BOT - Jeroen Bosch Ziekenhuis

Report
BOT Bedrijfs Opvang Team
• Bossche Samenscholingsdagen 2014
• Elma Noorlander, huisarts
1
Wettelijk kader
• Volgens de ARBO-wet is een organisatie verantwoordelijk
voor veiligheid, gezondheid en welzijn van haar
medewerkers
2
BOT huisartsenpost HOV
• 2008: start BOT voor HOV
• 2011: start inzet BOT voor dagpraktijken
• 2014: start opleiding voor BOT-Buddy
Samenstelling BOT HOV
• 12 leden
• 3 huisartsen
• 3 chauffeurs
• 6 doktersassistentes
• Proactief bij calamiteiten of traumatische
gebeurtenissen
4
Indicaties voor BOT HOV inzet
• Agressie of intimidatie
• Emotioneel aangrijpende gebeurtenissen
• Gebeurtenissen die leiden tot een tuchtzaak
• Op eigen verzoek medewerker
Werkwijze BOT na melding
• Signaleren van een gebeurtenis
• Overleg met medewerker
• Melden aan coördinator BOT
• Telefonisch of fysiek opvanggesprek door BOT-lid
• Evt. afspraken voor vervolggesprekken
Opvang door BOT
• Acute opvang (direct na de gebeurtenis, vaak door
leidinggevende, soms al door BOT medewerker)
• 1 gesprek 2-3 dagen na gebeurtenis
• 2 gesprek 2-3 weken na gebeurtenis
• 3 gesprek 6-8 weken na gebeurtenis (naar
behoefte)
• evt. groepsopvang voor teams
Mogelijkheden BOT
• Collega’s die een schokkende gebeurtenis hebben
meegemaakt worden opgevangen
• Professioneel luisterend oor
• Voeren van een opvanggesprek
• Kennen de verwijsmogelijkheden
Rol leidinggevende HOV
•
•
•
•
•
•
Informatie krijgen over de schokkende gebeurtenis
Behoefte peilen van de medewerker
Acute opvang na de schokkende gebeurtenis
BOT- coördinator informeren
Proces aan zijlijn vervolgen
Acties binnen organisatie coördineren
BOT - JBZ
• Rond 1997 : naar aanleiding van een ernstig agressieincident start de bedrijfsopvang op elke afdeling van het
toenmalige Carolus Ziekenhuis en Bosch Medicentrum
• Door betere aandacht voor opvang op afdelingen
ontstonden BOT teams per locatie
• Bij fusie van Carolus Ziekenhuis en Bosch Medicentrum
in 2002 is gekozen voor één BOT team voor het hele JBZ
10
Samenstelling BOT JBZ
• 14 medewerkers w.o.
•
•
•
•
•
Verpleegkundigen
Laboranten
Baliemedewerker opname
Psychiatrisch verpleegkundige
Bedrijfsopleider
• IC en Spoedeisende hulp eigen BOT-team
• (nog) geen artsen
11
Werkwijze BOT JBZ na melding
• Overleg tussen medewerker en BOT-lid
• Medewerker krijgt zo snel mogelijk opvang
aangeboden, liefst binnen 24 uur
• 7 tot 10 dagen na het incident volgt een tweede
gesprek
• Afhankelijk van de ontwikkelingen een derde
gesprek
• Bij twijfel aan een goede verwerking wordt
verwezen naar Bedrijfsmaatschappelijk Werk
Gevolgen van incidenten
• Faal- en/of schuldgevoelens
• Lichamelijke en psychische klachten
• Verminderd beroepsmatig functioneren
• Verminderd werkplezier
• Verminderd functioneren privé
Medebepalende factoren
• Persoonlijkheid en persoonlijke weerbaarheid
• Eerdere ervaringen
• Impact van de gebeurtenis
• Sociale netwerk en steun uit omgeving
BOT-Buddy-HOV/CHP
- Start 2014
- Samenstelling team: BOT leden uit CHP/HOV
- Opvang gedurende langere tijd bij ernstige
klachten, calamiteiten en tuchtzaakprocedures
Vragen?
Suggesties?
Opmerkingen?

similar documents