Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille

Report
Groove-rahoitushaku
julkisille tutkimusorganisaatioille
2011
Tutkimustulosten
kaupallistamisen
valmistelu
DM 733517 11-2010
Copyright © Tekes
Groove - ohjelman tavoite
Nostaa suomalaisten uusiutuvan energian pk-yritysten
liiketoimintavalmiuksia ja kansainvälistä kilpailukykyä
osaamista ja verkostoja kehittämällä.
Ohjelma vaikuttaa siihen että:
 Suomalaisen uusiutuvan energian pk-yritykset kasvavat ja
kansainvälistyvät
 Syntyy uusia yrityksiä ja sitä kautta uusia työpaikkoja
 Alan klusterit vahvistuvat ja verkottuvat
 Toimintamallit muuttuvat arvoverkkoja hyödyntäväksi
 Uusia innovaatioita kaupallistetaan ja otetaan käyttöön nopeammin
Copyright © Tekes
Groove ohjelma
 Ohjelman kesto 2010-2014
 Ohjelman kokonaisvolyymi 95 M€, josta n. puolet Tekesiltä
 Tutkimuslaitoshaut kohdistuvat tutkimustulosten kaupallistamisen
valmisteluun ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä uusien avausten
tarkasteluun
 Yritykset voivat hakea koko ajan ilman hakuaikoja
 Ohjelman kansainvälistymispalvelut käynnistyneet 2010 erityisesti
USA ja Kiina.
• 2011 suunnittelu käynnissä
 Lisätietoa www.tekes.fi/groove
DM 733517 11-2010
Copyright © Tekes
Groove mukana kehittämässä ja
tukemassa
Osaamisen/teknologian/
tuotteen/palvelun kehittämistä
Innovaatioiden kaupallistamista
Liiketoiminnan
kehittämistä
Kansainvälistymistä
DM 733517 11-2010
Copyright © Tekes
Groove-ohjelman haut 2010
tutkimuslaitoksille
 Groove-ohjelman haut tutkimuslaitoksille kohdistuvat pääasiassa
tutkimustulosten kaupallistamisen valmisteluun,
• Ensimmäinen haku toteutettiin keväällä 2010
• 11 hakemusta, joista 3 sai myönteisen rahoituspäätöksen
 Kansainväliseen yhteistyöhön ja
• Ei vielä hakuja tälle alueelle
 Uusien avausten tarkasteluun
• Ideakilpailu kehitysmaa teemalla 09/2010
− Hakemus käsittelyssä
DM 733517 11-2010
Copyright © Tekes
GROOVE
www.tekes.fi/groove
DM 733517 11-2010
Copyright © Tekes
Taustaa
 Tulosten hyödyntämissuunnitelma on aina mukana kaikissa Tekesin
rahoittamissa tutkimushankkeissa ja pääsääntönä on, että
strategisen ja soveltavan tutkimuksen hankkeissa hyödyntäminen
tapahtuu rahoittavien yritysten toimesta
 Tutkimustulosten kaupallistamisen valmistelu -rahoitus koskee
hankkeita, joissa
• strategisen tai soveltavan tutkimuksen hankkeeseen osallistuvat yritykset
eivät vielä ole valmiita kaupallistamaan tuloksia,
• tai kaupallistamisen toivotaan tapahtuvan muiden kuin hankkeessa
mukana olevien yritysten (nykyiset ja uudet) kautta ja kaupallistamispolun
avaaminen edellyttää valmisteluhanketta
DM 733517 11-2010
Copyright © Tekes
Tutkimustulosten kaupallistamisen
valmisteluhankkeet 2008-2010
Saaja
hakemukset
hyväksytty
Valtion teknillinen tutkimuskeskus
58
40
Tampereen teknillinen yliopisto ja TTY-säätiö
14
7
Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion yliopisto
14
6
Aalto-korkeakoulusäätiö ja TKK
11
10
Turun yliopisto
8
4
Tampereen yliopisto
8
2
Oulun yliopisto
6
3
Helsingin yliopisto
5
2
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
4
1
Jyväskylän yliopisto
4
2
Åbo Akademi
1
1
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
1
1
DM 733517 11-2010
Copyright © Tekes
Tutkimustulosten kaupallistamisen
valmisteluhankkeet 2008-2010
DM 733517 11-2010
Copyright © Tekes
Groove – Haku tutkimustulosten
kaupallistamisen valmisteluun 2011
 Tutkimustulosten kaupallistamisen valmisteluun julkisille
tutkimusorganisaatioille
 Tulosten hyödyntäminen tapahtuu uusiutuvan energian alueella
 Hankkeeseen voi sisältyä tutkimustulosten teknisen toteutuksen tai
toimivuuden todentamista
 Hankkeen tulee sisältää kehitettyyn osaamiseen / teknologiaan /
tuotteeseen / palveluun perustuvan liiketoiminnan
mahdollisuuksien laajan tarkastelun
_______
 Julkisen tutkimuksen hanke ei voi sisältää tuotekehitystä tai
liiketoimintasuunnitelman laatimista.
 Yritykset voivat hakea ohjelmaan ilman hakuaikoja koko ohjelman
ajan.
DM 733517 11-2010
Copyright © Tekes
Groove - Haku tutkimustulosten
kaupallistamisen valmisteluun
Hakukriteerejä
 Kehitettävällä asialla on oltava uskottava markkinapotentiaali ja
useita hyödyntämispolkuja, joista yhtenä voi olla mahdollinen
perustettava yritys
 Kaupallistamisen valmisteluprojekti ei voi kohdistua innovaatioon,
jonka IPR:t omistaa joku muu kuin hakija
 Innovaation tausta-aineiston oikeudet ja suunnitelma innovaation
suojaamisesta ovat hakijalla (suojaamista voidaan viedä eteenpäin
projektissa)
 Hankkeilta ei edellytetä yritysosallistumista/-rahoitusta. Jos
tunnistetaan potentiaalisia hyödyntäviä yrityksiä, on näiden
osallistuminen (min. 3 kpl) eduksi hankkeelle.
 Tavoitteita edistävät kv-yhteistyökumppanit eduksi
 Projektin kesto korkeintaan 2 vuotta
DM 733517 11-2010
Copyright © Tekes
Groove - Haku tutkimustulosten
kaupallistamisen valmisteluun
Hakukriteerejä
 Kaupallistamiseen liittyviä pienemmän mittakaavan hankkeita
rahoitetaan tutkimuslaitosten omissa Tutkimuksesta liiketoimintaa
(Tuli) -ohjelman hankkeissa. Tuli-ohjelman hankkeet voivat edeltää
Groove-ohjelman hankkeita.
 Tuli –ohjelmassa jo arvioiduista tutkimustuloksista pyydetään
hakemuksen liitteeksi yhteenveto.
 Innovaation kaupalliset mahdollisuuden on arvioitu NABCmenetelmällä
• Asiakkaiden ja markkinoiden tarpeet (Need)
• Uusi ratkaisu (Approach)
• Hyödyt asiakkaalle (Benefit)
• Kilpailu (Competition)
DM 733517 11-2010
Copyright © Tekes
NABC analyysi
Need, asiakkaiden ja markkinoiden
tarpeet
Mikä tarve on tunnistettu asiakkaissa tai
markkinoilla
Miksi tarve vaatii innovaatiota
Ketkä ovat potentiaalisia asiakkaita
Markkinoiden koko
Mikä on säädösten vaikutus
markkinoihin
Approach, uusi ratkaisu
Mikä on ratkaisunne tai uusi innovaationne
Minkä haasteen innovaationne ratkaisee
Mikä on innovaationne uutuusarvo ja
kehittämisen haasteellisuus
Miten innovaatio täyttää asiakas- tai
markkinatarpeen
Innovaation merkittävyys hakijan kannalta
NABC
Competition, kilpailu
Benefit, hyödyt
Mikä on innovaation tuoma hyöty hakijalle,
asiakkaalle, verkostolle ja loppukäyttäjälle
Miten tärkeä tai kriittinen innovaatio on
asiakkaille tai markkinoille
Ansaintamalli
Markkinat ja niiden koko sekä oletettavissa
oleva kasvu
Millainen kilpailu kyseisellä markkinalla on
Mitkä ovat vaihtoehtoisia tai kilpailevia
ratkaisuja
Ketkä ovat markkinoiden suurimmat toimijat
Mistä tulee kilpailuetu hakijalle tällä
innovaatiolla
Asemointi ja toiminta arvoketjussa
DM 733517 11-2010
Copyright © Tekes
Hyvä kaupallistamishanke sisältää monia
elementtejä
 katsotaan toimenpiteet edeltävien hankkeiden pohjalta, esim.
ideoidaan muita käyttökohteita ja sovelluksia
 kehitetään demo ja testataan käyttäjillä, määritellään sillä esim.
markkinoillemenosovellus
 tehdään tälle sovellukselle feasibility study
 katsotaan läpi säännöksiä ja muita asiaan vaikuttavia kriteereita
 laatuspesifikaatioita
 tehdään roadmap, ja mietitään otetaanko tuote käyttöön vai ei ja
keskustellaan arvoketjussa olevien toimijoiden kanssa, josko löytyy
yhteistyötä tai yhteisiä intressejä
 kartoitetaan mahdollisia käyttäjiä tai patentin hyödyntäjiä
 jos on superhyvä juttu ja on mahdollista perustaa yritys niin
kartoitetaan sijoittajia.
DM 733517 11-2010
Copyright © Tekes
Hyvä kaupallistamishanke voi olla myös
paketti
 Jos on isompi paketti kaupallistettavana, niin voidaan tehdä
kaupallistamisstrategia isommalle paketille ja laatia
liiketoimintasuunnitelma
 mahdollisesti pyritään nostamaan keksintöjen tasoa, jotta voidaan
jonkin ajan kuluttua katsoa paketille reitit: myydään IPR,
lisensoidaan, perustetaan yritys.
 tuodaan tietty tiimi mukaan työhön ja edistetään tutkijoiden ja
kaupallistajien yhteistyötä.
DM 733517 11-2010
Copyright © Tekes
Groove –haun kokemuksia 2010
 Hakemuksia 11 kpl – rahoitettuja hankkeita 3 kpl:
• Makean veden ja sähköenergian yhteistuotanto aaltovoiman avulla –
kaupallistamismahdollisuuksien tarkastelu, Aalto yliopisto
• Lämpötekninen kunnonhallinta biovoimalaitoksille, VTT
• Biohiili – uusi bioenergiakantaja sahojen, lämpökeskusten, chpvoimaloiden ja metsäintegraattien yhteyteen, VTT
 Useissa hakemuksissa ei kaupallistamista vaan soveltavaa
tutkimusta
 Mikä on kaupallistettava innovaatio?
 Kuka tekee kaupallistamisen valmistelun? Ostettavina palveluina vai
oman organisaation asiantuntijat
• Onko mukana ”osaavat ja uskottavat resurssit liiketoiminnan
mahdollisuuksien selvittämiseen”
DM 733517 11-2010
Copyright © Tekes
Esimerkki: Biohiili – uusi bioenergiakantaja sahojen,
lämpökeskusten, chp-voimaloiden ja metsäintegraattien
yhteyteen, VTT
 Tarve: Euroopan markkinoille tarvitaan kustannustehokkaita tapoja
muuttaa hiilivoimalaitoksia biomassan käyttöön. Paahdettu
(torrefioitu) puu on yksi vaihtoehto.
 Innovaatio: Leijukattilan integrointi torrefiointiprosessiin ja
prosessin lämmönsiirron parantaminen (VTT:n patentti)
 Projekti: prosessin perustietojen tarkentaminen, Innovaation
toimivuuden todentaminen malleilla ja rakennettavalla koelaitteella,
kaupallistamispolkujen tarkastelu, markkinamahdollisuudet
Suomessa ja Euroopassa
 Yhteistyökumppanit: Vapo Oy, Fortum Oyj, UPM Kymmene Oyj,
Renewa Oy, Ostems Systems Oy, Realite Technologies Oy, ÅF,
Pöyry
DM 733517 11-2010
Copyright © Tekes
Esimerkki 2: Makean veden ja sähköenergian yhteistuotanto
aaltovoiman avulla – kaupallistamismahdollisuuksien
tarkastelu, Aalto yliopisto
 Tarve: Maapallolla on vakava pula puhtaasta juomavedestä. Vuoteen
2030 mennessä 3,9 miljardia ihmistä voi joutua kärsimään vesipulasta.
Tarvitaan energiatehokas tapa tuottaa makeaa vettä ilman turhia
välivaiheita. Lisäksi uusiutuvan energian lisäämisellä on globaali tarve.
 Innovaatio: Meriveden paineistaminen suoraan aaltoenergian avulla
käänteisosmoosia varten (adaptiivinen paineenkehitin)
 Projekti: Teknistaloudellinen tarkastelu ja liiketoimintamahdollisuuksien
arviointi, kokonaiskonseptin mitoitusperusteiden luominen ja
osajärjestelmien yhteensovittaminen, tutkimuslaitteiston rakentaminen
ja konseptin toimivuuden todentaminen
 Yhteistyökumppanit: AW-Energy Oy, Nurmi Hydraulics Oy, Oy
Watman Vedenkäsittely AB, Waterpumps Oy
DM 733517 11-2010
Copyright © Tekes
Hyväksyttävistä kustannuksista
 Tekesin rahoitusosuus on 60% kokonaiskustannuksista
 Hyväksyttävät kustannukset
•
•
•
•
julkisen tutkimuksen yleisten ehtojen mukaan
myös kokeet, testit, prototyypit
myös patentin hakuun liittyviä kustannuksia
merkittävä osa hankkeen kokonaiskustannuksista voidaan toteuttaa
ostopalveluna (huom. kilpailutusta koskeva lainsäädäntö)
−
−
−
−
hyödynnettävyys-, markkina- ja kilpailukykyselvitykset
prototyypit myös ostopalveluina mahdollisia
liiketaloudellinen ja toimialakohtainen konsultointi
Ei liiketoimintasuunnitelmia, koska ne liittyvät taloudelliseen toimintaan
DM 733517 11-2010
Copyright © Tekes
Groove – aikataulut
 Haku toteutetaan kahdessa vaiheessa:
• Aiehaku 3.12.2010-14.2.2011
• Aiehaun arviointi maaliskuussa
 Varsinaiset hakemukset pyydetään maaliskuussa (haku päättyy
29.4.2010)
• Rahoituspäätökset kesäkuussa 2011
DM 733517 11-2010
Copyright © Tekes
Aiehaun kriteerit
 Hakijoiden tulee sopia hakemuksen jättämisestä
hakijaorganisaation innovaatioasiamiehen tms kanssa
 Hankkeen keskeiset keksinnöt ja ideat ovat riittävästi suojattu tai
suunnitelma niiden suojaamisesta on olemassa. IP–oikeudet ovat
hakijaorganisaation hallussa.
 Hankkeissa ei edellytetä yritysosallistumista/yritysrahoitusta. Mikäli
hankkeessa voidaan tunnistaa hyödyntäviä yrityksiä, katsotaan
näiden yritysten (min. 3 kpl) osallistuminen hankkeen johtoryhmään
eduksi hankkeelle.
 Kehitettävällä asialla on oltava uskottava markkinapotentiaali ja
useita hyödyntämispolkuja, joista yhtenä voi olla mahdollinen
perustettava yritys.
 NABC varsinaiseen hakemukseen
 Linkki aiehaun ilmoitukseen
DM 733517 11-2010
Copyright © Tekes

similar documents