2Dr.arab_0

Report
SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY
(M.C.)
Imam Hossein Hospital
Maliheh Arab (MD)
Gyn-Oncology
Conservative management
(Cervical cancer)
‫در همه کانسرها‪ ،‬گرایش به طرف درمان کنسرواتیو‬
‫رو به فزونی است‪.‬‬
‫درمااان اسااتاندارد کنساار سااروی‬
‫هیسترکتومی رادی ال‬
‫‪:early stage‬‬
‫‪ %46‬ماااوارد کانسااار ساااروی‬
‫سال تشخیص داده می شوند‪.‬‬
‫در سااان کمتااار از ‪45‬‬
‫درمان ‪ fertility- sparing‬در افراد‬
‫انتخاب شده خاص‬
‫با اطالع رسانی در مورد ریسک بیماری و ریسک‬
‫دوران بارداری و زایمان می تواند به کار رود‪.‬‬
‫باارای ظ اار باااروری در کانساار سااروی‬
‫وجود دارد‪:‬‬
‫• ‪Conization‬‬
‫• ‪Radical trachelectomy‬‬
‫دو انتخاااب‬
‫در تراکل تومی رادی ال به طور خالصه‪:‬‬
‫و بافت های اطراف برداشته می شوند ولی‬
‫سروی‬
‫رظم ظ ر می شود‪.‬‬
Conization
‫اندی اسیون قطعی‪:‬‬
‫(تهااااااجم‬
‫در بیمااااااری ‪ microinvasive‬ساااااروی‬
‫کمتر از ‪ 3‬میلی متر) که تهاجم به فضاای لن ای عروقای‬
‫)‪ (LVSI‬وجااااود ناااادارد ماااای تااااوان از ‪Conization‬‬
‫است اده کرد‪(stage 1A1) .‬‬
‫در یک مطالعه ‪ 1409‬خانم زیر ‪ 40‬سال‬
‫‪:stage 1A1‬‬
‫اختالفی در بقاء ‪ 5‬ساله بین هیسترکتومی و ‪cone‬‬
‫وجود نداشت‪.‬‬
‫اندی اسیون مورد بظث ‪( : conization‬مطالعه کافی نیست)‬
‫‪ Stage 1B1‬و ‪( stage 1A2‬همراه با لن ادن تومی)‬
‫که ‪ 2‬شرط دارد‪:‬‬
‫‪ .1‬اندازه گیری دقیق اندازه تومور‬
‫‪ .2‬مارژین من ی نمونه (در اینجا ‪ cone‬بزرگ است)‬
‫در این موارد می توان تراکل تومی ساده نیز ب ار برد‪.‬‬
Radical Trachelectomy
‫اندی اسیون قطعی درموارد ‪:‬‬
‫‪LVSI + stage 1A1 .1‬‬
‫‪ Stage 1A2-B1 .2‬با درخواست باروری‬
‫شرایط الزم برای انتخاب بیمار‪:‬‬
‫‪ .1‬تمایل به ظ ر باروری‬
‫‪ .2‬در ساان باااروری باشااد (زیاار ‪ 40‬و ظااداک ر تااا ‪45‬‬
‫سال)‬
‫‪ .3‬پاتولوژی های پرخطر م ل نورواندوکرین نباشد‪.‬‬
‫دنباله شرایط الزم برای انتخاب بیمار‪:‬‬
‫‪ .4‬تااوده کمتاار از ‪ 2‬سااانتی متاار بااا تهاااجم مظاادود بااه‬
‫(طبق ‪)MRI‬‬
‫آندوسروی‬
‫‪ .5‬مدارکی از متاستاز ‪ LN‬نباشد‪.‬‬
‫‪ LVSI .6‬عامل خطر عاود اسات ولای اگار تنهاا یافتاه‬
‫باشد کنترااندی اسیون جراظی نیست‪.‬‬
‫طباااق ایااان معیارهاااا ‪ %40‬بیماااارانی کاااه هیساااترکتومی‬
‫رادی ال می شوند کاندید تراکل تومی رادی ال هستند‪.‬‬
‫توجه‪ :‬ظتی با کسب این معیارها در ‪ %10-12‬بیماران‬
‫ظین پروسیجر باید آن را قطع و هیسترکتومی کرد‪.‬‬
‫معیارهای توقف جراظی تراکل تومی‬
‫رادی ال و تبدیل به هیسترکتومی‪:‬‬
‫‪ .1‬مارژین م بت آندوسروی ال‬
‫‪ .2‬ضاااایعه بزرگتااار از تصاااور قبلااای (باااا ‪ MRI‬قبااال‬
‫جراظی غیر مظتمل است)‬
‫‪ LN .3‬م بت در فروزن‬
‫در یااک بررساای هیسااترکتومی رادی ااال و تراکل تااومی‬
‫رادی ااال همااراه بااا الپاراس ا وپی مقایسااه شاادند و فرقاای‬
‫نداشته است‪( .‬بخصوص از نرر عود ی ی بوده اند)‬
‫تراکل تومی رادی ال به دو روش ام ان دارد‪:‬‬
‫‪ .1‬واژینال ‪VRT‬‬
‫‪ .2‬ابدومینال ‪ART‬‬
‫مقایسه ‪ VRT‬و ‪ART‬‬
‫‪ .1‬تجربااه‪ :‬در ‪ ART‬کمتاار الزم اساات و افااراد ماااهر‬
‫در هیسااترکتومی رادی ااال ماای تواننااد انجااام بدهنااد‪.‬‬
‫لذا در ظال کسب مظبوبیت روز افزون است‪.‬‬
‫‪ .2‬وسااااااعت رزکاااااات‪ :‬در ‪ ART‬بیشااااااتر اساااااات‪ .‬در‬
‫تومورهای بزرگتر توصیه می شود‪.‬‬
‫دنباله مقایسه ‪ VRT‬و ‪ART‬‬
‫‪ .3‬روی ااارد واژیناااال مشااا ل‪ :‬از جملاااه در دختاااران‬
‫جوان روش ش می را مناسب تر می سازد‪.‬‬
‫‪ .4‬صدمه به شریان رظمی در ‪ ART‬مظتمل تر است‬
‫و‬
‫کاااه سااابب آتروفااای آنااادومتر‪ ،‬تن ااای ساااروی‬
‫‪ IUGR‬در آینااده شاااود‪ .‬البتااه در روشاااهای جدیاااد‬
‫شرایین ظ ر می شوند‪.‬‬
‫دنباله مقایسه ‪ VRT‬و ‪ART‬‬
‫‪ .5‬خالصاااااه معایاااااب ‪ :ART‬بااااارش طاااااولی شااااا م‪-‬‬
‫خاااونریزی بیشاااتر‪ -‬بساااتری طاااوالنی تااار‪ -‬صااادمه‬
‫شریان رظمی‬
‫در انتخاب روش جراظی ‪ VRT‬یا ‪:ART‬‬
‫عوامل ماث ر‪ :‬تجرباه جارا ‪ -‬ابازار در دساتر ‪ -‬انادازه‬
‫تومور‬
‫اندی اسیون مورد بظث تراکل تومی رادی ال‪:‬‬
‫توده بزرگتر از ‪ 2‬سانتی متر است‪.‬‬
‫تاااااوده بزرگتااااار از ‪ 2‬ساااااانتی متااااار کاااااه بقیاااااه شااااارایط‬
‫تراکل تومی را دارد‪:‬‬
‫راه اول‪ -‬روش ابدومینال انتخااب شاود (‪ ART‬باه جاای‬
‫‪)VRT‬‬
‫راه دوم‪ -‬کمااااااوتراپی نئوادجااااااوان و سااااااپ جراظاااااای‬
‫تراکل تومی‬
‫در تااوده هااای بزرگتاار از ‪ 2‬سااانتی متاار ام ااان نیاااز بااه‬
‫رادیوتراپی ادجوان است‪.‬‬
‫نقش ‪ MRI‬در تصمیم گیری تراکل تومی رادی ال‬
‫• قبل از جراظی ‪ MRI‬الزم است‪.‬‬
‫• بهتااااااارین روش ‪ image‬قبااااااال جراظااااااای در کانسااااااار‬
‫سروی ‪ MRI :‬است‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫در ‪ MRI‬قبل جراظی به چه ن اتی توجه می شود؟‬
‫اندازه تومور‬
‫مظل تومور‬
‫درجه گسترش به کانال آندوسروی ال‬
‫طول کانال آندوسروی‬
‫فاصله بین مارژین باالیی ضایعه و ایسم کاه مهام اسات‪ :‬اگار‬
‫کمتر از یاک ساانتی متار باشاد ماا اول کماوتراپی نئوادجاوان‬
‫می کنیم و سپ جراظی می کنیم‪.‬‬
‫اندی اسیون های کموتراپی نئوادجوان‬
‫‪ .1‬فاصله ضایعه تا ایسم کمتر از یک سانتی متر‬
‫‪ .2‬توده بزرگتر از ‪ 2‬سانتی متر (مورد بظث)‬
‫خالصه اقدامات ظین و بعد جراظی در تراکل تومی‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫فااروزن‪ 8-10 :‬میلاای متاار بافاات طبیعاای بایااد باشااد‬
‫واال‪ :‬برش مجدد سروی‬
‫مراقب ظ ر شریان رظمی باشیم‬
‫مراقب ظالب باشیم‪ :‬گاه استنت ظالب قرار داده می‬
‫شود‬
‫سرکالژ‪ :‬بانخ غیر قابل جذب انجام می شود‪.‬‬
‫ن ات و نتایج مامایی بعدی در تراکل تومی رادی ال‬
‫زیاادتر‬
‫‪ .1‬اظتمال سقط سه ماهه دوم و زایمان زودر‬
‫است‪.‬‬
‫‪ .2‬نتایج بارداری خوب است‪.‬‬
‫‪ .3‬سزارین ظدود ‪ 37-38‬ه ته توصیه می شود‪.‬‬
‫‪ .4‬انسزیون سزارین‪ Kerr :‬یا ‪Low vertical‬‬
‫‪ .5‬هیسااترکتومی بعااد از ت میاال باااروری‪ :‬کنتراورساای‬
‫است‪.‬‬
‫خالصه پیام ها‬
‫پیاااام ‪ -1‬درخواسااات زناااان جاااوان کانسااار ساااروی‬
‫ظ ر رظم را در نرر داشته باشیم‪.‬‬
‫در‬
‫پیام ‪ -2‬در موارد ‪ stage 1A1‬بدون ‪:LVSI‬‬
‫‪cone‬‬
‫پیااام ‪ -3‬در ‪ 1B1‬و ‪ stage 1A2‬بااا شاارایط زیاار جراظاای‬
‫کنسرواتیو را در نرر داشته باشید (تراکل تومی)‬
‫‪ .1‬تمایل ظ ر باروری‬
‫‪ .2‬زیر ‪ 40‬سال‬
‫‪ .3‬پاتولوژی غیر نورواندوکرین‬
‫‪ .4‬کمتر از ‪ 2‬سانتی متر‬
‫‪ .5‬بدون شواهد متاستاز ‪LN‬‬
‫‪ .6‬بدون ‪( LVSI‬کنترااندی اسیون نیست)‬
‫پیاااام ‪ -4‬تراکل تاااومی واژیناااال و ابااادومینال قابااال انجاااام‬
‫است‪.‬‬
‫پیاااااام ‪ -5‬ظتااااای در تاااااوده بزرگتااااار از ‪ 2‬ساااااانتی متااااار‬
‫تراکل تومی می تواند‪:‬‬
‫‪ .1‬به روش ابدومینال‬
‫‪ .2‬پ از کموتراپی نئوادجوان‬
‫پیاااام ‪ -6‬انجاااام ‪ MRI‬در کانسااار ساااروی‬
‫‪ stage‬را فراموش ن نید‪.‬‬
‫‪early‬‬

similar documents