Forelesningen i power

Report
Henrik Ibsen og teatrets
konventioner
Svend Christiansen
Bakgrunn
• Utgangspunkt:
– Begrepet «regibemerkning»
• Sceneinnretning
• Fysiske handlinger
– John Northam (1953)
• Ibsen var et øyemenneske
• Studerte Ibsens karakteristikk av personene gjennom deres
utseende, småhandlinger og miljø
– Svend Christensen går videre
• Ser på teaterkonvensjonene på Ibsens tid som ikke hadde
forandret seg mye siden barokkens teater
Bokas problemstilling
• Ibsen er meget omhyggelig med å opplyse
leseren om noe er plassert på høyre eller
venstre side. Hva får ham til å velge den ene
siden framfor den andre?
– Teatertradisjonen slik den er blitt overlevert?
Eller:
– En personlig fortolkning av plasseringen som går
inn i stykkets signalsystem?
Valg av tematikk
• Høyre – venstre: en gammel, innarbeidet
teaterkonvensjon
• Blomstene: Christensen har valgt ut én
rekvisitt blant mange mulige
• Belysningene: særlig tydelige visuelle
virkemidler
Lese Ibsen i sin helhet
• Ibsen insisterte selv på at stykkene hans skulle
leses i kronologisk rekkefølge, mye i de seinere
stykkene kunne misforstås dersom man ikke
kjente de tidlige stykkene
• «Ibsens gjenbrukspraksis»
Høyre – venstre 1
• Historisk
– Teaterets lukkede rom: i bruk fra ca. 1830
• Entreer og sortier kunne foregå gjennom dører og ikke
bare gjennom åpne kulisser
– Høyre side: den bevegelige side, den «agtede»
persons side; her foregikk de fleste entreer og
sortier
– Venstre side: den faste side; her ble fornemme
rekvisitter plassert
Høyre – venstre 2
• Effekt:
– Spillets hovedbevegelse gikk fra høyre mot venstre
• Årsak:
– Kongens, fyrstens faste plass i teateret var i en losje på
venstre side, man måtte sørge for at skuespillernes
entre skjedde med ansiktet vendt mot kongen
• Avvik fra regelen:
– Entre fra venstre signaliserte noe falskt, bedragersk
– Entre fra bakgrunnen ga en sterkt virkningsfull effekt
Høyre – venstre 3
• Signaler hos den tidlige Ibsen:
– Høyre side: noe himmelsk, guddommelig
– Venstre side: noe forrædersk, djevelsk;
ondskapens side
Høyre – venstre 4
• Realismekravet kan måtte vike også i
samtidsdramaene for behovet for å plassere
et vindu eller en dør på enten høyre eller
venstre side, alt ettersom Ibsen har behov for
en utsikt mot venstre eller en utsikt mot
høyre. For eksempel er en dør og et vindu
plassert på venstre side i «Et Dukkehjem»,
dette krever en fløy og det er arkitektonisk
svært lite sannsynlig i en etasjeleilighet.
Høyre – venstre 5
• Eks. En Folkefiende:
– I dette stykket er det samfunnet som er temaet,
derfor er folkemengden plassert på venstre side
(«hjem»siden, «forræder»siden), mens de nye
tankene kommer inn fra høyre. (4. akt)
• Eks. Vildanden:
– Lyset kommer inn gjennom skråtaket på høyre
side, Hedvigs arbeidsbord med lys er plassert på
høyre vegg
Høyre – venstre 6
• «Fru Inger til Østråt»:
– Vindu på venstre side, Eline ser ut, mot Danmark,
besettelsesmakten
• «Hedda Gabler»:
– Solen skinner inn gjennom glasdøra på venstre side,
Hedda stenger den ute
• «Et Dukkehjem»:
– Bordet med lenestoler er på venstre side, her betror
Nora seg til Fru Linde og her viser hun strømpene sine
til dr. Rank
– Barneværelset er på venstre side
Høyre – venstre 7
• «Gengangere»:
– Bordet der Osvald sitter og ber om solen er på
venstre side
– Branden på asylet betraktes gjennom vinduer på
venstre side
• «Rosmersholm»:
– Vinduet som viser mot møllefossen er på venstre
side
Høyre – venstre 8
• Avvik fra regelen («Vrangvending»), spillet
foregår fra venstre mot høyre:
– Svend Christensens postulat:
• dette foregår i stykker der det i særlig grad dreier seg
om bedrag; enten bedrag av andre eller selvbedrag
• Når inntrykket av falskhet og mistro skal forsterkes
• Eller når noen skal gjøre det umulige
Høyre – venstre 9
• Eksempler på avvik:
– 3. akt i «En Folkefiende»: inngangsdør på venstre
side, vinduene og døra inn til trykkeriet på høyre
side, døra inn til Billings kontor også på høyre side
• Billing og Hovstad er opportunister; politiske bedragere
– Eksempel:
• «Bygmester Solness»: barneværelsene er plassert på
høyre side, Hilde innlosjeres der; Bygmesterens fall fra
tårnet skjer mot høyre: Hilde tvinger Bygmesteren til å
gjøre det umulige
Høyre – venstre 10
• Eksempler på avvik (forts.)
– «John Gabriel Borkman»: 2. akt: inngangen til
rommet i 2. etasje er fra venstre; JGBs
arbeidsbord er plassert til høyre
• John Gabriel Borkman har bedratt andre og lever i et
selvbedrag
– «Når vi døde vågner»: Irenes og Rubeks død skjer i
en isbre til høyre:
• Rubek har prøvd på det umulige: å forene kjærligheten
til et menneske med kjærligheten til kunsten
Høyre – venstre 11
• Andre effekter av høyre-venstre-regelen:
– Vannet er så godt som alltid plassert på høyre side
• Unntak: «Når vi døde vågner», bekken kommer fra
venstre men flyter raskt over mot høyre
Høyre – venstre 12
• Avsluttende tese:
– Valget av høyre eller venstre side i et
slutningstablå kan gi oss signaler om dikterens
egen oppfatning av idéinnholdet i stykkene, og
vrangvending forsterker inntrykket av bedrag.
Blomstene 1
• Tese:
– Ibsen skaper med ord, men han skaper også med
ting
– Akkurat som ord kan ha flere lag med betydning,
kan også rekvisittene ha det
– Svend Christensen velger rekvisitten «blomster»
for å illustrere påstanden sin
Blomstene 2
• Blomsters grunnleggende metaforiske betydning:
– Frodighet, varme, noe paradisisk
• Utdyping av denne metaforen:
– Også djevelen var til stede i paradiset, og det var i
paradiset at Eva spiste av kunnskapens tre
• Christensen henter denne utgangsmetaforen sin
fra «Gengangere»: blomsterværelset, snekker
Engstand med klumpfot, fru Alvings bøker.
Blomstene 3
• Ibsens spesielle blomstersymbolikk:
– Det motsatte av hva man til vanlig assosierer med
blomster:
• En avdød, gengangeri, uoppriktighet, forvrengt
livsglede, sinnsykdom
Blomstene 4
• «Rosmersholm»:
– Blomstene i dagligstuen: dette er også et
«gengangerrom»; de er kommet etter Rebekkas
inntreden og Beates død: Beate tålte verken
duften eller farvene
– Vinduet som vender mot møllefossen er dekorert
med blomster
• «Fruen fra havet»:
– Stort blomsterarrangement da søstrene Bolette og
Hilde Wangel feirer deres døde mors fødselsdag
Blomstene 5
• «Hedda Gabler»:
– Blomstene setter oss i begravelsesstemning og varsler
død (Sv. Chr.’s tolkning)
• «Bygmester Solness»:
– Vinduet som vender ut mot dødsstedet er dekorert
med blomster
– Den åndelig døde fru Solness vanner blomstene
• «Når vi døde vågner»:
– Leken med vannliljer i bekken illustrerer Rubeks Irenes
kjærlighetstragedie
Belysningene 1
• Fire formål med lysbruk:
–
–
–
–
Få publikum til å se klart
Angi tiden da handlingen foregår
Skape en stemning rundt handlingen
Som en slags medspiller i stykkets tematikk («å dikte
med lyset»)
• Altså: lysbruken kan ha både en realistisk side og
en sjeleskildrende side, dvs. både ytre skildrende
og vise en dypt eksistensiell tematikk
Belysningene 2
• Solen:
– Sol faller inn i et mørkt rom: Peer Gynts møte med
knappestøperen, solen i Gengangere
– Sol faller inn i et mørkt rom: «camera obscura»;
dvs. kamerateknikken (som var helt ny på den
tiden og som Ibsen var veldig opptatt av)
Belysningene 3
(Eks. fra Peer Gynt):
• PEER GYNT.
• Sig selv? Sogner det Slags Folk under Dem?
• DEN MAGRE.
• Som det falder sig; Porten staar ialfald paa Klem.
• Husk paa, man kan være paa to Slags Vis
• sig selv; være Vrangen eller Retten af Kjolen.
• De ved, man har nylig fundet paa i Paris
• at gjøre Portræter ved Hjælp af Solen.
• Enten kan man direkte Billeder give,
• eller ogsaa de saakaldt negative.
• De sidste faar omvendt Lys og Skygge,
• og synes for almindelige Øjne stygge;
Belysningene 4
(Eks. fra Peer Gynt forts.)
• men Ligheden hviler dog ogsaa i dem,
• og det gjælder ikke andet, end at faa den frem.
• Har nu en Sjæl sig fotograferet
• i sit Levnets Førsel ad negativ Vej,
• saa blir ikke Pladen derfor kasseret, • man skikker den ganske simpelt till mig.
• Jeg taer den da for mig till fortsatt Behandling;
• og ved passende Midler sker en Forvandling.
• Jeg damper, jeg dypper, jeg brænder, jeg renser,
• med Svovl og med lignende Ingredienser,
Belysningene 5
(eks. fra Peer Gynt):
• till Billedet kommer, som Pladen skulde give, • nemlig det, der kaldes det positive.
• Men har man, som De, visket halvt sig ud, • saa nytter hverken Svovl eller Kali-Lud.
• PEER GYNT.
• Altsaa, till Dem maa man komme som en Ravn,
• for at gaa som en Rype? Tør jeg spørge, hvad Navn
• staar der under det negative Kontrafej,
• som De nu skal føre over paa positiv Vej?
• DEN MAGRE.
• Der staar Peter Gynt.
Belysningene 6
• Navnesymbolikk:
– Solness
– Osvald, Rosenvold,
• Yrker:
– fotograf Ekdal
– Banksjef Borkman («vil lage gull av slumrende
ånder»)
Belysningene 7
• Sollys – mørke – skygger
– Særdeles iøynefallende eksempel: «Gengangere»:
sollyset fører til død
(de ibsenske paradoksene)
• Avfotografering: Ekdal gjengir bare det andre
har sagt og uttalt
• Solmetafor: smøret i Vildanden
• Negativ/positiv-teknikk: lysvirkningene i
Vildanden
Belysningene 8
• Kontraster:
– «Rosmersholm»: hvite hester, hvitt sjal – Rebekka
som heks (svart); Rosmers svarte påkledning (det
nevnes ikke, men datidens i kleskode var det en
selvfølge at akademisk utdannede personer var
kledd i svart
– Hedda Gabler: hårfargene
Belysningene 9
(kontraster forts.)
– Bygmester Solness:
• ikke akademiker, kledd i tysk, halvmilitær drakt
• Fru Solness: kledd i svart
• Hilde: kledd i hvitt
– «Når vi døde vågner»:
• Den sorte og den hvite skikkelse, skyggen
Belysningene 10
• Branner:
– «Gengangere»: brannen bryter løs samtidig som
fru Alving snakker om kammerherre Alvings
frusterte livsglede
– «Bygmester Solness»: fru Solness’ barndomshjem
brenner, fortiden går opp i luer
Belysningene 11
• Dekorasjonene:
– «Hedda Gabler»: i hovedsak mørke, også
porselensovnen (som vanligvis var hvite på den
tiden) er mørk: kontraster til sola som forsøker å
skinne inn
Belysningene 12
• Tusmørket:
– Verken lys eller mørke, men begge deler på
samme tid:
• «Hedda Gabler»: for å beskrive hovedpersonens
karakter (Sv. Chr.’s tolkning) (Thea framstår som et
lysmenneske)
• «Et Dukkehjem»: Noras fortvilelse da Helmer har avvist
å tilbakekalle Krogstads oppsigelse
• «Et Dukkehjem»: strømpescenen med dr. Rank; erotisk
spill for å manipulere dr. Rank
Belysningene 13
• Konklusjon:
– Paradoksene
– Den bedragerske solen

similar documents