1990‬ات ف ااا‬
‫اف تااام ‪ .‬ا یاان ییی يااکی ی کاای ا ت یااامی تاارین ییی يااکا مد داه آ هاان هااا ااه ا اد ماای دفا‬
‫که تا آن مان ه یقوع پیوس ‪.‬‬
‫‪ ‬ن ت ااای ا ی اان ت ااو‬
‫اس ‪:‬‬
‫س ااا‬
‫ج اادا س ااا‬
‫ا م ااود يرر ن اااه ا ا م ااود ااره اارماد‬
‫ااده‬
‫‪ - 1‬زيرساخت‬
‫‪ - 2‬ناوگان‬
‫‪ Vertical separated structure‬‬
‫‪11‬‬
‫ساختار ‪ -‬انگلستان‬
‫يرسار ‪:‬‬
‫‪ ‬رك ‪Railtrack‬‬
‫مد ا تدا اين رك ی رکتن میلتن وم ا م دمس گرفتن امود يررناه ف عالي‬
‫روم دا آغا ن وم ‪ .‬اين رك مسئولي حفظ ی نگهدادی ی توسعه يرسارت ای‬
‫ك ه مد سال ‪ 1996‬ه خش رصو ان یاگذاد‬
‫داه آهن انگلستان ر عهده ما‬
‫ميگرمم ‪.‬‬
‫مد سال ‪ 2002‬بعد ا حامثه ‪ Hatfield‬مد سال ‪ 2000‬ی ه چنين ه یاسطه‬
‫هزينه های سرسام آید ناشان ا ا دتقا رطوط اصل کرانه غربیی ‪Railtrack‬‬
‫مچاد سقوط ی اض الل د ‪.‬‬
‫‪ ‬رك ‪Network Rail‬‬
‫يک رک جديد ی سرمايه گذاد كه مد سال ‪ 2002‬بعدا ا اض الل ی سقوط‬
‫رك ‪ Railtrack‬سار ی داه اندا توهيزا یرسا ی دا مد مس گرف ‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫ساختار ‪ -‬انگلستان‬
‫‪ Network Rail - 1‬ی مالک ی نگهدا دنده یرسار های داه آهن که امل‬
‫مسيکهای پلهای تونلهای سيگنالينگی اکثک ايستگاهها ی ‪. ...‬‬
‫ا ‪ Railtrack‬ه ‪Network‬‬
‫یرسار‬
‫‪ - 2‬مد اين انتقال مالکی‬
‫‪ Rail‬ی سه هدف اصل منبال می د ‪:‬‬
‫‪ ) 1‬بوم امني صنع ديل ی ا گرماندن اعت ام ه نفس ع ومی‬
‫ناسان‬
‫‪ ) 2‬ا گش مان ند مناس مد حرك ی یق‬
‫كنتکل م دآمدن هزينه ه ا‬
‫‪ )3‬ت‬
‫‪13‬‬
NETWORK RAIL
‫رك‬
• Its main customers are the train and freight operating companies who run train
services over the network.
• Network Rail’s role includes:
operating the network;
managing performance;
directing service recovery;
setting timetables;
allocating capacity;
leading industry planning; and
maintaining, renewing and developing the network.
14
‫رك‬
‫‪NETWORK RAIL‬‬
‫)‪ It is a company limited by guarantee (CLG‬‬
‫اعضای شرکت ‪:NR‬‬
‫• ی اد ح ل ی نقل که یظیفه یعیين استکاتژی های دیل دا ما ته ی مدیری مد‬
‫یعیين نرخ کرایه های مسافر ی اد‬
‫• اعضای ع ومی که ر اساس سیاست ای را ان که مد قوانين ا اده ده اس ی‬
‫ا پیشن ام هیئ مدیره انتخاب می گرمند‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫رك‬
‫‪NETWORK RAIL‬‬
‫وزیر حمل و نقل‬
‫مرال ی یر مد تقریبا ت امی امود رک ‪NR‬‬
‫پاسخگو را ر پادملان مد مودم ع لکرم رک ‪NR‬‬
‫تص یم گيکی مد یعیين استکاتژی سرمایه گذادی های میل مد امود دیل‬
‫ی یر مادای ارتیاد مد انتخاب اعضا هیا مدیره ی ه چنين عزل ی نص دئیس رک‬
‫ا د‬
‫ی یر مد یعیين مست زم دئیس هیا مدیره ی میگر اعضا‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪16‬‬
‫‪NR‬می‬
‫رك‬
‫‪NETWORK RAIL‬‬
‫سهام و وضعیت سهام داران ‪:‬‬
‫‪ ‬شرکت ‪ NR‬فاقد سهام مشخصی است و سهام داری در آن وجود‬
‫ندارد لیکن دارای اعضای عمومی می باشد که در آن عضویت‬
‫دارند‬
‫‪ ‬این شرکت حالت خاصی از شرکت در انگلستان است که صرف ا‬
‫دولتی نبوده ولی با بودجه دولتی حمایت می شود‬
‫‪17‬‬
‫رك‬
‫‪NETWORK RAIL‬‬
‫‪ ‬ت ا ا ااامين م ا ا ااا ی م دآ م ا ا ااد ایی ا ا اارک ‪ NR‬ترکی ب ا ا اان ا م ديا ف ا ا ا ح ا ا ا‬
‫مستکسا ا ااان ا ا ا اارکت ای عا ما ا اال ق طا ا اااد ی م ديا ف ا ا ا ک ا ا ااک ها ا ااای ما ا ااا‬
‫مستقیم ا سوی میل می ا د ‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫ساختار ‪ -‬انگلستان‬
‫ايستگاهها ‪:‬‬
‫ما لااک تقری بااا ت ااامی ا سااتگاههای داه آ ه اان ( ‪2500‬‬
‫‪Network Rail - 1‬‬
‫ا سا ااتگاه ) ا س ا ا ا ما ااا ا یا اان ا سا ااتگاهها مع ا ااو ا ااه ‪ TOC‬ها ااا ا ااه من ا ااود ا دا ئا ااه‬
‫ردما اجا ده مامه می وند ‪.‬‬
‫‪ - 3‬م ساائولی ا دا ئااه راادما مد ‪ 17‬عاادم ا زد گ تااکين ی م هاام تاارین اي سااتگاهها اار‬
‫ع هاده ‪ Network Rail‬ا سا ‪ .‬الب تااه مد توساعه ه اين ا ساتگاهها ن ياز خااش‬
‫رصو ان مریل ده اس ‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫ساختار ‪ -‬انگلستان‬
‫نایگان ‪:‬‬
‫‪ ‬مد ایا ی ا ا ا ا ا اال ‪ 1996‬ا ا ا ا ا اارکت ای ف ع ا ا ا ا ا ااا ت ا ا ا ا ا ا ا ع ن ا ا ا ا ا ااوان ا ا ا ا ا اارکت ای ا ج ا ا ا ا ا ااا ده مه ن ا ا ا ا ا ااده‬
‫نایگاان ‪ ( ROSCOs ) Rolling Stock Companies‬اي واام اد كاه مد خاش‬
‫ح ل ی نقل مسافری لکوموتيو ی یاگن ه فعالي اجا ده مامن مشیول ومند ‪.‬‬
‫‪ ( ROSCOs) ‬از سه شرکت خصوص ی به شرح ذيل تشكيل شده ‪:‬‬
‫‪HSBC Rail (UK) Limited (HSBC) - 1‬‬
‫‪Porterbrook Leasing Company Limited (Porterbrook) - 2‬‬
‫‪Angel Trains Limited (Angel) - 3‬‬
‫‪ ‬عالیه ر سه رک ‪ ROSCOs‬ی يک رک اجا ده مهنده نایگانی ميگری ت‬
‫عنوان )‪ Voyager Leasing Limited (Voyager Leasing‬نيز یجوم‬
‫ما دم ‪ .‬یظیفه آن تن ا اجا ده مامن نایگان جدید مرروط ه قطا دهای ‪Voyager‬‬
‫اس ی مد سایر فعالیت ای اجا ده مج فعالی ندا دم ‪. .‬‬
‫‪20‬‬
‫ساختار ‪ -‬انگلستان‬
‫‪ ‬ت لک ی یع يک ی نگهدادی اکثک قطا دهای مسافری مد ارتياد ركت ا‬
‫می ا د ‪.‬‬
‫‪ ‬ا طري ‪ ROSCOs‬قطا دها ه‬
‫وند ‪.‬‬
‫ركت ا‬
‫‪ROSCOs‬‬
‫ره رماد ( ‪ (TOCs‬ها اجا ده مامه می‬
‫‪ ‬رکت ای اجا ده مهنده نایگان )‪ (ROSCO‬نيز مد اجا ده مامن نایگان ه‬
‫ره رماد )‪ (TOC‬ا یکدیگر ه دقا می پرما ند ‪.‬‬
‫ا‬
‫‪ ‬قرا دمامهای منعقده رای تامين نایگان این رکت ا مع و مد حدیم مه سال اس ‪.‬‬
‫‪ ‬مد سالهای اريکی میل مد مینه ت یه ی رریدادی نایگان ای زد گ ی اصل پا ه‬
‫میدان گذا ته اس ی ه طود مستقیم آن ا دا ه کا درانه های تولید کننده قطاد‬
‫سفا دش می مهد ‪.‬‬
‫رکت ای‬
‫‪21‬‬
‫ساختار ‪ -‬انگلستان‬
‫‪ ‬مد ایاسط ‪ 2013‬ی میل این موضوع دا مود م ردسان قراد مام که آيا ه ‪ TOC‬ها‬
‫اجا ه مامه وم که ه طود مستقیم نایگان مود م نيا روم دا ت یه کنند عالیه ر‬
‫اینکه می توانند ا ‪ ROSCOs‬نيز اجا ده کنند ‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫ساختار ‪ -‬انگلستان‬
‫شرکتهای عامل ریلی ( ‪: ) TOC‬‬
‫رک‬
‫که ه گی رصو ان هستند ی ه می نوع اصل یع ده تقس يم‬
‫‪ ‬یعدامی‬
‫م وند ‪:‬‬
‫‪ - 1‬نوع ایل مد اکثکی اس ی آن اه که ا سوی میل فرانشيز م دياف می ک نند‬
‫‪ - 2‬نوع میم امل یعدام کمن ركت ای عامل ا قرا دمهای مستکسان ‪ -‬آ ام هست ند‬
‫که ه آن ا موو مامه می وم ی ردما تک یل مد مسيکهای انتخاب ده‬
‫ا دائه م مهند ‪.‬‬
‫‪ ‬مد قرا دمام اين رکت ا ا میل قرا دمامهای ‪ 7‬ساله وم که ه ‪ 20‬سال‬
‫افزايش مامه د تا آن ا ت ايل ه اجا ده ی يا رريد نایگان ای جديد پيدا‬
‫کنند ‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫ساختار ‪ -‬انگلستان‬
‫اتحادیه شرکتهای بهره بردار )‪: (ATOC‬‬
‫‪ ATOC ‬يک انو ن مایطلبانه می ا د ی ت امی ‪ TOCs‬عضو آن هستند ‪.‬‬
‫‪ ‬ه اهنگی مت رکز رای ‪ TOCs‬ها فراهم می کند ی فعالیت ای آن امل ا دائه یک‬
‫جدیل ماناندی سفری طرح های مختلف تخفیف ‪ Railcard‬ی سا ماندج مشتکک‬
‫سارتاد فری ش لیطی موو مامن ه آ ژانسهای مسافریی دیل ی غيکه اس ‪.‬‬
‫‪ ATOC ‬ما دای عالم توادی ‪ National Rail‬اس ی ا لوگوی قبل داه اهن‬
‫ريتانيا استفامه می کند ‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫ساختار ‪ -‬انگلستان‬
‫‪: ORR‬‬
‫‪ ‬مرجع ناظر اقتصادی و ایمنی برای شبکه راه آهن بریتانیا می باشد و به عن وان‬
‫یک بخش دولتی غیر وزارتی از نظر عملیاتی از دولت مرکزی مستقل است ‪.‬‬
‫‪ ‬بنابراین‪ ،‬مرکز مقررات ریلی ( ‪ ) ORR‬یک نهاد قانونی مستقل با قدرتهایي که‬
‫توسط مجلس به هیئت مدیره واگذار شده است‪ ،‬مي باشد ‪ .‬بسیاری از کارکنان این‬
‫مرکز‪ ،‬خارج از دفتر مثال جهت انجام بازرسی در شبکه ریلی مشغول به کار‬
‫هستند ‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫ انگلستان‬- ‫ساختار‬
: ORR
license ( ‫ بودجه این مرکز توسط صنعت ریلی از طریق شهریه گواهینامه ها‬
. ‫ ) تامین می شود‬safety levies ( ‫ ) و عوارض ایمنی‬fees
 Our economic regulation activities are funded through a
licence fee – although currently only Network Rail pays this
fee.
 Our health and safety activities are funded through a safety
levy, which is based on the turnover of each railway service
provider.
26
‫ساختار ‪ -‬انگلستان‬
‫وظایف اصلی ‪: DfT‬‬
‫‪ (1‬تعیین بودجه ریلی‬
‫‪ (2‬تعیین استراتژیها‬
‫‪ (3‬اجازه فرانشیز راه آهن مسافری‬
‫‪27‬‬
‫ساختار ‪ -‬انگلستان‬
‫رای اعطا کرمن فرانشيزهای خش مسافری داه آهن دا اجرا می کند ی‬
‫‪ ‬دق ا‬
‫پس ا اعطای فرانشيزی کنتکل ی اجرا کرمن قرا دمامها توسط فرانشيزهای‬
‫خش رصو ان دا انوام می مهد ‪.‬‬
‫‪ ‬یظيفه ن ا دیی ما دم که مط ئن وم که قطا دهای مود م نیا مد حال رریدادی ی‬
‫يا توليد اس ی سپس گا دانتن می کند که نایگان توسط ‪ TOC‬ها رای‬
‫پريومهای مانی مشخصان اجا ده رواهند د ‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫ساختار ‪ -‬انگلستان‬
‫‪29‬‬
‫ساختار ‪ -‬انگلستان‬
‫‪30‬‬
‫بودجه‬
‫‪31‬‬
‫بودجه ‪ -‬انگلستان‬
‫‪ ‬بودجه صنعت ریلی به صورت تركیبي از كرایه هاي مسافران‪ ،‬یارانه هاي دولت ي‬
‫و فعالیت هاي تجاري حاصل می شود ‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫بودجه ‪ -‬انگلستان‬
‫‪33‬‬
‫بودجه ‪ -‬انگلستان‬
‫‪Network rail‬‬
‫سایر‬
‫درآمدها‬
‫‪%9‬‬
‫بودجه دولتی‬
‫‪%61‬‬
‫‪34‬‬
‫حق دسترسی‬
‫‪%30‬‬
‫بودجه ‪ -‬انگلستان‬
‫‪35‬‬
‫بودجه ‪ -‬انگلستان‬
‫میل ا‬
‫‪2013‬‬
‫‪June‬‬
‫متع هااد ااد مب ل ا ‪ 2‬میل یااون پونااد ک ااک مااا ج ه ا‬
‫مطال عااه مق یا مد مااود م پتان ساایل هااای تااامين م نااابه مااا ی ساارمایه گااذادی مد‬
‫خش های دیل ا دائه ن اید ‪ .‬مطالعه ای که مد آن ه منبال پیداکرمن سط وح‬
‫اا ی سارمایه گااذادی خاش رصو ااان اا ا یان موضااوع کاه نی ماان ا هزی ناه ها ای‬
‫کل ا طری‬
‫‪36‬‬
‫خش رصو ان تامين گرمم ‪.‬‬
‫بودجه ‪ -‬انگلستان‬
‫‪37‬‬
‫ انگلستان‬- ‫بودجه‬
• Total public spending on transport in the United Kingdom,
including capital spending by public corporations, in
2010/11 was £22.9 billion.
• Of this about one third was on railways, including tubes, and
about a quarter on local roads. This rises to 41 per cent
when expenditure on both national and local roads is
included.
38
‫بودجه زیرساخت‬
‫سهم بودجه مدهای مختلف حمل و نقل‬
‫سوئيس‬
‫ريلی‬
‫‪%25‬‬
‫فرودگاه‬
‫‪%22‬‬
‫بنادر‬
‫‪%8‬‬
‫جاده ای‬
‫‪%28‬‬
‫مترو‬
‫‪%17‬‬
‫سهم بودجه مدهای مختلف حمل و نقل‬
‫هند‬
‫فرودگاه‬
‫‪%20‬‬
‫ريلی‬
‫‪%38‬‬
‫بنادر‬
‫‪%12‬‬
‫مترو‬
‫‪%10‬‬
‫جاده ای‬
‫‪%20‬‬
‫سهم بودجه مدهای مختلف حمل و نقل‬
‫سوئد‬
‫ريلی‬
‫‪%30‬‬
‫فرودگاه‬
‫‪%20‬‬
‫بنادر‬
‫‪%8‬‬
‫جاده ای‬
‫‪%18‬‬
‫مترو‬
‫‪%24‬‬
‫سهم بودجه مدهای مختلف حمل و نقل‬
‫اسپانيا‬
‫ريلی‬
‫‪%25‬‬
‫فرودگاه‬
‫‪%23‬‬
‫بنادر‬
‫‪%6‬‬
‫جاده ای‬
‫‪%20‬‬
‫مترو‬
‫‪%26‬‬
‫سهم بودجه مدهای مختلف حمل و نقل‬
‫فرانسه‬
‫فرودگاه‬
‫‪%24‬‬
‫ريلی‬
‫‪%25‬‬
‫بنادر‬
‫‪%7‬‬
‫جاده ای‬
‫‪%16‬‬
‫مترو‬
‫‪%28‬‬
‫سهم بودجه مدهای مختلف حمل و نقل‬
‫آلمان‬
‫فرودگاه‬
‫‪%22‬‬
‫ريلی‬
‫‪%26‬‬
‫بنادر‬
‫‪%10‬‬
‫جاده ای‬
‫‪%12‬‬
‫مترو‬
‫‪%30‬‬
‫سهم بودجه مدهای مختلف حمل و نقل‬
‫ترکيه‬
‫ريلی‬
‫‪%26‬‬
‫فرودگاه‬
‫‪%22‬‬
‫بنادر‬
‫‪%9‬‬
‫جاده ای‬
‫‪%15‬‬
‫مترو‬
‫‪%28‬‬
‫سهم بودجه مدهای مختلف حمل و نقل‬
‫‪40%‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪5%‬‬
‫ترکیه‬
‫‪26%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪28%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪22%‬‬
‫آلمان‬
‫‪26%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪22%‬‬
‫فرانسه‬
‫‪25%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪28%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪24%‬‬
‫اسپانیا‬
‫‪25%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪26%‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪23%‬‬
‫سوئد‬
‫‪30%‬‬
‫‪18%‬‬
‫‪24%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪20%‬‬
‫هند‬
‫‪38%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪20%‬‬
‫سوئیس‬
‫‪25%‬‬
‫‪28%‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪22%‬‬
‫چین‬
‫‪18%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪0%‬‬
‫ریلی‬
‫جاده ای‬
‫مترو‬
‫بنادر‬
‫فرودگاه‬
‫درصد‬
‫‪20%‬‬
‫‪ - 2‬بررسی صنعت ريلی ايران‬
‫‪ 2-1‬ساختار‬
‫‪ 2-2‬بودجه‬
‫‪ 2-3‬مشوق های حمایتی بخش خصوصی‬
‫‪ 2-4‬اقدامات صورت گرفته در راستای خصوصی سازی‬
‫‪ 2-5‬اسناد باالدستی و برنامه های پیش رو‬
‫‪ 2-6‬قطارهای توریستی‬
‫‪ 2-7‬قابلیت سازی پرسنل‬
‫‪ 2-8‬طرح تحول ساختاری‬
‫‪48‬‬
49
‫ساختار ريلی ايران‬
‫‪50‬‬
‫ساختار ریلی ایران‬
‫‪51‬‬
‫بودجه ريلی ايران‬
‫‪52‬‬
‫بودجه ریلی ایران‬
‫سال‬
‫مبلغ مصوب‬
‫(تومان)‬
‫مبلغ تخصیص‬
‫(تومان)‬
‫‪91‬‬
‫‪823,811,400,000‬‬
‫‪443,986,700,000‬‬
‫‪92‬‬
‫‪800,784,000,000‬‬
‫‪571,794,200,000‬‬
‫‪522,042,800,000‬‬
‫‪168,767,400,000‬‬
‫‪ %‬تحقق‬
‫‪54‬‬
‫‪71‬‬
‫‪93‬‬
‫‪1,455,000,000,000‬‬
‫‪53‬‬
‫‪291,000,000,000‬‬
‫‪32‬‬
‫‪20‬‬
‫مشوقهای حمايتی بخش‬
‫خصوصی‬
‫‪54‬‬
‫مشوق های راه آهن در سرمایه گذاری ناوگان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪55‬‬
‫وجوه اداره شده به منظور وامهای کم بهره و بالعوض‬
‫استفاده از صندوق توسعه ملی ( وام ارزی کم بهره )‬
‫ارائه یارانه به وامهای دریافتی از منابع بانکی و مالی‬
‫حمایت در استفاده از بازار سرمایه به جهت تامین مالی ( تضامین الزم )‬
‫معافیت در حق دسترسی به مدت و تن کیلومتر مشخص برای واگن های باری‬
‫استفاده از مزیت صرفه جویی سوخت ( بند ق )‬
‫تضمین پرداخت کف حمل و نقل به سرمایه گذاری در لکوموتیو‬
‫بازسازی ‪ 50‬دستگاه لکوموتیو آلستوم متوقف‬
‫مشوق های راه آهن در سرمایه گذاری زیربنا‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪56‬‬
‫مشارکت راه آهن تا ‪ % 40‬در سرمایه گذاری به صورت بالعوض‬
‫پرداخت صرفه جویي سوخت از محل بند ( ق ) به میزان ‪ % 60‬از عملکرد‬
‫تضمین کف بهره برداری از خط به سرمایه گذار‬
‫دادن اولویت برای تهیه ناوگان مورد نیاز ناشی از افزایش حمل و نقل به‬
‫سرمایه گذار خط‬
‫خصوصی سازی صنعت ريلی‬
‫ايران‬
‫‪57‬‬
58
‫خصوصی سازی صنعت ریلی ایران ‪ -‬واگنهای باری‬
‫ردیف‬
‫نام شركت‬
‫تعداد واگن‬
‫‪14‬‬
‫تركیب حمل و نقل‬
‫‪536‬‬
‫‪1‬‬
‫بهتاش سپاهان‬
‫‪2991‬‬
‫‪15‬‬
‫سایپا‬
‫‪415‬‬
‫‪2‬‬
‫توكاریل‬
‫‪1569‬‬
‫‪16‬‬
‫جوپار‬
‫‪515‬‬
‫‪3‬‬
‫راه آهن حمل و نقل‬
‫‪2211‬‬
‫‪17‬‬
‫آهن ریل كاران‬
‫‪153‬‬
‫‪4‬‬
‫فوالد ریل جنوب‬
‫‪1818‬‬
‫‪18‬‬
‫پارسیان ریل شرق‬
‫‪655‬‬
‫‪5‬‬
‫ریل كاران ورسك‬
‫‪293‬‬
‫‪19‬‬
‫كاردان ریل كاال‬
‫‪661‬‬
‫‪6‬‬
‫حمل و نقل ریلي نیرو‬
‫‪1102‬‬
‫‪20‬‬
‫خدمات مهندسي‬
‫‪428‬‬
‫‪7‬‬
‫راه آهن شرق بنیاد‬
‫‪272‬‬
‫‪21‬‬
‫توسعه ترابر سیرجان‬
‫‪140‬‬
‫‪8‬‬
‫ریل ابریشم پارس‬
‫‪16‬‬
‫‪22‬‬
‫كاروان ریل گلستان‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫ریل ترابر فجر‬
‫‪510‬‬
‫‪23‬‬
‫صفا ریل‬
‫‪75‬‬
‫‪10‬‬
‫سمند ریل‬
‫‪724‬‬
‫‪24‬‬
‫ایرالكو‬
‫‪139‬‬
‫‪11‬‬
‫آسیا سیر ارس‬
‫‪1348‬‬
‫‪25‬‬
‫ریل سیر كوثر‬
‫‪132‬‬
‫‪12‬‬
‫تركیبي كشتیراني‬
‫‪1143‬‬
‫‪26‬‬
‫بوتان گاز‬
‫‪119‬‬
‫‪13‬‬
‫برادران مجدپور‬
‫‪587‬‬
‫‪27‬‬
‫ایران گاز‬
‫‪61‬‬
‫‪59‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫ریل پرداز سیر‬
‫راهور ریل كوثر‬
‫سپهر زاوه طوس‬
‫بیكران قشم‬
‫رعد تبریز‬
‫توكا كشش‬
‫سینا ریل پارس‬
‫نور الرضا‬
‫جمع كل‬
‫‪1019‬‬
‫‪40‬‬
‫‪268‬‬
‫‪50‬‬
‫‪25‬‬
‫‪1050‬‬
‫‪282‬‬
‫‪5‬‬
‫‪21360‬‬
‫خصوصی سازی صنعت ریلی ایران ‪ -‬واگنهای مسافر ی‬
‫‪60‬‬
‫ردیف‬
‫نام شركت‬
‫تعداد واگن‬
‫‪1‬‬
‫جوپار‬
‫‪108‬‬
‫‪2‬‬
‫راه آهن شرقي بنیاد‬
‫‪91‬‬
‫‪3‬‬
‫نور الرضا‬
‫‪54‬‬
‫‪4‬‬
‫ریل ترابر سبا‬
‫‪50‬‬
‫‪5‬‬
‫وانیا ریل‬
‫‪134‬‬
‫‪6‬‬
‫رعد تبریز‬
‫‪134‬‬
‫‪7‬‬
‫ریل سیر كوثر‬
‫‪27‬‬
‫‪8‬‬
‫مهتاب سیر جم‬
‫‪180‬‬
‫‪9‬‬
‫هستیا‬
‫‪35‬‬
‫‪10‬‬
‫رجاء‬
‫‪1308‬‬
‫‪11‬‬
‫راه آهن حمل و نقل‬
‫‪12‬‬
‫جمع كل‬
‫‪2133‬‬
‫خصوصی سازی صنعت ریلی ایران ‪ -‬لکوموتیوها‬
‫ردیف‬
‫نام شركت‬
‫تعداد‬
‫البرز نیرو‬
‫‪36‬‬
‫‪1‬‬
‫راهبر‬
‫‪14‬‬
‫‪2‬‬
‫الوند‬
‫‪19‬‬
‫‪3‬‬
‫حمل و نقل‬
‫‪21‬‬
‫‪4‬‬
‫نماد ریل‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪61‬‬
‫جمع كل‬
‫‪100‬‬
‫اسناد باالدستی و برنامه های‬
‫پیش رو‬
‫‪62‬‬
‫اسناد باالدستی و برنامه های پیش رو‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪63‬‬
‫سند چشم انداز ج ‪ .‬ا ‪ .‬ایران در افق ‪ ١٤٠٤‬هجرى شمسى‬
‫سیاستهای کلی نظام ج ‪ .‬ا ‪ .‬ایران در مورد حمل و نقل‬
‫سند چشم انداز حمل و نقل ریلي در افق ‪1404‬‬
‫برنامه پنجم توسعه‬
‫مواد قانوني مندرج در برنامه چهارم توسعه ( بند ‪ 3‬قسمت الف ماده ‪ ، 3‬بند ب و‬
‫ه ماده ‪ ، 28‬ماده ‪ ، 29‬بند الف ماده ‪) 33‬‬
‫مواد قانوني مندرج در برنامه سوم توسعه ( مواد ‪ 30‬و ‪ 128‬و آیین نامه‬
‫اجرایي مواد )‬
‫اصل ‪ 44‬قانون اساسی‬
‫قانون اجراي سیاستهاي كلي اصل ‪ 44‬قانون اساسي‬
‫اقتصاد مقاومتی‬
‫مصوبات مجلس شورای اسالمی ( قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی )‬
‫اسناد باالدستی و برنامه های پیش رو‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫طرح جامع حمل و نقل کشور‬
‫آرمان راه آهن‬
‫اهداف و وظایف وزارت راه و شهرسازی‬
‫تعيين الزامات كمّ ي حمل و نقل ريلي برون شهري اول در سطح منطقه بر طبق‬
‫اهداف سند چشم انداز ‪1404‬‬
‫قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مديريت مصرف سوخت‬
‫سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال های ‪1393‬‬
‫و ‪1394‬‬
‫‪ ‬فصل سیزدهم کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران ( حمل و نقل‪ ،‬ترانزیت و‬
‫امنیت ملی ) ‪ ،‬تالیف دکتر روحانی‬
‫‪64‬‬

similar documents