Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid

Report
Toekomst Bluswaterbeleid
Gerda J. Bouma,
NVBR Projectgroep Bluswater
Toekomst Bluswaterbeleid
Toegelicht volgens de nieuwe handreiking
Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid
Nieuwe Handreiking:
Bluswatervoorziening en
Bereikbaarheid
Gerda J. Bouma,
NVBR Projectgroep Bluswater
Status en gebruik nieuwe handreiking
2 delen:
• Handreiking Bluswatervoorziening en
Bereikbaarheid
• Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Handreiking Bluswatervoorziening
en Bereikbaarheid
Handreiking Bluswatervoorziening en
Bereikbaarheid
• Vervangt Handleiding Bluswatervoorziening en
Bereikbaarheid uit 2003
• Als verwijzing voor specificaties bluswatervoorziening en bereikbaarheid bij vergunning &
advies en toezicht & handhaving m.b.t.
activiteiten bouwen, gebruik en milieu
• Praktische uitwerking wet- en regelgeving
Handreiking Bluswatervoorziening en
Bereikbaarheid
• Per voorbeeldscenario hoeveelheid bluswater bij
standaard inzet
• Bereikbaarheid incidentlocaties en
bluswatervoorzieningen
– Vuistregels voor incidentbestrijdingstactieken en
praktijkervaring
– Relatie bluswater en alarmering, uitruk- en
inzetprocedures
Handreiking Bluswatervoorziening en
Bereikbaarheid
Scenario’s ingedeeld in 3 groepen:
• Woningen
• Utiliteitsgebouwen
• Ongevallen met gevaarlijke stoffen en
transport
• Per scenario subcategorieën
Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
• Handreiking om per gemeente of per
veiligheidsregio Bluswaterbeleid op te stellen
• Welke eisen voor bluswatervoorziening in
bepaald verzorgingsgebied, in relatie tot:
– Specifieke risico’s
– Mogelijkheden repressieve organisatie
Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
• Verminderde beschikbaarheid van bluswater
• Verminderde beschikbaarheid van
brandkranen
Leidt tot:
• Consequenties voor te hanteren inzetstrategie
brandweer
Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Inzetstrategieën:
• Standaardinzet
• Alternatieve inzetstrategie
– Anticipatie verminderde beschikbaarheid
bluswater
• Alternatieve inzetstrategie
– Blussing slechts een van de maatregelen om
branduitbreiding te voorkomen
Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Standaardinzetstrategie
• Inzetstrategie doorgaans door brandweer
gebruikt
• Vuistregels en praktijkervaring
• Aanpassing definities primaire, secundaire en
tertiaire bluswatervoorzieningen
Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
• Primaire bluswatervoorziening
– Operationeel binnen 3 minuten
– Continuïteit blussing m.b.v. materieel brandweer
voor > 1 uur
– Brandkranen of alternatieve voorzieningen
Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
• Secundaire bluswatervoorziening
– Operationeel binnen half uur
– Continuïteit blussing m.b.v. materieel brandweer
voor > 4 uur
– Capaciteit > 90 m3/uur of 1500 l/min
Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
• Tertiaire bluswatervoorziening
– Operationeel binnen 1 uur
– Continuïteit blussing m.b.v. materieel brandweer
onbeperkt
– Capaciteit 120 m3/uur of 2000 l/min
Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Alternatieve inzetstrategie met anticipatie
verminderde beschikbaarheid bluswater
• Hoeveelheid bluswater vroeger, nu niet meer
• Wat is minimale hoeveelheid bluswater
waarbij realistische inzet nog mogelijk is
• Consequenties voor
brandbestrijdingsprotocollen
Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Consequenties brandbestrijdingsprotocollen
• Afstand 1e bluswatervoorziening tot
opstelplaats 40 – 100 meter
• Strategisch gekozen brandkraan
• Uitrukken met 2 TS-en om waterwinning over
grotere afstanden op te bouwen
Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Consequenties brandbestrijdingsprotocollen
•
•
•
•
Hogedruk blusleiding - lagedruk blusleiding
Tankautospuit primaire bluswatervoorziening
Drenthe
Zeeland
Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Alternatieve inzetstrategie waarbij blussing slechts
een van de maatregelen is om branduitbreiding
te voorkomen
• Maatregelen aan “voorkant” veiligheidsketen
• Brandpreventieve voorzieningen bouwkundig,
installatietechnisch of organisatorisch
• Doel brand voorkomen of beheersbaar houden,
waardoor nog minder bluswater benodigd
Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Brandpreventieve maatregelen:
•
•
•
•
•
Onbrandbare materialen in bouw
Onbrandbare materialen in inrichting
BLEVE-resistente coating
Voorlichting
Toezicht en handhaving
Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Brandpreventieve maatregelen > wettelijk
•
•
•
•
•
•
Compartimentering
(Woning)sprinklers
Rook- en warmteafvoerinstallaties
BHV-organisatie
Rookmelders
Brandmeldinstallatie
Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
•
•
•
•
•
Consequenties brandbestrijdingsprotocollen
Bij elke alternatieve inzetstrategie
Nog meer bij inzet “voorkant” veiligheidsketen
Uitwerking op alarmering - , uitruk – en
inzetprocedures
Consequenties opleiden, trainen en oefenen
Bereidheid en houdbaarheid niet wettelijke
maatregelen
Bluswatervoorziening en
Bereikbaarheid
Vragen?

similar documents