Næstved Kommune - Norsk Rådmannsforum

Report
Lederkonferansen 2014 9.01.14 - Norsk Rådmannsforum
v/ ”Fri agent”, adjungeret professor, tidl. kommunaldirektør
Jens Christian Birch
www.danskekommuner/blog www.mandagmorgen/blog
Ledelse af en
kommunal
Hvad
bliver konsekvenserne for det
reformproces
kommunale velfærdslederskab?
Hvad lærte vi?
Erfaringer fra den danske
kommunalreform 2007
fri
agent
Jens Christian Birch
free agent, networker & adviser
cand.scient.pol
+45 25364206 · [email protected] · Æblevangen 5, 2765 Smørum
Filosof
Søren Kierkegaard
”Alle ønsker udvikling - ingen ønsker
forandring”
”At vove er at miste fodfæstet for en stund,
ikke at vove er at miste sig selv”
2
” At gennemføre en kommunalreform samtidig
med, at der skal præsteres sikker drift, er som
at skifte hjul på en bil, der kører”
3
Temaer




Baggrund for reformen - de politiske valg
Samarbejdsprocessen mellem de
fusionerende kommuner
Rådmannen som fusionsgeneral - de interne
ledelsesudfordringer
Reformens mangler - Hvad lærte vi?
4
”Den utænkelige reform”
Opgavekommissionen 1998: Ikke behov for
opgaveændringer i stat, amter, kommuner
 Ny regering 2001: Behov for større effektivitet og kvalitet i sundhedssektoren
 Små kommuners faglige og økonomiske
bæredygtighed et stigende problem
 Amterne bør nedlægges
 Fra 3 til 2 skatteniveauer - lavere skat
 Bedre performance – ingen ændringer

5
Et reformvindue åbner sig (2002)



Dansk Industri rejser debatten
om en kommunalreform politiske prøveballoner
Statsministeren: Behov for
struktur på debatten - og en
effektiv offentlig sektor
Strukturkommission
nedsættes (oktober 02) reformvinduet er åbnet
6
Strukturkommissionen
Embedsmænd og eksperter (12)
 Ingen facitliste på forhånd - intet er fredet
 Skal modne en reform: Modernisering
 Sygehusområdet er reformens trækkraft
 Hurtig kommission: Okt. 2002 - jan. 2004
 Anbefaling: 4 sideordnede modeller
 Enighed: Reformen kommer med større og
stærkere kommuner/amter –både fusioner og
opgaveflytninger

7
Kommunalreformen 2004-2007






Fra 271 til 98 kommuner
62 fusionerede - 36 fusionsfri
Fra 4.677 til 2.468 lokalpolitikere
Fra 14 amter til 5 (sygehus-)
regioner uden skatteudskrivning,
men folkevalgt
Minimum 20.000 (30.000
indbyggere)
Fra gennemsnit på 20.000 til
55.000 indbyggere
8
Opgaveændringer - kommuner:
Det specialiserede sociale område (fysisk og
psykisk handicappede)
 Arbejdsmarked: Både + og –forsikrede
 Regionale plan-, natur- og miljøopgaver
 Sundhed (forebyggelse, genoptræning,
medfinansiering på 5 %)
 Kollektiv trafik indenfor kommunen
 Lokal erhvervsindsats og -service

9
Opgaveændringer – regionerne:
(sygehusregioner)





Sygehusområdet (95 % af budgettet)
Visse sociale specialinstitutioner
Regional udviklingsplan
Regional kollektiv trafik (Trafikselskaber)
Vækstfora
10
Opgaveændringer – Staten:
Al skatteligning
 Gymnasierne: Selvejende under staten
 Sociale specialinstitutioner
 Overordnede miljø- og planopgaver
 Ingen strukturreform i staten (ministerierne
uændrede)

11
Reformens formål
Bæredygtighed - økonomisk og fagligt
 Større effektivitet
 Enstrenget indgang for borgerne
 Bedre opgavekoordinering: (færre overgange,
færre enheder)
 Sikker drift
 Ny politisk organisering og ledelse omtales
ikke

12
De politiske valg - Tvangsægteskab
eller frivillige forlovelser?




Lovgivningskrav til fusionen:
- Bæredygtighed økonomisk og fagligt (socialt
erhverv, uddannelser, trafikalt)
- mindste størrelse - antal indbyggere?
Hvem er fusionsparterne?
Hvem tager initiativet?
Forlovelsesdokumentet som afsæt for den
egentlige fusion
13
Næstveds forlovelsesdokument
Vision: Næstved vil være Region Sjællands
ledende kommune
Denne regionale placering opnår vi ved at:
 Næstved Kommune sætter borgernes velfærd og medarbejdernes trivsel
i centrum
 Næstved Kommune klæder børn og unge på til fremtiden
 Næstved Kommune har et blomstrende kulturliv – både i by og på land
 Næstved Kommune har dialog med og inddrager borgerne
 Næstved er kraftcenter for en bæredygtig, dynamisk erhvervsudvikling i
Region Sjælland
 Næstved er en stærk bosætningskommune
14
De politiske valg:
Den politiske fusionsproces
Alle fusionskommuner er lige uanset størrelse
 Spillet om magten - politik og positioner
 Valg af nye topchefer (politiseres let)
 Kommunemodel - by eller land
 Fælles nye værdier - politiske pejlemærker
fusionens indhold og tidsforløb
 Harmonisering af serviceniveauer og skat
 Navn, rådhusplacering, byvåben

15
Rådmannen som fusionsgeneral:
Analyse og politisk rådgivning





Fusionsledelse er processtyring (tid og
indhold - skal mestre projektledelse)
Skab et midlertidigt tværgående
topledelsesforum - før fusionen - koordinerer
Opret et kvalificeret fusionssekretariat
Ansvaret for at skabe nye fusionsdata og
analyser til politisk beslutning
Kritisk opgave: Forberede harmonisering af
de forskellige serviceniveauer
16
Rådmannen som fusionsgeneral:
Ledelse og organisation




Topledelsen i den nye kommune og nyt
organisationsdesign tidligt på plads
Ny og effektiv direktion (intern/ekstern?) som
projektstyrer og politisk rådgiver
Optimere og trimme organisationen (færre
chefer/ledere)
Hvad med de tiloversblevne ledere
(kaskademodel)
17
Rådmannen som fusionsgeneral:
Ledelse og organisation
Overvinde medarbejdernes modstand - dialog
og intens daglig kommunikation
 Vis empati - lyt til bekymringer - forklar
 Omplacering af medarbejdere ud fra
kompetencekortlægning er vanskelig
 Formulere et nyt fælles ledelsesgrundlag
 Forhandle en ny personalepolitik
 Nye behov for uddannelse af ledere og
medarbejdere opstår

18
Rådmannen som fusionsgeneral:
De mange decentrale fusioner




Først en administrativ fusion (1-2 år)
Fusion af produktionsapparatet: Skoler,
plejehjem, musikskoler, ungdomsskoler,
beredskab, dagsinstitutioner, osv. (3-5 år)
Trimme og kvalitetsbedømme den eksterne
ledelse (de tiloversblevne?)
Harmonisere styringen af de decentrale
enheder til en fælles model
19
Rådmannen som fusionsgeneral:
Helt ny og testet topledelse
Alle direktørerne/afdelingscheferne er
”nyansatte” - og målt på performance?
 Ansvaret for ledelsen af en velfungerede, ikke
sektoropdelt direktion
 Behov for ny arbejdsdeling med politikerne
 IT - modernisering/harmonisering kritisk, slår
først igennem efter 3 - 4 år
 Ansvaret for sikker drift - den nye kommune
skal fungere fra dag 1

20
Reformens mangler - Hvad lærte vi?
Evaluering af kommunalreformen
 Reformens mangler
 Perspektiverne for kommunestyret
 Et par gode råd

21
Regeringens evaluering 2013
Ramme for en robust offentlig sektor
 Bedre faglig og økonomisk bæredygtighed
 Større effektivitet - ikke fuldt realiseret
 Nytænkning og innovation styrket
 Større politisk fokus på strategier og
politikker - mindre på enkeltsager

22
Evaluering - fortsat
Opgavejusteringer på de specialiserede
områder (fysisk/psykisk) og sundhed
 Regionerne overlever - har vist en
produktivitetsvækst på 3 - 5 % årligt
 Frivillige kommunefusioner fortsat mulige,
men den ”brændende platform” er væk

23
Reformens mangler






Mindste størrelse 20.000 for lavt
Specialopgaver til kommunerne kræver en
kommunestørrelse på 40-50.000
For mange uklare opgavesnit og
finansieringssystemer (sundhed/handicap)
For få politikere?
Ingen udvikling af det politiske system
Borgerne og nærdemokratiet blev overset
24
Perspektiverne –kort sigt





Reform og økonomisk krise med 0-vækst har
moderniseret kommunestyret
Reformen har beskyttet selvstyret
Styrket strategisk professionel topledelse
Innovation - et centralt nyt policyområde
(rehab, frivillighed, medskabelse)
Det politiske system under pres: Magten
retur til de folkevalgte (Politikerakademi)
25
Perspektiverne – længere sigt





Nye politikerroller - den politiske
velfærdsleder på vej
Nye dialogformer med borgerne på vej kender ikke politiske prioriteringer
Statslig mistillid, overstyring og
bureaukratisering er et stigende problem
Regeringens ”tillidsreform” et svar?
Styrket folkelig opbakning: Stemmeprocenten
steg fra 65,8 % til 71,9 % -holder det?
26
Et par gode råd:
Vær tydelig i formålet med reformen
 Betinget frivillighed - stil krav til flere
bæredygtigheder - helstøbte kommuner
 Mindste kommunestørrelse/opgaver
 Enkel finansieringsmodel - incitamenterne
 Efter analysen - brug max. 3 år til start
 Tal kommunerne op - politisk konsensus og
stålsathed afgørende for succes
 Stærkt politisk og professionelt lederskab

27

similar documents