2013-02-28 Utvecklingen av tandhälsa landstingsful

Report
Utveckling av tandhälsa
Om Folktandvården
Fullmäktiga
20130228
Folkhälsa - munhälsa
Folkhälsa betecknar det allmänna hälsotillståndet i en hel
befolkning
Oral hälsa är en del av den allmänna hälsan och bidrar till
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande med upplevda och
där fullgoda orala funktioner satta i relation till individens
förutsättningar samt frånvaro av oral sjukdom.
Denna syn anknyter till WHO's definition
Tandhälsa, munhälsa eller oral hälsa är begrepp som
används på ett flertal olika sätt av olika aktörer.
•
Ett allt mer accepterat synsätt utgår ifrån den definition som koncensuskonferensen om
oral hälsa 1992 ledde fram till vilket innebär en mer holistisk syn på begreppet.
•
Det innebär att sjukdom är diagnostiserade begrepp som exempelvis karies och parodontit
medan upplevd hälsa respektive ohälsa inte behöver ha något samband med sjukdom.
•
Sjukdom är inte upplevd ohälsa men tenderar att leda till det. På samma sätt tenderar
upplevd ohälsa att leda till sjukdom. Båda delarna finns representerade i begreppet
munhälsa.
•
Oral hälsa är alltså en del av den allmänna hälsan och bidrar till fysiskt, psykiskt och
socialtvälbefinnande med upplevda och fullgoda orala funktioner satta i relation till
individens förutsättningar samt frånvaro av oral sjukdom.
•
Denna syn anknyter väl till WHO's hälsodefinition:
”Health itself should be seen as a resource and an essential prerequisite of human life and
social development rather than the ultimate aim of the life. It is not a fixed endpoint, a
product we can acquire, but rather something ever changing, always in the process
ofbecoming”.
Att se hälsa som ett tillstånd under ständig
förändring
Utveckling – en liten historielektion
Tandbehandling i äldre tid handlade framför allt om att dra ut trasiga,
värkande tänder och var i många fall en bisyssla för kirurger,
fältskäre eller barberare. Dessa var ganska fåtaliga och fältet låg
därför öppet för det man med den tidens språkbruk kallade fuskare
av olika slag: urmakare, guldsmeder, smeder, kloka gubbar och
gummor. År 1668 utfärdades nya medicinalordningar som gav
Collegium Medicum rätt att kräva utbildningsintyg för den som ville
ägna sig åt tandbehandling, så kallade testimonia. Kollegiet kunde
därefter utfärda venia practicandi, ett slags yrkestillstånd. Ett litet
fåtal operateurer begärde och fick sådant tillstånd. Nästa reglering
med inverkan på tandvårdsverksamhet dröjde till år 1797, där
Collegium Medicum enligt kunglig instruktion fick uppdraget att
övervaka hela medicinalväsendet i riket, tandoperatörerna
inkluderade.
Citat ur I väntan på tandvård Hur tandrötan blev politik av Christer Lindblom
Va´ då Folktandvård?
1904 framlagde Edvard Wavrinsky den första riksdagsmotionen
med krav på offentligt organiserad tandvård för barn,
ungdomar och värnpliktiga (det fanns 328 tandläkare i hela
landet)
1905 - första skoltandkliniken i privat regi öppnas i Köping
1913 fanns 35 kliniker på 24 orter i landet – på 16 orter i
skollokaler
1920 tandrötan blir socialpolitik
1924 -27 kommer den första folktandvårdsutredning
1938 beslutas om inrättande av en folktandvård med syftet att i
första hand ge fri tandvård till barn mellan 3 och 15 år
Folktandvårdens kansli, 20130218, Jette Lehrmann Madsen leg tandläkare/vårdutvecklare
Folkhälsopolitiska planen
Beslutad: Landstingsstyrelsen 2012-03-20
Landstingets prioriterade mål: 1, 3, 6, 11
ANDEL FYLLNINGSFRIA PATIENTER PER KOMMUN INOM FOLKTANDVÅRDEN i KALMAR LÄN
6 åringar
69% - 88%
12 åringar
47% - 71%
19 åringar
14% - 40%
ANDEL FYLLNINGSFRIA PATIENTER INOM FOLKTANDVÅRDEN i KALMAR LÄN
2011
6 åringar
Sverige: 79%
Landsting: 80%
kommuner: 69-88%
12 åringar
65%
64%
47-71%
19 åringar
32%
26%
14-40%
Landstingets prioriterade mål
1. delaktighet och inflytande i samhället
Länets medborgare ska ha ökad möjlighet till delaktighet och större inflytande i sin kontakt med
landstingets alla verksamheter. För att detta ska förverkligas ärdet av största vikt att samverkan sker mellan
landstinget och andra samhällsinstitutioner.
• Forskningssamarbete med odontologiska fakulteten Malmö
högskola
• Info-insatser inom alla områden t ex riskbarn/vuxna, SFIgrupper mm
• Samarbete primärvården - fånga upp riskbarn
• tobaksFRI duo
• Internt FTV/landstinget: jämställdhetsgrupp
Va´ är det här?
Samarbetet med odontologiska fakulteten i Malmö
Ett unikt material med kartläggning av munhälsan i hela länet
Ca 3800 har svaret på enkät
Ca 360 har genomfört en omfattande undersökning
Fråga 12. Hur många egna tänder kvar?
Pearson Chi-Square. Kommunindelning.
Asymp. Sig. (2-sided)
N of Valid Cases
0,007
3688
Slutsats: signifikant skillnad mellan kommunerna
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
• Frisktandvården
• Alla är välkomna till FTV
• Arbete med barn för att stötta föräldrar, vara på plats t ex ”Frisk
vikt – Friska tänder”
• Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård –
omhändertagande av äldre och personer som inte själva kan
sköta sin munhygien/munhälsa
Va´ är det här?
Frisktandvård
• Frisktandvård är regelbunden tandvård till fast pris. En smart
modell där tanken är att din friska mun ska fortsätta vara frisk
eller att din tandhälsa ska förbättras om det behövs.
• R2
• Vårdprogram
Landstingets prioriterade mål
3. Barns och ungas uppväxtvillkor
….krävs samverkan kring deras uppväxtvillkor bland annat genom familjecentraler och ökad samverkan med
olika samhällsaktörer samt genom att stödja hälsofrämjande metoder inom skola och barnomsorg. För att få till
stånd en kraftsamling ska ett helhetsgrepp tas kring barns och ungas hälsa.
•
•
•
•
•
•
•
FTV´s externa verksamhet
Frisktandvård
Tobaksanamnes samtliga patienter
tobaksFRI duo
Frisk vikt Friska tänder
SFI
FTV´s externa verksamhet (barn 6-8 mån, 1 år, 18 mån
BHV, information till föräldragrupper, undervisning i 6-års
grupper och skolor, särskolor).
Indikatorer i Folkhälsopolitiska planen: Anslutning till tobaksFRI duo, Tandstatus hos barn
Va´ är det här?
tobaksFRI duo
tobaksFRI duo – för en tonårstid utan tobak
I årskurs 6 får eleverna utbildning om tobak
Därefter erbjuds ungdomen att tillsammans med en tobaksfri
vuxen bilda en duo – där den vuxna stöttar eleven fram till
skolavslutningen i klass 9
I kontraktet lovar duon att inte röka, snusa eller på annat sätt
använda tobak de kommande 3 år
Att det tobaksförebyggande arbetet syns och följs upp i skolan är
viktig för ungdomarna
Uppföljning
4. Hälsa i arbetslivet
•
•
•
•
•
•
•
•
Massage
Ergonomiskt stöd
Hälsoservice
Friskvårdsbidrag
Hälsoprofiler
Utbildning i teamledarskap
Mobil tandvård – vi kommer till länsinvånarna
Hälsobokslut.
Indikatorer i FHP-planen: Uppföljning av ohälsotal mm
5. Miljöer och produkter
• En certifierad klinik, övriga kliniker diplomerade
• Bättre munhälsa medför minskad miljöpåverkan t ex kemikalier
• Minskat resande med hjälp av mobil tandvård
• Miljövänlig upphandling
• Minskad elförbrukning
• Minskat antal cancerogena / mutagena / reproduktionstoxiska
kemikalier CMR
• Årlig miljöutbildning för miljöombuden
Indikatorer i FHP-planen: Antal miljöcertifieringar och diplomeringar. Antal enheter med
evidensbaserad hälsodesign
Landstingets prioriterade mål
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvården i Kalmar län ska tillämpa hälsofrämjande och förebyggande arbete. Livsstilsmottagningar och
hälsoundersökningar är verktyg i detta arbete, vilket också sätter fokus på jämlik och jämställd hälsa. I alla
verksamheter, både inom sjukvård, tandvård och utbildning, ska hälsofrämjande perspektiv tillämpas. Landstinget
ska dessutom bedriva ett strukturerat arbete för att minimera patientskador och olycksfall i vården. Samverkan med
andra samhällsaktörer är av yttersta vikt för att få till stånd förutsättningar för hälsosam livsstil.
•
•
•
•
•
•
Frisktandvård
Tobaksanamnes samtliga patienter (barn och vuxna)
tobaksFRI duo
Frisk vikt Friska tänder
SFI
FTV´s externa verksamhet (barn 6-8 mån, 1 år, 18 mån BHV,
information till föräldragrupper, undervisning i 6-års grupper
och skolor, särskolor).
• Tandhälsoundersökning i samarbete med odontologiska
fakulteten Malmö högskola
• Uppsökande verksamhet
Indikatorer i FHP-planen: Antal frisktandvårdsavtal mm
Va´ är det här?
Folktandvårdens externa verksamhet
• Hälsofrämjande åtgärder, som syftar till att hjälpa individen att
utveckla och bibehålla en god munhälsa. Hit hör information
om attitydpåverkan vad gäller individens livsstil, kost- och
tobaksvanor.
• Sjukdomsförebyggande åtgärder, som syftar till att förhindra
att tandsjukdom uppstår. Exempel på sådana åtgärder är
fluorprofylax och munhygieninstruktion
7. Skydd mot smittspridning
• Utarbetad hygienpärm finns på varje klinik
• Info till alla nyanställda på klinik samt vid
introduktionsdagar
• Rapport av tillbud
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
•
Informationsmaterial till MVC finns
9. Fysisk aktivitet
• Barn o vuxna: kost och livsstilsinfo i samarbete med
primärvården
• Medarbetare FTV: hälsoprofiler genomfördes 2011 med
uppföljning 2012 där krav ställs på eget ansvar
10. Matvanor och livsmedel
• Frisk vikt Friska tänder
• Tandhälsoundersökningen i samarbete med
Malmö fakulteten
Landstingets prioriterade mål
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel
• tobaksFRI duo
• Tobaksanamnes
• Rökavvänjningsprojekt Specialisttandvården Västervik
Indikatorer i FHP-planen: Andel rökare/snusare i länet mm
Uppföljning och
nuvarande situation
Vision
Syfte
Framgångsrecept
Framgångsrecept
och värderingar
Målbild
Mål och aktiviteter:
Medborgare/kund
Verksamhet/process
Lärande/förnyelse
Medarbetare
Ekonomi
Genomförande
Uppföljning och
nuvarande situation
Service och tillgänglighet
Fokusområden
Kvalitet- och patientsäkerhet
Hälsofrämjande insatser

similar documents