Alkany 1 - votavovi

Report
FLAMING GUMMY BEAR
UHLOVODÍKY
dvouprvkové sloučeniny atomů uhlíku a atomů
vodíku
mají hlavní uhlíkový řetězec
CH3
CH3
H3C
CH3
CH3
CH3
CH3
TŘÍDĚNÍ UHLOVODÍKŮ
NEROZVĚTVENÉ
NASYCENÉ
ALKANY
ROZVĚTVENÉ
ACYKLICKÉ
NEROZVĚTVENÉ
ALKENY
ROZVĚTVENÉ
NENASYCENÉ
NEROZVĚTVENÉ
ALKYNY
UHLOVODÍKY
ROZVĚTVENÉ
CYKLOALKANY
ALICYKLICKÉ
CYKLICKÉ
AROMATICKÉ
CYKLOALKENY
CYKLOALKYNY
ALKANY
• ve svých sloučeninách mají pouze jednoduché
kovalentní σ vazby mezi atomy uhlíku
• vazby jsou nepolární – rozdíl elektronegativit
vazebných partnerů je nižší než 0,4
H3C
• otevřený uhlíkatý řetězec
• názvoslovné zakončení - an
CH3
H3C
CH3
HOMOLOGICKÁ ŘADA ALKANŮ
• každý následující člen se liší
o tzv. homologický přírůstek -CH2• vzorce se tvoří dle obecného vzorce
H
H
H
H
H
H
C
C
C
C
C
H
H
H
H
H
H
CnH2n+2
H
H
C
H
METHAN
H
H
H
H
H
C
C
H
H
ETHAN
H
H
H
H
C
C
C
H
H
H
H
PROPAN
GEOMETRIE MOLEKUL ALKANŮ
3
typ hybridizace sp
6C:
elektronová konfigurace atomu C:
1s2 2s2

*:
C
6

2p2

1s2 2s1



2p3



GEOMETRIE MOLEKUL ALKANŮ
• osy orbitalů mají symetrii pravidelného
čtyřstěnu - tetraedru
IZOMERIE
• jev, kdy existují sloučeniny stejného složení, ale rozdílné
struktury
• sloučeniny se nazývají IZOMERY
KONSTITUČNÍ
PROSTOROVÁ
ŘETĚZOVÁ
KONFORMAČNÍ
SKUPINOVÁ
GEOMETRICKÁ
POLOHOVÁ
OPTICKÁ
IZOMERIE optická
• vznik zrcadlově stejných optických antipodů
neboli enantiomerů
IZOMERIE řetězová
• větvení hlavního řetězce umožňuje vytvářet velké množství
různých izomerů
C4H10
IZOMERIE řetězová
C4H10
C5H12
KONFORMACE ALKANŮ
• jednotlivé části molekul se mohou kolem
vazeb C—C mezi sousedními uhlíky téměř
volně otáčet
KONFORMACE ALKANŮ
nezákrytová
zákrytová
je stabilnější
= méně
energeticky
náročná
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
• se zvyšující se molekulovou hmotností
jednotlivých členů se zvyšuje teplota tání a
varu a snižuje se rozpustnost ve vodě
• C1 – C4 jsou plynné látky
• C5 – C15 jsou kapalné látky
• od C16 výše jsou pevné látky
g
gas
l
liqiud
s
solid
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
• se  počtem atomů C v molekule  hustota
sloučenin
• elektrické izolanty
• nepolární látky, s málo polarizovanými
vazbami C—H  netvoří vodíkové můstky
• rozpouští se v nepolárních rozpouštědlech
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
METHAN
Burning Methane from Frozen Lake
METHAN
METHAN

similar documents