Powerpoint Evolution

Report
Evolution!
Diskutera
• Tack vare evolutionen springer harar snabbare
än rävar
• Om 100 år kommer vi föda barn med långa
fingrar för att kunna skriva snabbare på
datorer
• Bakterier är primitiva organismer, innebär det
att de är sämre anpassade än tex människor?
Bevis för evolution?
Fossil
Fossil
- Ligger i lager i berggrunden
- Åldersbestäms med kol-14 metoden
och andra radioaktiva isotoper
- Ledfossil – ligger i samma lager
Fossil
• Hårda delar
• Ibland hela organismer (mammut i isen)
• Fotavtryck
Embryoutveckling
Endemiska arter
Rester från evolution
• Rudimentära organ, tex blindtarm, svanskota
mm
Jämförande anatomi
Kemiska likheter
• Livet är uppbyggt av samma kemiska enheter
• Det liv vi känner till har alla en arvsmassa i form av DNA
• DNA är vridet åt samma håll
• Ribosomer är små proteinfabriker som finns hos alla levande organismer.
Dessa har urgamla delar som är lika hos allt levande: växter, svampar, djur
och bakterier (prokaryoter och eukaryoter)
• Prokaryoter: utan avgränsad cellkärna (ex. bakterier, encelliga)
• Eukaryoter: med avgränsad cellkärna (mer ”avancerade”)
En cell ger upphov till miljoner
DNA studier
DNA teknik
”Evigt” liv med nakenråttan?
Livets begynnelse
Skilj BIG BANG från livets uppkomst
- Big: Ca 13 miljarder
- Livet: Ca 4,5 miljarder
Livet uppstod en gång
Hur såg det ut?
RNA eller DNA?
Men hur?
Livets uppkomst
4,5 miljarder år
Livsbetingelser
• Atmosfären: koldioxid, vattenånga och kväve,
eventuellt metan och ammoniak
• Avsaknad av O3
• Starkt UV-ljus
Olika teorier
Meteorit-teorin
• Meteorit från Mars i Antarktis is med
bakterieliknande fossil
• Förklarar inte hur livet uppstod
Ursoppan
• Stöds av Millers experiment
• Elektriska stötar skapade
Organiska föreningar
Heta källor på havsbotten
- Kemoautotrofabakterier finns idag på
havsbotten
Argument för:
Att det finns idag, vid heta källor på havsbotten.
Skyddade från UV-ljus.
Livets uppkomst
Endosymbiont teorin
Artbildning
Definition av art
• (Morfologiska) Linné
• Biologiska artbegreppet: grupper av individer
som kan fortplanta sig med varandra och som i
sin tur får fertil avkomma
• Fylogenetiska (monofyletiska grupper), bygger
på studier av både DNA. Minsta möjliga antal
individer med EN gemensam förfader
Artbildning
• Geografisk isolering (allopatrisk isolering),
Isolering,
- Mellanliggande populationer dör ut
- Klimat förändras
- Hinder ex, bergskedjor uppstår
- En population kan hamna på öar (ex. isolerade
dalgångar, otillgängliga platser) (((här kan
endemiska arter uppstå)
Artbildning
• Kan uppstå genom hybridisering
(korsning mellan två olika arter). Vanligt hos
växter.
• Sympatrisk isolering, när en art delas i två,
kan exempelvis bero på
sexuell selektion

similar documents