มาตรการและการคำนวณผลประหยัด

Report
*
โครงการพ ัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุร ักษ์
พล ังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล
*
ั มีหนุน
ทีป
่ รึกษา : อ.ฉ ัตรชย
อาจารย์ทป
ี่ รึกษา
ประธานคณะกรรมการอนุร ักษ์พล ังงาน
เลขาฯ
่ ยเลขาฯ
ผูช
้ ว
่ ยบารุง
คุณชลิต ชว
ั มีหนุน
อ. ฉ ัตรชย
คุณสมศรี จรสุวรรณ
คณะกรรมการอนุร ักษ์พล ังงาน
ฝ่ายวิชาการ
ั ันธ์
ฝ่ายประชาสมพ
คูณศราวุธ ขานทอง
คุณสมศรี จรสุวรรณ
คุณอุทศ
ิ พรหมมินทร์
ั
คุณพิษต
ิ ชชเวช
ั สมบ ัติ
คุณประถมชย
ื้ จ ัดจ้าง
ฝ่ายจ ัดซอ
ฝ่ายวิศวกรรม
คุณสาย ัน อินทวงษ์
คุณสาย ัน อินทวงษ์
คุณศุภว ัฒน์ จริญกุลวณิช
3.คุณวรพจน์ โกยพิพ ัฒน์กล
ุ
คูณศราวุธ ขานทอง
ฝ่ายสงิ่ แวดล้อม
คุณยศกรณ์ เนตรแสงทิพย์
คุณววิศท
ุ ธิ์ คนหมน
่ั
คุณพีรยุทธ์ ฉิมเรือง
4.คุณอนุชา ศรจ ันทร์
ต ัวแทนทีมจากหน่วยงานต่างๆ
ประธานตรวจการประเมิน
คุณชานนท์ เยือ
่ ใย
กรรมการตรวจประเมิน
คุณวรพจน์ โกยพิพ ัฒน์กล
ุ
กรรมการตรวจประเมิน
คุณไพร ัตน์ ชูประดิษฐ ์
*
1.
2.
้ งำนปี 2555 ให ้มีผล
กำหนดแผนและเป้ ำหมำยกำรลดใชพลั
้ งงำนปี 2554 อย่ำงน ้อย 10%
ประหยัดเมือ
่ เทียบกับกำรใชพลั
ื่ สำรให ้บุคลำกรทุกคนเข ้ำใจ ปฏิบต
สอ
ั ไิ ด ้ถูกต ้องและมีสว่ ม
ร่วมอย่ำงทั่วถึง โดยให ้กำรอนุรักษ์ พลังงำนเป็ นสว่ นหนึง่
ของโรงพยำบำล
3.
ดำเนินกำรและพัฒนำระบบกำรจัดกำรพลังงำนอย่ำงเหมำะสม
และเป็ นไปตำมกฎหมำย
4.
ิ ธิภำพกำรใชทรั
้ พยำกรพลังงำน
ดำเนินกำรปรับปรุงประสท
อย่ำงต่อเนือ
่ งและเหมำะสมกับงำนบริกำร
5.
กำหนดแนวทำงปฏิบต
ั ใิ นกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงพอเพียง
โดยไม่กระทบต่อคุณภำพกำรบริกำร
*




 
*
3.การกระตุน
้ และสร้างแรงจูงใจ
จุดทีพ
่ ัฒนาได้
- ควรมีกำรจัดทำแผนกิจกรรมเพือ
่ เป็ นกำรกระตุ ้นให ้
่ โครงกำรผลประหยัดแลกคูปอง
เกิดแรงจูงใจ เชน
- ควรมีกำรแข่งขันประหยัดพลังงำนระหว่ำงหน่วยงำน
ต่ำงๆและมีรำงวัลสำหรับหน่วยงำนทีม
่ ผ
ี ลงำนดี
*
1.
นโยบำยกำรจัดกำรพลังงำน
ทบทวนนโยบำยให ้สอดคล ้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันอย่ำง
เหมำะสมและเป็ นไปตำมกฎหมำย
2.
กำรจัดกำรองค์กร
หมุนเวียนบุคลำกรร่วมเป็ นกรรมกำร/คณะทำงำนในตำแหน่ง
ต่ำงๆ
3.
กำรลงทุน
มีกำรสนับสนุนจัดสรรงบประมำณจำกภำครัฐและดำเนินกำรตำม
แผนอนุรักษ์ พลังงำน
4.
ระบบข ้อมูลข่ำวสำร
มีกำรจัดเก็บข ้อมูลอย่ำงเป็ นระบบและครบถ ้วน
5.
.
ั พันธ์
กำรประชำสม
มีกำรเผยแพร่โครงกำรอนุรักษ์ พลังงำน
ลาดับ
ประเภท
1
People Ware
2
3
งบประมาณ
ผลประหยั ด
คืนทุน
(บาท)
(บาท)/ปี
(ปี )
40,000
-
คณะกรรมการ
-
-
ทบทวนและแต่งตัง้ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
-
-
ประเมินสถานการณ์การจัดการพลังงาน
คณะกรรมการ
-
-
กานดมาตรการ เป้ าหมาย
ฝ่ ายวิศวกรรม
-
-
จัดทาแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร
คณะกรรมการ
-
-
ทบวนข ้อกาหนดกฏหมายด ้านพลังานและสิง่ แว ้ดล ้อม
ฝ่ ายวิชาการ
12,000
-
-
ประเมินสถานะภาพทางด ้านเทคนิค
ฝ่ ายวิศวกรรม
20,000
-
-
ดาเนินการตามแผน
คณะกรรมการ
5,500
-
-
ทบทวนผลการดาเนินการทีผ
่ า่ นมา
คณะกรรมการ
-
-
สรุปหาจุดบกพร่อง แนวทางแก ้ไข
คณะกรรมการ
-
-
-
-
รายละเอีย ดกิจกรรม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
การประกวดจัดทา Logo อนุรั กษ์ พลังงาน
ฝ่ ายประชาสัมพัธ ์
การประกวดคาขวัญ
ฝ่ ายประชาสัมพัธ ์
อบรมปลูกจิตสานึก
ฝ่ ายวิชาการ
30,000.00
ประชาสัมพันธ์เสีย งตามสาย,จัดบอร์ด
ฝ่ ายประชาสัมพัธ ์
10,000.00
้ ทีมงาน
จัดทาเสือ
คณะกรรมการ
20,000.00
ศึกษาดูงานจากหน่วยงานทีม
่ ก
ี ารจัดทาการอนุรั กษ์ พลังงาน
คณะกรรมการ
50,000.00
จัดนิทรรศการ
ฝ่ ายประชาสัมพัธ ์
10,000.00
่ มวลชน
ผู ้บริหารพบสือ
ฝ่ ายประชาสัมพัธ ์
10,000.00
Syetem Ware ทบทวนและประกาศนโยบาย
Hard Ware
ผู ้รั บผิดชอบ
5,000.00
5,000.00
1,000
2,000
ระบบปรั บอากาศ
HK
ปรั บตัง้ อุณหภูมท
ิ ี่ 25 องศา
ฝ่ ายวิศวกรรม
-
HK
กาหนดช่วงเวลาในการเปิ ด- ปิ ด
ฝ่ ายวิศวกรรม
-
-
PI
ปรั บปรุงการบารุงรั กษาเครือ
่ งปรั บอากาศอย่างเหมาะสม
ฝ่ ายวิศวกรรม
-
10,000
ฝ่ ายวิศวกรรม
200,000
89,352
2.50
ฝ่ ายวิศวกรรม
360,000
245,000
1.47
(พิจารณาจากการใช ้งานจริง)
PI
ควบคุมการทางานปั ม
้ น้ า CHP,CDP ด ้วยระบบ VSD และการติดตัง้ เพิม
่
ระบบ VSD ควบคุมระบบ Cooling Tower
MC
เปลีย
่ นเครือ
่ งปรั บอากาศทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพตา่ เป็ นเครือ
่ งทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพสูง
ระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง
MC
เปลีย
่ นหลอดดาวน์ไล Halogen 50w เป็ นหลอด LED 3w
ฝ่ ายวิศวกรรม
9,000
28,800
0.31
MC
เปลีย
่ นหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ T8 ทีม
่ ก
ี ารใช ้งาน ในช่วงเวลาที่
ฝ่ ายวิศวกรรม
25,000
23,000
1.09
774,500
436,152
1.78
ติดต่อกันนานหลาย ชม.เป็ นหลอด T5
4
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตามผลการดาเนินงานด ้านการอนุรั กษ์ พลังงาน
ประเมินภายในองกรณ์
คณะตรวจ
ประเมินภายใน
ประเมินภายในระดับหน่วยงาน
รวม
หมายเหตุ
โรงพยาบาลควบคุม ปี 54 มีคา่ ใช ้จ่ายการใช ้พลังงานไฟฟ้ า = 4,000,000 บาท
ผลสำรวจ : ควำมร้ อนจำกหลอดไฟฟ้ ำส่ ง
ผลกระทบแก่พนักงำนทำให้ เกิดควำมร้ อน
สะสมทีต่ วั พนักงำน
มำตรกำรด้ ำนเทคนิค ควรมีกำรปรับโคม
ไฟฟ้ ำให้ สูงขึน้ เพือ่ ให้ ควำมร้ อนทีก่ ระทบแก่
ตัวพนักงำนน้ อยลงโดยที่ควำมสว่ ำงยังอยู่
ในมำตรฐำน
หมายเหตุ : ต้องมีการเก็บข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อเห็นตัวเลขการประหยัด ผลทีค่ ำดว่ ำจะได้ รับ กำรทำงำนของ
เครื่องปรับอำกำศลดลงจำกเดิมสำมำรถลด
พลังงานที่ชดั เจน
กำรใช้ พลังงำนไฟฟ้ำได้ มำกขึน้
*
ผลการสารวจ : มีการติดตั้ง VSD ระบบปั๊ มน้ า CHP
, CDP เพื่อลดพลังงานการใช้ไฟฟ้ า แต่ไม่มีติดตั้งที่
ระบบ Cooling Tower
ถ้าเปิ ดระบบ Cooling Tower
พิกดั กาลังไฟฟ้ า = 7,500 watt.
เปอร์เซ็นต์การทางาน = 100 %
เวลาทางาน
= 8 ชัว่ โมง/วัน
วันทางาน
= 365 วัน/ปี
ก่อนกาหนดมาตรการ ใช้พลังงาน 21,900หน่วย/ปี
อัตราค่าไฟฟ้ า = 21,900 X 3.4 = 74,460 บาท/ปี
*
ผลการสารวจ : มีการติดตั้ง VSD ระบบปั๊ มน้ า CHP , CDP
เพื่อลดพลังงานการใช้ไฟฟ้ า แต่ไม่มีติดตั้งที่ระบบ Cooling
Tower
ถ้าเปิ ดระบบ Cooling Tower
ผลประหยัด : ติดตั้ง VSD เพิ่มขนาด 7.5 KW. ใช้งานที่
70 % เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง
พลังงานไฟฟ้ า = ( 7,500 x 8 x 0.7 x 365 ) / 1000
= 15,330 หน่วย/ปี
อัตราค่าไฟฟ้ า = 3.4 บาท/หน่วย
ค่าไฟฟ้ าที่ประหยัดได้ = 21,900 – 15,330 = 6,570x 3.4
= 22, 338 บาท/ปี
ผลการสารวจ : มีการติดตั้ง VSD ระบบปั๊ มน้ า CHP , CDP
เพื่อลดพลังงานการใช้ไฟฟ้ า แต่ไม่มีติดตั้งที่ระบบ Cooling
Tower
ถ้าเปิ ดระบบ Cooling Tower
ผลประหยัด : ติดตั้ง VSD เพิ่มขนาด 7.5 KW. ใช้งานที่ 40
% เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง
พลังงานไฟฟ้ า = ( 7,500 x 8 x 0.4 x 365 ) / 1000
= 8,760 หน่วย/ปี
อัตราค่าไฟฟ้ า = 3.4 บาท/หน่วย
ค่าไฟฟ้ าที่ประหยัดได้ = 21,900 –8,760 =13,140 x 3.4
= 44,676บาท/ปี
ระยะเวลาจุดคุม้ : เมื่อมีการติดตั้ง VSD ระบบCooling
Tower จานวน 2 ตัว เพื่อลดพลังงานการใช้ไฟฟ้ า
งบประมาณการลงทุนโดยประมาณอยูท่ ี่ 200,000 บาท
จุดคุม้ ทุน : ติดตั้ง VSD เพิม่ ขนาด 7.5 KW. จานวน
2 ตัว ใช้งานที่ 40 % เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง
สามารถประหยัดได้ 89,352 บาท/ปี
ราคา VSD จานวน 2 ตัวพร้อมอุปกรณ์ ราคา 200,000
บาท
ผลประหยัดเมื่อมีการติดตั้ง VSD ที่ Cooling Tower
จานวน 2 ตัว สามารถประหยัดได้ 89,352 บาท/ปี
จุดคุม้ ทุนในการลงทุนอยูท่ ี่ 2.5 ปี
1
๊ ประตูในพืน
ควรมีกำรติดตัง้ โชค
้ ทีม
่ อ
ี ณ
ุ ภูมห
ิ ้อง
ิ้ เปลืองของระบบ
ทีต
่ ำ่ งกันเพือ
่ ป้ องกันกำรสน
ปรับอำกำศ
2
กำรติดตัง้ เครือ
่ งปรับอำกำศควรห่ำงจำก
ประตูเข ้ำออก
*
*
.

similar documents